Funcións

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

Unha función JavaScript é, simplemente, unha sección separada de código á que lle dou un nome. Utilizando este nome, calquera script pode chamar a esta sección de código tantas veces como se queira e nos momentos en que o precise. As funcións poden recibir e devolver valores dende e cara as sentencias que as chaman. Estes valores denomínanse argumentos.

Creación de funcións

A sintaxe da declaración dunha función é a seguinte:

 function NomeFunción ([argumento1],[argumento2],...,[argumentoN])
  {
   [sentencias]
  }

As funcións deben declararse dentro das etiquetas de <script> e fora da declaración doutra función e de calquera estrutura de control. Recoméndase que as funcións se declaren dentro dun script que se atope incluído na sección <head> do documento. Ou sexa un documento externo que poidamos referenciar en calquera momento.

Chamada ás funcións

Unha vez declarada unha función, hai que ter en conta que esta non se executa ata que é chamada dende un script. Para chamar a unha función só hai que escribir unha sentencia que conteña o nome da función e, entre parénteses, os valores dos argumentos de chamada da mesma. Unha función pode ser chamada tantas veces como se precise.

  • Exemplo: Crea unha función que se chame MostraPares(número). Que mostre os pares existentes dende o 1 e un número recollido coa función prompt().
<html>
 <head>
  <title>Funcións</title>
   <script language="javascript">
    <!--ocúltase a información para os navegadores antigos
    function MostraPares(numero) {
     for (i=2; i<=numero; i=i+2) {
      document.write(i+", ");
     }
    }
    //final do comentario-->
   </script>
 </head>
 <body>
  <center>
  <script language="javascript">
   <!--ocúltase a información para os navegadores antigos
   var num;
   num=prompt("Introduce un número:","");
   document.write("<h3>Números pares entre 1 e "+num+"...</h3>");
   MostraPares(num);
   document.write("<h3>¡Feito!</h3>");
   //final do comentario-->
  </script>
  </center>
 </body>
</html>

Utilizando argumentos

Utilizando variables locais e globais

Algunhas funcións propias de JavaScript