Cámara fotográfica

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

 • Neste curso só se vai introducir como manexar a cámara de fotos e amosar a foto obtida.
 • Para ver como gardar as imaxes e como incluso gravar e manipula vídeos hai un apartado final onde se indica como proceder.

As clases que interveñen son:

 • Clase Camera: danos acceso á cámara, as súas características. Usarémola se facemos unha aplicación na que queiramos xestionar a cámara por nos mesmos.


Para facer uso da cámara podemos utilizar un Intent, evitándonos ter que deseñar a aplicación para xestionar a cámara.


Permisos necesarios a engadir no arquivo AndroidManifest.xml:

 • Permiso para facer uso da cámara:
<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />


Nota: Se usamos a opción de chamar á cámara cun Intent non necesitamos dito permiso.

 • Permiso para indicar que a nosa aplicación fai uso da cámara (Ollo que é uses-feature):
<uses-feature android:name="android.hardware.camera" required="true"/>

Se queremos facer uso doutras ‘características’, tanto da cámara coma doutro hardware que ten o dispositivo móbil, consultar: http://developer.android.com/guide/topics/manifest/uses-feature-element.html#hw-features

Desta forma Google Play impedirá que se instale á aplicación se o dispositivo non ten o hardware necesario coas características especificadas.

Neste caso, a nosa aplicación está requirindo ó uso da cámara, pero pode ocorrer que non a necesite para que funcione (podemos limitar a funcionalidade da nosa aplicación se o dispositivo non ten cámara, por exemplo). Para indicar isto temos que poñer:

<uses-feature android:name="android.hardware.camera" android:required="false" />


Chamaremos a unha aplicacións e recolleremos o resultado de volta, que será a foto.

Os pasos a seguir son:

 • Crear un Intent que sexa do tipo:
Intent intento = new Intent(MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE);


Neste momento o S.O. lanzará unha aplicación para recoller a imaxe.
Lembrar que con esta forma de chamar a unha activity, esperamos un resultado (a foto).
startActivityForResult(intento, REQUEST_CODE_CAMARA);
 • Nó método onActivityResult() imos recoller a imaxe vén no campo "data" dentro de getExtras do obxecto Bundle:
protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {

 Bitmap bitMap= data.getExtras().get("data"));
 .........
}
Unha vez temos o BitMap podemos visualizalo nun control ImageView da seguinte forma:
protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {

 Bitmap bitMap= data.getExtras().get("data"));
 imgView.setImageBitmap(bitMap);
}
Sendo imgView un obxecto da clase ImageView.

A Cámara

 • Segundo o AVD/Dispostivo este pode ter cámara traseira e tamén dianteira, para os famoso autoretratos, que todos damos en chamar Selfies
 • No caso dun AVD a cámara pode ser emulada ou usar a do ordenador real se dispón dela.
 • Nesta imaxe amósase que se vai usar a cámara emulada.

Android 2014 U5 10 Fotos 01.jpg

Caso práctico

 • Crear o proxecto: U5_10_Fotos


O xml do layout

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical" >

  <Button
    android:id="@+id/bFoto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:onClick="onBotonClick"
    android:text="Facer Foto" />

  <ImageView
    android:id="@+id/imgvwFoto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:contentDescription="foto a sacar"
    android:src="@drawable/ic_launcher" />

</LinearLayout>


O Código java da aplicación

package com.example.u5_10_fotos;

import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.graphics.Bitmap;
import android.os.Bundle;
import android.provider.MediaStore;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.Toast;

public class U5_10_Fotos extends Activity {
	private final int REQUEST_CODE_CAMARA = 1;

	@Override
	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
		super.onCreate(savedInstanceState);
		setContentView(R.layout.activity_u5_10__fotos);
	}

	@Override
	public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
		// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
		getMenuInflater().inflate(R.menu.u5_10__fotos, menu);
		return true;
	}

	@Override
	public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
		// Handle action bar item clicks here. The action bar will
		// automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
		// as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
		int id = item.getItemId();
		if (id == R.id.action_settings) {
			return true;
		}
		return super.onOptionsItemSelected(item);
	}

	public void onBotonClick(View v) {
		Intent intento = new Intent(MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE);
		startActivityForResult(intento, REQUEST_CODE_CAMARA);
	}

	@Override
	protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
		// TODO Auto-generated method stub
		if (requestCode == REQUEST_CODE_CAMARA) {
			if (resultCode == RESULT_OK) {

				if (data == null) {
					Toast.makeText(this, "NON HAI IMAXE", Toast.LENGTH_LONG).show();
					return;
				}

				ImageView imgview = (ImageView) findViewById(R.id.imgvwFoto);
				imgview.setImageBitmap((Bitmap) data.getExtras().get("data"));

			} else if (resultCode == RESULT_CANCELED) {
				// Foto cancelada
			} else {
				// Fallo na captura da foto.
			}
		}

	}

}
 • Liñas 43-44: Creamos un intent e lanzámolo esperando un resultado (a foto, neste caso).
 • Liñas 48-68: Recibimos o resultado da activity secundaria (a que manexa a cámara) e comprobamos se o código devolto foi o mesmo que usamos para lanzar a cámara e tamén comprobamos se recibimos unha imaxe que nese caso imos amosar na vista ImageView, unha vez que a recollemos da chave "data" do campo data.

Afondar sobre o uso da cámara e vídeo

 • Para ter un coñecemento máis profundo do uso da cámara:
  • Gardar as fotos,
  • Gravar e gardar vídeos,
  • Audio,
  • Etc.
-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2015).