Implantación de Sistemas Operativos (Ciclo ASIR)

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Revisión del 18:59 1 oct 2010 de Vieites (discusión | contribuciones) (RA1. Instala sistemas operativos, logo de analizar as súas características e de interpretar a documentación técnica.)
(dif) ← Revisión anterior | Revisión actual (dif) | Revisión siguiente → (dif)
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Implantación de Sistemas Operativos do Ciclo ASIR

 • Curso:
 • Duración: 213 horas
 • Profesorado: Sistemas e Aplicacións Informáticas

RA1. Instala sistemas operativos, logo de analizar as súas características e de interpretar a documentación técnica.

– CE1.1. Identificáronse os elementos funcionais dun sistema informático.
 • Estrutura dun sistema informático.
– CE1.2. Identificáronse as características, as funcións e a arquitectura dun sistema operativo.
– CE1.3. Comparáronse sistemas operativos, así como as súas versións e as súas licenzas de uso, en función dos seus requisitos, das súas características e dos campos de aplicación.
– CE1.4. Instaláronse diferentes sistemas operativos.
– CE1.5. Prevíronse e aplicáronse técnicas de actualización e recuperación do sistema.
– CE1.6. Arranxáronse incidencias do sistema e do proceso de inicio.
 • Actualización de sistemas operativos e aplicacións.
 • GNU/Linux
- Configuración da rede. Comandos e ficheiros distribución GNU/Linux baseada en Debian
- Actualizar o sistema. Instalar e desinstalar paquetes
 • Recuperación do sistema
 • GNU/Linux
- OBRIGADA LECTURA. ESCENARIO
- Recuperación dun Sistema Operativo GNU/Linux mediante unha Xaula chroot
– CE1.7. Utilizáronse ferramentas para coñecer o software instalado no sistema e a súa orixe.
– CE1.8. Elaborouse documentación de soporte relativa ás instalacións efectuadas e ás incidencias detectadas.


 • Licenzas e tipos de licenzas.
 • Xestores de arranque.
 • Consideracións previas á instalación de sistemas operativos libres e propietarios.
 • Instalación de sistemas operativos: requisitos, versións e licenzas.
 • Ficheiros de inicio de sistemas operativos.
 • Rexistro do sistema.
 • Tipos de aplicacións.
 • Instalación e desinstalación de aplicacións: requisitos, versións e licenzas.
 • Aplicacións de inventariado do software instalado nun sistema.
 • Actualización e mantemento de controladores de dispositivos.

RA2. Configura o software de base, logo de analizar as necesidades de explotación do siste-ma informático.

– CE2.1. Planificáronse, creáronse e configuráronse contas de usuario, grupos, perfís e políti-cas de contrasinais locais.
– CE2.2. Asegurouse o acceso ao sistema mediante o uso de directivas de conta e directivas de contrasinais.
– CE2.3. Actuouse sobre os servizos e os procesos en función das necesidades do sistema.
– CE2.4. Instaláronse, configuráronse e verificáronse protocolos de rede.
– CE2.5. Analizáronse e configuráronse os métodos de resolución de nomes.
– CE2.6. Optimizouse o uso dos sistemas operativos para sistemas portátiles.
– CE2.7. Utilizáronse máquinas virtuais para realizar tarefas de configuración de sistemas operativos e analizar os seus resultados.
– CE2.8. Documentáronse as tarefas de configuración do software de base.
 • Administración de usuarios e grupos locais.
 • Usuarios e grupos predeterminados.
 • Directivas de conta locais.
 • Seguridade de contas de usuario.
 • Seguridade de contrasinais.
 • Administración de perfís locais de usuario.
 • Configuración do protocolo TCP/IP en sistemas operativos cliente.
 • Configuración da resolución de nomes.
 • Ficheiros de configuración de rede. Configuracións múltiples. Configuracións de respaldo.
 • Resolución de problemas de conectividade do sistema operativo.
 • Optimización de sistemas para computadores portátiles.
 • Acceso a ficheiros de rede sen conexión.
 • Configuración das opcións de accesibilidade do sistema operativo.
 • Máquinas virtuais.

RA3. Asegura a información do sistema utilizando copias de seguridade e sistemas tolerantes de fallos, e describe os procedementos.

– CE3.1. Comparáronse diversos sistemas de ficheiros e analizáronse as súas diferenzas e as súas vantaxes de implementación.
– CE3.2. Describiuse a estrutura de directorios do sistema operativo.
– CE3.3. Identificáronse os directorios contedores dos ficheiros de configuración do sistema (binarios, ordes e librarías).
– CE3.4. Utilizáronse ferramentas de administración de discos para crear particións, unidades lóxicas, volumes simples e volumes distribuídos.
– CE3.5. Implantáronse sistemas de almacenaxe redundante (RAID).
– CE3.6. Puxéronse en práctica e automatizáronse plans de copias de seguridade.
– CE3.7. Administráronse cotas de disco.
– CE3.8. Documentáronse as operacións realizadas e os métodos para a recuperación ante desastres.
 • Sistemas de ficheiros. Características.
 • Sistemas de ficheiros empregados na actualidade.
 • Sistemas de ficheiros distribuidos, transaccionais, cifrados, comprimidos e virtuais.
 • Xestión de sistemas de ficheiros mediante comandos e contornos gráficos.
 • Xestión de enlaces.
 • Estrutura de directorios de sistemas operativos libres e propietarios.
 • Procura de información do sistema mediante comandos e ferramentas gráficas.
 • Xestión da información do sistema: rendemento e estatísticas.
 • Montaxe e desmontaxe de dispositivos en sistemas operativos: automatización.
 • Ferramentas de administración de discos: particións e volumes; desfragmentación e recoñecemento.
 • Extensión dun volume. Volumes distribuídos.
 • Tolerancia a fallos de hardware.
 • RAID0, RAID1 e RAID5 por software.
 • Outros sistemas RAID. RAID aniñados.
 • Sistemas NAS e SAN.
 • Tolerancia dos datos a fallos de software.
 • Tipos de copias de seguridade. Copias totais, incrementais, diferenciais e outras.
 • Plans e programación de copias de seguridade.
 • Recuperación en caso de fallo do sistema.
 • Discos de arranque e discos de recuperación.
 • Copias de seguridade do sistema. Recuperación do sistema mediante consola. Puntos de recuperación.
 • Creación e recuperación de imaxes de servidores.
 • Cotas de disco. Niveis de cota e niveis de advertencia.

RA4. Centraliza a información en servidores administrando estruturas de dominios, e analiza as súas vantaxes.

– CE4.1. Implementáronse dominios.
– CE4.2. Administráronse contas de usuario e contas de equipamento.
– CE4.3. Centralizouse a información persoal dos usuarios do dominio mediante o uso de per-fís móbiles e cartafoles persoais.
– CE4.4. Creáronse e administráronse grupos de seguridade.
– CE4.5. Creáronse patróns que faciliten a administración de usuarios con características si-milares.
– CE4.6. Organizáronse os obxectos do dominio para facilitar a súa administración.
– CE4.7. Utilizáronse máquinas virtuais para administrar dominios e verificar o seu funcio-namento.
– CE4.8. Documentouse a estrutura do dominio e as tarefas realizadas.
 • Estrutura cliente servidor.
 • Protocolo LDAP.
 • Concepto de dominio. Subdominios. Requisitos necesarios para montar un dominio.
 • Servidores de dominio. Estrutura e topoloxía. Xerarquía. Roles.
 • Estacións e servidores membros dun dominio.
 • Estratexias organizativas.
 • Instalación dunha infraestrutura de dominio.
 • Operacións sobre os servidores de dominio.
 • Ferramentas gráficas e en liña de comandos para a administración de dominios.
 • Distribución e replicación de dominios.
 • Relacións de confianza entre dominios.
 • Delegación das funcións de administración.
 • Obxectos do dominio. Organización dos obxectos na estrutura do dominio.
 • Tipos de contas. Contas de usuarios e equipamentos.
 • Administración de contas. Contas predeterminadas.
 • Contrasinais. Bloqueos de conta.
 • Perfís móbiles e obrigatorios.
 • Cartafoles persoais.
 • Guións de inicio e peche de sesión.
 • Patróns de usuario. Variables de contorno.
 • Administración de grupos: tipos. Estratexias de aniñamento. Grupos predeterminados.

RA5. Administra o acceso a dominios respectando os requisitos de seguridade.

– CE5.1. Incorporáronselle equipamentos ao dominio.
– CE5.2. Prevíronse bloqueos de accesos non autorizados ao dominio.
– CE5.3. Administrouse o acceso a recursos locais e recursos de rede.
– CE5.4. Tivéronse en conta os requisitos de seguridade.
– CE5.5. Implementáronse e verificáronse directivas de grupo.
– CE5.6. Asignáronse directivas de grupo.
– CE5.7. Documentáronse as tarefas e as incidencias.
 • Equipamentos do dominio.
 • Permisos e dereitos.
 • Administración do acceso a recursos. SAMBA. NFS.
 • Permisos de rede. Permisos locais. Herdanza. Permisos efectivos.
 • Delegación de permisos.
 • Listas de control de acceso.
 • Directivas de grupo. Creación, enlace e distribución.
 • Directivas de seguridade. Dereitos de usuarios. Obxectos de directiva. Ámbito das directivas. Patróns.
 • Tarefas de administración das directivas de grupo.
 • Ferramentas de xestión das directivas de grupo.

RA6. Detecta problemas de rendemento monitorizando o sistema coas ferramentas adecua-das, e documenta o procedemento.

– CE6.1. Identificáronse os obxectos monitorizables nun sistema informático.
– CE6.2. Identificáronse os tipos de sucesos.
– CE6.3. Utilizáronse ferramentas de monitorización en tempo real.
– CE6.4. Monitorizouse o rendemento mediante rexistros de contador e de seguimento do sis-tema.
– CE6.5. Planificáronse e configuráronse alertas de rendemento.
– CE6.6. Interpretáronse os rexistros de rendemento almacenados.
– CE6.7. Analizouse o sistema mediante técnicas de simulación para mellorar o rendemento.
– CE6.8. Elaborouse documentación de soporte e de incidencias.
 • Ferramentas de monitorización en tempo real e continuada.
 • Ferramentas de análise do rendemento.
 • Tipos de sucesos: do sistema, de seguridade, de aplicacións, etc.
 • Rexistros de sucesos.
 • Monitorización de sucesos.
 • Xestión de aplicacións, servizos, procesos e subprocesos.
 • Monitorización de aplicacións e procesos.
 • Monitorización do sistema e do seu rendemento. Xeración de rexistros de funcionamento. Ferramentas de análise dos rexistros.

RA7. Audita o uso e o acceso a recursos, respectando as necesidades de seguridade do sistema.

– CE7.1. Administráronse dereitos de usuario e directivas de seguridade.
– CE7.2. Identificáronse os obxectos e os sucesos auditables.
– CE7.3. Elaborouse un plan de auditorías.
– CE7.4. Identificáronse as repercusións das auditorías no rendemento do sistema.
– CE7.5. Auditáronse sucesos correctos e erróneos.
– CE7.6. Auditáronse os intentos de acceso e os accesos a recursos do sistema.
– CE7.7. Xestionáronse os rexistros de auditoría.
– CE7.8. Documentouse o proceso de auditoría e os seus resultados.
 • Requisitos de seguridade do sistema e dos datos.
 • Obxectivos da auditoría.
 • Ámbito da auditoría. Aspectos auditables.
 • Mecanismos de auditoría. Alarmas e accións correctivas.
 • Información do rexistro de auditoría.
 • Técnicas e ferramentas de auditoría.
 • Informes de auditoría.

RA8. Implanta software específico con estrutura cliente/servidor que dea resposta aos requi-sitos funcionais.

– CE8.1. Instalouse software específico segundo a documentación técnica.
– CE8.2. Realizáronse instalacións desatendidas.
– CE8.3. Configurouse e utilizouse un servidor de actualizacións.
– CE8.4. Planificáronse protocolos de actuación para resolver incidencias.
– CE8.5. Seguíronse os protocolos de actuación para resolver incidencias.
– CE8.6. Deuse asistencia técnica a través da rede, e documentáronse as incidencias.
– CE8.7. Elaboráronse guías visuais e manuais para instruír no uso de sistemas operativos ou aplicacións.
– CE8.8. Documentáronse as tarefas realizadas.
 • Interpretación, análise e elaboración de documentación técnica.
 • Interpretación, análise e elaboración de manuais de instalación e configuración de sistemas operativos e aplicacións.
 • Licenzas de cliente e de servidor.
 • Instalacións desatendidas.
 • Implementación de ficheiros de respostas.
 • Servidores de actualizacións automáticas.
 • Partes de incidencias.
 • Protocolos de actuación.
 • Administración remota.