Localización do sistema

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Nesta sección estudarase como cambiar a localización do servidor. Na anterior sección instalaronse os paquetes de localización a español.

Localizar software: é desenvolver software de xeito que sen volver a compilalo se poida adaptar ó idioma, moeda, sistema numérico, formatos das datas, etc, dun país ou rexión.


Aprende.png
LEMBRAR EN UBUNTU DESKTOP


En Ubuntu Desktop, aconséllase que se revise:

do curso Curso Platega 08-09: Sistema operativo GNU-LINUX: UBUNTU 8.10.


Ficheiros que se usan nesta sección

/etc/default/locale

 • Descrición: almacena que localización das instaladas se desexa usar.
 • Exemplo de configuración
#Formato: [linguaxe[_territorio][.conxunto de caracteres]
LANG="gl_ES.UTF-8"

Comandos que se usaran nesta sección

locale.

 • Descrición: amosa información sobre a localización
 • Sintaxe:
    locale [ -a ⎪ -m]


OPCIÓNS

    -a, --all-locales Amosa o nome de todas as localizacións dispoñibles.
    -m, --charmaps Amosa os mapas de caracteres dispoñibles

VARIABLES DE ENTORNO
    Afectan a todo o sistema:
    LC_CTYPE	        Clasificación de caracteres.
    LC_COLLATE
    LC_TIME       	Formatos de data e hora.
    LC_NUMERIC     	Formatos numéricos non monetarios.
    LC_MONETARY    	Formato de moeda.
    LC_MESSAGES    	Formato dos mensaxes.
    LC_PAPER        	Tamaño do papel.
    LC_NAME       	Formato dos nomes
    LC_ADDRESS     	Formatos de enderezos.
    LC_TELEPHONE   	Formatos de teléfono.
    LC_MEASUREMENT 	Unidades de media.
    LC_IDENTIFICATION	Información sobre locale
    LOCPATH       	Directorio onde se almacenan os datos de locale.

Cambiar a localización

Estado inicial

Executando o comando:

locale

Sábese con que localización está traballando o sistema: neste caso con: gl_ES.UTF8 (galego de España con codficación de carácteres UTF8).

Platega U910 Server locale 01.jpeg

Cambiar configuración

-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez -- (28 feb 2010).