Configuración da rede

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Unha vez instalado o servidor server00 co sistema Ubuntu Server, explicarase como configurar a rede, todo ordenador debe ter:

 • Para comunicarse con outro ordenador: un Enderezo IP e unha máscara de rede.
 • Para comunicarse co exterior: unha porta de enlace.
 • Para resolver nomes de dominio a Ips: uns servidores DNS ós que preguntar.

Revísese os Obxectivos e escenario da Parte I que se persegue e adáptese ás circunstancias concretas de cada quen.


Aprende.png
LEMBRAR EN UBUNTU DESKTOP


Para coñecer/repasar como configurar a rede en Ubuntu Desktop hai estas dúas opcións:


Ficheiros que se usan nesta sección

/etc/network/interfaces

 • Descrición: almacena a configuración IP das interfaces de rede.
 • Sintaxe:
# Este ficheiro describe as interfaces de rede dispoñibles no sistema
# e como activalas. Para máis información: man interfaces.

# A interface de rede loopback
auto lo
iface lo inet loopback
address 127.0.0.1
netmask 255.0.0.0

auto eth0 
iface eth0 inet static
	address 10.0.0.100
	netmask 255.0.0.0

iface eth1 inet dhcp

Para ver o ficheiro de interfaces pódese teclear o seguinte:

more /etc/network/interfaces
 • Exemplos de configuración:
auto interface: a interface indicada iníciase no momento de encender o ordenador
iface eth1 inet dhcp: Configurar o interface eth1 co protocolo IPv4(inet) e que obteña a IP por DHCP
iface eth0 inet static: Igual ó anterior salvo que a ip especifícase manualmente.
 • Observar como eth1 non se vai iniciar cando se inicie o sistema, pois non está auto eth1 no ficheiro /etc/network/interfaces.

/etc/resolv.conf

 • Descrición: almacena a configuración DNS cliente, isto é, cal/es é o/s dominio/s, cales son os servidores DNS, etc.
 • Sintaxe:
search iessanclemente.net
nameserver 10.0.0.36
nameserver 4.2.2.2
 • Exemplos de configuración:

search: engade o dominio iessanclemente.net ás consultas para tentar resolver os nomes dentro da nosa rede. Por exemplo, se o noso dominio é iessanclemente.net e tentamos facer un ping ao equipo pc1 dentro da nosa rede, non será necesario teclear o nome completo, é dicir, ping pc1.iessanclemente.net, senón que automaticamente a consulta DNS será pc1.iessanclemente.net se tecleamos ping pc1.

nameserver: especifica os servidores DNS que se usarán para resolver nomes a direccións IP. Pode haber varios servidores DNS e consultaranse na orde especificada.

Se o servidor DNS se obtén dinamicamente mediante DHCP as entradas no ficheiro resolv.conf se sobrescribirán.


Aprende.png
Importante na versión 12.04:

Un dos cambios da nova versión 12.04 é que o ficheiro '/etc/resolv.conf só é un ficheiro dinámico que contén a configuración dns do equipo. É dicir, o que se modifique neste ficheiro perderase ao reiniciar. Para fixar unha configuración DNS (sen DHCP) debemos creala no ficheiro: /etc/resolvconf/resolv.conf.d/tail do mesmo xeito que anteriormente.

/etc/hosts

 • Descrición: almacena a lista de hosts locais: nomes locais asociados IPs (locais ou non). Cando o computador tenta achar o enderezo IP dun equipo, primeiro acudirá a este ficheiro antes que ao servidor de nomes DNS. Se a dirección IP está no ficheiro /etc/hosts o DNS non se usará (isto pode cambiarse editando o ficheiro /etc/nsswitch.conf e cambiando a orde en que se fai a busca).
 • Sintaxe:
 127.0.0.1  	equipo localhost
 69.50.12.40	x xunta equipo.ola.veran
 • Exemplos de configuración:

127.0.0.1 equipo localhost, tanto se se fai ping a equipo como a localhost, a rsolución de nomes vai dar como IP 127.0.0.1

69.50.12.40 x xunta equipo.ola.veran, neste caso tanto os nomes x, xunta, equipo.ola.veran teñen asociada a IP 69.50.12.40

A diferencia de Windows, o cliente de DNS de Linux non almacena os resultados obtidos do DNS en caché.

Comandos que se usaran nesta sección

ifconfig

 • Descrición: Mostra e modifica a configuración das interfaces de rede e a configuración IP do equipo
 • Sintaxe:
ifconfig [-v] [-a] [-s] [interface]
ifconfig [-v] interface [aftype] options | address ...
 • Opcións principais:
-a: Mostra a información de todas as interfaces de rede do equipo, incluíndo as que non están activadas
interface: Indicando o nome dunha interfaz de rede do equipo, mostra ou modifica a configuración dese interfaz
up|down: Activa ou desactiva unha interfaz
address: Dirección IP para asignar a esta interfaz
netmask mascara: Máscara de rede para asignar a esta interfaz
 • Exemplo: Para asignar a dirección IP e a máscara de rede a unha interfaz de rede:
ifconfig ethX 10.0.0.100 netmask 255.0.0.0 up

Con isto pola interface ethX de rede débese ter acceso á rede local. Sen embargo, non se pode acceder aínda a equipos fóra desta rede.

Así, executando este comando pódese modificar a configuración actual das interfaces de rede do equipo, pero esta configuración non se manterá se se reinicia o equipo ou o servizo de rede. ¿Como se consegue entón que os cambios realizados nas ferramentas das distribucións ou co webmin si perduren despois de apagar o equipo?. O que fan estas ferramentas é gardar os datos en ficheiros de configuración para executar o comando ifconfig cando se inicie o equipo. Este ficheiro é: /etc/network/interfaces


ifdown / ifup

 • Descrición: desactiva/activa interfaces de rede.
 • Sintaxe:
ifdow / ifup [-a] [interface]
 • Opcións principais:
-a: desactiva/activa tódalas interfaces marcadas como auto no ficheiro /etc/interfaces
interface: Indicar o nome dunha interfaz de rede do equipo
 • Exemplo: desactivar a interface eth0:

ifdwon eth0


route

 • Descrición: Mostra e modifica as entradas da táboa de enrutamento do equipo para poder ter acceso a internet.
 • Sintaxe:
route [-CFvnee]
route [-v] [-A family] add [-net|-host] target [netmask Nm] [gw Gw] [metric N] [mss M] [window W] [irtt I] [reject] [mod]
[dyn] [reinstate] [[dev] If]
route [-v] [-A family] del [-net|-host] target [gw Gw] [netmask Nm] [metric N] [[dev] If]
route [-V] [--version] [-h] [--help]
 • Opcións principais:
del: Borra unha ruta
add: Engade unha ruta
target: Rede ou máquina destino á que queremos chegar
-net|-host: Indica se o destino é unha rede ou unha máquina
netmask máscara: Máscara de rede para a ruta
gw seguinte: Dirección IP do router ao que se deben enviar os paquetes para o destino indicado
 • Exemplo cal é a dirección da porta de enlace que nos une co exterior?. Utilizaremos o comando route para configurala:
route add default gw 10.0.0.1 eth0

Así, executando este comando pódese modificar a configuración actual das interfaces de rede do equipo, pero esta configuración non se manterá se se reinicia o equipo ou o servizo de rede. Sucede o mesmo que con ifconfig. Para que a porta de enlace sexa permanente hai que almacenala no ficheiro: /etc/network/interfaces


Coñecer a configuración da rede

O comando ifconfig amosa información sobre os interfaces de rede e a súa configuración. Os interfaces:

 • eth0, eth1, etc. son as tarxetas de rede ethernet instaladas no sistema.
 • O interface lo (loopback) é unha tarxeta de rede virtual que lle permite ó equipo conectarse consigo mesmo (o seu enderezo IP soe ser 127.0.0.1), e xeralmente responde ó nome de Localhost.
 • Os interfaces wlanX son as tarxetas de rede inarámicas.


Cada interface pode estar activa ou inactiva. Cando se inicia o sistema, activaranse as interfaces que se indiquen no arquivo /etc/network/interfaces mediante o parámetro auto.


Pódense activar ou desactivar as distintas interfaces perante a execución do sistema cos comandos: ifconfig, ifup ou ifdown.


Platega U910 Server Rede 01.jpeg

Neste caso, o sistema ten tres interfaces (eth0, eth1, lo), pero só amosa os que están activos (lo e eth0), neste caso activáronse no arranque do sistema. Para realizar o curso non é preciso dispor de 2 interfaces ethernet, so os ten o equipo do curso para usalo como exemplo.


Có comando ifconfig, pódese coñecer o enderezo IP, a máscara, broadcast, o enderezo MAC, etc.


Executando ifconfig -a amósase a configuración de tódalas interfaces do sistema estean ou non activas. Nótese como agora amosa tamén o interface eth1.

Platega U910 Server Rede 02.jpeg


Executando ifconfig <interface> amósase a configuración dunha interface concreta:

Platega U910 Server Rede 03.jpeg

Cambiar a configuración de rede do servidor

A configuración da rede, asignar unha IP a unha interface ou cambiala pódese facer a través da:

 • execución do comando ifconfig ou
 • edición do ficheiro /etc/network/interfaces.

Para editar o ficheiro de configuración das interfaces de rede.

sudo nano /etc/network/interfaces


Activar a nova configuración IP do servidor

Aínda que se modifique o ficheiro, a nova configuración non terá efecto ate que, se faga unha das tres cousas seguintes:

 • Se reinicie o sistema, pois aí lese o ficheiro e eth0 configuraríase cos novos prámetros.
 • Se desactive e active o interface de rede (neste caso eth0). Para iso úsanse os comando ifdown e ifup.
 • Se reinicie o servizo de rede. Reiniciando o demo(servizo) de rede este, párase e vólvese a iniciar, momento no que volve a ler o ficheiro etc/network/interfaces. Sobre servizos hai unha sección posterior, onde se explica o seu funcionamento.

A vantaxe da 2ª opción é que só se ve afectada a interface en cuestión e non todo o servizo de rede con tódalas posibles interfaces que estiveran activas. Na terceira opción, se hai varias interfaces de rede activas e só se desexa modificar unha delas, veríanse todas afectas e por un intre o equipo tería tódalas interfaces desactivadas.

sudo ifdown eth0, para parar o interface eth0.
sudo ifup eth0, para levantar a interface eth0 coa configuración que haxa no ficheiro /etc/network/interfaces


Configurar o cliente DNS do server00

Se se quere saír con conexión a internet, cada quen debe configurar o seu equipo de acordo ós parámetros DNS que indique o Provedor de Servizos de Internet (ISP).


sudo nano /etc/resolv.conf

Activación da rede mediante reinicio de servizo

Os servizos que se están executando no sistema está todos no directorio /etc/init.d. Para cada servizo nese directorio hai un script que se pode lanzar, parar, reiniciar ou comprobar o seu estado. Nunha sección posterio afondarase sobre iso.

Neste caso se en vez de aplicar a nova configuración da rede con ifdown/ifup vaise facer reiniciando todo o servizo de rede, co cal vanse ver afectadas tódalas interfaces que teña o sistema:

Reiniciar o servizo de rede (o script chámase networking).

sudo /etc/init.d/networking restart

Platega U910 Server Rede 17.jpeg

Configuración da IP e DNS do Cliente

O cliente unha vez instalado, ten configurada a IP por usuario e non por equipo. No curso de Ubuntu Desktop hai dúas seccións onde se indica como configurar a rede. Ademais desas seccións tamén se pode configurar a súa IP como se fixo no server a través dun terminal.

Comprobación de conectividade entre os equipos

A seguinte imaxe amosa un terminal aberto no cliente facendo un ping á IP do servidor. Platega U910 Server Rede 18.jpeg


-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez -- (28 feb 2010).