PDM Avanzado Reprodución de Audio

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

No caso da reprodución do audio, teremos que facer uso das clases MediaPlayer e AudioManager.

Clase utilizadas: MediaPlayer: esta clase é a principal utilizada para reproducir audio – vídeo. AudioManager: manexa fontes de audio e gravacións de audio en dispositivos. Nesta parte só imos utilizala para indicar o tipo de audio.

Permisos necesarios a engadir no arquivo AndroidManifest.xml (nos imos engadir todos):

 • Se o dispositivo necesita conexión a internet (para escoitar música en streaming, por exemplo) temos que engadir o permiso:
1 <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />


 • Permiso Wake-Lock: no momento no que o S.O. non vexa ‘movemento’ no dispositivo (ou sexa uso) pasará a un estado de modo suspendido. Se queremos que a nosa activity non entre en dito estado podemos facer uso do método MediaPlayer.setWakeMode() e polo tanto necesitaremos o permiso wake_lock:
1 <uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK" />


 • Permiso de escritura na SD Card: Para ter acceso á memoria externa teremos que especificar no arquivo AndroidManifest.xml que a nosa aplicación necesita permiso de lectura/escritura en dicha memoria.
 • Se imos ler na tarxeta SD:
 • Se a versión do S.O. Android é inferior á 4.1 non precisamos ningún permiso.
 • Se a versión do S.O. Android é superior ou igual á 4.1 debemos engadir o permiso: <uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE"/>
 • Se imos escribir na tarxeta SD:
 • Se a versión do S.O. Android é inferior á 4.4 o permiso é: <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/> .
 • Se a versión do S.O. Android é a 4.4 ou superior. Podemos poñer o mesmo permiso anterior pero as aplicacións dispoñen dun cartafol para escribir na SD (cartafol Android/data/paquete/) sen necesidade de ter o permiso anterior.
1 <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />


Nota: se queremos ter unha música de fondo na nosa aplicación o máis lóxico sería ter un servizo.


Para engadir ditos permisos de forma gráfica, nos abrimos o arquivo AndroidManifest.xml.

MediaPlayer

Os recursos (arquivos de audio) que podemos utilizar con esta clase poden ser:

 • Locais: arquivos locais gardados no cartafol /res/raw/ (deberemos crear o cartafol /raw/ se non existe).
 • URIs internas: unha URI é unha forma de identificar de forma unívoca un recurso (neste caso multimedia). Podemos referenciar arquivos multimedia gardados nas diferentes tarxetas de memoria do dispositivo.
 • URL Externos (streaming): arquivos multimedia que se atopan en Internet.


Podedes consultar a lista de formatos de audio – vídeo soportados en http://developer.android.com/guide/appendix/media-formats.html


Imos facer unha pequena práctica na que imos reproducir un arquivo multimedia. Creamos no proxecto de Android - Multimedia un cartafol de nome ‘raw’ dentro do cartafol /res/ do proxecto:


Reproducir música

Para cargar un arquivo de audio temos que seguir os seguintes pasos:

 • Crear un obxecto da clase MediaPlayer.
1 	private MediaPlayer mediaplayer;
2     .............
3     mediaplayer = new MediaPlayer();
 • Chamar ao método setDataSource que queiramos (pode dar lugar a varios tipos de excepcións, polo que teremos que usar try catch para cada tipo delas ou ben capturalos cunha clase Exception aínda que esta forma non é a recomendada).
No exemplo usamos Exception para simplificar o código xa que se non teríamos que ter isto:
 1 			try {
 2 				mediaplayer.setDataSource(path);
 3 			} catch (IllegalArgumentException e) {
 4 				// TODO Auto-generated catch block
 5 				e.printStackTrace();
 6 			} catch (SecurityException e) {
 7 				// TODO Auto-generated catch block
 8 				e.printStackTrace();
 9 			} catch (IllegalStateException e) {
10 				// TODO Auto-generated catch block
11 				e.printStackTrace();
12 			} catch (IOException e) {
13 				// TODO Auto-generated catch block
14 				e.printStackTrace();
15 			}

Con este método indicamos de onde imos a cargar o audio.

Podemos ter varias posibilidades:

 • O arquivo se atopa en /res/raw:
1     MediaPlayer mediaplayer = new MediaPlayer();
2     Uri uri = Uri.parse("android.resource://" + getPackageName()+ "/" + R.raw.snowflake_persephone);
3     try {
4     		mediaplayer.setDataSource(getApplicationContext(), uri);
5             .....
6     }


 • O arquivo provén da tarxeta SD.
Temos varias opcións:
1 MediaPlayer mediaplayer = new MediaPlayer();
2 String path=Environment.getExternalStorageDirectory().getAbsolutePath()+File.separator + "snowflake_persephone.mp3";
3 try {
4 	mediaplayer.setDataSource(path);
5     .....
6     }
1 MediaPlayer mediaplayer = new MediaPlayer();
2 String path =Environment.getExternalStorageDirectory().getAbsolutePath()+File.separator + "snowflake_persephone.mp3";
3 Uri uri = Uri.parse(Uri.encode(path));    	
4 try {
5 	mediaplayer.setDataSource(getApplicationContext(),uri);
6     .....
7     }


 • O arquivo provén de Internet (música en Streaming).

Nota: Se estades a utilizar un dispositivo real ten que ter conexión a Internet para que funcione.

Temos varias opcións:
1 MediaPlayer mediaplayer = new MediaPlayer();
2 String url="http://www.mfiles.co.uk/mp3-downloads/edvard-grieg-peer-gynt1-morning-mood.mp3";
3 try {
4 	mediaplayer.setDataSource(url);
5     .....
6     }


Pode suceder que a dirección da URL teña espazos en branco ou caracteres especiais. Nese caso teremos que 'codificar' antes a url a partires do último carácter '/':

1 MediaPlayer mediaplayer = new MediaPlayer();
2 String url="http://www.mfiles.co.uk/mp3-downloads/edvard-grieg-peer-gynt1-morning-mood.mp3";
3 int pos = url.lastIndexOf('/') + 1;
4 Uri uri = Uri.parse(url.substring(0, pos) + Uri.encode(url.substring(pos)));
5 try {
6 	mediaplayer.setDataSource(getApplicationContext(),uri);
7     .....
8     }


 • Chamar ao método setAudioStreamType(AudioManager.STREAM_MUSIC) para indicarlle que o que imos reproducir será música e poñerá o volume que teña o S.O. (lembrar que en Android podemos cambiar o volume da música, notificacións e alarmas).
 • Chamar ao método prepare (pode lanzar unha excepción IOException).
 • Chamar ao método start.

Todos estes pasos son necesarios facelos nesta orde xa que o MediaPlayer vai pasar por unha serie de estados que nos van obrigar a poder facer só unha accións determinadas dependendo do estado no que nos atopemos.

Vexamos o diagrama de estados do MediaPlayer:

PDM Avanzada Multimedia Reprod 07.jpg
Gráfico obtido dende http://developer.android.com/reference/android/media/MediaPlayer.html


Imos analizar dito diagrama.

Cando instanciamos o MediaPlayer (facemos o new) nos situamos no estado idle. Dende dito estado so podemos pasar o estado initialized chamando o método setDataSource.

Se intentemos chamar a outro método (coma start(),...) daranos unha excepción (IlegalStateException). Cando estamos a tocar unha canción non podemos cambiar por outra, xa que aínda que chamemos o método stop e pasemos o estado de stop, dende dito estado non podemos chamar ao método setDataSource (mirar diagrama).

A única forma de cambiar de canción será chamando ao método reset(), que volve ao estado Idle como amosamos neste anaco do diagrama anterior:

PDM Avanzada Multimedia Reprod 08.jpg
Podemos cargar un arquivo de audio sen facer os pasos anteriores da seguinte forma:

1     MediaPlayer mediaPlayer=MediaPlayer.create(this, R.raw.snowflake_persephone);
2   	mediaPlayer.start();

Sendo R.raw.snowflake_persephone un arquivo de audio que se atopa no cartafol /res/raw.

Desta forma estamos a pasar directamente ao estado Prepared do diagrama anterior. No nosa práctica non usaremos esta forma de cargar o audio.
Caso práctico

O obxectivo desta práctica é reproducir un arquivo de música gardado en /res/raw e outro en streaming de Internet.
Nota: Se instalades a aplicación nun dispositivo real tedes que ter conexión a Internet para que funcione a reprodución en streaming.

PDM Avanzada Multimedia Reprod 09.jpg


Preparación

 • Copiamos o arquivo de audio (ou outro calquera que podades utilizar) ao cartafol /res/raw.

Media:snowflake_persephone.mp3 .

ATENCIÓN: Ao ser un arquivo que vai ser gardado no interior do cartafol /res de Android, o arquivo non pode ter letras maiúsculas.

Creamos a Activity

 • Nome do proxecto: UD2_01_MultimediaReproductor
 • Nome da activity: UD2_01_MultimediaReproductor.java


Código do layout xml
Nota: Por motivos de tempo para o alumnado o deseño non fai uso de constantes externas definidas no cartafol values. Queda claro que esta debería ser a opción escollida para o deseño das Interfaces de Usuario.

 1 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 3   android:id="@+id/LinearLayout1"
 4   android:layout_width="match_parent"
 5   android:layout_height="wrap_content"
 6   android:orientation="vertical" >
 7 
 8 
 9   <TextView
10     android:layout_width="match_parent"
11     android:layout_height="wrap_content"
12     android:gravity="center_horizontal"
13     android:layout_marginBottom="20dp"
14     android:text="UD2_01_Multimedia"
15     android:textSize="20sp" />
16 
17 
18 		<TableLayout
19 		  android:layout_width="match_parent"
20 		  android:layout_height="wrap_content"
21 		  android:layout_gravity="bottom" 
22 		  android:isScrollContainer="true"
23 		  >
24 
25     <TableRow
26       android:id="@+id/tableRow1"
27       android:layout_width="match_parent"
28       android:layout_height="wrap_content" >
29 
30 
31       <Button
32         android:id="@+id/UD2_01_btnReprLocal"
33         android:width="0dp"
34         android:layout_weight="1"
35         android:layout_width="wrap_content"
36         android:layout_height="wrap_content"
37         android:text="LOCAL"
38         android:textSize="10sp"
39         />
40 
41       <Button
42         android:id="@+id/UD2_01_btnReprInternet"
43         android:width="0dp"
44         android:layout_weight="1"
45         android:layout_width="wrap_content"
46         android:layout_height="wrap_content"
47         android:text="INTERNET"
48         android:textSize="10sp"
49         />
50 
51     </TableRow>
52 
53     <TableRow
54       android:id="@+id/tableRow2"
55       android:layout_width="match_parent"
56       android:layout_height="wrap_content" >
57 
58       <Button
59         android:id="@+id/UD2_02_btnPararRepr"
60         android:layout_width="0dp"
61         android:layout_height="wrap_content"
62         android:layout_weight="1"
63         android:text="PARAR"
64         android:textSize="10sp" />
65       
66     </TableRow>
67     <TableRow
68       android:id="@+id/tableRow4"
69       android:layout_width="match_parent"
70       android:layout_height="wrap_content" >
71 
72       <Button
73         android:id="@+id/UD2_02_btnSairAplicacion"
74         android:layout_width="0dp"
75         android:layout_height="wrap_content"
76         android:layout_weight="1"
77         android:text="SAIR"
78         android:textSize="10sp" 
79         />
80       
81     </TableRow>
82 
83     
84  </TableLayout>
85 
86 </LinearLayout>


Código da clase UD2_01_MultimediaReproductor
Obxectivo: Reproducir e parar música local e de Internet.

 1 package com.platega.angel.multimedia;
 2 
 3 import java.io.File;
 4 
 5 import android.app.Activity;
 6 import android.media.AudioManager;
 7 import android.media.MediaPlayer;
 8 import android.net.Uri;
 9 import android.os.Bundle;
 10 import android.os.Environment;
 11 import android.util.Log;
 12 import android.view.View;
 13 import android.view.View.OnClickListener;
 14 import android.widget.Button;
 15 
 16 public class UD2_01_MultimediaReproductor extends Activity {
 17 
 18 	private MediaPlayer mediaplayer;
 19 	private boolean pause;	// Indica se o mediaplayer estaba tocando cando cambiamos de aplicación
 20 
 21 	
 22 	/**
 23   * Cambia a canción no MediaPlayer
 24   * @param uri
 25   */
 26   private void cambiarCancion(Uri uri){
 27     try {
 28     	mediaplayer.reset();
 29     	
 30     	mediaplayer.setDataSource(getApplicationContext(),uri);
 31    	 	mediaplayer.setAudioStreamType(AudioManager.STREAM_MUSIC);
 32    	 	mediaplayer.prepare();
 33     	mediaplayer.start();
 34 	 } catch (Exception e) {
 35 		// TODO Auto-generated catch block
 36 		e.printStackTrace();
 37 		Log.e("MULTIMEDIA",e.getMessage());
 38 	 }
 39   	
 40   }
 41 
 42 	private void xestionarEventos(){
 43 		
 44 		Button btnLocal = (Button)findViewById(R.id.UD2_01_btnReprLocal);
 45 		btnLocal.setOnClickListener(new OnClickListener() {
 46 			
 47 			@Override
 48 			public void onClick(View v) {
 49 				// TODO Auto-generated method stub
 50 				Uri uri = Uri.parse("android.resource://" + getPackageName()+ "/" + R.raw.snowflake_persephone);
 51 				cambiarCancion(uri);
 52 			}
 53 		});
 54 
 55 		Button btnInternet = (Button)findViewById(R.id.UD2_01_btnReprInternet);
 56 		btnInternet.setOnClickListener(new OnClickListener() {
 57 			
 58 			@Override
 59 			public void onClick(View v) {
 60 				// TODO Auto-generated method stub
 61 				String url = "http://www.mfiles.co.uk/mp3-downloads/edvard-grieg-peer-gynt1-morning-mood.mp3";
 62 				Uri uri = Uri.parse(Uri.encode(url));
 63 				cambiarCancion(uri);
 64 			}
 65 		});
 66 		
 67 		Button btnParar = (Button)findViewById(R.id.UD2_02_btnPararRepr);
 68 		btnParar.setOnClickListener(new OnClickListener() {
 69 			
 70 			@Override
 71 			public void onClick(View v) {
 72 				// TODO Auto-generated method stub
 73 				if (mediaplayer.isPlaying())
 74 					mediaplayer.stop();
 75 				pause=false;
 76 			}
 77 		});
 78 		
 79 		Button btnSair = (Button) findViewById(R.id.UD2_02_btnSairAplicacion);
 80 		btnSair.setOnClickListener(new OnClickListener() {
 81 			
 82 			@Override
 83 			public void onClick(View v) {
 84 				// TODO Auto-generated method stub
 85 				finish();
 86 			}
 87 		});
 88 	
 89 		
 90 	}
 91 	
 92   @Override
 93   protected void onPause() {
 94   	super.onPause();
 95   	
 96   	if (mediaplayer.isPlaying()){
 97     	mediaplayer.pause();
 98     	pause = true;
 99   	}
100   }
101   
102   @Override
103   protected void onResume() {
104   	super.onResume();
105   	
106   	if (pause) {
107   		mediaplayer.start();
108   		pause = false;
109   	}
110   }
111   
112 	
113   @Override
114   protected void onSaveInstanceState(Bundle estado) {
115       estado.putBoolean("MEDIAPLAYER_PAUSE", pause);
116       super.onSaveInstanceState(estado);
117   }
118 
119   @Override
120   protected void onRestoreInstanceState(Bundle savedInstanceState) {
121       super.onRestoreInstanceState(savedInstanceState);
122       savedInstanceState.putBoolean("MEDIAPLAYER_PAUSE", false);
123       pause = savedInstanceState.getBoolean("MEDIAPLAYER_PAUSE");
124   }
125   	
126   @Override
127   protected void onDestroy() {
128   	super.onDestroy();
129   	
130   	if (mediaplayer.isPlaying()) mediaplayer.stop();
131   	
132   	if (mediaplayer != null) mediaplayer.release();
133   	mediaplayer = null;
134   	
135   }
136 	
137   @Override
138   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
139     super.onCreate(savedInstanceState);
140     setContentView(R.layout.activity_ud2_01__multimedia_reproductor);
141 
142     mediaplayer = new MediaPlayer();
143     pause = false;
144     xestionarEventos();
145     
146   
147   }
148 }
 • Liña 18: Definimos o reprodutor.
 • Liña 19: Definimos unha variable booleana que nos indique cando o reprodutor está en estado de PAUSE.
 • Liñas 26-40: Cambiamos de canción. Fixarse como sempre chamamos ao método reset() para pasar ao estado que nos permite cambiar a fonte de audio.
 • Liñas 48-52: Prememos o botón de LOCAL e definimos a URI para buscar o arquivo en /res/raw.
 • Liñas 59-64: Prememos o botón de INTERNET e definimos a URI para buscar o arquivo indicada na URL.
 • Liñas 71-76: Prememos o botón de STOP. Comprobamos se o mediaplayer está tocando para paralo.
 • Liñas 106-109: Comprobamos se o mediaplayer está tocando para poñelo en pause. Cambiamos o valor da variable pause a true. Isto é necesario xa que non temos forma de saber a través do mediaplayer se este se atopa nese estado.
 • Liñas 106-109: Se volvemos á aplicación comprobamos se o mediaplayer estaba tocando (pause=true) e nese caso continuamos tocando a canción. Isto pasará cando cambiemos de aplicación sen pechala.
 • Liñas 113-124: Se cambiamos de aplicación recuperamos o estado do mediaplayer. Despois poñemos a false a variable pause por se xiramos o dispositivo estando tocando, para que non recupere o último estado.
 • Liñas 126-135: De saímos da aplicación paramos de tocar e liberamos o mediaplayer.
 • Liña 142: Instanciamos o mediaplayer.

Carga asíncrona

Cando poñemos en marcha un arquivo de audio que non se atopa localmente, non é boa idea facelo no fío principal da aplicación, xa que se leva un tempo cargar a música, e a aplicación quedaría bloqueada mentres tanto. Para evitalo teríamos que crear nós un fío de execución separado do principal, pero este traballo xa o temos feito, se chamamos ao método prepareAsync() . Cando a mediaplayer estea listo, chamará automaticamente ao método onPrepared da interface MediaPlayer.OnPreparedListener. Para asociar dita interface o mediaplayer, faremos uso do método setOnPreparedListener().

Os pasos serían:

 • Asociar a interface ao mediaplayer:
1     mediaplayer.setOnPreparedListener(new OnPreparedListener(){
2     	
3     }
4     );
 • Ao definir internamente a clase que xestionará o preparedlistener, é necesario implementar o método da interface dentro da definición:
1     mediaplayer.setOnPreparedListener(new OnPreparedListener(){
2 
3 			public void onPrepared(MediaPlayer arg0) {
4 				// TODO Auto-generated method stub
5 				
6 			}
7     }
8     );
 • Agora xa podemos codificar o método onPrepared que será chamado automaticamente cando o música estea preparada. O único que temos que facer dentro de dito método será unha chamada ao método start() da clase MediaPlayer.


Nota: Agora en vez de chamar o método prepare, teremos que chamar o método prepareAsync().


Caso práctico

O obxectivo desta práctica é facer o mesmo que na práctica anterior pero chamando ao método prepareAsync.

Preparación

O alumno debe crear unha nova activity de nome UD2_02_MultimediaReproductor.

Esta activity ten o mesmo layout que a activity anterior (activity_ud2_01__multimedia_reproductor.xml) xa que non imos facer modificacións no seu aspecto.

Creamos a activity

 • Nome do proxecto: UD2_02_MultimediaReproductor
 • Nome da activity: UD2_02_MultimediaReproductor.java


Código da clase UD2_02_MultimediaReproductor
Obxectivo: Amosar como cargar unha canción de forma asíncrona.

 1 package com.platega.angel.multimedia;
 2 
 3 import android.app.Activity;
 4 import android.media.AudioManager;
 5 import android.media.MediaPlayer;
 6 import android.media.MediaPlayer.OnPreparedListener;
 7 import android.net.Uri;
 8 import android.os.Bundle;
 9 import android.util.Log;
 10 import android.view.View;
 11 import android.view.View.OnClickListener;
 12 import android.widget.Button;
 13 
 14 public class UD2_02_MultimediaReproductor extends Activity {
 15 
 16 	private MediaPlayer mediaplayer;
 17 	private boolean pause;	// Indica se o mediaplayer estaba tocando cando cambiamos de aplicación
 18 
 19 	
 20 	/**
 21   * Cambia a canción no MediaPlayer
 22   * @param uri
 23   */
 24   private void cambiarCancion(Uri uri){
 25     try {
 26     	mediaplayer.reset();
 27     	
 28     	mediaplayer.setDataSource(getApplicationContext(),uri);
 29    	 	mediaplayer.setAudioStreamType(AudioManager.STREAM_MUSIC);
 30    	 	mediaplayer.prepareAsync();
 31 //    	mediaplayer.start();		O FACEMOS DE FORMA ASINCRONA
 32 	 } catch (Exception e) {
 33 		// TODO Auto-generated catch block
 34 		e.printStackTrace();
 35 		Log.e("MULTIMEDIA",e.getMessage());
 36 	 }
 37   	
 38   }
 39 
 40 	private void xestionarEventos(){
 41 		
 42 		mediaplayer.setOnPreparedListener(new OnPreparedListener() {
 43 			
 44 			@Override
 45 			public void onPrepared(MediaPlayer mp) {
 46 				// TODO Auto-generated method stub
 47 				mediaplayer.start();
 48 			}
 49 		});
 50 		
 51 		Button btnLocal = (Button)findViewById(R.id.UD2_01_btnReprLocal);
 52 		btnLocal.setOnClickListener(new OnClickListener() {
 53 			
 54 			@Override
 55 			public void onClick(View v) {
 56 				// TODO Auto-generated method stub
 57 				Uri uri = Uri.parse("android.resource://" + getPackageName()+ "/" + R.raw.snowflake_persephone);
 58 				cambiarCancion(uri);
 59 			}
 60 		});
 61 
 62 		Button btnInternet = (Button)findViewById(R.id.UD2_01_btnReprInternet);
 63 		btnInternet.setOnClickListener(new OnClickListener() {
 64 			
 65 			@Override
 66 			public void onClick(View v) {
 67 				// TODO Auto-generated method stub
 68 				String url = Uri.encode("http://www.mfiles.co.uk/mp3-downloads/edvard-grieg-peer-gynt1-morning-mood.mp3");
 69 				Uri uri = Uri.parse(Uri.encode(url));
 70 				cambiarCancion(uri);
 71 			}
 72 		});
 73 		
 74 		Button btnParar = (Button)findViewById(R.id.UD2_02_btnPararRepr);
 75 		btnParar.setOnClickListener(new OnClickListener() {
 76 			
 77 			@Override
 78 			public void onClick(View v) {
 79 				// TODO Auto-generated method stub
 80 				if (mediaplayer.isPlaying())
 81 					mediaplayer.stop();
 82 				pause=false;
 83 			}
 84 		});
 85 		
 86 		Button btnSair = (Button) findViewById(R.id.UD2_02_btnSairAplicacion);
 87 		btnSair.setOnClickListener(new OnClickListener() {
 88 			
 89 			@Override
 90 			public void onClick(View v) {
 91 				// TODO Auto-generated method stub
 92 				finish();
 93 			}
 94 		});
 95 	
 96 		
 97 	}
 98 	
 99   @Override
100   protected void onPause() {
101   	super.onPause();
102   	
103   	if (mediaplayer.isPlaying()){
104     	mediaplayer.pause();
105     	pause = true;
106   	}
107   }
108   
109   @Override
110   protected void onResume() {
111   	super.onResume();
112   	
113   	if (pause) {
114   		mediaplayer.start();
115   		pause = false;
116   	}
117   }
118   
119 	
120   @Override
121   protected void onSaveInstanceState(Bundle estado) {
122       estado.putBoolean("MEDIAPLAYER_PAUSE", pause);
123       super.onSaveInstanceState(estado);
124   }
125 
126   @Override
127   protected void onRestoreInstanceState(Bundle savedInstanceState) {
128       super.onRestoreInstanceState(savedInstanceState);
129       savedInstanceState.putBoolean("MEDIAPLAYER_PAUSE", false);
130       pause = savedInstanceState.getBoolean("MEDIAPLAYER_PAUSE");
131   }
132   	
133   @Override
134   protected void onDestroy() {
135   	super.onDestroy();
136   	
137   	if (mediaplayer.isPlaying()) mediaplayer.stop();
138   	
139   	if (mediaplayer != null) mediaplayer.release();
140   	mediaplayer = null;
141   	
142   }
143 	
144   @Override
145   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
146     super.onCreate(savedInstanceState);
147     setContentView(R.layout.activity_ud2_02__multimedia_reproductor);
148 
149     mediaplayer = new MediaPlayer();
150     pause = false;
151     xestionarEventos();
152     
153   
154   }
155 }-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2014).