Sistemas Operativos en Rede (Ciclo SMR)

De Manuais Informática - IES San Clemente.
(difs.) ← Revisión anterior | Revisión actual (difs.) | Revisión siguiente → (difs.)
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Sistemas Operativos en Rede do Ciclo SMR.

 • Curso:
 • Duración: 157 horas
 • Profesorado: Sistemas e Aplicacións Informáticas

RA1. Instala e describe as características de sistemas operativos en rede, para o que interpreta a documentación técnica.

– CA1.1. Realizouse o estudo de compatibilidade do sistema informático.
 • Comprobación dos requisitos técnicos.
– CA1.2. Diferenciáronse os modos de instalación.
 • Preparación da instalación. Particións e sistema de ficheiros.
- Particionamento dos discos duros
- Sistemas RAID
- DAS NAS e SAN
– CA1.3. Analizáronse os manuais do sistema.
– CA1.4. Planificouse e realizouse a partición do disco do servidor.
 • Métodos e automatización da instalación.
- Programas de particionamento
- Exemplo de Particionamento dun disco duro
- Documentación sobre Parted
- Como Particionar con GParted
- Recuperar Particións
- Copia de seguridade do MBR
– CA1.5. Seleccionáronse e aplicáronse os sistemas de ficheiros.
– CA1.6. Seleccionáronse os compoñentes para instalar.
– CA1.7. Instaláronse sistemas operativos en rede libres e propietarios.
 • Instalación de sistemas operativos en rede en máquinas virtuais.
– CA1.8. Aplicáronse procedementos para a automatización de instalacións.
– CA1.9. Instaláronse os controladores de dispositivo necesarios.
– CA1.10. Aplicáronse preferencias na configuración do contorno persoal.
 • Personalización do contorno de usuario.
– CA1.11. Actualizouse o sistema operativo en rede.
 • Actualización do sistema operativo en rede.
 • GNU/Linux
- Configuración da rede. Comandos e ficheiros distribución GNU/Linux baseada en Debian
- Actualizar o sistema. Instalar e desinstalar paquetes
– CA1.12. Realizouse a configuración para a actualización periódica do sistema operativo.
– CA1.13. Comprobouse a conectividade do servidor cos equipamentos clientes.
– CA1.14. Documentouse a instalación do sistema operativo en rede e as incidencias que xurdiran no proceso.
 • Elaboración de documentación sobre a instalación e as incidencias xurdidas no proceso.

RA2. Xestiona usuarios e grupos de sistemas operativos en rede, para o que interpreta especificacións e aplica ferramentas do sistema.

– CA2.1. Configuráronse e xestionáronse contas e perfís de usuario.
 • Conta de usuario e de grupo.
 • Tipos de perfís de usuario: perfís móbiles.
– CA2.2. Configuráronse e xestionáronse contas de sistema.
 • Contas de usuario: patróns.
 • Contas de sistema.
– CA2.3. Distinguiuse o propósito dos grupos, os seus tipos e os seus ámbitos.
– CA2.4. Configuráronse e xestionáronse grupos.
 • Xestión de grupos: tipos e ámbitos; propiedades; estratexias de uso.
– CA2.5. Xestionouse a pertenza de usuarios a grupos.
– CA2.6. Identificáronse as características de usuarios e grupos predeterminados e especiais.
 • Usuarios, e grupos predeterminados e especiais do sistema.
– CA2.7. Planificáronse perfís móbiles de usuarios.
– CA2.8. Utilizáronse ferramentas para a administración de usuarios e grupos, incluídas no sistema operativo en rede.

RA3. Realiza tarefas de xestión sobre dominios, para o que identifica necesidades e aplica ferramentas de administración específicas.

– CA3.1. Identificouse a función do servizo de directorio, os seus elementos e a súa nomenclatura.
 • Obxectos que administra un dominio: usuarios globais, grupos, equipamentos, etc.
– CA3.2. Recoñeceuse o concepto de dominio e as súas funcións.
 • Funcións do dominio.
 • Creación de dominios.
– CA3.3. Establecéronse relacións de confianza entre dominios.
 • Creación de relacións de confianza entre dominios.
– CA3.4. Analizouse a estrutura do servizo de directorio.
 • Servizo de directorio e dominio.
 • Elementos do servizo de directorio.
– CA3.5. Realizouse a instalación do servizo de directorio. CA3.6. Realizouse a configuración básica do servizo de directorio.
 • Instalación dun servizo de directorio: configuración básica.
- Servizo DNS
- Instalación e configuración básica de Active Directory e servidor DNS
 • Servidor de dominio MS Windows e clientes GNU/Linux.
- Introdución a Samba as Active Directory Member Server/Station: sadms
- Instalación e configuración básica do equipo Ubuntu Desktop e do Servidor DNS
- Instalación de SADMS
- Obxectivos e escenarios da parte VI
- Configuración e instalación do escenario básico 6.1
- Configuración e instalación do escenario complexo 6.2
- Recomendación para un contorno real de traballo
– CA3.7. Utilizáronse agrupacións de elementos para a creación de modelos administrativos.
 • Creación de agrupacións de elementos: nomenclatura.
– CA3.8. Utilizáronse ferramentas de administración de dominios.
 • Utilización de ferramentas de administración de dominios.
 • Delegación da administración.
– CA3.9. Traballouse en grupo para comprobar a aplicación en rede dos dominios e dos servizos de directorio.

RA4. Xestiona os recursos compartidos do sistema, para o que interpreta especificacións e determina niveis de seguridade.

– CA4.1. Recoñeceuse a diferenza entre permiso e dereito.
 • Permisos e dereitos.
– CA4.2. Identificáronse os recursos do sistema que se vaian compartir, e en que condicións.
 • Compartición de ficheiros e directorios a través da rede.
– CA4.3. Asignáronselles permisos aos recursos do sistema que se vaian compartir.
 • Configuración de permisos de recurso compartido.
– CA4.4. Compartíronse impresoras en rede.
 • Configuración de impresoras compartidas en rede.
– CA4.5. Utilizouse o contorno gráfico para compartir recursos.
– CA4.6. Establecéronse niveis de seguridade para controlar o acceso do cliente aos recursos compartidos en rede.
 • Seguridade no acceso aos recursos compartidos.
– CA4.7. Traballouse en grupo para comprobar o acceso aos recursos compartidos do sistema.
 • Uso en redes homoxéneas.

RA5. Realiza tarefas de monitorización e uso do sistema operativo en rede utilizando as ferramentas axeitadas, e identifica as principais incidencias.

– CA5.1. Describíronse as características dos programas de monitorización.
– CA5.2. Identificáronse problemas de rendemento nos dispositivos de almacenaxe.
– CA5.3. Observouse a actividade do sistema operativo en rede a partir das trazas xeradas polo propio sistema.
 • Arranque do sistema operativo en rede.
 • Descrición dos fallos producidos no arranque e as posibles solucións.
 • Uso de ferramentas para o control e o seguimento do rendemento do sistema operativo en rede.
– CA5.4. Realizáronse tarefas de mantemento do software instalado no sistema.
 • Xestión de discos: cotas.
- As cotas de disco en GNU/Linux
 • Xestión dos procesos relativos aos servizos do sistema operativo en rede.
– CA5.5. Executáronse operacións para a automatización de tarefas do sistema.
 • Automatización das tarefas do sistema.
- Planificador de tarefas: cron
- Copias de seguridade: tar e rsync
– CA5.6. Interpretouse a información de configuración do sistema operativo en rede.

RA6. Realiza tarefas de integración de sistemas operativos libres e propietarios, para o que utiliza as ferramentas incluídas nos sistemas e instala software específico.

– CA6.1. Identificouse a necesidade de compartir recursos en rede entre varios sistemas operativos.
– CA6.2. Comprobouse a conectividade da rede nun escenario heteroxéneo.
 • Descrición de escenarios heteroxéneos.
– CA6.3. Describiuse a funcionalidade dos servizos que permiten compartir recursos en rede.
– CA6.4. Instaláronse e configuráronse servizos para compartir recursos en rede.
 • Instalación, configuración e uso de servizos de rede para compartir recursos.
 • Configuración de recursos compartidos en rede.
– CA6.5. Accedeuse a sistemas de ficheiros en rede desde equipamentos con diferentes sistemas operativos.
– CA6.6. Accedeuse a impresoras en rede desde equipamentos con diferentes sistemas operativos.
– CA6.7. Establecéronse niveis de seguridade para controlar o acceso do usuario aos recursos compartidos en rede.
 • Seguridade dos recursos compartidos en rede.
– CA6.8. Instaláronse e aseguráronse servizos para permitir o acceso remoto ao sistema. CA6.9. Realizáronse tarefas administrativas de xeito remoto utilizando terminais gráficos para o acceso ao sistema.
- O servizo SSH
- Instalación e configuración de OpenSSH
- Túneles SSH
- Servidor de terminais gráfico
- Exemplos conexión SSH
- Control remoto VNC
- VNC nunha distribución GNU/Linux baseada en Debian
- VNC en Windows
– CA6.10. Traballouse en grupo para comprobar o funcionamento dos servizos instalados.
 • Uso en redes heteroxéneas.