Rede

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
#!/bin/sh

#Habilitar enrutamento
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

#Borrar regras previas
iptables -F
iptables -t nat -F
iptables -Z
iptables -t nat -Z

#Habilitamos  NAT (Sen ter en conta orixes e eth de saida)
iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE
#Pemitir toda comunicacion dende rede interna ao exterior
iptables -A FORWARD -s 192.168.13.0/24 -i eth1 -j ACCEPT
#Redirecionar porto 2222 a dx2go porto 22
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 2222 -j DNAT --to 192.168.13.2:22
#Permitir conexions entrantes para trafico previamente establecido
iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT