Sysprep en Windows XP

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Onde se pode conseguir o sysprep?

No arquivo Deploy.cab existente no interior do CD de Windows

Como empregar o sysprep?

Hai que configurar o arquivo sysprep.inf para que faga xusto o que nos interese. Hai que meter os arquivos sysprep.exe, setupcl.exe e sysprep.inf nunha carpeta chamada sysprep no directorio raíz do sistema (C:\). Hai que executar o programa sysprep.exe e o equipo xa se apaga automaticamente (Configuración: Instalación mínima + Shutdown).

Como xerar un sysprep.inf axeitado para os nosos desexos?

Para crear un sysprep.inf básico temos a ferramenta setupmgr.exe, pero este arquivo non será moi completo. Para completalo, existe o arquivo unattend.doc onde se explicará parámetro a parámetro a creación dun sysprep.inf axeitado. Apoiados no traballo feito polo profesor Carlos Carrión, preparouse o arquivo sysprep_explicacion.doc onde se explica liña a liña un arquivo xenérico sysprep.inf.

Resumo do plan de traballo

 1. Débese ter claro qué se quere facer cos equipos a clonar (daranse distintos enunciados que amosarán distintas situacións).
 2. Collerase o arquivo sysprep_explicación.doc e, léndoo detidamente configurarase para o requirido no enunciado, tendo en conta que un ; diante dunha liña significa que non se terá en conta.
 3. Copiarase o contido do arquivo sysprep_explicacion.doc xa configurado nun arquivo .txt que chamaremos sysprep.inf.
 4. Crearase unha carpeta chamada sysprep onde se gardarán os arquivos: sysprep.inf, sysprep.exe y setupcl.exe.
 5. Debe gardarse a carpeta sysprep na raíz do sistema (C:\) do que se vai facer a imaxe.
 6. Debe executarse o arquivo sysprep.exe coas opcións: Instalación mínima e Shutdown.
 7. O equipo apágase e xa está preparado o sistema para ser feita a imaxe.

Exemplo 1 de sysprep.inf. Grupo de traballo.

 • Enunciado.

Preparar sysprep.inf para que ó executalo o equipo realice o seguinte:

Facer que o equipo entre no grupo de traballo: AULA

IP do equipo: 10.4.2.<Nº del equipo>

Máscara de subrede: 255.0.0.0

Servidor DNS: 10.0.0.36

Porta de enlace: 10.0.0.1

Nome do dono do equipo: Usuario

Nome da organización: SANCLEMENTE

Resolución gráfica: 800x600, 24 bits e 85 Hz

Zona horaria: Madrid (105)

Que non pida a clave de Windows: VCMW8-9KJ8P-FKRPW-CBDT3-6FPBD

Nome do equipo: EQ-<Nº de equipo>

Contrasinal do administrador: qwe123.

 • Solución.
[Unattended]
OemSkipEula=Yes
OemPnPDriversPath=C:\drivers
InstallFilesPath=C:\sysprep\i386
DriverSigninPolicy=Ignore
[GuiUnattended]
AdminPassword=qwe123.
EncryptedAdminPassword=No
OEMSkipRegional=1
TimeZone=105
OemSkipWelcome=1
[UserData]
ProductID=VCMW8-9KJ8P-FKRPW-CBDT3-6FPBD
FullName="USUARIO"
OrgName="SANCLEMENTE"
ComputerName=EQ-00
[Display]
BitsPerPel=24
Xresolution=800
YResolution=600
Vrefresh=85
[SetupMgr]
DistFolder=C:\sysprep\i386
DistShare=whistlerdist
[Networking]
InstallDefaultComponents=No
[NetAdapters]
Adapter1=params.Adapter1
[params.Adapter1]
INFID=*
[NetClients]
MS_MSClient=params.MS_MSClient
[NetServices]
MS_SERVER=params.MS_SERVER
[NetProtocols]
MS_TCPIP=params.MS_TCPIP
[params.MS_TCPIP]
DNS=Yes
UseDomainNameDevolution=No
EnableLMHosts=Yes
AdapterSections=params.MS_TCPIP.Adapter1
[params.MS_TCPIP.Adapter1]
SpecificTo=Adapter1
DHCP=No
WINS=No
NetBIOSOptions=0
IPAddress=10.4.2.161
SubnetMask=255.0.0.0
DNSServerSearchOrder=10.0.0.36
DefaultGateway=10.0.0.1
[Identification]
JoinWorkgroup="AULA"

Exemplo 2 de sysprep.inf. Dominio.

 • Enunciado.

Preparar sysprep.inf para que ó executalo o equipo realice o seguinte:

Contrasinal do administrador local: 321qaz.

Nome do dono do equipo: Pedro

Nome organización: ALPES

Resolución gráfica: 800x600, 24 bits e 85 Hz

Zona horaria: Madrid (105)

Que non pida a clave de Windows: VCMW8-9KJ8P-FKRPW-CBDT3-6FPBD

As seguintes propiedades deben configurarse a man:

Nome de equipo: EQ-<O teu nome>

Dominio: NIEBLA.LOCAL

Usuario con permiso para agregar equipos ó dominio: equipator

Contrasinal de equipator: abc123.

IP do equipo: 10.1.100.<Nº del equipo> Máscara de subrede: 255.0.0.0 Servidor DNS: 10.0.0.36 Porta de enlace: 10.0.0.1

 • Solución.
[Unattended]
OemSkipEula=Yes
OemPnPDriversPath=C:\drivers
InstallFilesPath=C:\sysprep\i386
DriverSigninPolicy=Ignore
[GuiUnattended]
AdminPassword=321qaz.
EncryptedAdminPassword=No
OEMSkipRegional=1
TimeZone=105
OemSkipWelcome=1
[UserData]
ProductID=VCMW8-9KJ8P-FKRPW-CBDT3-6FPBD
FullName="Pedro"
OrgName="ALPES"
ComputerName=
[Display]
BitsPerPel=24
Xresolution=800
YResolution=600
Vrefresh=85
[SetupMgr]
DistFolder=C:\sysprep\i386
DistShare=whistlerdist
[Identification]
JoinDomain=NIEBLA.LOCAL
DomainAdmin=equipator
DomainAdminPassword=abc123.
[Networking]
InstallDefaultComponents=No
[NetAdapters]
Adapter1=params.Adapter1
[params.Adapter1]
INFID=*
[NetClients]
MS_MSClient=params.MS_MSClient
[NetServices]
MS_SERVER=params.MS_SERVER
[NetProtocols]
MS_TCPIP=params.MS_TCPIP
[params.MS_TCPIP]
DNS=Yes
AdapterSections=params.MS_TCPIP.Adapter1
[params.MS_TCPIP.Adapter1]
SpecificTo=Adapter1
DHCP=No
WINS=No
NetBIOSOptions=0
IPAddress = 10.1.100.0
SubnetMask = 255.0.0.0
DNSServerSearchOrder = 10.0.0.36
DefaultGateway = 10.0.0.1