Nautilus e carpeta persoal de usuario

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Nesta sección traballaremos co navegador de ficheiros Nautilus, a carpeta local de usuario e os arquivos de configuración das aplicacións de usuario.


Propiedades das carpetas

Que é Nautilus?.

En MS Windows existe o Explorador de ficheiros para moverse pola estrutura de carpetas. En Gnu/Linux existen moitas aplicacións para poder realizar iso. Unha delas é o Nautilus que vén por defecto co escritorio Gnome.

Outras poden ser Konqueror do xestor de escritorio KDE, Thunar que vén por defecto co xestor de escritorio Xfce, etc.

Neste caso dos usuarios existentes iníciase a sesión coa usuaria noa.

Platega sl 2012 carpeta persoal 00.jpg


Ir á súa carpeta persoal, picando na icona de Ficheiros do Iniciador.

Platega sl 2012 carpeta persoal 01.jpg

Formas de ver o contido dunha carpeta

A continuación veremos distintas formas de amosar as carpetas e os arquivos.

Preferencias de Nautilus

Que parámetros dos vistos anteriormente se poden modificar para facelos permanentes?

Propiedades dun ficheiro

Imos ver que parámetros afectan ao comportamento dos ficheiros, algúns deles tamén aplicables ás carpetas.


Marcadores

Os marcadores son as carpetas favoritas que o usuario desexa ter. Deste xeito o usuario poderá acceder a elas nun simple paso.


Lapelas

As Lapelas de Nautilus equivalen ás que actualmente ofrecen os navegadores web e permítennos explorar ao mesmo tempo varias carpetas.

Buscar arquivos

Aínda que a través dunha das lentes do Dash podemos facer buscas de ficheiros por diferentes aspectos (tipo, tamaño, data de modificación; recórdese o visto no apartado sobre o dash), Nautilus tamén ofrece a funcionalidade de buscar ficheiros:


A carpeta persoal do usuario

A carpeta persoal do usuario, a parte de servir para que el garde canta información desexe, tamén serve para que cada aplicación garde os seus parámetros de configuración.

Cada usuario pode ter, por exemplo, configurada a calculadora dunha forma distinta (básica, científica, etc.). Como sabe o sistema en que modo ten cada usuario concreto configurada a calculadora? Pois almacenando a información de configuración da calculadora na carpeta persoal do usuario.

Por exemplo, se se crea algo no escritorio (carpetas, arquivos, accesos directos, etc) estes están almacenados na carpeta Escritorio da carpeta persoal do usuario.

Platega sl 2012 carpeta persoal 49.jpg

Ademáis de todo isto, dentro da carpeta persoal do usuario aparecen unha serie de carpetas predefinidas para un uso determinado, como son as de Documentos, Imaxes, Musica, etc. Esas carpetas serán utilizadas por defecto polos programas para almacenar os documentos, ficheiros de imaxe, de son, etc. respectivamente; aínda que non é obrigatorio usalas e o usuario pode gardar os distintos ficheiros onde prefira.

Dentro deste grupo de carpetas, a carpeta Modelos ten un uso bastante particular, polo que imos pararnos un chisco a ver a súa utilidade.

A carpeta de Modelos

A idea desta carpeta é que nela se garden modelos de documentos para logo poder crear de forma rápida documentos a partir deles. Vexamos como:


Configuración de aplicacións

Neste apartado veremos en que modo gardan as aplicacións a súa configuración na carpeta de cada usuario. Neste exemplo vaise usar o terminal (no Dash -> Terminal). Tan pronto se inicia esa aplicación por primeira vez, créase na carpeta persoal do usuario que a iniciou (non en calquera outra carpeta) unha carpeta na que se almacenará a información de configuración da programa.

Para iso introducirase un novo concepto: Arquivos e carpeta ocultos. Son arquivos ou carpetas que están almacenados en calquera soporte de arquivos, pero que o sistema por defecto non os amosa. Estes comezan o seu nome cun punto ".". Tamén hai outro tipo de arquivos ocultos que se explicarán un chisco máis adiante.

Problemas coas aplicacións

Hai veces en que as aplicacións dan problemas (cólganse, non se inician correctamente, etc). Pódese resolver a cuestión dunha maneira drástica, eliminando a carpeta de configuración da aplicación (que non sempre está en .gconf, pode estar directamente como unha carpeta oculta dentro da carpeta persoal do usuario). Ollo se se fai isto por exemplo co lector de correo Mozilla Thunderbird, xa que esta aplicación ten dentro da carpeta persoal do usuario unha carpeta chamada .thunderbird onde por defecto se almacenan os correos recibidos e os enviados e se a borramos poderíamos perder estes correos.

Nesta ocasión imos ver como resolver problemas de mal funcionamento de LibreOffice e Mozilla Firefox.


Conclusión

En ningún sistema operativo as cousas suceden porque si, todo está almacenado en algunha parte para poder gardar configuracións, impresoras por defecto, favoritos, etc. A vantaxe de GNU/Linux é que toda esa información está en ficheiros de texto medianamente entendibles e que podemos editar ou eliminar en caso necesario.

Isto non resulta sinxelo para un usuario que comeza a traballar con Linux, pero en caso de ter algún problema existen moitísimos foros en Internet nos que podemos atopar información sobre os ficheiros que temos que modificar e o que temos que cambiar para solucionalo.-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez