Sistemas Operativos Monoposto (Ciclo SMR)

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Sistemas Operativos Monoposto do Ciclo SMR

 • Curso:
 • Duración: 160 horas
 • Profesorado: Sistemas e Aplicacións Informáticas

RA1. Recoñece os fundamentos e as funcións dos sistemas operativos e os sistemas de ficheiros, e identifica os seus elementos.

- CA1.1. Identificáronse e describíronse os elementos funcionais dun sistema informático.
- Introdución aos sistemas Informáticos
– CA1.2. Codificouse e relacionouse a información en varios sistemas de representación.
- Unidades de medida.
- Sistemas de numeración
– CA1.3. Analizáronse as funcións dos sistemas operativos.
- Funcións do Sistema Operativo
– CA1.4. Describiuse a arquitectura dos sistemas operativos.
- Compoñentes e estrutura do Sistema Operativo
- UNIX
- Linux
- Windows
– CA1.5. Identificáronse os procesos e os seus estados.
- Procesos e Planificación
– CA1.6. Identificáronse as posibilidades de partición do subsistema de almacenaxe.
- Particionamento dos Discos Duros
– CA1.7. Describiuse a estrutura e a organización do sistema de ficheiros.
- Sistemas de Arquivos
– CA1.8. Constatouse a utilidade dos sistemas transaccionais e as súas repercusións ao seleccionar un sistema de ficheiros.
 • Transaccións: sistemas transaccionais.

RA2. Instala sistemas operativos, para o que consulta e interpreta a documentación técnica.

– CA2.1. Analizouse a documentación técnica do hardware para verificar a súa idoneidade.
– CA2.2. Seleccionouse o sistema operativo.
 • Selección do sistema
 • Selección de aplicacións básicas para instalar.
– CA2.3. Elaborouse un plan de instalación a partir dos manuais do sistema operativo.
 • Planificación da instalación.
–CA2.4. Creáronse e formatáronse as particións necesarias nos dispositivos de almacenaxe.
 • Partición dos dispositivos de almacenaxe.
 • Selección dun sistema de ficheiros.
– CA2.5. Configuráronse parámetros básicos da instalación.
- Conceptos Básicos para instalar LINUX
- Instalación de sistemas Microsoft Windows
 • Parámetros básicos da instalación.
– CA2.6. Instalouse o sistema operativo.
 • Tipos de instalación: típica e personalizada.
– CA2.7. Configurouse un xestor de arranque.
– CA2.8. Instaláronse os controladores de dispositivo necesarios.
 • Controladores de dispositivos.
– CA2.9. Documentáronse as decisións tomadas e as incidencias xurdidas no proceso de instalación.
– CA2.10. Respectáronse as normas de utilización do software (licenzas).
- Software Libre
- Software Privativo
– CA2.11. Traballouse con sistemas operativos libres e propietarios.
- Compartición arquivos Windows-Linux

RA3. Realiza tarefas básicas de configuración de sistemas operativos, para o que interpreta requisitos, e describe os procedementos seguidos.

– CA3.1. Diferenciáronse as interfaces de usuario segundo as súas propiedades.
 • Interfaces de usuario: tipos, propiedades e usos.
– CA3.2. Aplicáronse preferencias na configuración do contorno persoal.
 • Arranque e parada do sistema: sesións.
 • Utilización do sistema operativo: modo orde e modo gráfico.
– CA3.3. Xestionáronse os sistemas de ficheiros específicos.
 • Estrutura da árbore de directorios.
– CA3.4. Distinguíronse os atributos dun ficheiro dos dun directorio.
 • Ficheiro e directorio: atributos e permisos.
– CA3.5. Recoñecéronse os permisos dos ficheiros e dos directorios.
 • Configuración de permisos de ficheiros e carpetas
– CA3.6. Utilizáronse os asistentes de configuración do sistema (acceso a redes, dispositivos, etc.).
 • Configuración da conexión a internet.
– CA3.7. Comprobouse a existencia de actualizacións do sistema operativo e dos controladores de dispositivos.
 • Actualización do sistema operativo e dos controladores de dispositivos.
 • Configuración das preferencias de escritorio.
– CA3.8. Realizouse a instalación dos parches do sistema operativo e das versións actuais dos controladores de dispositivos.
 • Agregar, eliminar e actualizar software do sistema operativo.
– CA3.9. Realizouse a configuración para a actualización periódica do sistema operativo.
 • Engadir e eliminar hardware do sistema operativo.
– CA3.10. Documentáronse os procesos de actualización realizados sobre o sistema.
 • Actualización de sistemas operativos.
 • Instalación de "Service Packs"
– CA3.11. Executáronse operacións para a automatización de tarefas do sistema.
 • Programación de tarefas.
– CA3.12. Realizáronse operacións de instalación e desinstalación de utilidades.
 • Explotación do sistema operativo.
 • Compresión e descompresión.
– CA3.13. Aplicáronse métodos para a recuperación do sistema operativo.
 • Operacións de reparación do sistema operativo.

RA4. Realiza operacións básicas de administración de sistemas operativos, para o que interpreta requisitos, e dispón o sistema para o seu uso óptimo.

– CA4.1. Configuráronse perfís de usuario e grupo.
 • Xestión de perfís de usuarios e grupos locais. Contrasinais.
– CA4.2. Utilizáronse ferramentas gráficas para describir a organización dos ficheiros do sistema.
 • Xestión do sistema de ficheiros.
 • Ferramentas para a xestión de ficheiros e directorios.
– CA4.3. Actuouse sobre os procesos do usuario en función das necesidades puntuais.
 • Xestión dos procesos do sistema e de usuario.
– CA4.4. Actuouse sobre os servizos do sistema en función das necesidades puntuais.
 • Activación e desactivación de servizos.
– CA4.5. Aplicáronse criterios para o óptimo aproveitamento da memoria dispoñible.
 • Rendemento do sistema. Seguimento da actividade do sistema.
– CA4.6. Analizouse a actividade do sistema a partir das trazas xeradas polo propio sistema.
 • Administración de recursos do sistema.
– CA4.7. Dispuxéronse os dispositivos de almacenaxe para un óptimo funcionamento.
 • Xestión de dispositivos de almacenaxe.
 • Xestión de impresoras.
– CA4.8. Recoñecéronse e configuráronse os recursos compartibles do sistema.
 • Compartición de recursos.
– CA4.9. Interpretouse a información de configuración do sistema operativo.
 • Base de datos de configuración e comportamento do sistema operativo, do hardware instalado e das aplicacións.

RA5. Realiza tarefas de xestión e administración básica de sistemas operativos, para o que utiliza ferramentas en liña de comandos.

– CA5.1. Identificáronse as diferenzas entre as interfaces gráficas e as interfaces en liña de comandos.
 • Características dos intérpretes de comandos. Caracteres especiais.
– CA5.2. Estableceuse o modo de acceso á consola e as pautas para o seu uso.
 • Configuración de acceso a terminais de comamdos.
– CA5.3. Describíronse as capacidades xerais dos intérpretes de comandos a as posibilidades da súa selección, segundo o sistema operativo.
– CA5.4. Utilizáronse comandos para actuar sobre ficheiros e directorios.
 • Utilización de ordes para a xestión de ficheiros e directorios.
– CA5.5. Utilizáronse outros comandos habituais propios do sistema operativo.
 • Operación con ficheiros: nome e extensión, comodíns, atributos e tipos.
 • Operación con directorios: nome, atributos e permisos.
 • Outras operacións comúns na liña de comandos.
– CA5.6. Aplicáronse redireccións sobre a entrada e a saída dos comandos.
 • Redirección da entrada e da saída.
– CA5.7. Aplicáronse opcións para modificar o comportamento dos comandos.
 • Activación de opcións nos comandos.
– CA5.8. Accedeuse á axuda en liña para procurar información sobre a utilización dos comandos.
 • Utilización da axuda en liña.

RA6. Utiliza máquinas virtuais, identifica o seu campo de aplicación e instala software específico.

– CA6.1. Diferenciouse entre máquina real e máquina virtual.
 • Instalación e configuración de diversos xestores de máquinas virtuais (Virtual Box, Virtual PC,...)
– CA6.2. Establecéronse as vantaxes e os inconvenientes do uso de máquinas virtuais.
 • Virtualización e máquina virtual: vantaxes e inconvenientes.
– CA6.3. Analizáronse as principais ferramentas para a creación e a utilización de máquinas virtuais.
– CA6.4. Instalouse software libre e propietario para a creación de máquinas virtuais.
 • Software propietario e libre para a creación de máquinas virtuais: instalación.
– CA6.5. Creáronse máquinas virtuais a partir de sistemas operativos libres e propietarios.
 • Creación de máquinas virtuais para sistemas operativos propietarios e libres.
– CA6.6. Configuráronse máquinas virtuais.
 • Configuración e utilización de máquinas virtuais.
– CA6.7. Documentáronse as opcións tomadas na elección, na instalación e na configuración da máquina virtual.
– CA6.8. Relacionouse a máquina virtual co sistema operativo anfitrión.
 • Relación co sistema operativo anfitrión.
– CA6.9. Realizáronse probas de rendemento do sistema.
 • Análises da actividade do sistema.