Actualizar o sistema. Instalar e desinstalar paquetes. vello

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Nesta sección vaise estudar como actualizar o sistema e como instalar e desinstalar paquetes. Usaranse as seguintes utilidades de consola/terminal aptitude, apt-get e dpkg.Sumario

Aprende.png
LEMBRAR EN UBUNTU DESKTOP


En Ubuntu Desktop, a parte das utilidades de consola anteriores, tamén existen outras ferramentas de xestión de paquetes gráficas, como synaptic.

Recoméndase que se revisen as seccións

do curso Curso Platega 08-09: Sistema operativo GNU-LINUX: UBUNTU 8.10.

Nesas sección actualízase o Ubuntu desktop e instálanse aplicacións que eran necesarias para ese curso, pero que neste curso son opcionais. O que si, ten que quedar claro, son conceptos como: repositorios, fontes do software, actualizacións, dependencias, instalar/desinstalar paquetes en modo gráfico e instalar paquetes que non están nos repositorios (como por exemplo skype).


Ficheiros que se usan nesta sección

/etc/apt/sources.list

 • Descrición: almacena a configuración de onde se atopan os repositorios dos que baixar os paquetes.
 • Exemplo de configuración
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic-security main restricted

deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic-security main restricted

deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic-security universe

deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic-security universe

deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic-security multiverse

deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ karmic-security multiverse

Cada liña indica o tipo de paquete, de onde descargalos, versión de Ubuntu e tipo de repositorio. Para desactivar un repositorio basta con comentalo con # e executar: aptitude update ou apt-get update.

 • Tipos de repositorios

Por defecto os tipos de paquetes que se poden descargar pertencen ós tipos de repositorios:

  • main: Software soportado por Canonical.
  • universe:Sofware mantido pola comunidade.
  • restricted:Drivers que non teñen publicado o código fonte (privativos).
  • multiverse:Software afectado por cuestións legais ou (c) copyrights.


/var/cache/apt/archives

É un directorio onde se descargan os paquetes usados nas instalacións e actualizacións.

Revisar no curso de Ubunt Desktop A xeraquía dos sistema de ficheiros de GNU/Linux, e observar /var.


Comandos que se usaran nesta sección

Os dous primeiros son moi semellantes, pero o primeiro ademais ten a opción de usar un entorno de traballo interactivo.

aptitude

 • Descrición: xestiona (instalar, buscar, eliminar, actualizar, etc) os paquetes e posúe un modo interactivo.
 • Sintaxe:
Emprego: aptitude [-S nomef] [-u|-i]

    aptitude [opcións] <acción> ...

 Accións (se non se especifica ningunha, hase entrar en modo interactivo): install   - Instalar/actualizar paquetes

 remove    - Eliminar paquetes

 purge    - Eliminar paquetes e os seus ficheiros de configuración

 hold     - Reter paquetes

 unhold    - Cancelar a retención dun paquete

 markauto   - Marcar paquetes coma se fosen instalados automaticamente

 unmarkauto  - Marcar paquetes coma se fose instalados manualmente

 forbid-version - Impedir que aptitude actualice un paquete a unha versión.

 update    - Descargar as listas de paquetes novos/actualizables

 safe-upgrade - Realizar unha actualización segura

 full-upgrade - Facer unha actualización, quizais instalando e borrando paquetes

 forget-new  - Esquecer que paquetes son "novos"

 search    - Buscar un paquete por nome e/ou expresión

 show     - Amosar información detallada sobre un paquete

 clean    - Borrar os ficheiros de paquetes descargados

 autoclean  - Borrar os ficheiros de paquetes descargados vellos

 changelog  - Amosar o rexistro de cambios dun paquete

 download   - Descargar o ficheiro .deb dun paquete

 reinstall  - Descargar e (tal vez) reinstalar un paquete xa instalado

 why     - Amosar os paquetes instalados manualmente que requiren un

        paquete, ou por que un ou máis paquetes habían requirir o

        paquete indicado

 why-not   - Amosar os paquetes instalados manualmente que conducen a

        un conflicto co paquete indicado, ou por que un ou máis

        paquetes habían conducir a un conflicto co paquete indicado

        se se instalaran Opcións:

 -h       Este texto de axuda

 -s       Simular accións pero non realizalas.

 -d       Só descargar os paquetes, non instalar ou eliminar nada.

 -P       Pedir sempre confirmación para as accións

 -y       Supoñer que a resposta ás preguntas simples de si/non é "si"

 -F formato   Indicar un formato para os resultados das buscas; vexa o manual

 -O orde    Indicar como ordear os resultados das buscas; vexa o manual

 -w anchura   Indicar a anchura para formatar os resultados das buscas

 -f       Tentar arranxar de xeito agresivo os paquetes rotos.

 -V       Amosar as versións dos paquetes a instalar.

 -D       Amosar as dependencias dos paquetes cambiados automaticamente.

 -Z       Amosar o cambio no tamaño instalado de cada paquete.

 -v       Amosar información extra (pode indicarse varias veces)

 -t [distro]  Indicar de que distribución hai que instalar os paquetes

 -q       No modo de liña de ordes, eliminar os indicadores de progreso.

 -o clave=valor Establecer a opción de configuración chamada "clave"

 --with(out)-recommends	Indicar se hai que tratar as recomendacións coma

        dependencias fortes

 -S nomef    Ler a información de estado estendido de nomef.

 -u       Descargar novas listas de paquetes ao arrincar.

 -i       Realizar unha instalación ao arrincar.

http://es.wikipedia.org/wiki/Aptitude

man aptitude


apt-get

 • Descrición: xestiona (instalar, buscar, eliminar, actualizar, etc) os paquetes. Non posúe un modo interactivo.
 • Sintaxe:
Uso: apt-get [opcións] comando

    apt-get [opcións] install|remove pkg1 [pkg2 ...]

    apt-get [opcións] fonte pkg1 [pkg2 ...]apt-get é unha interface simple para a liña de comandos para descargar e instalar paquetes. 
Os comandos que se empregan con máis frecuencia son update e install.Comandos:

  update - Obter listas de paquetes novos

  upgrade - Realizar unha actualización

  install - Instalar paquetes novos (pkg é libc6, non libc6.deb)

  remove - Eliminar paquetes

  autoremove - Eliminar automaticamente todos os paquetes que non se utilicen

  purge - Eliminar os paquetes e os ficheiros de configuración

  source - Descargar os arquivos fonte

  build-dep - Configurar as dependencias de construción dos paquetes fonte

  dist-upgrade - Actualización da distribución; vexa apt-get(8)

  dselect-upgrade - Seguir as seleccións do dselect

  clean - Eliminar os ficheiros de arquivo descargados

  autoclean - Eliminar os ficheiros de arquivo vellos descargados

  check - Verificar que non haxa dependencias rachadasOpcións:

 -h Este texto de axuda.

 -q Saída rexistrábel - sen indicador da evolución

 -qq Sen saída, excepto para os erros

 -d Só descargar - NON instalar ou descomprimir os arquivos

 -s Non facer nada. Realizar a simulación de ordenación

 -y Asumir Si para todas as preguntas e non as facer

 -f Tentar corrixir un sistema con dependencias rachadas

 -m Tentar continuar se non se poden localizar os arquivos

 -u Mostrar tamén unha lista con todos os paquetes actualizados

 -b Construir o paquete fonte despois de o obter

 -V Mostrar os números de versión completos

 -c=? Ler este ficheiro de configuración

 -o=? Asignar unha opción de configuración arbitraria, p.ex. -o dir::cache=/tmp

Vexa as páxinas do manual de apt-get(8), sources.list(5) and apt.conf(5)

para máis información e opcións.

            Este APT ten Poderes de Supervaca.

http://es.wikipedia.org/wiki/Advanced_Packaging_Tool

man apt-get

apt-cache

 • Descrición: para obter información sobre os paquetes.
 • Sintaxe:
Emprego: apt-cache [opcións] orde

     apt-cache [opcións] add fich1 [fich2 ...]

     apt-cache [opcións] showpkg paq1 [paq2 ...]

     apt-cache [opcións] showsrc paq1 [paq2 ...]apt-cache é unha ferramenta de baixo nivel que se emprega para manipular

os ficheiros binarios de caché de APT e obter información delesOrdes:

  add - Engade un ficheiro de paquetes á caché de fontes

  gencaches - Reconstrúe as cachés de paquetes e fontes

  showpkg - Amosa información xeral dun paquete

  showsrc - Amosa os rexistros de fontes

  stats - Amosa algunhas estatísticas básicas

  dump - Amosa todo o ficheiro nun formato abreviado

  dumpavail - Saca un ficheiro de dispoñibles pola saída estándar

  unmet - Amosa as dependencias sen cumprir

  search - Busca unha expresión regular na lista de paquetes

  show - Amosa un rexistro lexible para o paquete

  depends - Amosa a información bruta de dependencias dun paquete

  rdepends - Amosa información de dependencias inversas dun paquete

  pkgnames - Amosa os nomes de tódolos paquetes

  dotty - Xera gráficas de paquetes para GraphViz

  xvcg - Xera gráficas de paquetes para xvcg

  policy - Amosa a configuración de normativaOpcións:

 -h  Este texto de axuda.

 -p=? A caché de paquetes.

 -s=? A caché de fontes.

 -q  Desactiva o indicador de progreso.

 -i  Amosa só as dependencias importantes na orde unmet.

 -c=? Le este ficheiro de configuración.

 -o=? Establece unha opción de configuración, por exemplo: -o dir::cache=/tmp

Vexa as páxinas de manual de apt-cache(8) e apt.conf(5) para máis información.

man pat-cache

dpkg

 • Descrición: para obter información, instalar e desinstalar paquetes soltos .deb
 • Sintaxe:
Emprego: dpkg [<opción> ...] <orde>Ordes:

 -i|--install    <ficheiro .deb> ... | -R|--recursive <directorio> ...

 --unpack      <ficheiro .deb> ... | -R|--recursive <directorio> ...

 -A|--record-avail <ficheiro .deb> ... | -R|--recursive <directorio> ...

 --configure    <paquete> ... | -a|--pending

 --triggers-only  <paquete> ... | -a|--pending

 -r|--remove    <paquete> ... | -a|--pending

 -P|--purge     <paquete> ... | -a|--pending

 --get-selections [<patrón> ...]   Amosa a lista de seleccións.

 --set-selections           Establece as seleccións de paquetes.

 --clear-selections          Deselecciona os paquetes non esenciais.

 --update-avail <ficheiro-Packages>  Substitúe a información de paquetes.

 --merge-avail <ficheiro-Packages>  Mestura coa información do ficheiro.

 --clear-avail            Borra a información de dispoñibles.

 --forget-old-unavail         Esquece os paquetes desinstalados

                      e non dispoñibles.

 -s|--status <paquete> ...      Amosa detalles do estado do paquete.

 -p|--print-avail <paquete> ...    Amosa detalles da versión dispoñible.

 -L|--listfiles <paquete> ...     Amosa os ficheiros do paquete.

 -l|--list [<patrón> ...]       Amosa unha lista concisa de paquetes.

 -S|--search <patrón> ...       Busca paquetes que conteñen o ficheiro.

 -C|--audit              Busca paquetes rotos.

 --print-architecture         Amosa a arquitectura de dpkg.

 --compare-versions <a> <op> <b>   Compara versións - mire embaixo.

 --force-help             Axuda sobre o forzado.

 -Dh|--debug=help           Axuda sobre a depuración. -h|--help            Amosa esta mensaxe de axuda.

 --version            Amosa a versión.

 --license|--licence       Amosa os termos da licencia.

http://es.wikipedia.org/wiki/Dpkg

man dpkg


Estado de partida

Nada máis iniciar o sistema, este informaba de que había cero paquetes para actualizar. Platega U910 Server Paquetes 21.jpeg

Actualizar o sistema

Neste apartado vaise amosar como actualizar o sistema de tres formas distintas:

 • aptitude en modo interactivo.
 • aptitude en modo comando.
 • apt-get.

Actualización con aptitude en modo interactivo


Actualización con aptitude en modo comando

Actualización con apt-get

Por se alguén segue secuencialmente os apuntes indicar que este comando, apt-get executouse noutra máquina distinta á anterior, pois a anterior xa está actualizada por medio de aptitude.

Busca de paquetes

Preténdese configurar o sistema de xeito que poida estar en galego ou español, como foi instalado en galego, hai que buscar os paquetes do idioma español para instalalos. Co cal cando se busque a palabra pola que se busca pod estar no nome do paquete e/ou na descrición do mesmo.


Instalación de paquetes: español e portugués

Vanse instala os paquetes de localización do español e do portugués, estes últimos para borralos despois.

Instalación de paquetes con aptitude


Instalación de paquetes con apt-get

Información sobre paquetes

Onde se descargan os paquetes

Os paquetes empaquetados que se van descargando almacénanse en /var/cache/apt/archives Revisar no curso de Ubunt Desktop A xeraquía dos sistema de ficheiros de GNU/Linux, e observar /var.


Desinstalar aplicacións

Vanse desinstalar os paquetes do idioma portugués.

Desinstalar con aptitude

Desinstalar con apt-get

Para borrar paquetes con apt-get:

sudo apt-get remove language-pack-pt

Platega U910 Server Paquetes 59.jpeg

As listas de paquetes:sources.list

A seguinte imaxe amosa parte da configuración do ficheiro /etc/apt/sources.list que contén a información de onde se atopa cada repositorio.

nano /etc/apt/sources.list

Platega U910 Server Paquetes 67.jpeg

apt-get vs aptitude

Os dous levan listas distintas de paquetes instalados/desinstalados, por tanto é recomendable que se usa un non se use o outro. Pero usan os mesmos repositorios, os dous len o arquivo /etc/apt/sources.list.

comparativa 1 comparativa2Poderes de super vaca?: un pouco de humor

Resulta que hai xente que se aburre, e deciden crear opcións para comandos que son [ovos de pascua virtuais] (sorpresas). Esas opcións non están documentadas.


apt-get

aptitude

Pois nada, así tamén vense unhas cousiñas que funcionalmente non fan nada pero que teñen unha chisca de humor.


-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez -- (28 feb 2010).