LIBGDX Tarefas entregar UD4

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

ACLARACIÓNS TAREFAS UD4


Lembrar que na unidade 3D se pode escoller unha das dúas opcións.A máis doada de facer son as tarefas.
TAREFAS

Nota: Se escolledes facer as tarefas non será necesario entregar o xogo.

Tarefa 4.1

ENLACE A MIRAR.

Deseña un cadrado que vaia dende -0.5f a 0.5f, tanto no eixe x como no y.

Podes facelo de dúas formas:

 • Con dous triángulos (crear dous obxectos mesh).
 • Debuxar un cadrado.

Pistas:

 • Definir un único Mesh que tería catro vértices e seis índices.
 • Con 3 índices formas un triángulo. Con 6 podes formar dous facendo un cadrado. Se empezas a numerar de abaixo-dereita-arriba-esquerda (os catro vértices) coa secuencia de índices: 0-1-2 (forma un triángulo) e 0-2-3 (formas o outro triángulo) temos un cadrado.
 • Lembra modificar o número de índices no método render do Mesh e no constructor o número de índices e vértices.


 • Comprimide o código fonte de dita clase nun zip co voso nome e apelidos e subídeo xunto coas outras actividades.

Tarefa 4.2

ENLACE A MIRAR.

Modifica a clase UD4_2_Camara2D e fai que a cámara ortográfica non visualice o triángulo verde. modificando o ViewFrustrum da cámara (planos far e near).


 • Comprimide o código fonte de dita clase nun zip co voso nome e apelidos e subídeo xunto coas outras actividades.

Tarefa 4.3

ENLACE A MIRAR.

Modifica o arquivo vertex.vert e fai que o triángulo mida o dobre de alto.


 • Comprimide o arquivo vertex.vert nun zip co voso nome e apelidos e subídeo xunto coas outras actividades.


Tarefa 4.4

ENLACE A MIRAR.

Crea unha nova clase de nome UD4_TAREFA_4_4 partindo do código da clase UD4_4_ProgramShader (o código está posto ó final do enlace e mirar) fai que a cámara rote arredor do triángulo vermello.

Pistas:

Dito método espera recibir como parámetros os seguintes:
 • Primeiro parámetro: Un punto cara onde ten que mirar a cámara. No noso caso é o: new Vector3(0,0,0).
 • Segundo parámetro: O vector que ten que rotar.
Para sabelo repasa o gráfico da regra da man dereita. Para saber o eixe tedes que imaxinar unha lanza atravesando a vosa testa. Así, se a lanza é o eixe X moveredes a cabeza de arriba-abaixo,....e así por cada eixe. Se queredes que se mova nun eixe determinado poñeredes como segundo parámetro: new Vector3(1,0,0). Neste caso se movería arriba-abaixo.
 • Terceiro parámetro: o ángulo a rotar. Teredes que multiplicalo por Gdx.graphics.getDeltaTime() para indicar que rote X grados cada segundo.

Lembrar chamar ó método update da cámara e engadir o código ó método render.

Nota: Lembrar que segundo vimos nos consellos de programación é mellor facer un só new no constructor e poñer: vector.set(x,y,z) para darlle un valor.

 • Comprimide a clase nun zip co voso nome e apelidos e subídeo xunto coas outras actividades.

Tarefa 4.5

ENLACE A MIRAR: Animacións en 3D.

ENLACE A MIRAR: Carga Modelos3D.


Imos crear un novo escenario no que dispoñemos de naves que temos que levar á Terra. As naves están na parte superior e a Terra está xirando na inferior.

Aviso: Neste código non estamos a separar o Modelo-Vista-Controlador como fixemos na parte 2D. Isto o facemos por motivos de tempo, pudendo aplicar todos os conceptos aprendidos no desenvolvemento do xogo 2D.

Unha imaxe do que queremos conseguir:

LIBGDX UD4 Tarefa 4 6 1.jpg


Preparacion:

 • Crea unha clase de nome Terra, que teña este código:

Código da clase Terra
Obxectivo: Clase que garda a información necesaria para mover a Terra.

 1 import com.badlogic.gdx.math.Vector3;
 2 
 3 /**
 4 * Elemento 3D con rotación 
 5 * @author ANGEL
 6 *
 7 */
 8 public class Terra extends Elemento3D{
 9 	
10 	public float velocidadeRotar;
11 	public Vector3 eixeRotar;
12 	private float anguloRotacion;
13 	
14 	public final float POSINICALX=-400;
15 	public final float POSFINALX=400;
16 
17 	
18 	public Terra(Vector3 pos, float escala,Vector3 velocidade,float velocidadeRotar,Vector3 eixeRotar){
19 		super(pos,escala,velocidade);
20 		this.velocidadeRotar=velocidadeRotar;
21 		this.eixeRotar = eixeRotar;
22 		
23 	}
24 	
25 	public void update(float delta){
26 
27 		super.update(delta);
28 		
29 		anguloRotacion +=delta*velocidadeRotar;
30 		matriz.rotate(eixeRotar,anguloRotacion);
31 		
32 		
33 	}
34 
35 }


 • Descomprime o arquivo seguinte e copia o seu contido (tierra.obj / tierra.jpg) ó cartafol /assets/modelos/ da versión Android.

Media:Tierra.zip


 • Crea unha nova clase que derive de Game de nome UD4_6_TAREFA_4_6. Cambia os diferentes proxectos para que carguen a nova clase.

A continuación vos deixo o código da clase pero faltan liñas por programar. Indico o que hai que facer nos comentarios dentro do código:

Código da clase UD4_TAREFA_4_5
Obxectivo: Implementar o escenario pedido.

 1 import java.util.ArrayList;
 2 
 3 import com.badlogic.gdx.Game;
 4 import com.badlogic.gdx.Gdx;
 5 import com.badlogic.gdx.assets.loaders.ModelLoader;
 6 import com.badlogic.gdx.files.FileHandle;
 7 import com.badlogic.gdx.graphics.GL20;
 8 import com.badlogic.gdx.graphics.Mesh;
 9 import com.badlogic.gdx.graphics.PerspectiveCamera;
 10 import com.badlogic.gdx.graphics.Texture;
 11 import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.Model;
 12 import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.loader.ObjLoader;
 13 import com.badlogic.gdx.graphics.glutils.ShaderProgram;
 14 import com.badlogic.gdx.math.Vector3;
 15 import com.plategaxogo3d.exemplos.Elemento3D;
 16 import com.plategaxogo3d.exemplos.Terra;
 17 
 18 /**
 19 * Tarefa modelos 3D
 20 * @author ANGEL
 21 */
 22 
 23 public class UD4_TAREFA_4_5 extends Game {
 24 
 25 	private Mesh meshNave;
 26 	private Mesh meshTerra;
 27 	
 28 	private ArrayList<Elemento3D> naves;
 29 	private Terra terra;
 30 	
 31 	private ShaderProgram shaderProgram;
 32 
 33 	private Texture texturaNave;
 34 	private Texture texturaTerra;
 35 	private PerspectiveCamera camara3d;
 36 	
 37 
 38 	
 39 	@Override
 40 	public void create() {
 41 		// TODO Auto-generated method stub
 42 
 43 		shaderProgram = new ShaderProgram(Gdx.files.internal("vertex.vert"), Gdx.files.internal("fragment.frag"));
 44 		if (shaderProgram.isCompiled() == false) {
 45 			Gdx.app.log("ShaderError", shaderProgram.getLog());
 46 			System.exit(0);
 47 		}
 48 	
 49 
 50 		ModelLoader loader = new ObjLoader();
 51     Model model = loader.loadModel(Gdx.files.internal("modelos/ship.obj"));
 52     meshNave = model.meshes.get(0);
 53     
 54 
 55     /* CÓDIGO POR FACER
 56     * Falta cargar o meshTerra có modelo gardado en modelos/tierra.obj
 57     */
 58 
 59     
 60 		FileHandle imageFileHandle = Gdx.files.internal("modelos/ship.png");
 61 		texturaNave = new Texture(imageFileHandle);
 62 		imageFileHandle = Gdx.files.internal("modelos/tierra.jpg");
 63 		texturaTerra = new Texture(imageFileHandle);
 64 		
 65 		camara3d = new PerspectiveCamera();
 66 		
 67 		naves = new ArrayList<Elemento3D>();
 68 		naves.add(new Elemento3D(new Vector3(-380f,0f,-250f), 20f, new Vector3(0,0,0)));
 69 		naves.add(new Elemento3D(new Vector3(-250f,0f,-250f), 20f, new Vector3(0,0,0)));
 70 		naves.add(new Elemento3D(new Vector3(-120f,0f,-250f), 20f, new Vector3(0,0,0)));
 71 		naves.add(new Elemento3D(new Vector3(+10f,0f,-250f), 20f, new Vector3(0,0,0)));
 72 		naves.add(new Elemento3D(new Vector3(+140f,0f,-250f), 20f, new Vector3(0,0,0)));
 73 		naves.add(new Elemento3D(new Vector3(+270f,0f,-250f), 20f, new Vector3(0,0,0)));
 74 
 75     /* CÓDIGO POR FACER
 76     * Falta engadir unha nave na posición (+400f,0f,-250f) 
 77     * Falta instanciar a terra (propiedade terra) na posición (0,0,100f), escala 25f, velocidade (100f,0,0) e eixe a mover (0,1,1)
 78     */
 79 		
 80 		
 81 	}
 82 	
 83 	private void controlarTerra(float delta){
 84 		terra.update(delta);
 85 		if ((terra.posicion.x >= terra.POSFINALX) | (terra.posicion.x <= terra.POSINICALX)){
 86 			terra.velocidade.x=-1*terra.velocidade.x;
 87 		}
 88 		
 89 	}
 90 	
 91 	@Override
 92 	public void render() {
 93 
 94 		Gdx.gl20.glClearColor(0f, 0f, 0f, 1f);
 95 		Gdx.gl20.glClear(GL20.GL_COLOR_BUFFER_BIT|GL20.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
 96 
 97 		Gdx.gl20.glEnable(GL20.GL_DEPTH_TEST);
 98 
 99     /* CÓDIGO POR FACER
100     * Falta colocar a cámara na posición (0,500f,0) e que mire cara a posición (0,0,0). 
101     * Dependendo da resolución da vosa pantalla (e a resolución que utilizades na versión Desktop) pode ser necesario aumentar a distancia da cámara para ver todas as naves.
102     *  Podedes probar con diferentes valores ó de 500f máis alonxados como 600f,...
103     * LEMBRAR ACTUALIZAR A CAMARA
104     */
105 
106 		controlarTerra(Gdx.graphics.getDeltaTime());
107 		for (Elemento3D nave: naves){
108 			nave.update(Gdx.graphics.getDeltaTime());
109 		}
110 		
111 		shaderProgram.begin();
112 
113 		texturaNave.bind(0);
114 		shaderProgram.setUniformi("u_texture", 0);
115 		for (Elemento3D nave: naves){
116 			shaderProgram.setUniformMatrix("u_worldView", camara3d.combined.cpy().mul(nave.matriz));
117 			meshNave.render(shaderProgram, GL20.GL_TRIANGLES);
118 		}
119 
120 			
121 		texturaTerra.bind(1);
122 		shaderProgram.setUniformi("u_texture", 1);
123 		shaderProgram.setUniformMatrix("u_worldView", camara3d.combined.cpy().mul(terra.matriz));
124 		meshTerra.render(shaderProgram, GL20.GL_TRIANGLES);
125 
126 		shaderProgram.end();
127 		
128 		Gdx.gl20.glDisable(GL20.GL_DEPTH_TEST);
129 
130 	}
131 	
132 	@Override
133 	public void resize (int width,int height){
134 		// Definimos os parámetros da cámara
135 		float aspectRatio = (float) width / (float) height; 
136 		camara3d.viewportWidth=aspectRatio*1f;
137 		camara3d.viewportHeight=1f;
138 		camara3d.far=5000f;
139 		camara3d.near=0.1f;
140 		camara3d.update();
141 	}
142 	
143 	@Override
144 	public void dispose(){
145 		shaderProgram.dispose();
146 		meshNave.dispose();
147 
148 	}
149 
150 }


 • Comprimide a clase nun zip co voso nome e apelidos e subídeo xunto coas outras actividades.

Tarefa 4.6

ENLACE A MIRAR.

Preparación: Partindo do código da clase UNIDADE4_TAREFA_4_5 feito na tarefa 4.5, crea unha nova clase de nome UNIDADE4_TAREFA_4_6 (copia e pega a tarefa anterior e vos pedirá un novo nome).


O obxectivo é facer que cando se preme na pantalla a nave se mova cara a terra e controlar se choca con ela ou se perde. Ó premer unha vez se moverá a primeira nave, ó premer outra vez a segunda e así continuamente ata que se acaben as naves. Nese intre volveremos a empezar.
Podedes descargar a versión PC desta tarefa neste enlace: Media:Tarefa4_6.zip
Esta é a versión máis sinxela.Para controlar os choques tedes varias opcións:

 • A máis sinxela é utilizar a clase Sphere. Aínda que as naves non teñan esa forma se pode empregar sen problemas. Tede en conta a escala:

LIBGDX UD4 Tarefa 4 6 2.jpg

Así podedes controlar os choques de esfera con esfera.

 • Máis complexa: neste solución teredes que controlar o choque dunha esfera cun BoundingBox. Neste caso non temos a función que o controle e teríamos que implementala nos.

Unha opción é a implementada por Jim Arvo no se libro: A Simple Method for Box-Sphere Intersection Testing by Jim Arvo from "Graphics Gems", Academic Press, 1990:

 1 public static boolean intersectsWith(BoundingBox boundingBox, Sphere sphere) {
 2   float dmin = 0;
 3 
 4   Vector3 center = sphere.center;
 5   Vector3 bmin = boundingBox.getMin();
 6   Vector3 bmax = boundingBox.getMax();
 7 
 8   if (center.x < bmin.x) {
 9     dmin += Math.pow(center.x - bmin.x, 2);
10   } else if (center.x > bmax.x) {
11     dmin += Math.pow(center.x - bmax.x, 2);
12   }
13 
14   if (center.y < bmin.y) {
15     dmin += Math.pow(center.y - bmin.y, 2);
16   } else if (center.y > bmax.y) {
17     dmin += Math.pow(center.y - bmax.y, 2);
18   }
19 
20   if (center.z < bmin.z) {
21     dmin += Math.pow(center.z - bmin.z, 2);
22   } else if (center.z > bmax.z) {
23     dmin += Math.pow(center.z - bmax.z, 2);
24   }
25 
26   return dmin <= Math.pow(sphere.radius, 2);
27 } • Para mover as naves só tedes que engadirlles unha velocidade ó eixe z.
 • Podedes variar a tarefa e facela tan complexa como queirades.
Así podedes (optativo):
 • Darlle a cada nave un valor aleatorio de velocidade, indicando cunha cámara ortográfica na parte superior á altura de cada nave á velocidade asinada.
 • Controlar cun raio cando o usuario preme na pantalla e o fai sobre a nave esta empece a moverse.
 • Levar un contador de naves que chegaron á Terra e nave que se perderon.
 • Facer que a cámara siga á nave cando estea en movemento ata que desapareza. • Comprimide a clase nun zip co voso nome e apelidos e subídeo xunto coas outras actividades.

XOGO PROPOSTO

Nota: Se escolledes facer o xogo non será necesario entregar as tarefas.

Por motivos de tempo non é necesario separar a programación en Modelo-Vista-Controlador, pero eu vos aconsello a lo menos facer a parte de Modelo creando as clases base para gardar a información das figuras 3D e a clase Mundo.

Despois podedes facer o control na propia clase que renderiza.

O xogo a desenvolver:

Nome e datos principais

 • NOME: ESQUIVA.
 • HISTORIA: Perdido polo espazo tes que chegar a Terra o antes posible. Estás polo que parece ser unha vía espacial no que non paran de aparecer grandes bloques de plasma.
A túa misión é aguantar 120 segundos ata chegar á Terra esquivando os bloques de plasma.
Cada 30 segundos conseguirás aumentar a velocidade da nave para chegar antes á Terra.
 • OBXECTIVO: SOBREVIVE DURANTE 120 SEGUNDOS.
 • CATEGORÍA: Casual.
LIBGDX UD4 Tarefas XogoProposto 1.jpg


Gráficos

Tedes neste zip os gráficos para realizar o xogo: Media:LIBGDX_assets3D.zip
-- Ángel D. Fernández González -- (2014).