Sed

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

A ferramenta sed é un editor de texto, así permite modificar grupos de caracteres. Un dos usos máis empregado é a sustitución de caracteres.

Sintaxe

Unha liña de comando sed ten a seguinte sintaxe:
sed [-n] program [file-list]
sed [-n] -f program-file [file-list]

Argumentos

 • O program é un programa sed que se inclúe na liña de comandos.
 • Este formato nos permite escribir sinxelos e breves programas sed sen crear un program-file separado.
 • O program-file é o nome de ruta dun ficheiro que conteña un programa sed.
 • A file-list contén os nomes de ruta dos ficheiros ordinarios que procesa sed. Estes son os ficheiros de entrada. Cando non especificamos un ficheiro, sed toma a súa entrada dende a entrada estándar.

Opcións

 • -f program-file fai que sed lea o seu programa dende o ficheiro chamado program-file en vez de dende a liña de comando. Podemos utilizar esta opción en mais dunha ocasión na liña de comando.
 • -i [suffix] edita os ficheiros no seu lugar. Sen esta opción sed envía a súa saída á saída estándar. Con esta opción sed rempraza o ficheiro que está procesando coa súa saída. Cando especificamos un sufixo, sed fai unha copia do ficheiro orixinal. Esta copia ten o nome do ficheiro orixinal có sufixo engadido. Debemos incluír un punto no sufixo se queremos que apareza un punto entre o nome do ficheiro orixinal e o sufixo.
 • --help resume cómo empregar sed.
 • --quiet ou -n -silent : Fai que sed non copie as liñas á saída estándar a excepción das que especificou a instrución Print(p) ou o flag.

Instrucións

 • d (delete): A instrución delete fai que sed non escriba as liñas que seleccione e non finalice de procesalas. Despois de executar sed, unha instrución delete le a seguinte liña de entrada e comeza de novo coa primeira instrución do program ou program-file.
 • n (next): Se é axeitada, a instrución next escribe a liña seleccionada neste intre, le a seguinte liña de entrada e comeza a procesar a nova liña coa seguinte instrución de program ou program-file.
 • a (append): A instrución append adxunta unha ou mais liñas á liña seleccionada neste momento. Se precedemos a instrución append con dúas direccións, adxunta cada liña que estea seleccionada polas direccións; as antigas versións de sed non aceptaban instrucións append con dúas direccións. Se non precedemos unha instrución append cunha dirección, adxúntase a cada liña de entrada.
 • i (insert): A instrución insert é idéntica á instrución append a excepción de que coloca o novo texto antes da liña seleccionada.
 • c (change): A instrución change é parecida a append e insert a excepción de que cambia as liñas seleccionadas para que conteña o novo texto. Cando especificamos un rango de dirección, change rempraza todo o rango de liñas cunha soa ocurrencia do novo texto.
 • s (substitute): Esta instrución en sed ten o seguinte formato:
[address[,address]] s/pattern/replacement-string/[g] [p] [w file]
· O modelo é unha expresión regular que se delimita por calquera carácter que non sexa un espazo ou unha nova liña, normalmente é unha barra (/). A cadea de remprazo comeza inmediatamente despois do segundo delimitador e debe finalizarse có mesmo delimitador. O delimitador final (o terceiro) é necesario. A cadea de remprazo pode conter un ampersand (&), que sed rempraza có modelo que concorda. A menos que empreguemos o indicador g, a instrución substitute rempraza só a primeira ocurrencia do modelo en cada liña seleccionada.
· p (print): A instrución print escribe as liñas seleccionadas na salida estándar.
· w file (write): Esta instrución é parecida á instrución print a excepción de que envía a saída ao ficheiro especificado por file.
· r file (read): A instrución read lé os contidos do ficheiro especificado e os adxunta á liña seleccionada.
· q (quit): A instrución quit fai que sed remate inmediatamente.

Estruturas de control

 • ! (NOT): Fai que sed aplique a seguinte instrución, situada na mesma liña, a cada unha das liñas non seleccionadas pola sección da dirección da instrución.
 • {} (grupo de instrucións): Cando encerramos un grupo de instrucións entre un par de chaves, unha soa dirección (ou unha parella de direccións) selecciona as liñas nas que opera o grupo de instrucións. Emprégase o punto e coma (;) para separar varios comandos que aparecen nunha soa liña.
 • : label: Identifica unha localización dentro dun programa sed. A etiqueta é útil como obxectivo para as instrucións disxuntivas b e t.
 • b [label]: Transfire o control incondicionalmente a label. Sen label, salta o resto de instrucións na liña actual da entrada e le a seguinte liña da entrada.
 • t [label]: Transfire o control a label só se tivo éxito unha instrución substitute dende a liña mais recente de entrada que se leu. Sen label, salta o resto das instrucións da liña actual de entrada e le a seguinte liña de entrada.

O espazo modelo e o espazo contenedor

 • A utilidade sed ten dous buffer. Os comandos revisados ata o de agora funcionan có espazo modelo, que inicialmente contén a liña de entrada que leu sed. O espazo contenedor pode conter datos mentres manipulamos datos no espazo modelo; é un buffer temporal. Vexamos os comandos que moven datos entre o espazo modelo e o espazo contenedor.
· g : Copia os contidos do espazo contenedor ao espacio modelo. Pérdense os contidos orixinais do espazo modelo.
· G : Adxunta unha nova liña e os contidos do espazo contenedor ao espazo modelo.
· h : Copia os contidos do espazo modelo ao espazo contenedor. Pérdense os contidos orixinais do espazo contenedor.
· H : Adxunta unha NEWLINE e os contidos do espazo modelo ao espazo contenedor.
· x : Intercambia os contidos do espazo modelo e o espazo contenedor.

Utilizando Sed

Modificar un texto por outro

Para modificar un texto por outro podemos empregar o parámetro "s":

$ cat texto.txt 
ola e adeus, ola e adeus
ola e adeus, ola e adeus
#
# Cambia a primeira das coincidencias:
$ sed 's/ola/OLA/' texto.txt 
OLA e adeus, ola e adeus
OLA e adeus, ola e adeus
#
# Cambiar a segunda das coincidencias:
$ sed 's/ola/OLA/2' texto.txt 
ola e adeus, OLA e adeus
ola e adeus, OLA e adeus
#
# Cambiar todas as coincidencias existentes:
$ sed 's/ola/OLA/g' texto.txt 
OLA e adeus, OLA e adeus
OLA e adeus, OLA e adeus
#
# Quitar todos os espazos:
$ sed 's/ //g' texto.txt 
olaeadeus,olaeadeus
olaeadeus,olaeadeus
#
# Gardar a saída nun arquivo de texto:
$ sed 's/ola/OLA/w salida.txt' texto.txt 
OLA e adeus, ola e adeus
OLA e adeus, ola e adeus 
$ cat salida.txt 
OLA e adeus, ola e adeus
OLA e adeus, ola e adeus
#
# Se non queremos que o comando mostre a saída empregamos o parámetro "-n":
$ sed -n 's/ola/OLA/gw salida.txt' texto.txt 
$ cat salida.txt 
OLA e adeus, OLA e adeus
OLA e adeus, OLA e adeus
 • Caracteres especiais
Hai caracteres que poden darnos problemas, vexamos un exemplo:
# Podemos empregar o carácter "\":
$ sed 's/\/bin\/sh/\/bin\/csh/' /etc/passwd
#
# O comando sed admite outro carácter distinto como delimitador:
$ sed 's!/bin/sh!/bin/csh!' /etc/passwd

Concatenar varias sentenzas

Para concatenar varias sentenzas en sed utilízase a opción "-e":

$ cat texto.txt 
ola e adeus, ola e adeus
ola e adeus, ola e adeus
$ cat texto.txt | sed -e "s/ola/OLA/g" -e "s/ //g" 
OLAeadeus,OLAeadeus
OLAeadeus,OLAeadeus

Filtrar liñas

 • Facer cambios nunha liña escollida pola súa posición no documento de texto:
$ cat texto.txt 
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
Liña 2: ola e adeus, ola e adeus
Liña 3: ola e adeus, ola e adeus
Liña 4: ola e adeus, ola e adeus
#
# Modificar a Liña 2:
$ sed '2s/ola/OLA/' texto.txt 
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
Liña 2: OLA e adeus, ola e adeus
Liña 3: ola e adeus, ola e adeus
Liña 4: ola e adeus, ola e adeus
#
# Modificar as Liñas 2 e 3:
sed '2,3s/ola/OLA/' texto.txt 
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
Liña 2: OLA e adeus, ola e adeus
Liña 3: OLA e adeus, ola e adeus
Liña 4: ola e adeus, ola e adeus
#
# Modificar todas as Liñas dende a 2 ata o final:
$ sed '2,$s/ola/OLA/' texto.txt 
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
Liña 2: OLA e adeus, ola e adeus
Liña 3: OLA e adeus, ola e adeus
Liña 4: OLA e adeus, ola e adeus
 • Facer cambios nunha liña escollida por unha coincidencia no seu contido:
$ cat texto.txt 
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
Liña 2: ola e adeus, ola e adeus
Liña 3: ola e adeus, ola e adeus
Liña 4: ola e adeus, ola e adeus
#
# Modificamos a "Liña 3":
$ sed '/Liña 3/s/ola/OLA/' texto.txt 
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
Liña 2: ola e adeus, ola e adeus
Liña 3: OLA e adeus, ola e adeus
Liña 4: ola e adeus, ola e adeus
 • Só visualizar liñas, sen facer cambios:
-Visualizar todas as liñas do comando ifconfig eth0 que conteñen a palabra inet. Como non engadimos a opción -n sed visualiza tamén todas as liñas da entrada.
usuario@ubuntu-server:~/scripts$ ifconfig eth0 | sed '/inet/ p'
eth0   Link encap:Ethernet direcciónHW 08:00:27:8d:00:04
     Direc. inet:192.168.1.44 Difus.:192.168.1.255 Másc:255.255.255.0
     Direc. inet:192.168.1.44 Difus.:192.168.1.255 Másc:255.255.255.0
     Dirección inet6: fe80::a00:27ff:fe8d:4/64 Alcance:Enlace
     Dirección inet6: fe80::a00:27ff:fe8d:4/64 Alcance:Enlace
     ACTIVO DIFUSIÃN FUNCIONANDO MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
     Paquetes RX:1228 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
     Paquetes TX:519 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
     colisiones:0 long.colaTX:1000
     Bytes RX:103034 (103.0 KB) TX bytes:65701 (65.7 KB)
-Se engadimos a opción -n sed só visualiza as liñas seleccionadas:
usuario@ubuntu-server:~/scripts$ ifconfig eth0 | sed -n '/inet/ p'
     Direc. inet:192.168.1.44 Difus.:192.168.1.255 Másc:255.255.255.0
     Dirección inet6: fe80::a00:27ff:fe8d:4/64 Alcance:Enlace
-Tamén podemos empregar Expresións regulares:
$ ifconfig eth0
eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:e4:6f:c0 
     inet addr:192.168.1.136 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: fe80::a00:27ff:fee4:6fc0/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:3623 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:2092 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000 
     RX bytes:316331 (308.9 KiB) TX bytes:257461 (251.4 KiB)
#
# Como exemplo seleccionaremos a liña que ten o string "inet" e logo un espazo en branco:
$ ifconfig eth0 | sed -n '/^.*inet\s.*$/p'
     inet addr:192.168.1.136 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0

Visualizar só as primeiras liñas

Visualizar as 3 primeiras liñas

usuario@ubuntu-server:~/scripts$ ifconfig eth0 | sed '3 q'
eth0   Link encap:Ethernet direcciónHW 08:00:27:8d:00:04
     Direc. inet:192.168.1.44 Difus.:192.168.1.255 Másc:255.255.255.0
     Dirección inet6: fe80::a00:27ff:fe8d:4/64 Alcance:Enlace

Visualizar as últimas liñas

$ cat texto.txt 
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
Liña 2: ola e adeus, ola e adeus
Liña 3: ola e adeus, ola e adeus
Liña 4: ola e adeus, ola e adeus
Liña 5: ola e adeus, ola e adeus
...
Liña 12 outra vez: ola e adeus, ola e adeus
...
#
# Visualizar a última liña:
$ sed -n '$p' texto.txt 
...
#
# Mostrar dende a liña 5 ata o final:
$ sed -n '5,$p' texto.txt 
Liña 5: ola e adeus, ola e adeus
...
Liña 12 outra vez: ola e adeus, ola e adeus
...
Máis omplicado de facer é mostrar un número determinado de liñas do final (emulación do comando tail), vexamos como:
 • Visualizar só as 3 últimas liñas dun documento:
$ sed '$q; :loop; N ; 4,$D ; b loop' texto.txt
...
Liña 12 outra vez: ola e adeus, ola e adeus
...
Explicación:
; - Para combinar varios comandos sed nunha liña.
:loop - Creamos a etiqueta "loop" para poder saltar a ela en calquera momento con "b loop". Créase así unha iteración (Explicación da creación de etiquetas en sed).
$q - Na última liña deixa de executar o comando (q é o quit command) e imprime o pattern space.
N - Salto á seguinte liña.
4,$D - Selecciónanse sempre 4 liñas do documento borrando a primeira delas e deixando así as 3 últimas das seleccionadas.
Como este iteración faise dende o principio do documento ata o final, conséguese seleccionar só as 3 últimas liñas...
 • Visualizar só as 2 últimas liñas dun documento:
#
# Visualizar só as 2 últimas liñas:
$ sed '$!N;$!D' texto.txt 
Liña 12 outra vez: ola e adeus, ola e adeus
...

Executar máis dun comando nunha liña individual

Para executar máis dun comando nunha liña individual podemos empregar "chaves". Vexamos un exemplo:

$ cat texto.txt 
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
Liña 2: ola e adeus, ola e adeus
Liña 3: ola e adeus, ola e adeus
Liña 4: ola e adeus, ola e adeus
$ sed '2{
> s/ola/OLA/
> s/adeus/Adeus/
> }' texto.txt
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
Liña 2: OLA e Adeus, ola e adeus
Liña 3: ola e adeus, ola e adeus
Liña 4: ola e adeus, ola e adeus

Borrar liñas

O comando delete, d, permítenos borrar as liñas seleccionadas. Vexamos uns exemplos que ilustran o seu funcionamento:

# Arquivo de traballo:
$ cat texto.txt 
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
Liña 2: ola e adeus, ola e adeus
Liña 3: ola e adeus, ola e adeus
Liña 4: ola e adeus, ola e adeus
#
# Borrar todo o arquivo:
$ sed 'd' texto.txt 
#
# Borrar a terceira liña:
$ sed '3d' texto.txt 
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
Liña 2: ola e adeus, ola e adeus
Liña 4: ola e adeus, ola e adeus
#
# Borrar as liñas 2 e 3:
$ sed '2,3d' texto.txt 
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
Liña 4: ola e adeus, ola e adeus
#
# Borrar as liñas dende a 3 ata o final:
$ sed '3,$d' texto.txt 
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
Liña 2: ola e adeus, ola e adeus
#
# Borrar a liña que ten o texto "Liña 2":
$ sed '/Liña 2/d' texto.txt 
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
Liña 3: ola e adeus, ola e adeus
Liña 4: ola e adeus, ola e adeus
Tamén se pode borrar un rango de liñas empregando dous texto de busca, pero hai que ter coidado con isto. O primeiro texto de busca especifica o "inicio" do borrado das liñas, e o segundo texto de busca especifica o "fin" do borrado de liñas. O editor sed borra as liñas existentes entre as dúas seleccionadas:
$ cat texto.txt 
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
Liña 2: ola e adeus, ola e adeus
Liña 3: ola e adeus, ola e adeus
Liña 4: ola e adeus, ola e adeus
$ sed '/2/,/3/d' texto.txt 
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
Liña 4: ola e adeus, ola e adeus
#
# O problema está se volve a existir unha coincidencia do "inicio do borrado das liñas":
$ cat texto.txt 
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
Liña 2: ola e adeus, ola e adeus
Liña 3: ola e adeus, ola e adeus
Liña 4: ola e adeus, ola e adeus
Liña 5: ola e adeus, ola e adeus
...
Liña 12: ola e adeus, ola e adeus
...
$ sed '/2/,/3/d' texto.txt 
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
Liña 4: ola e adeus, ola e adeus
Liña 5: ola e adeus, ola e adeus
...

Insertar e engadir texto

O editor sed permite insertar e engadir liñas de texto. Vexamos exemplos para ver as diferencias entre eles:

$ cat texto.txt 
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
Liña 2: ola e adeus, ola e adeus
Liña 3: ola e adeus, ola e adeus
Liña 4: ola e adeus, ola e adeus
Liña 5: ola e adeus, ola e adeus
...
Liña 12 outra vez: ola e adeus, ola e adeus
...
# Nova liña antes dunha seleccionada:
$ sed '7i\Liña 11: Nova liña\' texto.txt 
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
Liña 2: ola e adeus, ola e adeus
Liña 3: ola e adeus, ola e adeus
Liña 4: ola e adeus, ola e adeus
Liña 5: ola e adeus, ola e adeus
...
Liña 11: Nova liña
Liña 12 outra vez: ola e adeus, ola e adeus
...
#
# Nova liña despois dunha seleccionada:
$ sed '5a\Liña 6: Nova liña\' texto.txt 
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
Liña 2: ola e adeus, ola e adeus
Liña 3: ola e adeus, ola e adeus
Liña 4: ola e adeus, ola e adeus
Liña 5: ola e adeus, ola e adeus
Liña 6: Nova liña
...
Liña 12 outra vez: ola e adeus, ola e adeus
...
#
# Nova liña ao final:
$ sed '$a\Última liña\' texto.txt 
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
Liña 2: ola e adeus, ola e adeus
Liña 3: ola e adeus, ola e adeus
Liña 4: ola e adeus, ola e adeus
Liña 5: ola e adeus, ola e adeus
...
Liña 12 outra vez: ola e adeus, ola e adeus
...
Última liña
#
# Nova liña ao principio do documento:
$ sed '1i\Primeira liña\' texto.txt 
Primeira liña
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
Liña 2: ola e adeus, ola e adeus
Liña 3: ola e adeus, ola e adeus
Liña 4: ola e adeus, ola e adeus
Liña 5: ola e adeus, ola e adeus
...
Liña 12 outra vez: ola e adeus, ola e adeus
...

Cambiar o contido dunha liña

Para cambiar o contido dunha liña hai que especificar separadamente a liña na que hai que traballar.
$ cat texto.txt 
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
Liña 2: ola e adeus, ola e adeus
Liña 3: ola e adeus, ola e adeus
Liña 4: ola e adeus, ola e adeus
Liña 5: ola e adeus, ola e adeus
...
Liña 12 outra vez: ola e adeus, ola e adeus
...
#
# Pódese especificar unha liña có número que ocupa:
$ sed '3c\Esta é a liña cambiada...' texto.txt
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
Liña 2: ola e adeus, ola e adeus
Esta é a liña cambiada...
Liña 4: ola e adeus, ola e adeus
Liña 5: ola e adeus, ola e adeus
...
Liña 12 outra vez: ola e adeus, ola e adeus
...
#
# Pódese tamén especificar unha liña por coincidencia dun texto:
$ sed '/Liña 3/c\Esta é a liña cambiada...' texto.txt
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
Liña 2: ola e adeus, ola e adeus
Esta é a liña cambiada...
Liña 4: ola e adeus, ola e adeus
Liña 5: ola e adeus, ola e adeus
...
Liña 12 outra vez: ola e adeus, ola e adeus
...
#
# Pódese intentar facer o cambio de varias liñas, pero o resultado non será o esperado:
$ sed '2,4c\Esta é a liña cambiada...' texto.txt
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
Esta é a liña cambiada...
Liña 5: ola e adeus, ola e adeus
...
Liña 12 outra vez: ola e adeus, ola e adeus
...

O comando "transformar"

O comando "transformar" (y) é o único comando sed que opera con caracteres simples. Vexamos un exemplo:

$ cat texto.txt 
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
Liña 2: ola e adeus, ola e adeus
Liña 3: ola e adeus, ola e adeus
Liña 4: ola e adeus, ola e adeus
Liña 5: ola e adeus, ola e adeus
...
Liña 12 outra vez: ola e adeus, ola e adeus
...
$ sed 'y/123/789/' texto.txt 
Liña 7: ola e adeus, ola e adeus
Liña 8: ola e adeus, ola e adeus
Liña 9: ola e adeus, ola e adeus
Liña 4: ola e adeus, ola e adeus
Liña 5: ola e adeus, ola e adeus
...
Liña 78 outra vez: ola e adeus, ola e adeus
...

Comandos para imprimir

Existen tres comandos: p, = e l.

# Comando p:
$ sed 'p' texto.txt 
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
Liña 2: ola e adeus, ola e adeus
Liña 2: ola e adeus, ola e adeus
Liña 3: ola e adeus, ola e adeus
Liña 3: ola e adeus, ola e adeus
Liña 4: ola e adeus, ola e adeus
Liña 4: ola e adeus, ola e adeus
Liña 5: ola e adeus, ola e adeus
Liña 5: ola e adeus, ola e adeus
...
...
Liña 12 outra vez: ola e adeus, ola e adeus
Liña 12 outra vez: ola e adeus, ola e adeus
...
...
#
# Comando = :
$ sed '=' texto.txt 
1
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
2
Liña 2: ola e adeus, ola e adeus
3
Liña 3: ola e adeus, ola e adeus
4
Liña 4: ola e adeus, ola e adeus
5
Liña 5: ola e adeus, ola e adeus
6
...
7
Liña 12 outra vez: ola e adeus, ola e adeus
8
...
#
# Comando l :
$ sed 'l' texto.txt 
Li\303\261a 1: ola e adeus, ola e adeus$
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
Li\303\261a 2: ola e adeus, ola e adeus$
Liña 2: ola e adeus, ola e adeus
Li\303\261a 3: ola e adeus, ola e adeus$
Liña 3: ola e adeus, ola e adeus
Li\303\261a 4: ola e adeus, ola e adeus$
Liña 4: ola e adeus, ola e adeus
Li\303\261a 5: ola e adeus, ola e adeus$
Liña 5: ola e adeus, ola e adeus
...$
...
Li\303\261a 12 outra vez: ola e adeus, ola e adeus$
Liña 12 outra vez: ola e adeus, ola e adeus
...$
...

Usando arquivos

 • Escribindo nun arquivo có comando w :

Vexamos uns exemplos:

# Texto có que imos traballar:
$ cat texto.txt 
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
Liña 2: ola e adeus, ola e adeus
Liña 3: ola e adeus, ola e adeus
Liña 4: ola e adeus, ola e adeus
Liña 5: ola e adeus, ola e adeus
#
# Seleccionamos só as dúas primeiras liñas do arquivo anterior
# a saída a gardamos no arquivo "test"
# o parámetro "-n" nos garantiza que o comando non devolve echo:
$ sed -n '1,2w test' texto.txt
$ cat test 
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
Liña 2: ola e adeus, ola e adeus
#
# Tamén podemos seleccionar filas empregando unha coincidencia:
$ sed -n '/Liña 3/w test' texto.txt 
$ cat test
Liña 3: ola e adeus, ola e adeus
#
# Ou empregando expresións regulares:
$ sed -n '/^L.*\s4/w test' texto.txt 
$ cat test 
Liña 4: ola e adeus, ola e adeus
 • Lendo dun arquivo có comando r :

A idea deste comando é engadir datos dun arquivo á saída dunha sentenza sed:

# Arquivo de traballo "texto.txt":
$ cat texto.txt 
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
Liña 2: ola e adeus, ola e adeus
Liña 3: ola e adeus, ola e adeus
Liña 4: ola e adeus, ola e adeus
Liña 5: ola e adeus, ola e adeus
#
# Arquivo "novo.txt" que imos engadir ao outro:
$ cat novo.txt 
Esta é unha liña nova
Esta é unha segunda liña nova
#
# Engadiremos o contido de "novo.txt" despois da Terceira Liña do arquivo "texto.txt":
$ sed '3r novo.txt' texto.txt 
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
Liña 2: ola e adeus, ola e adeus
Liña 3: ola e adeus, ola e adeus
Esta é unha liña nova
Esta é unha segunda liña nova
Liña 4: ola e adeus, ola e adeus
Liña 5: ola e adeus, ola e adeus
#
# Insertamos agora o contido de "novo.txt" despois da coincidencia "Liña 2":
$ sed '/Liña 2/r novo.txt' texto.txt 
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
Liña 2: ola e adeus, ola e adeus
Esta é unha liña nova
Esta é unha segunda liña nova
Liña 3: ola e adeus, ola e adeus
Liña 4: ola e adeus, ola e adeus
Liña 5: ola e adeus, ola e adeus
#
# Engadir texto ao final dun arquivo faise có símbolo "$":
$ sed '$r novo.txt' texto.txt 
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
Liña 2: ola e adeus, ola e adeus
Liña 3: ola e adeus, ola e adeus
Liña 4: ola e adeus, ola e adeus
Liña 5: ola e adeus, ola e adeus
Esta é unha liña nova
Esta é unha segunda liña nova
O comando de lectura "r" é realmente interesante cando se combina có comando de borrado "d":
$ sed '/Liña 2/{
r novo.txt
d
}' texto.txt
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
Esta é unha liña nova
Esta é unha segunda liña nova
Liña 3: ola e adeus, ola e adeus
Liña 4: ola e adeus, ola e adeus
Liña 5: ola e adeus, ola e adeus

Emprego de program-file

Cando precisamos dar a sed instrucións mais complexas ou mais longas, podemos empregar un program-file. A opción -f dille a sed que debería ler o seu programa dende o ficheiro chamado na liña de comando.

usuario@ubuntu-server:~/scripts$ cat comandos_sed
2,5 p
usuario@ubuntu-server:~/scripts$ ifconfig eth0 | sed -n -f comandos_sed
     Direc. inet:192.168.1.44 Difus.:192.168.1.255 Másc:255.255.255.0
     Dirección inet6: fe80::a00:27ff:fe8d:4/64 Alcance:Enlace
     ACTIVO DIFUSIÃN FUNCIONANDO MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
     Paquetes RX:1975 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0

Comandos multiliña

Cós comandos vistos ata o de agora con sed este traballa separando o arquivo "por liñas".
Hai situacións que requiren traballar en máis dunha liña (por exemplo se queremos substituir unha frase completa nun arquivo).
O editor sed posúe tres comandos especiais que permiten procesar textos multiliña:
- N: Engade a seguinte liña da escollida como parte da liña na que estamos a traballar.
- D: Borra unha liña simple nun grupo de liñas.
- P: Imprime unha liña simple nun grupo de liñas.
Vexamos o funcionamento destes comandos.

Os comandos next

Temos dous comandos next distintos:

 • O comando next dunha liña.
O comando n dille a sed que pase á seguinte liña sen volver ao principio dos comandos.
Vexamos un exemplo onde "se elimina a liña seguinte da Liña 2":
$ cat texto.txt 
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
Liña 2: ola e adeus, ola e adeus
Liña 3: ola e adeus, ola e adeus
Liña 4: ola e adeus, ola e adeus
Liña 5: ola e adeus, ola e adeus
$ sed '/Liña 2/{
n
d
}' texto.txt 
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
Liña 2: ola e adeus, ola e adeus
Liña 4: ola e adeus, ola e adeus
Liña 5: ola e adeus, ola e adeus
 • O comando next multiliña.
O comando N dille a sed que agregue a seguinte liña ao texto seleccionado có que se vai traballar.
Vexamos un exemplo onde "se eliminan dúas liñas, a Liña 2 seleccionada e a seguinte a ésta'":
$ cat texto.txt 
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
Liña 2: ola e adeus, ola e adeus
Liña 3: ola e adeus, ola e adeus
Liña 4: ola e adeus, ola e adeus
Liña 5: ola e adeus, ola e adeus
$ sed '/Liña 2/ {
> N
> d
> }' texto.txt
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
Liña 4: ola e adeus, ola e adeus
Liña 5: ola e adeus, ola e adeus
Outro exemplo de utilización do comando next multiliña:
$ cat texto.txt 
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
Liña 2: ola e adeus, ola e adeus
Liña 3: ola e adeus, ola e adeus
Liña 4: ola e adeus, ola e adeus
Liña 5: ola e adeus, ola e adeus
$ sed '=' texto.txt 
1
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
2
Liña 2: ola e adeus, ola e adeus
3
Liña 3: ola e adeus, ola e adeus
4
Liña 4: ola e adeus, ola e adeus
5
Liña 5: ola e adeus, ola e adeus
$ sed '=' texto.txt | sed 'N; s/\n/ /'
1 Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
2 Liña 2: ola e adeus, ola e adeus
3 Liña 3: ola e adeus, ola e adeus
4 Liña 4: ola e adeus, ola e adeus
5 Liña 5: ola e adeus, ola e adeus

Comando de borrado multiliña

Como pudimos comprobar no apartado anterior, o comando d nos permite borrar unha liña do arquivo có que estamos a traballar.
O editor sed tamén nos ofrece o comando de borrado multiliña D que só borrará a primeira liña dun conxunto de liñas seleccionadas. Vexamos un exemplo onde se diferencia como traballan os comandos d e D:
$ cat texto.txt 
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus

Liña 2: ola e adeus, ola e adeus

Liña 3: ola e adeus, ola e adeus

Liña 4: ola e adeus, ola e adeus

Liña 5: ola e adeus, ola e adeus
...
#
# Borramos unha liña en branco e a seguinte liña se despois ten o texto "Liña 2":
$ sed '/^$/ {
N
/Liña 2/d
}' texto.txt
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus

Liña 3: ola e adeus, ola e adeus

Liña 4: ola e adeus, ola e adeus

Liña 5: ola e adeus, ola e adeus
...
#
# Borramos a liña que ten o texto "Liña 2" se a anterior está en branco:
$ sed '/^$/ {
N
/Liña 2/D
}' texto.txt
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
Liña 2: ola e adeus, ola e adeus

Liña 3: ola e adeus, ola e adeus

Liña 4: ola e adeus, ola e adeus

Liña 5: ola e adeus, ola e adeus
...

Comando de impresión multiliña

Seguindo a mesma filosofía dos dous comandos "multiliña" vistos, o comando P imprimirá só a primeira liña dun conxunto de liñas seleccionadas.
Como ocorría có comando p, irá acompañado da opción -n para que sed non devolva a saída normal do comando.
Vexamos uns exemplos:
$ cat texto.txt 
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
Liña 2: ola e adeus, ola e adeus
Liña 3: ola e adeus, ola e adeus
Liña 4: ola e adeus, ola e adeus
Liña 5: ola e adeus, ola e adeus
...
#
# Comando que imprime todas as liñas do texto que ten no seu interior a palabra "Liña" e a seguinte a esta liña
# por iso sae tamén a última liña:
$ sed -n '/Liña/ { 
N
p
}' texto.txt
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
Liña 2: ola e adeus, ola e adeus
Liña 3: ola e adeus, ola e adeus
Liña 4: ola e adeus, ola e adeus
Liña 5: ola e adeus, ola e adeus
...
#
# Comando que se queda só coa primeira das liñas seleccionadas de cada unha... 
# Así conseguimos seleccionar "unha liña si e outra non":
$ sed -n '/Liña/ { 
N
P
}' texto.txt
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
Liña 3: ola e adeus, ola e adeus
Liña 5: ola e adeus, ola e adeus

O "Hold space"

Ata o de agora coñecíamos o pattern space que é un buffer empregado por sed para gardar o texto seleccionado mentres procesa sobre el os comandos que nos interesan.
Tamén existe en sed outro buffer chamado hold space, que podemos empregar para gardar liñas de texto mentres traballamos con outras liñas.
Temos cinco comandos asociados ao hold space:
Comando Descrición
h Copia pattern space a hold space
H Engade pattern space a hold space
g Copia hold space a pattern space
G Engade hold space a pattern space
x Intercambia os contidos de hold space e pattern space
Vexamos un exemplo:
$ cat texto.txt 
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
Liña 2: ola e adeus, ola e adeus
Liña 3: ola e adeus, ola e adeus
Liña 4: ola e adeus, ola e adeus
Liña 5: ola e adeus, ola e adeus
...
$ sed -n '/Liña 2/{
h
p
n
p
g
p
}' texto.txt
Liña 2: ola e adeus, ola e adeus
Liña 3: ola e adeus, ola e adeus
Liña 2: ola e adeus, ola e adeus
 1. Primeiro seleccionamos a liña que contén o texto "Liña 2".
 2. Cando unha liña contén "Liña 2", o comando h coloca esa liña no hold space.
 3. O comando p imprime o contido do pattern space.
 4. O comando n recupera a seguinte liña no stream de datos e coloca esta liña no pattern space.
 5. O comando p imprime o contido do pattern space, que é a liña que se atopa despois da que ten o texto "Liña 2".
 6. O comando g coloca o contido do hold space (a liña que contén o texto "Liña 2") no pattern space, remprazando o texto existente nel.
 7. O comando p imprime o contido do pattern space, que volve a ser a liña que contén o texto "Liña 2".
Tendo esta explicación en conta, podemos cambiar a sentenza anterior para que poña as liñas 2 e 3 en orde inverso:
$ sed -n '/Liña 2/{
h
n
p
g
p
}' texto.txt
Liña 3: ola e adeus, ola e adeus
Liña 2: ola e adeus, ola e adeus

Negando un comando

O comando ! emprégase para negar un comando. Isto significa que en situacións onde o comando estaría normalmente activado, pois agora xa non.
O mellor é ver un exemplo:
$ cat texto.txt 
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
Liña 2: ola e adeus, ola e adeus
Liña 3: ola e adeus, ola e adeus
Liña 4: ola e adeus, ola e adeus
Liña 5: ola e adeus, ola e adeus
...
#
# Faremos que se devolvan todas as liñas menos a que ten o texto "Liña 2":
$ sed -n '/Liña 2/!p' texto.txt 
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
Liña 3: ola e adeus, ola e adeus
Liña 4: ola e adeus, ola e adeus
Liña 5: ola e adeus, ola e adeus
...
Así podemos facer unha sentenza para darlle a volta a un texto, que tería que facer o seguinte:
 1. Colocar a primeira liña no hold space.
 2. Poñer a seguinte liña de texto no pattern space.
 3. Agregar o hold space ao pattern space.
 4. Colocar todo o pattern space no hold space.
 5. Repetir os pasos do 2 ao 4 ata que xa estén todas as liñas no hold space pero ao revés que no texto base.
 6. Recuperar as liñas e imprimilas.
A sentenza que consegue todo isto será a seguinte:
$ cat texto.txt 
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
Liña 2: ola e adeus, ola e adeus
Liña 3: ola e adeus, ola e adeus
Liña 4: ola e adeus, ola e adeus
Liña 5: ola e adeus, ola e adeus
#
$ sed -n '{
1!G
h
$p
}' texto.txt
Liña 5: ola e adeus, ola e adeus
Liña 4: ola e adeus, ola e adeus
Liña 3: ola e adeus, ola e adeus
Liña 2: ola e adeus, ola e adeus
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
 1. n - : Non imprimir a saída.
 2. 1! : Todas as liñas menos a primeira.
 3. G : Engadir o hold space ao pattern space.
 4. h : Remprazar o contido do hold space có contido do pattern space.
 5. $p : Cando se chega a última liña imprímese o contido do pattern space.

Cambiando o fluxo

Normalmente, o editor sed procesa os comandos de arriva a abaixo (con excepción ao comando D, que forza ao editor sed a retornar á parte de arriva do script sen ler a seguinte liña do texto).
O editor sed nos ofrece varios métodos para alterar o fluxo do script, producindo un resultado similar ao da programación estruturada.

Derivación

O formato do comando "derivación" é o seguinte:
[address]b [label]
O parámetro address determina que liña ou liñas de datos activan este comando.
O parámetro label define a "derivación".
Se o parámetro label non se introduce, a "derivación" estará no final do script.
Vexamos un exemplo:
$ cat texto.txt 
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
Liña 2: ola e adeus, ola e adeus
Liña 3: ola e adeus, ola e adeus
Liña 4: ola e adeus, ola e adeus
Liña 5: ola e adeus, ola e adeus
$ sed '{
2,3b
s/ola/OLA/
}' texto.txt
Liña 1: OLA e adeus, ola e adeus
Liña 2: ola e adeus, ola e adeus
Liña 3: ola e adeus, ola e adeus
Liña 4: OLA e adeus, ola e adeus
Liña 5: OLA e adeus, ola e adeus
Nas Liñas 2 e 3 facemos unha substitución.
Vexamos outro exemplo onde empregamos label e así facemos unhas substitucións só nas liñas 2 e 3, e outra substitución distinta en todas as liñas do texto:
$ sed '{
2,3b salto
s/ola/OLA/
s/Liña/LIÑA/
:salto
s/adeus/ADEUS/
}' texto.txt
LIÑA 1: OLA e ADEUS, ola e adeus
Liña 2: ola e ADEUS, ola e adeus
Liña 3: ola e ADEUS, ola e adeus
LIÑA 4: OLA e ADEUS, ola e adeus
LIÑA 5: OLA e ADEUS, ola e adeus

Testing

O comando test (t) é tamén empregado para modificar o fluxo do script de sed.
O formato do comando test é o seguinte:
[address]t [label]
O comando t ofrécenos o xeito de implementar a declaración if-then nos scripts sed.
Vexamos un exemplo:
$ cat texto.txt 
Liña 1: ola e adeus, ola e adeus
Liña 2: ola e adeus, ola e adeus
Liña 3: ola e adeus, ola e adeus
Liña 4: ola e adeus, ola e adeus
Liña 5: ola e adeus, ola e adeus
$ sed '{
s/Liña 3/Liña Nova/
t
s/ola/OLA/
}' texto.txt
Liña 1: OLA e adeus, ola e adeus
Liña 2: OLA e adeus, ola e adeus
Liña Nova: ola e adeus, ola e adeus
Liña 4: OLA e adeus, ola e adeus
Liña 5: OLA e adeus, ola e adeus
Se a primeira substitución non se da, executarase a segunda. Pero se a primeira substitución se executa, xa non se fará a segunda.

Exemplos

# A primeira coincidencia (palabra neste caso) dunha liña:
$ sed 's/\([A-Za-z]*\).*/\1/' texto.txt
#
# A segunda coincidencia dunha liña (neste caso, o resto logo da primeira palabra):
$ sed 's/\([A-Za-z]*\)\(.*\)/\2/' texto.txt
#
# Cambiar de orde dúas palabras:
$ echo "ola adeus" | sed 's/\([a-z]*\) \([a-z]*\)/\2 \1/'
adeus ola
#
# Eliminar unha palabra repetida:
$ echo "ola ola" | sed 's/\([a-z]*\) \1/\1/'
ola
#
# Poñer parénteses ao redor da primeira palabra
#### A expresión regular "[^ ]" significa calquera carácter menos o espazo:
$ sed 's/[^ ]*/(&)/' texto.txt
(Liña) 1: ola e adeus, ola e adeus
#
# Poñer parénteses ao redor de "todas" as palabras:
$ sed 's/[^. ]*/(&)/g' texto.txt
(Liña) (1:) (ola) (e) (adeus,) (ola) (e) (adeus)
#
# Cambiar a segunda letra "a" de cada liña por "A" e gardar a saída no arquivo "file":
$ sed -n 's/a/A/2pw file' texto.txt 
Liña 1: olA e adeus, ola e adeus
#
# Se queremos traballar con sed nun script shell e empregar argumentos...
# O seguinte script emula o funcionamento de grep:
#!/bin/bash
sed -n 's/'"$1"'/&/p'
#### As dobres comiñas empréganse por se o argumento ten espazos...
#
#...

Exemplo de cambio da configuración IP

---- Este exemplo NON está totalmente rematado ----

 • Facemos un arquivo chamado interfaces.base có seguinte contido:
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
#auto enp0s3
#iface enp0s3 inet dhcp
#iface enp0s3 inet static
#address ip
#netmask ms
#gateway pe
 • E tamén creamos o arquivo cambiaIP.sh que será o script bash que modifique a configuración de rede:
#!/bin/bash

archivobase="./interfaces.base"
archivosalida="./interfaces"
ip="192.168.0.200"
ms="255.255.255.0"
pe="192.168.0.1"

#Facemos un arquivo de comandos sed
echo " /auto enp0s3/s/#/ / " > sedfile
echo " /static/s/#/ / " >> sedfile

echo " /address/s/#/ /" >> sedfile
tmp=" s/ip/$ip/ "
echo "$tmp" >> sedfile

echo " /netmask/s/#/ /" >> sedfile
tmp=" s/ms/$ms/ "
echo "$tmp" >> sedfile

echo " /gateway/s/#/ /" >> sedfile
tmp=" s/pe/$pe/ "
echo "$tmp" >> sedfile

#Executamos o comando sed lendo o arquivo antes creado
##Vai sobre o arquivo base e a saída crea o interfaces 
### que logo copiaremos no directorio correspondente /etc/network/
sed -f sedfile $archivobase > $archivosalida

Enlaces interesantes