Xestion de eventos III. onLongClick

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

 • En Android hai moitas formas de interceptar eventos do usuario.
 • A clase View proporciona varias formas de xestionar eventos.
 • Por exemplo cando un usuario toca un botón e chamado o método callback onTouchEvent() dese obxecto.
 • Pero para interceptar ese evento debemos estender a clase e implementar o método.
 • Pero non sería práctico para poder manexar o evento crear unha (sub)clase para cada obxecto Vista.
 • Por iso a Clase Vista conten unha colección de interfaces anidadas.
 • Estas interfaces chámanse Event Listeners (Escoitadores de eventos) e están listas para capturar a iteración do usuario coa UI.
 • A continuación imos ver algunhas formas de capturar eventos:Caso práctico

 • Comezamos creando o proxecto: U3_02_Eventos
 • Comezaremos capturado o evento Click e logo ao final veremos outros eventos.
 • A aplicación coa que se traballará é a seguinte:

Android 2013 U3 02 Eventos 01.jpg


XML do Layout

 • A liña 11 marca unha das formas máis sinxelas de capturar o evento Click sobre un compoñente.
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical">

  <Button
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Botón1: onClick Layout"
    android:onClick="onBotonClick"
     />
  
  <Button 
    android:id="@+id/boton2"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Botón2: Listener"
    />
	
	<Button 
    android:id="@+id/boton3"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Botón3: Clase"
    />
	
  <Button 
    android:id="@+id/boton4"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Botón4: Tamén de clase"
    />

  <Button 
    android:id="@+id/boton5"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Botón5: Obxecto"
    />
  
  <Button 
    android:id="@+id/boton6"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Botón6: Outro Obxecto"
    />
</LinearLayout>


O Código Java

 • A continuación preséntase o código Java, pero este vai ser debullado nos seguintes apartados.


package com.example.u3_02_eventos;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Button;
import android.widget.Toast;

public class U3_02_Eventos extends Activity {

	@Override
	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
		super.onCreate(savedInstanceState);
		setContentView(R.layout.activity_u3_02__eventos);

		Button boton2 = (Button) findViewById(R.id.boton2);
		boton2.setOnClickListener(new OnClickListener() {

			@Override
			public void onClick(View v) {
				Toast.makeText(getApplicationContext(), "Premeches o Botón2", Toast.LENGTH_SHORT).show();
			}
		});

		Button boton3 = (Button) findViewById(R.id.boton3);
		boton3.setOnClickListener(new XestionEventos());

		Button boton4 = (Button) findViewById(R.id.boton4);
		boton4.setOnClickListener(new XestionEventos());

		Button boton5 = (Button) findViewById(R.id.boton5);
		boton5.setOnClickListener(_OnClickListener);

		Button boton6 = (Button) findViewById(R.id.boton6);
		boton6.setOnClickListener(_OnClickListener);

	}

	private OnClickListener _OnClickListener = new OnClickListener() {

		@Override
		public void onClick(View v) {
			Button btn = (Button) v;
			Toast.makeText(v.getContext(), "Premeches" + btn.getText(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
		}
	};

	public void onBotonClick(View v) {
		Toast.makeText(this, "Premeches o Botón1", Toast.LENGTH_SHORT).show();
	}

	@Override
	public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
		// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
		getMenuInflater().inflate(R.menu.u3_02__eventos, menu);
		return true;
	}

}

Propiedade android:onClick

 • Como xa se view é unha propiedade XML que teñen varios compoñentes (vistas).
 • Hai que definir un método:
  • Que sexa public
  • Que non devolva nada: void
  • Que teña un parámetro da clase View, que será quen provoque o evento.
 • No exemplo anterior son as liñas 50-52:
	public void onBotonClick(View v) {
		Toast.makeText(this, "Premeches o Botón1", Toast.LENGTH_SHORT).show();
	}

Listener

 • Un Event Listener es una interface da clase Vista (View) que contén un único método de tipo callback que hai que implmentar
 • Android invoca estes métodos cando a Vista detecta que o usuario está provocando un tipo concreto de interacción con este elemento da interface de usuario.

Existen os seguintes métodos callback:

  • onClick(): de View.OnClickListener. Este método invócase cando o usuario toca un elemento cun dedo (modo contacto), fai click coa bola de navegación (TrackBall) do dispositivo ou preme a tecla "Enter" estando nun compoeñente.
  • onLongClick(): de View.OnLongClickListener. Este método chámase cando o usuario toca e mantén o dedo sobre un elemento (modo de contacto), fai click sen soltar coa bola de navegación (TrackBall) ou preme a tecla "Enter" perante un segundo estando nun elemento.
  • onFocusChange(): de View.OnFocusChangeListener. Invócase cando o usuario move o cursor cara unha Vista ou se alonxa desta utilizando a bola de navegación ou usando as teclas de navegación.

onKey(): de View.OnKeyListener. Chámase cando o usuario se centra nun elemento e presiona ou libera una tecla do dispositivo.

  • ...
 • onLongClick() verase nun exemplo posterior.


 • Estes métodos son os únicos que se van implementar nas súas respectivas interfaces.
 • Estas interfaces teñen o formato: on...Listener()
 • Unha vez que temos implementada a interface témoslla que pasar como parámetro á vista (view) correspondente a través de vista.set...Listener().

A través dunha clase anónima

 • Exemplo: Liñas 18-25 do código
        Button boton2 = (Button) findViewById(R.id.boton2);
		boton2.setOnClickListener(new OnClickListener() {

			@Override
			public void onClick(View v) {
				Toast.makeText(getApplicationContext(), "Premeches o Botón2", Toast.LENGTH_SHORT).show();
			}
		});


Implementar a interface a través dunha clase

 • Creamos unha nova clase que implemente onClickListener

Android 2013 U3 02 Eventos 02.jpg

 • Código Java da clase: XestionEventos
package com.example.u3_02_eventos;

import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Button;
import android.widget.Toast;

public class XestionEventos implements OnClickListener {

	@Override
	public void onClick(View v) {
		// TODO Auto-generated method stub
		
		Button btn = (Button) v;
		Toast.makeText(v.getContext(), "Premeches "+btn.getText(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
	}
}


 • Observar nas Liñas 28 e 31 (do código principal) como se crea unha nova clase XestionEventos para cada botón.
 • Esa clase é a que vai implementar o método onClick(), como se ve enriba.
		Button boton3 = (Button) findViewById(R.id.boton3);
		boton3.setOnClickListener(new XestionEventos());

		Button boton4 = (Button) findViewById(R.id.boton4);
		boton4.setOnClickListener(new XestionEventos());
 • Pero esta forma é un engorro, pois hai que estar creando clases.


Crear un obxecto que implemente a interface

 • Para rematar imos crear un obxecto que implemente a interface e que poida ser pasado como parámetro as vistas que desexemos cada vez que se fai click nelas.
 • _OnClickLister é un obxecto de tipo OnClickListener.
private OnClickListener _OnClickListener = new OnClickListener() {

		@Override
		public void onClick(View v) {
			Button btn = (Button) v;
			Toast.makeText(v.getContext(), "Premeches" + btn.getText(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
		}
	};


 • Pasamos ese obxecto ás vistas que desexemos cando se faga Click nelas.
		Button boton5 = (Button) findViewById(R.id.boton5);
		boton5.setOnClickListener(_OnClickListener);

		Button boton6 = (Button) findViewById(R.id.boton6);
		boton6.setOnClickListener(_OnClickListener);


onLongClick()

 • Cando sobre unha vista se preme por duración de 1 segundo o máis lánzase o evento LongClick que é capturado polo método onLongClick() asociado ao correspondente interface.
 • O método onLongClick() devolve un booleano para poder comprobar se o evento se consumou ou non. Se chegamos a premer por un segundo (ou máis) ou non.
  • Devolve true se puidemos capturar o evento e xa non fai nada máis.
  • Devolve false se non se puido capturar o evento e continua chamando a outros escoitadores tipo on-Click.


Caso Práctico

 • Comezamos creando o proxecto U3_03_OnLongClick
 • Esta actividade ten 2 vistas:
  • Un botón que se pode facer Click (usando a propiade do XML) e LongClick (capturado a través dun Listener)
  • Unha etiqueta de texto (en 2 liñas) na que se pode facer Click (hai que habilitalo) e LongClick. Nos dos casos os eventos captúranse con cadanseu Listener.

Android 2013 U3 03 OnLongClick 01.jpg


XML do Layout

 • Observar a Liña 20 onde se habilita o TextView para sexa clickable.
 • Agora poderíase engadir ao compoñente a propiedade: android:onClick="onBotonClick"
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical" >

  <Button
    android:id="@+id/boton"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:onClick="onBotonClick"
    android:text="Botón:\n
           onClick Layout\n
           onLongClick Listener" />

  <TextView
    android:id="@+id/text_view"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:clickable="true"
    android:text="Fai click e
           \nPreme aquí por máis de 1 seg"
    android:textSize="20sp" />

</LinearLayout>

Código Java

package com.example.u3_03_onlongclick;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.view.View.OnLongClickListener;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

public class U3_03_OnLongClick extends Activity {

	@Override
	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
		super.onCreate(savedInstanceState);
		setContentView(R.layout.activity_u3_03__on_long_click);

		Button boton = (Button) findViewById(R.id.boton);
		boton.setOnLongClickListener(new OnLongClickListener() {
			@Override
			public boolean onLongClick(View v) {
				// TODO Auto-generated method stub
				Toast.makeText(v.getContext(), "Premeches 1 seg no botón", Toast.LENGTH_SHORT).show();
				return true;
			}
		});

		
		
		TextView tv = (TextView) findViewById(R.id.text_view);
		tv.setOnLongClickListener(new OnLongClickListener() {
			@Override
			public boolean onLongClick(View v) {
				// TODO Auto-generated method stub
				Toast.makeText(v.getContext(), "Premeches 1 seg na etiqueta de texto", Toast.LENGTH_SHORT).show();
				return true;
			}
		});

		tv.setOnClickListener(new OnClickListener() {

			@Override
			public void onClick(View v) {
				// TODO Auto-generated method stub
				Toast.makeText(v.getContext(), "Fixeches click na etiqueta de texto", Toast.LENGTH_SHORT).show();
			}
		});

	}

	public void onBotonClick(View v) {
		Toast.makeText(this, "Fixeches Click no botón", Toast.LENGTH_SHORT).show();
	}

	@Override
	public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
		// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
		getMenuInflater().inflate(R.menu.u3_03__on_long_click, menu);
		return true;
	}

}
 • Liñas 21-28:
  • Cando se faga un LongClick en boton este executará o método onLonClick() que devolverá true se se chegou a consumar o evento.
  • Probar a cambiar a liña 26 a return false e executar a aplicación. Que pasa?


 • Liñas 33-40:
  • Acontece o mesmo que no caso anterior so que para a etiqueta de texto.


 • Liñas 42-49:
  • Se na etiqueta sucede o evento Click executase chámase ao Listener correspondente da etiqueta.

-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2013).