Administración dos usuarios e grupos do LDAP

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda


Aprende.png
LEMBRAR EN UBUNTU DESKTOP


Antes de comezar con esta sección é aconsellable que o usuario domine a xestión de usuarios en GNU/Linux.

Recoméndase que se revisen as seccións

do curso Curso Platega 08-09: Sistema operativo GNU-LINUX: UBUNTU 8.10.


Administración mediante scripts

O paquete ldapscripts inclúe unha serie de scripts para administrar de forma sinxela os usuarios e grupos almacenados no servidor LDAP. En primeiro lugar teremos que instalar o paquete:

sudo apt-get install ldapscripts

A continuación temos que editar o ficheiro de configuración /etc/ldapscripts/ldapscripts.conf dacordo ás preferencias do noso servidor LDAP, descomentando e modificando os seguintes parámetros:

SERVER="ldap://localhost"
BINDDN="cn=admin,dc=iescalquera,dc=local"
BINDPWDFILE="/etc/ldapscripts/ldapscripts.passwd"
SUFFIX="dc=iescalquera,dc=local"
GSUFFIX="ou=grupos"
USUFFIX="ou=usuarios"
MSUFFIX="ou=maquinas"
CREATEHOMES="yes"

Para rematar a configuración do paquete, introduciremos no ficheiro /etc/ldapscripts/ldapscripts.passwd o contrasinal para conectarse ao servidor LDAP:

sudo sh -c "echo -n 'admin' > /etc/ldapscripts/ldapscripts.passwd"
sudo chmod 400 /etc/ldapscripts/ldapscripts.passwd

A continuación móstrase o uso dos scripts do paquete para crear, cambiar o contrasinal e borrar un usuario, así como crear e borrar un grupo e engadir e eliminar usuarios a un grupo:

sudo ldapaddgroup alumnos
Successfully added group alumnos to LDAP
sudo ldapadduser pepe alumnos
Successfully added user pepe to LDAP
Successfully created home directory for user pepe
sudo ldapsetpasswd pepe
Changing password for user uid=pepe,ou=usuarios,dc=iescalquera,dc=local
New Password: 
Retype New Password: 
Successfully set password for user uid=pepe,ou=usuarios,dc=iescalquera,dc=local
sudo ldapaddusertogroup pepe profes
Successfully added user pepe to group profes

NOTAS:

 • En /home do servidor creouse unha carpeta persoal para pepe, pero non nos clientes, iso verase na parte III do curso.
 • Para comprobar o resultado, agora podemos iniciar sesión, en modo consola, non en modo gráfico, que se verá na parte III do curso, co usuario pepe dende un equipo configurado para tomar os usuarios do LDAP e utilizar o comando id para ver os grupos aos que pertence:
$ id
uid=10001(pepe) gid=10001(alumnos) grupos=10000(profes),10001(alumnos)

Imos agora a ver como borrar o usuario e grupo creados:

sudo ldapdeleteuserfromgroup pepe profes
Successfully deleted user pepe from group profes
sudo ldapdeleteuser pepe
Successfully deleted user uid=pepe,ou=usuarios,dc=iescalquera,dc=local from LDAP
sudo ldapdeletegroup alumnos
Successfully deleted group cn=alumnos,ou=grupos,dc=iescalquera,dc=local from LDAP

NOTA: Observar como se eliminou o usuario pepe, pero non así a súa carpeta persoal no servidor en /home. No cliente xa non tiña carpeta.

Unha opción que pode ser moi útil con estes scripts é o de definir un modelo para os valores por defecto que terán os novos usuarios, grupos e máquinas. Estes modelos deben ser almacenados en ficheiros con formato LDIF (en /usr/share/doc/ldapscripts/examples hai exemplos destes ficheiros coa estensión .template.sample). No ficheiro de configuración /etc/ldapscripts/ldapscripts.conf podemos indicar os ficheiros de modelos que queiramos utilizar nos parámetros UTEMPLATE (usuarios), GTEMPLATE (grupos) e MTEMPLATE (máquinas).

Administración con webmin

O webmin inclúe un módulo moi cómodo para facer a xestión de usuarios e grupos do LDAP. Atoparémolo na categoría de Sistema, como nome de Usuarios y Grupos LDAP. Se non aparecese aquí, teremos que picar na opción de Refresh Modules para que detecte agora que o serivdor LDAP está instalado e que este módulo xa ten utilidade.

Configuración inicial do módulo de Usuarios e grupos LDAP

Se accedemos ao módulo, veremos que hai un software para o uso do protocolo LDAP con scripts en PERL (que é a linguaxe de programación na que está escrito o webmin) que non está instalado. Picando no enlace Pulse aquí o webmin instalará usando o comando apt-get os paquetes necesarios:

Neste momento o módulo de xestión de usuarios e grupos LDAP do webmin xa é totalmente operativo e podemos agregar, editar e borrar usuarios e grupos no noso servidor LDAP. Pero imos realizar un par de cambios na configuración do módulo para afinar o seu funcionamento. Vexamos cales son os problemas...

É moi habitual que as distribucións de Linux comecen a asignar os identificadores de usuario para os novos usuarios locais no número 500 ou 1000 (este é o caso de Ubuntu). Por iso, é conveniente que os usuarios do LDAP non coincidan no seu identificador de usuario con estes usuarios, xa que entón cando iniciemos sesión no equipo cliente asignaranse os permisos e privilexios do usuario local ao usuario do dominio (téñase en conta que a xestión de permisos faise en Linux en base ao uid do usuario); e o mesmo poderíamos dicir dos grupos. Polo tanto o que faremos é configurar o módulo do webmin para que os novos usuarios e grupos que se creen no LDAP se lles asignen identificadores a partir do número 10000, e non haberá coincidencia de ids entre os usuarios locais dos equipos e os do dominio (se nos fixamos no ficheiro de configuración de ldapscripts, este é o identificador mínimo para usuarios e grupos que se establece por defecto).

Por outra banda, o módulo toma a rama do LDAP base para usuarios e a rama base para grupos do ficheiro de configuración do cliente LDAP, que será no noso caso dc=iescalquera,dc=local, cando nós queremos almacenar os usuarios e os grupos en subramas distintas do LDAP (ou=usuarios,dc=iescalquera,dc=local e ou=grupos,dc=iescalquera,dc=local). Hai que dicir que isto non é obrigatorio e poderiamos traballar perfectamente almacenando os usuarios e os grupos directamente na rama raíz do LDAP, pero para ter un pouco máis ordenado o directorio estruturarémolo deste xeito.

Así que picaremos no enlace de Configuración de módulo que atopamos na parte superior da páxina e accedemos á unha páxina na que podemos establecer un bo número de parámetros acerca do comportamento do módulo. En concreto, imos modificar os seguintes:

 • No apartado de Opciones de servidor LDAP, a Base para usuarios e a Base para grupos:

Platega U910 Server Configuracion Webmin Usuarios LDAP11.png

 • Dentro do apartado de Opciones para usuario nuevo o UID menor para nuevos usuarios e o GID menor para nuevos grupos:

Platega U910 Server Configuracion Webmin Usuarios LDAP4.png

 • Picamos no botón de Salvar para gardar esta configuración.

Administración de usuarios e grupos do LDAP con webmin

A administración de usuarios e grupos do LDAP con este módulo é moi simple, e só teremos que usar os enlaces para a creación de novos usuarios e grupos, e picar sobre o nome dun usuario ou un grupo para editar as súas propiedades ou eliminalo. A continuación móstranse un par de exemplos da creación dun usuario e dun grupo:

Creación masiva de usuarios

O módulo de usuarios e grupos LDAP do webmin ofrece a opción de Crear, modificar e borrar usuarios dende un arquivo por lotes. Con ela podemos subir ao servidor un ficheiro de texto dos datos dunha serie de usuarios (unha liña por cada usuario) e automatizar a creación e modificación masiva no LDAP. Isto é enormemente útil cando o número de usuarios que hai que manexar é grande, e pode aforrar moito tempo de administración.

Por exemplo, un ficheiro para a creación de dous usuarios podería ter o seguinte contido (ollo, as liñas deben comezar por create, modify ou delete, e non por crear, modificar e borrar como aparece nas instrucións traducidas ao castelán):

create:alberto:abc123.::10000:prof - Alberto Miguez:/home/alberto:/bin/bash:::::
create:xan:abc123.::10000:prof - Xan Pereira:/home/xan:/bin/bash:::::

Nas instrucións da páxina explícase que campos son necesarios e cales se poden deixar en branco, como se fai con algúns campos neste exemplo. Por suposto, en cada caso concreto e dependendo do formato do ficheiro que se nos proporcione para a creación de usuarios, haberá que buscar o método máis ou menos automatizado de crear un ficheiro con este formato, ou ben escribindo algún script ou simplemente con algún programa de folla de cálculo gardando o ficheiro resultante en formato CSV (ficheiro de texto separado por comas) establecendo como separado de campo o carácter : en lugar da ,.

Podemos ver a continuación un exemplo se carga do ficheiro usuarios.txt con este contido, e o resultado da súa execución:

O módulo de servidor LDAP

O webmin tamén inclúe o módulo LDAP Server (dentro da categoría de Servidores), que aínda que non o usaremos para configurar o servidor LDAP no noso caso, si pode ser útil para poder navegar polos datos almacenados nel. Antes de usalo, teremos que entrar na configuración do módulo para introducir o usuario e contrasinal que usará para conectarse ao servidor LDAP, que poderá ser un usuario normal se só queremos visualizar os datos almacenados ou o administrador se queremos tamén poder realizar modificacións dos datos de calquera usuario ou grupo:

Platega U910 Server Configuracion Webmin Usuarios LDAP10.png

Unha vez gardados estes datos, picamos na opción Browse Database, introducimos a rama do LDAP que queremos explorar e picamos no botón de Show. A continuación pódense ver algunhas páxinas de exploración do LDAP:

LDAP Account Manager

Aínda que non a utilizaremos no curso, outra ferramenta que podemos utilizar para administrar os usuarios e grupos do servidor LDAP é LDAP Account Manager. En Ubuntu Server, instálase co paquete ldap-account-manager, así que introduciríamos o comando:

sudo apt-get install ldap-account-manager

Con isto xa nos podemos conectar con un navegador dende un cliente introducindo a dirección http://direcciónIPServidor/lam (Nun servidor real, sería moi recomendable configurar o servidor apache para recibir conexións seguras e usar https en lugar de http):

Platega U910 Server LAM.png

Picamos no enlace de LAM configuration e logo en Edit server profiles para configurar os parámetros de conexión ao noso servidor LDAP. Introduciremos o contrasinal por defecto (lam) e entramos na páxina de configuración na que modificaremos os parámetros:

 • Na pestana General Settings:
  • Tree suffix: Para introducir o sufixo do noso directorio (dc=iescalquera,dc=local).
  • Default language: Español.
  • List of valid users: Poremos o DN do usuario administrador do LDAP (cn=admin,dc=iescalquera,dc=local)
  • Podemos cambiar o contrasinal para acceder a esta páxina de configuración introducindo nas dúas últimas caixas de texto un novo.

Platega U910 Server LAM1.png Platega U910 Server LAM2.png

 • Na pestana Account Types, dentro do apartado Active account types:
  • Users -> LDAP suffix: ou=usuarios,dc=iescalquera,dc=local
  • Groups -> LDAP suffix: ou=grupos,dc=iescalquera,dc=local
  • Hosts -> LDAP suffix: ou=maquinas,dc=iescalquera,dc=local
  • Samba domains -> LDAP suffix: ou=dominios,dc=iescalquera,dc=local

Configurar sufixos lam.png

Picamos no botón Save para gardar os cambios. Todos estes parámetros introducidos almacénanse no ficheiro de configuración de lam (/usr/share/ldap-account-manager/config/lam.conf).

Agora xa podemos entrar na ferramenta introducindo o contrasinal do administrador do LDAP (admin):

IMPORTANTE: Con LAM pódense crear usuario e grupos, pero non vai crear no servidor as carpetas persoais asociadas a cada usuario.

-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez