PDM Avanzado Captura de Vídeo / Imaxes

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

As clases que interveñen na gravación son:

 • Clase Camera: danos acceso á cámara, as súas características. Usarémola se facemos unha aplicación na que queiramos xestionar a cámara por nos mesmos.
 • Clase SurfaceView: para previsualizar o que imos gravar.
 • Clase MediaRecorder: permítenos gravar vídeo dende a cámara.


Para facer uso da cámara para gravar un vídeo podemos utilizar un Intent, evitándonos ter que deseñar a aplicación para xestionar a cámara.


Permisos necesarios a engadir no arquivo AndroidManifest.xml:

 • Permiso de lectura sobre a tarxeta SD Externa (no caso de utilizar un dispositivo cunha API 23 ou superior).
1 <uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE"/>


 • Permiso para facer uso da cámara:
1 <uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />


Nota: Se usamos a opción de chamar á cámara cun Intent non necesitamos dito permiso.

 • Permiso para indicar que a nosa aplicación fai uso da cámara:
1 <uses-feature android:name="android.hardware.camera" android:required="true"/>

Se queremos facer uso doutras ‘características’, tanto da cámara coma doutro hardware que ten o dispositivo móbil, consultar: http://developer.android.com/guide/topics/manifest/uses-feature-element.html#hw-features

Desta forma Google Play impedirá que se instale á aplicación se o dispositivo non ten o hardware necesario coas características especificadas.

Neste caso, a nosa aplicación está requirindo ó uso da cámara, pero pode ocorrer que non a necesite para que funcione (podemos limitar a funcionalidade da nosa aplicación se o dispositivo non ten cámara, por exemplo). Para indicar isto temos que poñer:

1 <uses-feature android:name="android.hardware.camera" android:required="false" />
 • Permiso de almacenamento: se a aplicación vai gardar os datos nunha tarxeta SD externa:
1 <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />


 • Permiso para capturar audio (se é o caso):
1 <uses-permission android:name="android.permission.RECORD_AUDIO" />

Captura de Vídeo / Audio

Neste manual imos aprender como facer uso das aplicacións que nos proporciona o S.O. Android para sacar unha foto ou vídeo.

Nos chamaremos a unha destas aplicacións e recolleremos o resultado de volta (que será a foto / vídeo sacado).Nota: Facer esta parte utilizando o emulador é extremadamente lenta.

Cando prememos o botón de gravar temos que agardar ata que o rectángulo do interior da pantalla se poña vermello:

PDM Avanzada Multimedia Gravacion 1.jpgOs pasos a seguir son:

 • Crear un Intent que sexa dun destes tipo:
1 Intent intento = new Intent(MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE);


Neste momento o S.O. lanzará unha aplicación para recoller a imaxe ou vídeo.
Lembrar que con esta forma de chamar a unha activity, esperamos un resultado (a foto ou vídeo sacado).
1 startActivityForResult(intento, REQUEST_CODE_GRAVACION_OK);
Cando chamamos a actitivity que lanza a aplicación de sacar foto ou gravar vídeo, podemos enviarlle como parámetros (no obxecto Bundle) unha serie de datos extras, como a calidade da foto, a calidade de vídeo, o tamaño máximo de gravación,onde queremos gardar a foto/vídeo...
Máis información en http://developer.android.com/reference/android/provider/MediaStore.html#EXTRA_OUTPUT.

Nota: Para asinar un nome único a cada imaxe / vídeo capturado imos facer uso da clase Date. Cando importemos dita clase lembrar escoller á que se atopa no paquete util:

PDM Avanzada Multimedia Gravacion 2.jpg

No caso de non enviar como información extra ó Intent onde queremos gardar o vídeo /foto, estes van vir no obxecto Intent dentro do método onActivityResult():

No caso das imaxes, a imaxe ven no campo "data" dentro de getExtras do obxecto Bundle:
1 protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
2 
3  Bitmap bitMap= data.getExtras().get("data"));
4  .........
5 }
Unha vez temos o BitMap podemos visualizalo nun control ImageView da seguinte forma:
1 protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
2 
3  Bitmap bitMap= data.getExtras().get("data"));
4  imgView.setImageBitmap(bitMap);
5 }
Sendo imgView un obxecto da clase ImageView.


No caso do vídeo, obtemos o vídeo chamando ó método getData() do obxecto bundle. Isto devolve a URI do vídeo.
1 protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
2 
3  Uri uri = data.getData();
4  .........
5 }
Para visualizalo necesitamos un obxecto da clase VideoView.
1 protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
2 
3 	vidView.setVideoURI(data.getData());
4 	vidView.start();
5 }
Sendo vidView un obxecto da clase VideoView.

Accedendo ó Vídeo / Foto

Cando chamamos a activity que vai sacar a foto / vídeo podemos non indicar onde gardar esa foto

Neste punto imos ver como podemos acceder ó vídeo / foto que ven no Intent dentro do método onActivityResult().


Caso Práctico

O obxectivo desta práctica é visualizar nun control ImageView / VideoView a imaxe / vídeo obtida dende a aplicación do S.O. Android.

PDM Avanzada Multimedia Gravacion 3.jpg

Nesta aplicación, debaixo do botón, se atopa un control ImageView e un control VideoView.

Dependendo da opción escollida no RadioButton, un deles estará invisible (propiedade visibility="gone").


Creamos a Activity

 • Nome do proxecto: UD2_04_MultimediaFotoVideo
 • Nome da activity: UD2_04_MultimediaFotoVideo.java


Código do layout xml

 1 <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 3   android:layout_width="match_parent"
 4   android:layout_height="match_parent" >
 5 
 6   <RadioGroup
 7     android:id="@+id/UD2_04_rgrpOpcions"
 8     android:layout_width="match_parent"
 9     android:layout_height="wrap_content"
10     android:layout_alignParentLeft="true"
11     android:layout_alignParentTop="true"
12     android:gravity="center_horizontal"
13     android:orientation="horizontal" >
14     
15 	  <RadioButton
16 	    android:id="@+id/UD2_04_rbtnFoto"
17 	    android:layout_width="wrap_content"
18 	    android:layout_height="wrap_content"
19 	    android:text="Sacar Foto"
20     	android:textSize="15sp"
21 	    android:checked="true" />
22 	
23 	  <RadioButton
24 	    android:id="@+id/UD2_04_rbtnVideo"
25 	    android:layout_width="wrap_content"
26 	    android:layout_height="wrap_content"
27     	android:textSize="15sp"
28 	    android:text="Sacar Vídeo" />
29 	</RadioGroup>
30   <Button
31     android:id="@+id/UD2_04_btnGravarVideoFoto"
32     android:layout_width="match_parent"
33     android:layout_height="wrap_content"
34     android:layout_alignParentLeft="true"
35     android:layout_below="@+id/UD2_04_rgrpOpcions"
36     android:textSize="@dimen/botons"
37     android:text="Lanzar Aplicación" />
38 
39 
40   <FrameLayout
41     android:layout_width="match_parent"
42     android:layout_height="match_parent" 
43     android:layout_alignParentLeft="true"
44     android:layout_below="@+id/UD2_04_btnGravarVideoFoto">
45 
46     <ImageView
47       android:id="@+id/UD2_04_imgvwFoto"
48       android:layout_width="match_parent"
49       android:layout_height="match_parent"
50       android:contentDescription="foto a sacar"
51   		 android:layout_gravity="center"
52       android:src="@drawable/ic_launcher" />
53 
54     <VideoView
55       android:id="@+id/UD2_04_vidvwVideo"
56       android:layout_width="match_parent"
57       android:layout_height="match_parent"
58       android:layout_gravity="center"
59       android:visibility="gone" />
60 
61   </FrameLayout>
62 
63 </RelativeLayout>


Código da clase UD2_04_MultimediaFotoVideo
Obxectivo: Comprobar como capturar unha imaxe / vídeo e visualizala nun control ImageView / VideoView

 1 import android.app.Activity;
 2 import android.content.Intent;
 3 import android.graphics.Bitmap;
 4 import android.os.Bundle;
 5 import android.provider.MediaStore;
 6 import android.view.View;
 7 import android.view.View.OnClickListener;
 8 import android.widget.Button;
 9 import android.widget.ImageView;
 10 import android.widget.RadioButton;
 11 import android.widget.RadioGroup;
 12 import android.widget.RadioGroup.OnCheckedChangeListener;
 13 import android.widget.Toast;
 14 import android.widget.VideoView;
 15 
 16 public class UD2_04_MultimediaFotoVideo extends Activity {
 17 
 18 	/**
 19 	 * Código para verificar que o resultado ven do intent de gravación
 20 	 */
 21 	private final int REQUEST_CODE_GRAVACION_OK = 1;
 22 	
 23 	
 24 	/**
 25   * Obtemos a imaxe ou video que ven da aplicacion Android
 26   */
 27 	protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
 28 		if (requestCode == REQUEST_CODE_GRAVACION_OK) {
 29 			if (resultCode == RESULT_OK) {
 30 
 31 				if (data == null) {
 32 					Toast.makeText(getApplicationContext(), "NON HAI IMAXE/VIDEO A GARDAR", Toast.LENGTH_LONG).show();
 33 					return;
 34 				}
 35 
 36 				RadioButton rb = (RadioButton) findViewById(R.id.UD2_04_rbtnFoto);
 37 				if (rb.isChecked()) { // Saca foto
 38 					ImageView imgview = (ImageView) findViewById(R.id.UD2_04_imgvwFoto);
 39 					imgview.setImageBitmap((Bitmap) data.getExtras()
 40 							.get("data"));
 41 				} else { // Saca vídeo
 42 					VideoView vidview = (VideoView) findViewById(R.id.UD2_04_vidvwVideo);
 43 					vidview.setVideoURI(data.getData());
 44 					vidview.start();
 45 				}
 46 
 47 			} else if (resultCode == RESULT_CANCELED) {
 48 				// Video ou Foto cancelada
 49 			} else {
 50 				// Fallo na captura do Video ou foto.
 51 			}
 52 		}
 53 	}
 54   
 55 	/**
 56   * Programa o código dos click´s os botóns
 57   */
 58 	private void xestionarEventos(){
 59 		Button gravar = (Button)findViewById(R.id.UD2_04_btnGravarVideoFoto);
 60 		gravar.setOnClickListener(new OnClickListener(){
 61 
 62 			@Override
 63 			public void onClick(View arg0) {
 64 				// TODO Auto-generated method stub
 65 				RadioButton rb = (RadioButton)findViewById(R.id.UD2_04_rbtnFoto);
 66 
 67 				
 68 				if (rb.isChecked()){	// Saca foto
 69 					
 70 					Intent intento = new Intent(MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE);
 71 					startActivityForResult(intento, REQUEST_CODE_GRAVACION_OK);
 72 					
 73 				}
 74 				else {	// Grava vídeo
 75 					Intent intento = new Intent(MediaStore.ACTION_VIDEO_CAPTURE);
 76 					startActivityForResult(intento, REQUEST_CODE_GRAVACION_OK);
 77 				
 78 				}
 79 				
 80 			}
 81 			
 82 		});
 83 
 84 		RadioGroup rgroup = (RadioGroup)findViewById(R.id.UD2_04_rgrpOpcions);
 85 		rgroup.setOnCheckedChangeListener(new OnCheckedChangeListener() {
 86 			
 87 			@Override
 88 			public void onCheckedChanged(RadioGroup group, int checkedId) {
 89 				// TODO Auto-generated method stub
 90 				ImageView imgview;
 91 				VideoView videoview;
 92 				
 93 				switch(checkedId){
 94 					case R.id.UD2_04_rbtnFoto:	// OCULTAMOS O VIDEO
 95 						imgview = (ImageView)findViewById(R.id.UD2_04_imgvwFoto);
 96 						imgview.setVisibility(View.VISIBLE);
 97 						videoview = (VideoView)findViewById(R.id.UD2_04_vidvwVideo);
 98 						videoview.setVisibility(View.GONE);
 99 						break;	
100 					case R.id.UD2_04_rbtnVideo:	// OCULTAMOS AS FOTOS
101 						imgview = (ImageView)findViewById(R.id.UD2_04_imgvwFoto);
102 						imgview.setVisibility(View.GONE);
103 						videoview = (VideoView)findViewById(R.id.UD2_04_vidvwVideo);
104 						videoview.setVisibility(View.VISIBLE);
105 						break;
106 				}
107 			}
108 		});
109 	}
110 	
111 	
112 	@Override
113 	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
114 		super.onCreate(savedInstanceState);
115 		setContentView(R.layout.activity_ud2_04__multimedia_foto_video);
116 		
117 		xestionarEventos();
118 	}
119 }
 • Liñas 38-39: Nestas liñas obtemos a foto da aplicación do S.O. e a visualiza no ImageView.
 • Liñas 42-44: Nestas liñas obtemos o vídeo do Intent e o cargamos no VideoView e comezamos a reprodución.
 • Liñas 70-71: Evento click sobre o botón. Se está a opción do RadioButton de sacar unha foto lanzamos o Intent ACTION_IMAGE_CAPTURE, esperando o resultado.
 • Liñas 75-76: Evento click sobre o botón. Se está a opción do RadioButton de sacar un vídeo lanzamos o Intent ACTION_VIDEO_CAPTURE, esperando o resultado.

Gardando o Vídeo / Foto

Neste punto imos facer unha modificación da práctica anterior e imos enviar ao Intent información sobre onde debe gardar a foto / vídeo.

Neste caso, o Intent do método onActivityResult NON DEVOLVERÁ NINGÚN DATO.


Caso Práctico

O obxectivo desta práctica é visualizar nun control ImageView / VideoView a imaxe / vídeo obtida dende a aplicación do S.O. Android PERO GARDANDO NA TARXETA SD O RESULTADO DE SACAR ESE VÍDEO / FOTO.

PDM Avanzada Multimedia Gravacion 3.jpg


Neste caso as fotos gardadas se almacenan na tarxeta SD no cartafol PICTURES e os vídeos no cartafol MOVIES.


Creamos a Activity

 • Nome do proxecto: UD2_05_MultimediaFotoVideo
 • Nome da activity: UD2_05_MultimediaFotoVideo.java
 • O código do layout vai ser o mesmo que na activity anterior.


Código da clase UD2_05_MultimediaFotoVideo
Obxectivo: Variación da práctica anterior no que indicamos como dato extra a enviar ó intent que obtén a foto / vídeo onde queremos que o garde.

 1 import java.io.File;
 2 
 3 import android.app.Activity;
 4 import android.content.Intent;
 5 import android.graphics.Bitmap;
 6 import android.graphics.BitmapFactory;
 7 import android.net.Uri;
 8 import android.os.Bundle;
 9 import android.os.Environment;
 10 import android.provider.MediaStore;
 11 import android.view.View;
 12 import android.view.View.OnClickListener;
 13 import android.widget.Button;
 14 import android.widget.ImageView;
 15 import android.widget.RadioButton;
 16 import android.widget.RadioGroup;
 17 import android.widget.RadioGroup.OnCheckedChangeListener;
 18 import android.widget.VideoView;
 19 
 20 public class UD2_05_MultimediaFotoVideo extends Activity {
 21 
 22 	/**
 23 	 * Código para verificar que o resultado ven do intent de gravación
 24 	 */
 25 	private final int REQUEST_CODE_GRAVACION_OK = 1;
 26 
 27 	final private String nomeVideo="video.mp4";
 28 	final private String nomeFoto="foto.jpg";
 29 
 30 	
 31 	/**
 32   * Obtemos a imaxe ou video que ven da aplicacion Android
 33   */
 34 	protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
 35 		if (requestCode == REQUEST_CODE_GRAVACION_OK) {
 36 			if (resultCode == RESULT_OK) {
 37 
 38 				RadioButton rb = (RadioButton) findViewById(R.id.UD2_04_rbtnFoto);
 39 				if (rb.isChecked()) { // Saca foto
 40 					File ruta = Environment.getExternalStoragePublicDirectory(Environment.DIRECTORY_PICTURES);
 41 					File arquivo = new File(ruta,nomeFoto);
 42 					if (!arquivo.exists()) return;		// Non hai foto
 43 					
 44 					ImageView imgview = (ImageView) findViewById(R.id.UD2_04_imgvwFoto);
 45 					Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeFile(arquivo.getAbsolutePath()); 
 46 					imgview.setImageBitmap(bitmap);
 47 					
 48 				} else { // Saca vídeo
 49 					File ruta = Environment.getExternalStoragePublicDirectory(Environment.DIRECTORY_MOVIES);
 50 					File arquivo = new File(ruta,nomeVideo);
 51 					if (!arquivo.exists()) return;		// Non hai foto
 52 
 53 					VideoView vidview = (VideoView) findViewById(R.id.UD2_04_vidvwVideo);
 54 					vidview.setVideoURI(Uri.fromFile(arquivo));
 55 					vidview.start();
 56 				}
 57 
 58 			} else if (resultCode == RESULT_CANCELED) {
 59 				// Video ou Foto cancelada
 60 			} else {
 61 				// Fallo na captura do Video ou foto.
 62 			}
 63 		}
 64 	}
 65   
 66 	/**
 67   * Programa o código dos click´s os botóns
 68   */
 69 	private void xestionarEventos(){
 70 		Button gravar = (Button)findViewById(R.id.UD2_04_btnGravarVideoFoto);
 71 		gravar.setOnClickListener(new OnClickListener(){
 72 
 73 			@Override
 74 			public void onClick(View arg0) {
 75 				// TODO Auto-generated method stub
 76 				RadioButton rb = (RadioButton)findViewById(R.id.UD2_04_rbtnFoto);
 77 
 78 				
 79 				if (rb.isChecked()){	// Saca foto
 80 					File ruta = Environment.getExternalStoragePublicDirectory(Environment.DIRECTORY_PICTURES);
 81 					File arquivo = new File(ruta,nomeFoto);
 82 					
 83 					Intent intento = new Intent(MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE);
 84 					intento.putExtra(MediaStore.EXTRA_OUTPUT, Uri.fromFile(arquivo));
 85 					startActivityForResult(intento, REQUEST_CODE_GRAVACION_OK);
 86 					
 87 				}
 88 				else {	// Grava vídeo
 89 					File ruta = Environment.getExternalStoragePublicDirectory(Environment.DIRECTORY_MOVIES);
 90 					File arquivo = new File(ruta,nomeVideo);
 91 
 92 					Intent intento = new Intent(MediaStore.ACTION_VIDEO_CAPTURE);
 93 					intento.putExtra(MediaStore.EXTRA_OUTPUT, Uri.fromFile(arquivo));
 94 
 95 					startActivityForResult(intento, REQUEST_CODE_GRAVACION_OK);
 96 				
 97 				}
 98 				
 99 			}
100 			
101 		});
102 
103 		RadioGroup rgroup = (RadioGroup)findViewById(R.id.UD2_04_rgrpOpcions);
104 		rgroup.setOnCheckedChangeListener(new OnCheckedChangeListener() {
105 			
106 			@Override
107 			public void onCheckedChanged(RadioGroup group, int checkedId) {
108 				// TODO Auto-generated method stub
109 				ImageView imgview;
110 				VideoView videoview;
111 				
112 				switch(checkedId){
113 					case R.id.UD2_04_rbtnFoto:	// OCULTAMOS O VIDEO
114 						imgview = (ImageView)findViewById(R.id.UD2_04_imgvwFoto);
115 						imgview.setVisibility(View.VISIBLE);
116 						videoview = (VideoView)findViewById(R.id.UD2_04_vidvwVideo);
117 						videoview.setVisibility(View.GONE);
118 						break;	
119 					case R.id.UD2_04_rbtnVideo:	// OCULTAMOS AS FOTOS
120 						imgview = (ImageView)findViewById(R.id.UD2_04_imgvwFoto);
121 						imgview.setVisibility(View.GONE);
122 						videoview = (VideoView)findViewById(R.id.UD2_04_vidvwVideo);
123 						videoview.setVisibility(View.VISIBLE);
124 						break;
125 				}
126 			}
127 		});
128 	}
129 	
130 	
131 	@Override
132 	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
133 		super.onCreate(savedInstanceState);
134 		setContentView(R.layout.activity_ud2_05__multimedia_foto_video);
135 		
136 		xestionarEventos();
137 	}
138 }


 • Liñas 40-42: Obtemos un obxecto File que apunta ó nome da imaxe gardada. Este dato foi enviado como dato extra ó intent cando lanzamos a aplicación de obter unha foto.
 • Liña 45: Obtemos un obxecto da clase BitMap a partires do obxecto File.
 • Liñas 49-51: Obtemos un obxecto File que apunta ó nome do vídeo gardado. Este dato foi enviado como dato extra ó intent cando lanzamos a aplicación de obter o vídeo.
 • Liña 54: Obtemos a Uri a partires do obxecto File.
 • Liña 84: Enviamos como información extra no Intent a ruta onde debe gardar a foto sacada.
 • Liña 93: Enviamos como información extra no Intent a ruta onde debe gardar o vídeo sacado.


Importante: Como xa comentamos antes, getData() no Intent do método onActivityResult() non trae nada.

Información Extra

Como comentamos antes podemos enviar o Intent diversa información (como a ruta onde gardar a foto / vídeo).

Outra información que podemos enviar:

 • No caso de captura de fotos, podemos pasarlle o Intent (chamando o método putExtra da clase Intent):
MediaStore.EXTRA_OUTPUT : Directorio e arquivo (URI) onde se vai gardar a foto. Se non se especifica, o Intent gardará o imaxe cun nome e directorio por defecto que ven especificado no intent de retorno Intent.getData().
 • No caso do vídeo, algúns dos datos que podemos enviarlle a Intent son:
MediaStore.EXTRA_OUTPUT : Directorio e arquivo (URI) onde se vai gardar o vídeo.
Se non se especifica, o Intent gardará o imaxe cun nome e directorio por defecto que ven especificado no intent de retorno Intent.getData().
MediaStore.EXTRA_VIDEO_QUALITY: Calidade da imaxe. Se valor 0 sería calidad baixa (para mms) e se vale 1 calidade alta.
MediaStore.EXTRA_DURATION_LIMIT: Nº de segundos máximos para gravación.
MediaStore.EXTRA_SIZE_LIMIT: Tamaño máximo do arquivo en bytes.


Control para o VideoView

Cando creamos o layout e arrastramos o VideoView ó mesmo, podemos facer uso doutro control asociado ó mesmo que permite ter as opcións de 'Pause', 'Stop',...

Este control denomínase MediaController e o podemos asociar a un VideoView graficamente:

PDM Avanzada Multimedia Gravacion 4.jpg

Ou por programación:

1 MediaController controller = new MediaController(this);


Con calquera das dúas formas é necesario asocialo a o VideoView da forma:

1 VideoView videoview = (VideoView)findViewById(R.id.vidvwVideo);
2 videoview.setMediaController(controller);


Se o aplicamos á nosa práctica:

 1    import android.widget.MediaController;
 2 
 3 	private void controlVideo(){
 4 		MediaController controller = new MediaController(this);
 5 		VideoView videoview = (VideoView)findViewById(R.id.UD2_04_vidvwVideo);
 6 		videoview.setMediaController(controller);
 7 
 8 	}
 9 	
10 	@Override
11 	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
12 		super.onCreate(savedInstanceState);
13 		setContentView(R.layout.activity_ud2_04__multimedia_foto_video);
14 		
15 		controlVideo();
16 		xestionarEventos();
17 	}

Métodos útiles no manexo de Imaxes

 • Bitmap.createScaledBitmap(bitmaporixinal, witdh, height, boolean filter): devolve un obxecto da clase Bitmap e vainos servir para escalar un bitmap a outro tamaño indicado por width e height.

O filter debería ser posto a true se facemos a imaxe máis grande e a false se a facemos máis pequena. Para determinar o tamaño adecuado do Bitmap en función dos puntos por polgada do dispositivo onde nos atopamos podemos facer uso da propiedade densityDpi:

 1 	switch (getResources().getDisplayMetrics().densityDpi) {
 2 					case DisplayMetrics.DENSITY_LOW:
 3 					  break;
 4 					case DisplayMetrics.DENSITY_MEDIUM:
 5 					  break;
 6 					case DisplayMetrics.DENSITY_HIGH:
 7 					  break;
 8 					case DisplayMetrics.DENSITY_XHIGH:
 9 					  break;
10 	}

En función do valor de densidade escalaremos a imaxe a un tamaño adecuado tendo en conta a proporción:

 • xhdpi: 2.0
 • hdpi: 1.5
 • mdpi: 1.0 (baseline)
 • ldpi: 0.75


Nota: Normalmente cando facemos fotos e queremos visualizalas todas xuntas (por exemplo utilizando un horizontalScrollView) faise uso deste método para ter unha imaxe en pequeno da foto e despois cargar a imaxe orixinal cando a visualicemos a pantalla completa.


 • Obxectobitmap.compress(CompressFormat.JPEG, 100,os): comprime un bitmap e o escribe a disco utilizando un FileOutputStream. O primeiro parámetro indica o tipo de compresión (se temos transparencias na imaxe orixinal deberemos usar BMP), o segundo indica o nivel de compresión (se é 50 sería o 50%, no exemplo o deixaría tal cal) e o terceiro parámetro é un obxecto da clase FileOutputStream para pasalo a disco.

Este método pode servirnos para pasar un bitmap a disco utilizando un obxecto da clase File (o veremos na unidade de Datos Persistentes) e obtendo o FileOutputStream a partires del. É importante asinarlle unha extensión ó arquivo que vai ser a imaxe gardada.

Se a foto a temos asinada a un ImageView e queremos recuperala coma un obxecto da clase Bitmap teremos que facer:

1 	imgview.setDrawingCacheEnabled(true);
2 	Bitmap imaxe = imgview.getDrawingCache();

Sendo imgview o obxecto que fai referencia ó ImageView.


O proceso contrario, é dicir, cargar unha foto nun ImageView será o seguinte (o veremos outra vez na unidade de datos persistentes):

1 	Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeFile(Obxecto_file_apuntando_á_imaxe_gardada);
2     img.setImageBitmap(bitmap);

Sendo img un obxecto da clase ImageView.

Método útil no manexo de Vídeos

Pode resultarnos necesario a partires dun vídeo obter unha foto del.

Para facelo debemos de utilizar a clase ThumbnailUtils

Vexamos un exemplo:

1 BitMap preview_bitmap = ThumbnailUtils.createVideoThumbnail(uri_al_vídeo.toString(), Thumbnails.MICRO_KIND);

Visualización de múltiples imaxes

Pode darse o caso de que necesitemos visualizar múltiples imaxes na nosa activity.

Nota: Como está comentado en liñas anteriores, o lóxico será ter unha versión 'en pequeno' da foto para non encher a memoria utilizando o método compress da clase BitMap ou ben utilizando o método Bitmap.createScaledBitmap, como está feito no exemplo que ven a continuación.


Temos varias posibilidades para facer isto:


Neste apartado imos ver como utilizar un HorizontalScrollView.


Caso Práctico

O obxectivo desta práctica é ver como podemos utilizar o HorizontalScrollView para visualizar imaxes en pequeno.

PDM Avanzada Multimedia Gravacion 6.jpg

Como o seu propio nome indica, o HorizontalScrollView é un control que permite facer un scroll horizontal de View´s.

A idea é ter dentro deste control un LinearLayout coas imaxes.

Cada imaxe vai ter un layout cun tamaño (o tamaño da miniatura) e xestionaremos o evento de Click sobre a imaxe en miniatura para ver dita imaxe nun ImageView en grande.

Preparación

Será necesario copiar ó cartafol da SD onde o S.O. Android garda as imaxes por defecto, dúas imaxes calquera de nome foto1.jpg e foto2.jpg.

Utilizamos a clase EnvironMent (Environment.getExternalStoragePublicDirectory(Environment.DIRECTORY_PICTURES)) para indicar a ruta onde se atopan as fotos.

Normalmente esta ruta se atopa en /sdcard/Pictures.

 • Se utilizades o emulador podedes copiar as fotos utilizando a perspectiva DDMS.
 • Se estades a utilizar un dispositivo real teredes que copiar as fotos conectando o dispositivo ó computador.


O alumno é libre de utilizar outra ruta calquera modificando o código convenientemente.

Creamos a Activity

 • Nome do proxecto: UD2_06_MultimediaHorizontalScrollView
 • Nome da activity: UD2_06_MultimediaHorizontalScrollView.java


Código do layout xml

 1 <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 3   android:layout_width="match_parent"
 4   android:layout_height="match_parent"
 5   tools:context="${relativePackage}.${activityClass}" >
 6 
 7   <HorizontalScrollView
 8     android:id="@+id/UD2_06_hsviewFotosPai"
 9     android:layout_width="match_parent"
10     android:layout_height="wrap_content"
11     android:layout_alignParentTop="true"
12     android:layout_centerHorizontal="true"
13     android:layout_marginTop="26dp" >
14    
15    <LinearLayout
16           android:id="@+id/UD2_06_linearLayoutFotosFillo"
17           android:layout_width="wrap_content"
18           android:layout_height="wrap_content"
19           android:orientation="horizontal" />
20 
21   </HorizontalScrollView>
22 
23   <ImageView
24     android:id="@+id/UD2_06_imgvwFotoAmpliada"
25     android:layout_width="500dp"
26     android:layout_height="500dp"
27     android:layout_alignParentBottom="true"
28     android:layout_centerHorizontal="true"
29     android:layout_marginBottom="26dp"
30     android:src="@drawable/ic_launcher" />
31 
32 </RelativeLayout>

Como vemos temos un HorizontalScrollView e un LinearLayout dentro do mesmo.

Código da clase UD2_06_MultimediaHorizontalScrollView
Obxectivo: Carga nun HorizontalScrollView dúas fotos gardadas na tarxeta SD do dispositivo.
Nota: Vos dará un erro xa que fai uso dunha clase explicada a continuación.

 1 import java.io.File;
 2 
 3 import android.app.Activity;
 4 import android.os.Bundle;
 5 import android.os.Environment;
 6 import android.widget.LinearLayout;
 7 
 8 public class UD2_06_MultimediaHorizontalScrollView extends Activity {
 9 
10 	@Override
11 	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
12 		super.onCreate(savedInstanceState);
13 		setContentView(R.layout.activity_ud2_06__multimedia_horizontal_scroll_view);
14 	
15 		LinearLayout linear = (LinearLayout)findViewById(R.id.UD2_06_linearLayoutFotosFillo);
16 		
17 		String ruta = Environment.getExternalStoragePublicDirectory(Environment.DIRECTORY_PICTURES).getAbsolutePath();
18 		
19 		UD2_06_ImaxeHorizontalScrollView imaxe = new UD2_06_ImaxeHorizontalScrollView(this, ruta+File.separator+"foto1.jpg");
20 		linear.addView(imaxe.getLayout());
21 		imaxe = new UD2_06_ImaxeHorizontalScrollView(this, ruta+File.separator+"foto2.jpg");
22 		linear.addView(imaxe.getLayout());
23 
24 	}
25 }
 • Liña 15: Obtemos a referencia ó LinearLayout que se atopa dentro do HorizontalScrollView.
 • Liña 17: Ruta onde se atopan as imaxes.
 • Liña 19,21: Creamos dous obxectos da clase UD2_06_ImaxeHorizontalScrollView (explicada posteriormente).
 • Liñas 20,22: Engadimos ditas imaxes ó LinearLayout.

Creamos o ImageView personalizado

Agora imos explicar a clase UD2_06_ImaxeHorizontalScrollView.

A idea é moi sinxela.

Vou engadir ó LinearLayout obxectos da clase ImageView.

A diferenza é que vou personalizar ditos obxectos para que estean (a imaxe) dentro dun Layout creado por min y cun tamaño concreto (o veremos no código).

Ademais xestionaremos o evento Click sobre a imaxe para facer que apareza en grande no ImageView da Activity principal.

O que hai que ter moi claro é que esta clase representa cada unha das imaxes en miniatura que vemos dentro do control HorizontalScrollView.

Código da clase UD2_06_ImaxeHorizontalScrollView
Obxectivo: Facemos un ImageView personalizado cun tamaño específico e xestionamos o evento Click sobre a imaxe.

 1 import java.io.File;
 2 
 3 import android.graphics.Bitmap;
 4 import android.graphics.BitmapFactory;
 5 import android.view.Gravity;
 6 import android.view.View;
 7 import android.view.View.OnClickListener;
 8 import android.view.ViewGroup.LayoutParams;
 9 import android.widget.ImageView;
10 import android.widget.LinearLayout;
11 
12 public class UD2_06_ImaxeHorizontalScrollView extends ImageView implements OnClickListener {
13 	protected UD2_06_MultimediaHorizontalScrollView context; 
14 	private File file; 
15 	private String path; 
16 	private LinearLayout layout; 
17 	 
18 	/** 
19 	 * Crea unha imaxe e a engade nun layout que vai ser o que visualice o HorizontalView 
20 	 * @param context 
21 	 * @param path: ruta a imaxe 
22 	 */ 
23 	public UD2_06_ImaxeHorizontalScrollView(UD2_06_MultimediaHorizontalScrollView context,String path) { 
24 		super(context); 
25 		this.context=context; 
26 		this.path=path; 
27 		file = new File(path); 
28 		 
29 		setOnClickListener(this); 
30 		crearLayout(); 
31 	} 
32 	 
33 	private void crearLayout() {
34 		LinearLayout layout = new LinearLayout(context);
35 		layout.setLayoutParams(new LayoutParams(135, 135));
36 		layout.setGravity(Gravity.CENTER);
37 
38 		this.setLayoutParams(new LayoutParams(120, 120));	// TAMAÑO DA IMAXE
39 		this.setScaleType(ImageView.ScaleType.CENTER_CROP);
40         Bitmap bit = BitmapFactory.decodeFile(file.getAbsolutePath());
41         if (bit==null) { // Non a pode cargar
42          this.layout=layout;
43          return;
44         }
45 		Bitmap bitmap;
46 		bitmap = Bitmap.createScaledBitmap(bit, 220, 220,false);
47 		this.setImageBitmap(bitmap);
48 
49 		layout.addView(this);
50 		this.layout = layout;
51 	}
52 
53 	public LinearLayout getLayout(){ 
54 		return layout; 
55 	} 
56 
57 	public File getFile(){ 
58 		return file; 
59 	} 
60 	public String getPath(){ 
61 		return path; 
62 	} 
63 	@Override 
64 	public void onClick(View v) { 
65 		// TODO Auto-generated method stub 
66 		 
67 		Bitmap bp = BitmapFactory.decodeFile(getPath()); 
68 		ImageView imgview = (ImageView)context.findViewById(R.id.UD2_06_imgvwFotoAmpliada); 
69 		imgview.setImageBitmap(bp); 
70 	} 
71 		 
72 
73 }
 • Liña 12: Fixarse como facemos unha clase que deriva de ImageView e implementa a interface onClickListener para xestionar o evento click sobre a imaxe
 • Liña 23: No constructor recibimos unha instancia da clase que utiliza o ImageView. Isto é necesario xa que cando prememos sobre a imaxe en miniatura temos que atopar o ImageView da activiry para cargar a imaxe en grande. Como segundo parámetro enviamos a ruta ó arquivo de imaxe.
 • Liñas 25-27: Gardamos os datos enviados.
 • Liña 29: Facemos que o evento de click se xestione dentro da clase.
 • Liña 30: Chamamos ó método que vai crea o Layout onde vai ir a imaxe.
 • Liñas 33-51: Creamos o layout (LinearLayout) que vai albergar a foto.
 • Liñas 34-36: Layout que alberga a imaxe.
 • Liñas 38-39: Tamaño e tipo de escala da imaxe dentro do layout.
 • Liña 40-47: Cargamos a imaxe dende a SD Externa e a asignamos ó ImageView.
 • Liñas 48-51: Engadimos o layout creado o ImageView cargado de disco.
 • Liñas 64-71: Xestionamos o evento do Click sobre a imaxe. Buscamos o control ImageView da activity principal (UD2_06_imgvwFotoAmpliada) e cargamos a partires do path a imaxe no ImageView.-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2014).