PDM Avanzado Reprodución de Audio

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Revisión del 15:39 22 oct 2015 de Angelfg (discusión | contribs.) (→‎Reproducir música)
(difs.) ← Revisión anterior | Revisión actual (difs.) | Revisión siguiente → (difs.)
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

No caso da reprodución do audio, teremos que facer uso das clases MediaPlayer e AudioManager.

Clase utilizadas: MediaPlayer: esta clase é a principal utilizada para reproducir audio – vídeo. AudioManager: manexa fontes de audio e gravacións de audio en dispositivos. Nesta parte só imos utilizala para indicar o tipo de audio.

Permisos necesarios a engadir no arquivo AndroidManifest.xml (nos imos engadir todos):

 • Se o dispositivo necesita conexión a internet (para escoitar música en streaming, por exemplo) temos que engadir o permiso:
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />


 • Permiso Wake-Lock: no momento no que o S.O. non vexa ‘movemento’ no dispositivo (ou sexa uso) pasará a un estado de modo suspendido. Se queremos que a nosa activity non entre en dito estado podemos facer uso do método MediaPlayer.setWakeMode() e polo tanto necesitaremos o permiso wake_lock:
<uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK" />


 • Permiso de escritura na SD Card: Para ter acceso á memoria externa teremos que especificar no arquivo AndroidManifest.xml que a nosa aplicación necesita permiso de lectura/escritura en dicha memoria.
 • Se imos ler na tarxeta SD:
 • Se a versión do S.O. Android é inferior á 4.1 non precisamos ningún permiso.
 • Se a versión do S.O. Android é superior ou igual á 4.1 debemos engadir o permiso: <uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE"/>
 • Se imos escribir na tarxeta SD:
 • Se a versión do S.O. Android é inferior á 4.4 o permiso é: <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/> .
 • Se a versión do S.O. Android é a 4.4 ou superior. Podemos poñer o mesmo permiso anterior pero as aplicacións dispoñen dun cartafol para escribir na SD (cartafol Android/data/paquete/) sen necesidade de ter o permiso anterior.
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />


Nota: se queremos ter unha música de fondo na nosa aplicación o máis lóxico sería ter un servizo.


Para engadir ditos permisos de forma gráfica, nos abrimos o arquivo AndroidManifest.xml.

MediaPlayer

Os recursos (arquivos de audio) que podemos utilizar con esta clase poden ser:

 • Locais: arquivos locais gardados no cartafol /res/raw/ (deberemos crear o cartafol /raw/ se non existe).
 • URIs internas: unha URI é unha forma de identificar de forma unívoca un recurso (neste caso multimedia). Podemos referenciar arquivos multimedia gardados nas diferentes tarxetas de memoria do dispositivo.
 • URL Externos (streaming): arquivos multimedia que se atopan en Internet.


Podedes consultar a lista de formatos de audio – vídeo soportados en http://developer.android.com/guide/appendix/media-formats.html


Imos facer unha pequena práctica na que imos reproducir un arquivo multimedia. Creamos no proxecto de Android - Multimedia un cartafol de nome ‘raw’ dentro do cartafol /res/ do proxecto:


Reproducir música

Para cargar un arquivo de audio temos que seguir os seguintes pasos:

 • Crear un obxecto da clase MediaPlayer.
	private MediaPlayer mediaplayer;
    .............
    mediaplayer = new MediaPlayer();
 • Chamar ao método setDataSource que queiramos (pode dar lugar a varios tipos de excepcións, polo que teremos que usar try catch para cada tipo delas ou ben capturalos cunha clase Exception aínda que esta forma non é a recomendada).
No exemplo usamos Exception para simplificar o código xa que se non teríamos que ter isto:
			try {
				mediaplayer.setDataSource(path);
			} catch (IllegalArgumentException e) {
				// TODO Auto-generated catch block
				e.printStackTrace();
			} catch (SecurityException e) {
				// TODO Auto-generated catch block
				e.printStackTrace();
			} catch (IllegalStateException e) {
				// TODO Auto-generated catch block
				e.printStackTrace();
			} catch (IOException e) {
				// TODO Auto-generated catch block
				e.printStackTrace();
			}

Con este método indicamos de onde imos a cargar o audio.

Podemos ter varias posibilidades:

 • O arquivo se atopa en /res/raw:
    MediaPlayer mediaplayer = new MediaPlayer();
    Uri uri = Uri.parse("android.resource://" + getPackageName()+ "/" + R.raw.snowflake_persephone);
    try {
     		mediaplayer.setDataSource(getApplicationContext(), uri);
            .....
    }


 • O arquivo provén da tarxeta SD.
Temos varias opcións:
MediaPlayer mediaplayer = new MediaPlayer();
String path=Environment.getExternalStorageDirectory().getAbsolutePath()+File.separator + "snowflake_persephone.mp3";
try {
	mediaplayer.setDataSource(path);
    .....
    }
MediaPlayer mediaplayer = new MediaPlayer();
String path =Environment.getExternalStorageDirectory().getAbsolutePath()+File.separator + "snowflake_persephone.mp3";
Uri uri = Uri.parse(Uri.encode(path));    	
try {
	mediaplayer.setDataSource(getApplicationContext(),uri);
    .....
    }


 • O arquivo provén de Internet (música en Streaming).

Nota: Se estades a utilizar un dispositivo real ten que ter conexión a Internet para que funcione.

Temos varias opcións:
MediaPlayer mediaplayer = new MediaPlayer();
String url="http://www.mfiles.co.uk/mp3-downloads/edvard-grieg-peer-gynt1-morning-mood.mp3";
try {
	mediaplayer.setDataSource(url);
    .....
    }


Pode suceder que a dirección da URL teña espazos en branco ou caracteres especiais. Nese caso teremos que 'codificar' antes a url a partires do último carácter '/':

MediaPlayer mediaplayer = new MediaPlayer();
String url="http://www.mfiles.co.uk/mp3-downloads/edvard-grieg-peer-gynt1-morning-mood.mp3";
int pos = url.lastIndexOf('/') + 1;
Uri uri = Uri.parse(url.substring(0, pos) + Uri.encode(url.substring(pos)));
try {
	mediaplayer.setDataSource(getApplicationContext(),uri);
    .....
    }


 • Chamar ao método setAudioStreamType(AudioManager.STREAM_MUSIC) para indicarlle que o que imos reproducir será música e poñerá o volume que teña o S.O. (lembrar que en Android podemos cambiar o volume da música, notificacións e alarmas).
 • Chamar ao método prepare (pode lanzar unha excepción IOException).
 • Chamar ao método start.

Todos estes pasos son necesarios facelos nesta orde xa que o MediaPlayer vai pasar por unha serie de estados que nos van obrigar a poder facer só unha accións determinadas dependendo do estado no que nos atopemos.

Vexamos o diagrama de estados do MediaPlayer:

PDM Avanzada Multimedia Reprod 07.jpg
Gráfico obtido dende http://developer.android.com/reference/android/media/MediaPlayer.html


Imos analizar dito diagrama.

Cando instanciamos o MediaPlayer (facemos o new) nos situamos no estado idle. Dende dito estado so podemos pasar o estado initialized chamando o método setDataSource.

Se intentemos chamar a outro método (coma start(),...) daranos unha excepción (IlegalStateException). Cando estamos a tocar unha canción non podemos cambiar por outra, xa que aínda que chamemos o método stop e pasemos o estado de stop, dende dito estado non podemos chamar ao método setDataSource (mirar diagrama).

A única forma de cambiar de canción será chamando ao método reset(), que volve ao estado Idle como amosamos neste anaco do diagrama anterior:

PDM Avanzada Multimedia Reprod 08.jpg
Podemos cargar un arquivo de audio sen facer os pasos anteriores da seguinte forma:

    MediaPlayer mediaPlayer=MediaPlayer.create(this, R.raw.snowflake_persephone);
  	mediaPlayer.start();

Sendo R.raw.snowflake_persephone un arquivo de audio que se atopa no cartafol /res/raw.

Desta forma estamos a pasar directamente ao estado Prepared do diagrama anterior. No nosa práctica non usaremos esta forma de cargar o audio.
Caso práctico

O obxectivo desta práctica é reproducir un arquivo de música gardado en /res/raw e outro en streaming de Internet.
Nota: Se instalades a aplicación nun dispositivo real tedes que ter conexión a Internet para que funcione a reprodución en streaming.

PDM Avanzada Multimedia Reprod 09.jpg


Preparación

 • Copiamos o arquivo de audio (ou outro calquera que podades utilizar) ao cartafol /res/raw.

Media:snowflake_persephone.mp3 .

ATENCIÓN: Ao ser un arquivo que vai ser gardado no interior do cartafol /res de Android, o arquivo non pode ter letras maiúsculas.

Creamos a Activity

 • Nome do proxecto: UD2_01_MultimediaReproductor
 • Nome da activity: UD2_01_MultimediaReproductor.java


Código do layout xml
Nota: Por motivos de tempo para o alumnado o deseño non fai uso de constantes externas definidas no cartafol values. Queda claro que esta debería ser a opción escollida para o deseño das Interfaces de Usuario.

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:id="@+id/LinearLayout1"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:orientation="vertical" >


  <TextView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:gravity="center_horizontal"
    android:layout_marginBottom="20dp"
    android:text="UD2_01_Multimedia"
    android:textSize="20sp" />


 		<TableLayout
 		  android:layout_width="match_parent"
 		  android:layout_height="wrap_content"
 		  android:layout_gravity="bottom" 
 		  android:isScrollContainer="true"
 		  >

    <TableRow
      android:id="@+id/tableRow1"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content" >


      <Button
        android:id="@+id/UD2_01_btnReprLocal"
        android:width="0dp"
        android:layout_weight="1"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="LOCAL"
        android:textSize="10sp"
         />

      <Button
        android:id="@+id/UD2_01_btnReprInternet"
        android:width="0dp"
        android:layout_weight="1"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="INTERNET"
        android:textSize="10sp"
        />

    </TableRow>

    <TableRow
      android:id="@+id/tableRow2"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content" >

      <Button
        android:id="@+id/UD2_02_btnPararRepr"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:text="PARAR"
        android:textSize="10sp" />
      
    </TableRow>
    <TableRow
      android:id="@+id/tableRow4"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content" >

      <Button
        android:id="@+id/UD2_02_btnSairAplicacion"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:text="SAIR"
        android:textSize="10sp" 
        />
      
    </TableRow>

    
  </TableLayout>

</LinearLayout>


Código da clase UD2_01_MultimediaReproductor
Obxectivo: Reproducir e parar música local e de Internet.

package com.platega.angel.multimedia;

import java.io.File;

import android.app.Activity;
import android.media.AudioManager;
import android.media.MediaPlayer;
import android.net.Uri;
import android.os.Bundle;
import android.os.Environment;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Button;

public class UD2_01_MultimediaReproductor extends Activity {

	private MediaPlayer mediaplayer;
	private boolean pause;	// Indica se o mediaplayer estaba tocando cando cambiamos de aplicación

	
	/**
   * Cambia a canción no MediaPlayer
   * @param uri
   */
  private void cambiarCancion(Uri uri){
    try {
    	mediaplayer.reset();
    	
    	mediaplayer.setDataSource(getApplicationContext(),uri);
    	 	mediaplayer.setAudioStreamType(AudioManager.STREAM_MUSIC);
    	 	mediaplayer.prepare();
    	mediaplayer.start();
	 } catch (Exception e) {
		// TODO Auto-generated catch block
		e.printStackTrace();
		Log.e("MULTIMEDIA",e.getMessage());
	 }
  	
  }

	private void xestionarEventos(){
		
		Button btnLocal = (Button)findViewById(R.id.UD2_01_btnReprLocal);
		btnLocal.setOnClickListener(new OnClickListener() {
			
			@Override
			public void onClick(View v) {
				// TODO Auto-generated method stub
				Uri uri = Uri.parse("android.resource://" + getPackageName()+ "/" + R.raw.snowflake_persephone);
				cambiarCancion(uri);
			}
		});

		Button btnInternet = (Button)findViewById(R.id.UD2_01_btnReprInternet);
		btnInternet.setOnClickListener(new OnClickListener() {
			
			@Override
			public void onClick(View v) {
				// TODO Auto-generated method stub
				String url = "http://www.mfiles.co.uk/mp3-downloads/edvard-grieg-peer-gynt1-morning-mood.mp3";
				Uri uri = Uri.parse(Uri.encode(url));
				cambiarCancion(uri);
			}
		});
		
		Button btnParar = (Button)findViewById(R.id.UD2_02_btnPararRepr);
		btnParar.setOnClickListener(new OnClickListener() {
			
			@Override
			public void onClick(View v) {
				// TODO Auto-generated method stub
				if (mediaplayer.isPlaying())
					mediaplayer.stop();
				pause=false;
			}
		});
		
		Button btnSair = (Button) findViewById(R.id.UD2_02_btnSairAplicacion);
		btnSair.setOnClickListener(new OnClickListener() {
			
			@Override
			public void onClick(View v) {
				// TODO Auto-generated method stub
				finish();
			}
		});
	
		
	}
	
  @Override
  protected void onPause() {
  	super.onPause();
  	
  	if (mediaplayer.isPlaying()){
    	mediaplayer.pause();
    	pause = true;
  	}
  }
  
  @Override
  protected void onResume() {
  	super.onResume();
  	
  	if (pause) {
  		mediaplayer.start();
  		pause = false;
  	}
  }
  
	
  @Override
  protected void onSaveInstanceState(Bundle estado) {
      estado.putBoolean("MEDIAPLAYER_PAUSE", pause);
      super.onSaveInstanceState(estado);
  }

  @Override
  protected void onRestoreInstanceState(Bundle savedInstanceState) {
      super.onRestoreInstanceState(savedInstanceState);
      savedInstanceState.putBoolean("MEDIAPLAYER_PAUSE", false);
      pause = savedInstanceState.getBoolean("MEDIAPLAYER_PAUSE");
  }
  	
  @Override
  protected void onDestroy() {
  	super.onDestroy();
  	
  	if (mediaplayer.isPlaying()) mediaplayer.stop();
  	
  	if (mediaplayer != null) mediaplayer.release();
  	mediaplayer = null;
  	
  }
	
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_ud2_01__multimedia_reproductor);

    mediaplayer = new MediaPlayer();
    pause = false;
    xestionarEventos();
    
  
  }
}
 • Liña 18: Definimos o reprodutor.
 • Liña 19: Definimos unha variable booleana que nos indique cando o reprodutor está en estado de PAUSE.
 • Liñas 26-40: Cambiamos de canción. Fixarse como sempre chamamos ao método reset() para pasar ao estado que nos permite cambiar a fonte de audio.
 • Liñas 48-52: Prememos o botón de LOCAL e definimos a URI para buscar o arquivo en /res/raw.
 • Liñas 59-64: Prememos o botón de INTERNET e definimos a URI para buscar o arquivo indicada na URL.
 • Liñas 71-76: Prememos o botón de STOP. Comprobamos se o mediaplayer está tocando para paralo.
 • Liñas 106-109: Comprobamos se o mediaplayer está tocando para poñelo en pause. Cambiamos o valor da variable pause a true. Isto é necesario xa que non temos forma de saber a través do mediaplayer se este se atopa nese estado.
 • Liñas 106-109: Se volvemos á aplicación comprobamos se o mediaplayer estaba tocando (pause=true) e nese caso continuamos tocando a canción. Isto pasará cando cambiemos de aplicación sen pechala.
 • Liñas 113-124: Se cambiamos de aplicación recuperamos o estado do mediaplayer. Despois poñemos a false a variable pause por se xiramos o dispositivo estando tocando, para que non recupere o último estado.
 • Liñas 126-135: De saímos da aplicación paramos de tocar e liberamos o mediaplayer.
 • Liña 142: Instanciamos o mediaplayer.

Carga asíncrona

Cando poñemos en marcha un arquivo de audio que non se atopa localmente, non é boa idea facelo no fío principal da aplicación, xa que se leva un tempo cargar a música, e a aplicación quedaría bloqueada mentres tanto. Para evitalo teríamos que crear nós un fío de execución separado do principal, pero este traballo xa o temos feito, se chamamos ao método prepareAsync() . Cando a mediaplayer estea listo, chamará automaticamente ao método onPrepared da interface MediaPlayer.OnPreparedListener. Para asociar dita interface o mediaplayer, faremos uso do método setOnPreparedListener().

Os pasos serían:

 • Asociar a interface ao mediaplayer:
    mediaplayer.setOnPreparedListener(new OnPreparedListener(){
    	
    }
    );
 • Ao definir internamente a clase que xestionará o preparedlistener, é necesario implementar o método da interface dentro da definición:
    mediaplayer.setOnPreparedListener(new OnPreparedListener(){

			public void onPrepared(MediaPlayer arg0) {
				// TODO Auto-generated method stub
				
			}
    }
    );
 • Agora xa podemos codificar o método onPrepared que será chamado automaticamente cando o música estea preparada. O único que temos que facer dentro de dito método será unha chamada ao método start() da clase MediaPlayer.


Nota: Agora en vez de chamar o método prepare, teremos que chamar o método prepareAsync().


Caso práctico

O obxectivo desta práctica é facer o mesmo que na práctica anterior pero chamando ao método prepareAsync.

Preparación

O alumno debe crear unha nova activity de nome UD2_02_MultimediaReproductor.

Esta activity ten o mesmo layout que a activity anterior (activity_ud2_01__multimedia_reproductor.xml) xa que non imos facer modificacións no seu aspecto.

Creamos a activity

 • Nome do proxecto: UD2_02_MultimediaReproductor
 • Nome da activity: UD2_02_MultimediaReproductor.java


Código da clase UD2_02_MultimediaReproductor
Obxectivo: Amosar como cargar unha canción de forma asíncrona.

package com.platega.angel.multimedia;

import android.app.Activity;
import android.media.AudioManager;
import android.media.MediaPlayer;
import android.media.MediaPlayer.OnPreparedListener;
import android.net.Uri;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Button;

public class UD2_02_MultimediaReproductor extends Activity {

	private MediaPlayer mediaplayer;
	private boolean pause;	// Indica se o mediaplayer estaba tocando cando cambiamos de aplicación

	
	/**
   * Cambia a canción no MediaPlayer
   * @param uri
   */
  private void cambiarCancion(Uri uri){
    try {
    	mediaplayer.reset();
    	
    	mediaplayer.setDataSource(getApplicationContext(),uri);
    	 	mediaplayer.setAudioStreamType(AudioManager.STREAM_MUSIC);
    	 	mediaplayer.prepareAsync();
//    	mediaplayer.start();		O FACEMOS DE FORMA ASINCRONA
	 } catch (Exception e) {
		// TODO Auto-generated catch block
		e.printStackTrace();
		Log.e("MULTIMEDIA",e.getMessage());
	 }
  	
  }

	private void xestionarEventos(){
		
		mediaplayer.setOnPreparedListener(new OnPreparedListener() {
			
			@Override
			public void onPrepared(MediaPlayer mp) {
				// TODO Auto-generated method stub
				mediaplayer.start();
			}
		});
		
		Button btnLocal = (Button)findViewById(R.id.UD2_01_btnReprLocal);
		btnLocal.setOnClickListener(new OnClickListener() {
			
			@Override
			public void onClick(View v) {
				// TODO Auto-generated method stub
				Uri uri = Uri.parse("android.resource://" + getPackageName()+ "/" + R.raw.snowflake_persephone);
				cambiarCancion(uri);
			}
		});

		Button btnInternet = (Button)findViewById(R.id.UD2_01_btnReprInternet);
		btnInternet.setOnClickListener(new OnClickListener() {
			
			@Override
			public void onClick(View v) {
				// TODO Auto-generated method stub
				String url = Uri.encode("http://www.mfiles.co.uk/mp3-downloads/edvard-grieg-peer-gynt1-morning-mood.mp3");
				Uri uri = Uri.parse(Uri.encode(url));
				cambiarCancion(uri);
			}
		});
		
		Button btnParar = (Button)findViewById(R.id.UD2_02_btnPararRepr);
		btnParar.setOnClickListener(new OnClickListener() {
			
			@Override
			public void onClick(View v) {
				// TODO Auto-generated method stub
				if (mediaplayer.isPlaying())
					mediaplayer.stop();
				pause=false;
			}
		});
		
		Button btnSair = (Button) findViewById(R.id.UD2_02_btnSairAplicacion);
		btnSair.setOnClickListener(new OnClickListener() {
			
			@Override
			public void onClick(View v) {
				// TODO Auto-generated method stub
				finish();
			}
		});
	
		
	}
	
  @Override
  protected void onPause() {
  	super.onPause();
  	
  	if (mediaplayer.isPlaying()){
    	mediaplayer.pause();
    	pause = true;
  	}
  }
  
  @Override
  protected void onResume() {
  	super.onResume();
  	
  	if (pause) {
  		mediaplayer.start();
  		pause = false;
  	}
  }
  
	
  @Override
  protected void onSaveInstanceState(Bundle estado) {
      estado.putBoolean("MEDIAPLAYER_PAUSE", pause);
      super.onSaveInstanceState(estado);
  }

  @Override
  protected void onRestoreInstanceState(Bundle savedInstanceState) {
      super.onRestoreInstanceState(savedInstanceState);
      savedInstanceState.putBoolean("MEDIAPLAYER_PAUSE", false);
      pause = savedInstanceState.getBoolean("MEDIAPLAYER_PAUSE");
  }
  	
  @Override
  protected void onDestroy() {
  	super.onDestroy();
  	
  	if (mediaplayer.isPlaying()) mediaplayer.stop();
  	
  	if (mediaplayer != null) mediaplayer.release();
  	mediaplayer = null;
  	
  }
	
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_ud2_02__multimedia_reproductor);

    mediaplayer = new MediaPlayer();
    pause = false;
    xestionarEventos();
    
  
  }
}-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2014).