Interface gráfica (UI - User Interface). Vistas (Views). Atributos básicos.

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introducción

 • A Interface de Usuario (UI) é calquera obxecto que o usuario pode ver e interactuar con el.
 • Unha Vista (View) é un obxecto que debuxa algo na pantalla (botón, etiqueta, radio, casilla de verificación, etc). O usuario pode interactuar con ese obxecto.
 • Un ViewGroup é unha vista especial invisible que pode conter Vistas e outros ViewGroups. Serve para organizar a posición das Vistas/ViewGroups na pantalla.

00 viewgroup.png

 • Tanto as vistas como os ViewGroups poden ser creados como obxectos en Java ou facendo uso dos ficheiros XML.
 • Exemplo dun ficheiro XML.
 1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3        android:layout_width="fill_parent" 
 4        android:layout_height="fill_parent"
 5        android:orientation="vertical" >
 6   <TextView android:id="@+id/text"
 7        android:layout_width="wrap_content"
 8        android:layout_height="wrap_content"
 9        android:text="I am a TextView" />
10   <Button android:id="@+id/button"
11       android:layout_width="wrap_content"
12       android:layout_height="wrap_content"
13       android:onclick="onButtonClick"
14       android:text="I am a Button"/> 
15 />
16 </LinearLayout>
 • Nas liñas marcadas temos o comezo de definición de cada un dos elementos que compoñen a pantalla.
 • <LinearLayout>, <TextView> e <Button> son Views (Vistas) que definen ese tipo de obxectos visuais.
 • Para cada <elemento> dun ficheiro XML temos a unha clase Java asociada que permite manipular ese elemento ou crear un novo en tempo de execución.
  • O elemento <TextView> de XML ten asociada a clase Java TextView. Un TextView equivale a unha etiqueta (label) noutras linguaxes de programación.
  • O elemento <LinearLayout> XML crea o ViewGroup en Java LinearLayout. Un LinearLayout é unha extensión dun ViewGroup.


 • En Java crearíase un obxecto TextView da seguinte maneira:
 1 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 2    super.onCreate(savedInstanceState);
 3 
 4    // Create the text view
 5    TextView textView = new TextView(this);
 6    textView.setTextSize(40);
 7    textView.setText(Hello);
 8 
 9    // Set the text view as the activity layout
10    setContentView(textView);
11 }


 • As vantaxes de usar XML:
  • Permite separar as capas de presentación (UI) da de programación.
  • As modificacións da UI poden ser realizadas sen tocar o código Java


 • Como xa se viu no apartado anterior:
  • Os ficheiros XML decláranse dentro de /res
  • Os recursos, neste caso XML, son accedidos dende o código fonte Java a través da clase Java R.

Atributos dos elementos visuais

 1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3        android:layout_width="fill_parent" 
 4        android:layout_height="fill_parent"
 5        android:orientation="vertical" >
 6   <TextView android:id="@+id/my_text"
 7        android:layout_width="wrap_content"
 8        android:layout_height="wrap_content"
 9        android:text="I am a TextView" />
10   <Button android:id="@+id/my_button"
11       android:layout_width="wrap_content"
12       android:layout_height="wrap_content"
13       android:onclick="onButtonClick"
14       android:text="I am a Button"/> 
15 />
16 </LinearLayout> • ID: os elementos poden ter asignado un número enteiro, que é creado en compilación (Clase Java R). Por ese ID é polo que se accede tanto en Java como noutras referencias en XML a ese elemento.
 • android:id. ID do elemento ou control. Fórmase da seguinte maneira "@+id/cadea de texto:
  • @: indica que o que vén a continuación é un recurso.
  • +: indica que o ID non existe e que o cree (lembrar na clase Java R)
  • tipo recurso: neste caso id, pero podería ser: string, drawable, layout, etc, como xa vimos no apartado anterior.
  • cadea de texto: é o nome que se dá ao identificador.
  • Exemplo: android:id="@+id/my_button"
  • Para facer referencia a ese recurso dende calquera outro recurso é sen o "+": android:id="@id/my_button".


 • android:text. Texto do elemento. Pódese especificar:
  • directamente: android:text="I am a Button"
  • a través dun recurso: android:text="@string/button_text". Neste caso button_text estará definido noutro ficheiro XML, por exemplo strings.xml.


 • android:layout_height e android:layout_width. Especifican as dimensións do elemento con respecto ao Layout que as contén ou ao contido do elemento. Pode tomar os seguintes valores:
  • valor fixo: en dp
  • "match_parent": o alto ou ancho do elemento axustarase ao alto ou ancho do elemento que o contén.
  • "wrap_content": o alto ou ancho do elemento axustarase ao alto ou ancho do contido do mesmo elemento.


 • Hai máis atributos comúns aos elementos visuais. Imos a continuación amosar máis con exemplos.

Exemplos de atributos dos elementos visuais

Deseño pantalla en modo gráfico

 • Comezaremos creando un novo proxecto: U2_02_ParBasicos.
 • Nesta ocasión vaise usar inicialmente un Layout chamado RelativeLayout para dispor os elementos visuais dentro da pantalla, logo cambiaremos a un layout chamado LinearLayout. Os Layouts veranse no seguinte apartado.
 • O ficheiro xml quedaría como segue: As liñas correspondentes ao botón son as que está marcadas:
 1 <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 3   android:layout_width="match_parent"
 4   android:layout_height="match_parent"
 5   android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
 6   android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
 7   android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
 8   android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
 9   tools:context=".U2_02_ParBasicos" >
10 
11   <TextView
12     android:id="@+id/textView1"
13     android:layout_width="wrap_content"
14     android:layout_height="wrap_content"
15     android:text="@string/hello_world" />
16 
17   <Button
18     android:id="@+id/button1"
19     android:layout_width="wrap_content"
20     android:layout_height="wrap_content"
21     android:layout_below="@id/textView1"
22     android:layout_marginTop="99dp"
23     android:layout_toRightOf="@id/textView1"
24     android:text="Button" />
25 
26 </RelativeLayout>
 • Observar como <TextView> se crea un ID para o elemento que é usado en <Button> para indicar que este elemento horizontalmente comeza á dereita do <TextView>.
 • Observar como se indica, neste caso, a posición vertical: "layout_marginTop"

Deseño pantalla en xml

 1 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 3   android:layout_width="match_parent"
 4   android:layout_height="match_parent"
 5   android:orientation="vertical">
 6 
 7 
 8   <TextView
 9     android:id="@+id/textView1"
10     android:layout_width="wrap_content"
11     android:layout_height="wrap_content"
12     android:text="@string/hello_world" />
13 
14 </LinearLayout>
 • Observar como se cambian as liñas marcadas. No caso da liña 5 indicamos ao layout lineal que os elementos que conteña os dispoña en modo vertical, un a continuación do outro.


 • A continuación o código xml asociado ao layout:
 1 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 3   android:layout_width="match_parent"
 4   android:layout_height="match_parent"
 5   android:orientation="vertical">
 6 
 7 
 8   <TextView
 9     android:id="@+id/textView1"
10     android:layout_width="wrap_content"
11     android:layout_height="wrap_content"
12     android:text="@string/hello_world" />
13 
14   <TextView 
15     android:layout_width="wrap_content"
16     android:layout_height="wrap_content"
17     android:text="O meu primeiro texto"/>
18 
19 </LinearLayout>

Atributos de estilo, cor, tamaño, ...

 • A continuación vanse amosar outros atributos comúns á maioría dos distintos elementos visuais.


 • A continuación engadir 2 <TextView>s máis: Os que están marcados.
 1 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 3   android:layout_width="match_parent"
 4   android:layout_height="match_parent"
 5   android:orientation="vertical">
 6 
 7   <TextView
 8     android:id="@+id/textView1"
 9     android:layout_width="wrap_content"
10     android:layout_height="wrap_content"
11     android:text="@string/hello_world" />
12   
13   <TextView 
14     android:layout_width="wrap_content"
15     android:layout_height="wrap_content"
16     android:textColor="#F00"
17     android:layout_marginLeft="20sp"
18     android:textStyle="bold"
19     android:textSize="22sp"
20     android:text="O meu primeiro texto"/> 
21 
22   <TextView 
23     android:layout_width="wrap_content"
24     android:layout_height="wrap_content"
25     android:background="#000"
26     android:textColor="#FFF"
27     android:textStyle="bold|italic"
28     android:typeface="serif"
29     android:text="Negriña, cursiva e serif"/> 
30   
31   <TextView 
32     android:layout_width="match_parent"
33     android:layout_height="wrap_content"
34     android:background="#00F"
35     android:textColor="#FFF"
36     android:text="Ocupando o ancho do pai"/> 
37     
38 </LinearLayout>


 • A pantalla amosa eses dous novos elementos. Observar o valor de layout_width="match_parent" do último elemento, como fai que a etiqueta ocupe todo o ancho do elemento pai (o LinearLayout).

Android 2013 U2 02 ParBasicos 18.jpg


 • O seguinte código engade un último elemento:
 1 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 3   android:layout_width="match_parent"
 4   android:layout_height="match_parent"
 5   android:orientation="vertical">
 6 
 7   <TextView
 8     android:id="@+id/textView1"
 9     android:layout_width="wrap_content"
10     android:layout_height="wrap_content"
11     android:text="@string/hello_world" />  
12    
13   <TextView 
14     android:layout_width="wrap_content"
15     android:layout_height="wrap_content"
16     android:textColor="#F00"
17     android:layout_marginLeft="20sp"
18     android:textStyle="bold"
19     android:textSize="22sp"
20     android:text="O meu primeiro texto"/> 
21 
22   <TextView 
23     android:layout_width="wrap_content"
24     android:layout_height="wrap_content"
25     android:background="#000"
26     android:textColor="#FFF"
27     android:textStyle="bold|italic"
28     android:typeface="serif"
29     android:text="Negriña, cursiva e serif"/> 
30   
31   <TextView 
32     android:layout_width="match_parent"
33     android:layout_height="wrap_content"
34     android:background="#00F"
35     android:textColor="#FFF"
36     android:textStyle="bold"
37     android:text="Ocupando o ancho do pai"/> 
38     
39   <TextView 
40     android:layout_width="wrap_content"
41     android:layout_height="match_parent"
42     android:background="#F00"
43     android:textColor="#FFF"
44     android:textStyle="bold"
45     android:text="Ocupando o resto do alto do pai "/> 
46   
47 </LinearLayout>
 • A imaxe amosa o resultado. Neste caso prestar atención ao atributo android:layout_height="match_parent". Observar como o último elemento ocupa o que resta do alto do pai (o LinearLayout)

Android 2013 U2 02 ParBasicos 19.jpg


 • Finalmente imos introducir 2 atributos relacionados co peso:
  • android:gravity, que serve para situar o contido do elemento dentro deste. Por exemplo, centrar o texto dentro dun TextView.
  • android:layout_gravity, que serve para situar un elemento dentro dun contedor. Por exemplo, aliñar á dereita dun Layout un TextView enteiro.
 1 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 3   android:layout_width="match_parent"
 4   android:layout_height="match_parent"
 5   android:orientation="vertical">
 6 
 7   <TextView
 8     android:id="@+id/textView1"
 9     android:layout_width="wrap_content"
10     android:layout_height="wrap_content"
11     android:text="@string/hello_world" />
12   
13   <TextView 
14     android:layout_width="wrap_content"
15     android:layout_height="wrap_content"
16     android:textColor="#F00"
17     android:layout_marginLeft="20sp"
18     android:textStyle="bold"
19     android:textSize="22sp"
20     android:text="O meu primeiro texto"/> 
21 
22   <TextView 
23     android:layout_width="wrap_content"
24     android:layout_height="wrap_content"
25     android:background="#000"
26     android:textColor="#FFF"
27     android:textStyle="bold|italic"
28     android:typeface="serif"
29     android:text="Negriña, cursiva e serif"/> 
30   
31   <TextView 
32     android:layout_width="match_parent"
33     android:layout_height="wrap_content"
34     android:gravity="right"
35     android:background="#00F"
36     android:textColor="#FFF"
37     android:textStyle="bold"
38     android:text="Ocupando o ancho do pai"/> 
39     
40   <TextView 
41     android:layout_width="wrap_content"
42     android:layout_height="match_parent"
43     android:layout_gravity="right"
44     android:background="#F00"
45     android:textColor="#FFF"
46     android:textStyle="bold"
47     android:text="Ocupando o resto do alto do pai "/>  
48     
49 </LinearLayout>

Android 2013 U2 02 ParBasicos 20.jpg

 • Observar a diferenza entre as liñas 34 e 43:
  • Liña 34: O texto sitúase á dereita dentro do TextView, non é o TextView que sofre algún desprazamento.
  • Liña 43: É o TextView enteiro quen se sitúa á dereita dentro do layout que o contén.

-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2015).