Usuarios e grupos en Ubuntu

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Nesta sección xestionaranse os usuarios e os grupos de usuarios.

Carpetas dos usuarios

Por agora no sistema temos un único usuario visible dado de alta: o usuario administrador (ou o nome que se lle dera na instalación), dado de alta no momento da instalación. O propio sistema crea tamén unha serie de usuarios de sistema entre os que está o super-usuario ou usuario root. Estes usuarios tamén son dados de alta no proceso de instalación pero polo momento van estar totalmente ocultos para nós.


Comecemos polo tanto co usuario administrador. Este usuario ten unha carpeta persoal dentro da carpeta /home. As seguintes imaxes amosan a localización física no disco de cada carpeta:


Platega sl 2012 usuarios 00a.jpg

A imaxe amosa que a carpeta / e o seu contido están a partición física do disco chamada /dev/sda5. No caso particular da carpeta /home tense que:

 • A propia carpeta /home está almacenada na partición /dev/sda5.
 • Pero, cando se accede ao contido da carpeta /home estase pasando a outra partición, chamada /dev/sda7.


Platega sl 2012 usuarios 00b.jpg

Esta imaxe amosa o contido da carpeta /home e en que partición está. Nesta carpeta están as carpetas dos usuarios que se vaian dando de alta no sistema, por agora só a do usuario chamado administrador.

Toda partición con formato ext4 (o sistema de ficheiros propio de Linux) ten dentro unha carpeta chamada lost+found que conten aqueles arquivos rotos, de xeito que ao iniciarse o sistema tratará de recuperalos.

Xestión básica de usuarios

En primeiro lugar imos ver a ferramenta máis básica que ofrece Ubuntu para xestionar os usuarios do sistema, ver e modificar os usuarios creados e crear novos usuarios. Esta é unha ferramenta moi simple que exclúe opcións avanzadas como a xestión de grupos de usuarios, pero é suficiente para un contorno doméstico ou cando só queiramos facer unha configuración básica dos usuarios que utilizan o equipo.

Podemos iniciar a ferramenta de "Contas de Usuario" dende o Dash:

Platega sl 2012 usuarios 01.jpg


Propiedades dun usuario

Alta de usuarios

Iniciar sesión cun usuario novo

Pechar a sesión e entrar co un dos novos usuarios creados.

Xestión avanzada de usuarios e grupos

A ferramenta de Contas de usuario que acabamos de ver pode ser suficiente para o noso portátil ou o equipo de casa, pero se queremos poder manexar configuracións algo máis avanzadas como, por exemplo, ter carpetas ás que uns usuarios que son alumnos non poidan acceder, mentras que outros usuarios que son profesores si; ou afinar con máis detalle o que un usuario pode ou non facer, teremos que utilizar outra ferramenta que nos permita xestionar grupos de usuarios e propiedades avanzadas.


Instalación da ferramenta Usuarios e grupos

En primeiro lugar teremos que instalar a ferramenta, que non ven instalada por defecto en Ubuntu. Usaremos o Centro de software de Ubuntu para instalar o paquete necesario:

Propiedades dun usuario

Alta de usuarios

En GNU/linux cada usuario identifícase por un nome (nome de usuario) e un UID (Identificador de usuario). Cada usuario debe pertencer a un grupo obrigatoriamente, chamado grupo principal ou grupo primario. O usuario pode pertencer a outros grupos, a estes coñéceselles co nome de grupos secundarios.

Por outra banda en GNU/Linux cando se inicia un consola para introducir comandos (no dash escribimos Terminal) do estilo, ls, cd, mkdir, cp, etc, existen diversos intérpretes de comandos. Non todos os comandos existen en todos os intérpretes nin teñen a mesma sintaxe. O intérprete de comandos máis coñecido e usado é o bash. Para cada usuario pódese configurar un intérprete distinto.

A continuación vaise dar de alta o seguinte usuario:

Nome   Nome real     Grupo
carlos  Carlos Carrión   carlos (por defecto do sistema)


Xestión de grupos

A agrupación de usuarios en grupos é moi útil para establecer permisos a carpetas ou ficheiros para moitos usuarios. Por exemplo, se temos unha carpeta á que non queremos que os alumnos accedan, ou que si accedan pero que non poidan modificar nada, será máis sinxelo facelo aplicando os permisos sobre un grupo ao que pertenzan todos os usuarios dos alumnos que se o temos que aplicar usuario por usuario.

Como xa se indicou existen dous tipos de grupos:

 • Primarios: aqueles aos que o usuario pertence como primeira opción.
 • Secundarios: aqueles aos que o usuario pertence opcionalmente.

Ollo, que un grupo A pode ser primario para un usuario, pero secundario para outro. Este último usuario pertencerá a outro grupo primario B obrigatoriamente.

Neste exemplo vanse crear tres grupos, un para profesorado (g-profes), outro pada alumnado (g-alum) e un para todos eles (g-usuarios).

Para finalizar coa xestión de grupos, imos ver como podemos configurar os usuarios noa e roi nos seguintes grupos:

Nome	Nome real		Grupo primario	Grupo secundario

noa	Profe- Noa Pin Pin 	g-profes 	g-usuarios
roi 	Roi Paz Paz   	g-alum 		g-usuarios


O usuario root

O usuario root, tamén coñecido como superusuario é o usuario que permite administrar todo o sistema e o que ten todos os dereitos e ningunha restrición. O seu UID é o 0 e a súa carpeta persoal esta ubicada na raíz do sistema de arquivos (/root).

Hoxe en día moitos sistemas ofrecen a posibilidade de non usar directamente o usuario root para tarefas administrativas ou relacionadas coa seguridade . A través da utilidade sudo, (SuperUser DO, executa como superusuario) pódense realizar todas as tarefas que se desexen. Sudo permite que un usuario suplante a outro, case sempre ao usuario root.

No arquivo /etc/sudoers están os usuarios que poden suplantar a outros e para que cometidos. O sistema vén configurado por defecto para que todo usuario que pertenza o grupo sudo (visto anteriormente) poida executar calquera cousas como calquera usuario.


-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez