Interface gráfica (UI - User Interface). Vistas (Views). Atributos básicos.

De Manuais Informática - IES San Clemente.
(difs.) ← Revisión anterior | Revisión actual (difs.) | Revisión siguiente → (difs.)
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introducción

 • A Interface de Usuario (UI) é calquera obxecto que o usuario pode ver e interactuar con el.
 • Unha Vista (View) é un obxecto que debuxa algo na pantalla (botón, etiqueta, radio, casilla de verificación, etc). O usuario pode interactuar con ese obxecto.
 • Un ViewGroup é unha vista especial invisible que pode conter Vistas e outros ViewGroups. Serve para organizar a posición das Vistas/ViewGroups na pantalla.

00 viewgroup.png

 • Tanto as vistas como os ViewGroups poden ser creados como obxectos en Java ou facendo uso dos ficheiros XML.
 • Exemplo dun ficheiro XML.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
       android:layout_width="fill_parent" 
       android:layout_height="fill_parent"
       android:orientation="vertical" >
  <TextView android:id="@+id/text"
       android:layout_width="wrap_content"
       android:layout_height="wrap_content"
       android:text="I am a TextView" />
  <Button android:id="@+id/button"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:onclick="onButtonClick"
      android:text="I am a Button"/> 
/>
</LinearLayout>
 • Nas liñas marcadas temos o comezo de definición de cada un dos elementos que compoñen a pantalla.
 • <LinearLayout>, <TextView> e <Button> son Views (Vistas) que definen ese tipo de obxectos visuais.
 • Para cada <elemento> dun ficheiro XML temos a unha clase Java asociada que permite manipular ese elemento ou crear un novo en tempo de execución.
  • O elemento <TextView> de XML ten asociada a clase Java TextView. Un TextView equivale a unha etiqueta (label) noutras linguaxes de programación.
  • O elemento <LinearLayout> XML crea o ViewGroup en Java LinearLayout. Un LinearLayout é unha extensión dun ViewGroup.


 • En Java crearíase un obxecto TextView da seguinte maneira:
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);

    // Create the text view
   TextView textView = new TextView(this);
   textView.setTextSize(40);
   textView.setText(Hello);

   // Set the text view as the activity layout
   setContentView(textView);
}


 • As vantaxes de usar XML:
  • Permite separar as capas de presentación (UI) da de programación.
  • As modificacións da UI poden ser realizadas sen tocar o código Java


 • Como xa se viu no apartado anterior:
  • Os ficheiros XML decláranse dentro de /res
  • Os recursos, neste caso XML, son accedidos dende o código fonte Java a través da clase Java R.

Atributos dos elementos visuais

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
       android:layout_width="fill_parent" 
       android:layout_height="fill_parent"
       android:orientation="vertical" >
  <TextView android:id="@+id/my_text"
       android:layout_width="wrap_content"
       android:layout_height="wrap_content"
       android:text="I am a TextView" />
  <Button android:id="@+id/my_button"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:onclick="onButtonClick"
      android:text="I am a Button"/> 
/>
</LinearLayout> • ID: os elementos poden ter asignado un número enteiro, que é creado en compilación (Clase Java R). Por ese ID é polo que se accede tanto en Java como noutras referencias en XML a ese elemento.
 • android:id. ID do elemento ou control. Fórmase da seguinte maneira "@+id/cadea de texto:
  • @: indica que o que vén a continuación é un recurso.
  • +: indica que o ID non existe e que o cree (lembrar na clase Java R)
  • tipo recurso: neste caso id, pero podería ser: string, drawable, layout, etc, como xa vimos no apartado anterior.
  • cadea de texto: é o nome que se dá ao identificador.
  • Exemplo: android:id="@+id/my_button"
  • Para facer referencia a ese recurso dende calquera outro recurso é sen o "+": android:id="@id/my_button".


 • android:text. Texto do elemento. Pódese especificar:
  • directamente: android:text="I am a Button"
  • a través dun recurso: android:text="@string/button_text". Neste caso button_text estará definido noutro ficheiro XML, por exemplo strings.xml.


 • android:layout_height e android:layout_width. Especifican as dimensións do elemento con respecto ao Layout que as contén ou ao contido do elemento. Pode tomar os seguintes valores:
  • valor fixo: en dp
  • "match_parent": o alto ou ancho do elemento axustarase ao alto ou ancho do elemento que o contén.
  • "wrap_content": o alto ou ancho do elemento axustarase ao alto ou ancho do contido do mesmo elemento.


 • Hai máis atributos comúns aos elementos visuais. Imos a continuación amosar máis con exemplos.

Exemplos de atributos dos elementos visuais

Deseño pantalla en modo gráfico

 • Comezaremos creando un novo proxecto: U2_02_ParBasicos.
 • Nesta ocasión vaise usar inicialmente un Layout chamado RelativeLayout para dispor os elementos visuais dentro da pantalla, logo cambiaremos a un layout chamado LinearLayout. Os Layouts veranse no seguinte apartado.
 • O ficheiro xml quedaría como segue: As liñas correspondentes ao botón son as que está marcadas:
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  tools:context=".U2_02_ParBasicos" >

  <TextView
    android:id="@+id/textView1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/hello_world" />

  <Button
    android:id="@+id/button1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_below="@id/textView1"
    android:layout_marginTop="99dp"
    android:layout_toRightOf="@id/textView1"
    android:text="Button" />

</RelativeLayout>
 • Observar como <TextView> se crea un ID para o elemento que é usado en <Button> para indicar que este elemento horizontalmente comeza á dereita do <TextView>.
 • Observar como se indica, neste caso, a posición vertical: "layout_marginTop"

Deseño pantalla en xml

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical">


  <TextView
    android:id="@+id/textView1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/hello_world" />

</LinearLayout>
 • Observar como se cambian as liñas marcadas. No caso da liña 5 indicamos ao layout lineal que os elementos que conteña os dispoña en modo vertical, un a continuación do outro.


 • A continuación o código xml asociado ao layout:
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical">


  <TextView
    android:id="@+id/textView1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/hello_world" />

  <TextView 
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="O meu primeiro texto"/>

</LinearLayout>

Atributos de estilo, cor, tamaño, ...

 • A continuación vanse amosar outros atributos comúns á maioría dos distintos elementos visuais.


 • A continuación engadir 2 <TextView>s máis: Os que están marcados.
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical">

  <TextView
    android:id="@+id/textView1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/hello_world" />
  
  <TextView 
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textColor="#F00"
    android:layout_marginLeft="20sp"
    android:textStyle="bold"
    android:textSize="22sp"
    android:text="O meu primeiro texto"/> 

  <TextView 
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:background="#000"
    android:textColor="#FFF"
    android:textStyle="bold|italic"
    android:typeface="serif"
    android:text="Negriña, cursiva e serif"/> 
  
  <TextView 
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:background="#00F"
    android:textColor="#FFF"
    android:text="Ocupando o ancho do pai"/> 
    
</LinearLayout>


 • A pantalla amosa eses dous novos elementos. Observar o valor de layout_width="match_parent" do último elemento, como fai que a etiqueta ocupe todo o ancho do elemento pai (o LinearLayout).

Android 2013 U2 02 ParBasicos 18.jpg


 • O seguinte código engade un último elemento:
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical">

  <TextView
    android:id="@+id/textView1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/hello_world" />  
    
  <TextView 
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textColor="#F00"
    android:layout_marginLeft="20sp"
    android:textStyle="bold"
    android:textSize="22sp"
    android:text="O meu primeiro texto"/> 

  <TextView 
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:background="#000"
    android:textColor="#FFF"
    android:textStyle="bold|italic"
    android:typeface="serif"
    android:text="Negriña, cursiva e serif"/> 
  
  <TextView 
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:background="#00F"
    android:textColor="#FFF"
    android:textStyle="bold"
    android:text="Ocupando o ancho do pai"/> 
    
  <TextView 
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="#F00"
    android:textColor="#FFF"
    android:textStyle="bold"
    android:text="Ocupando o resto do alto do pai "/> 
  
</LinearLayout>
 • A imaxe amosa o resultado. Neste caso prestar atención ao atributo android:layout_height="match_parent". Observar como o último elemento ocupa o que resta do alto do pai (o LinearLayout)

Android 2013 U2 02 ParBasicos 19.jpg


 • Finalmente imos introducir 2 atributos relacionados co peso:
  • android:gravity, que serve para situar o contido do elemento dentro deste. Por exemplo, centrar o texto dentro dun TextView.
  • android:layout_gravity, que serve para situar un elemento dentro dun contedor. Por exemplo, aliñar á dereita dun Layout un TextView enteiro.
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical">

  <TextView
    android:id="@+id/textView1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/hello_world" />
  
  <TextView 
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textColor="#F00"
    android:layout_marginLeft="20sp"
    android:textStyle="bold"
    android:textSize="22sp"
    android:text="O meu primeiro texto"/> 

  <TextView 
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:background="#000"
    android:textColor="#FFF"
    android:textStyle="bold|italic"
    android:typeface="serif"
    android:text="Negriña, cursiva e serif"/> 
  
  <TextView 
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:gravity="right"
    android:background="#00F"
    android:textColor="#FFF"
    android:textStyle="bold"
    android:text="Ocupando o ancho do pai"/> 
    
  <TextView 
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_gravity="right"
    android:background="#F00"
    android:textColor="#FFF"
    android:textStyle="bold"
    android:text="Ocupando o resto do alto do pai "/>  
    
</LinearLayout>

Android 2013 U2 02 ParBasicos 20.jpg

 • Observar a diferenza entre as liñas 34 e 43:
  • Liña 34: O texto sitúase á dereita dentro do TextView, non é o TextView que sofre algún desprazamento.
  • Liña 43: É o TextView enteiro quen se sitúa á dereita dentro do layout que o contén.

-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2015).