LIBGDX Empaquetado distribución.

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

UNIDADE 2: Empaquetado e distribución

Introdución

Nesta sección imos ver como podemos crear o arquivo que vai ser descargado polos xogadores para instalar o xogo no seu computador / tablet.

Información na wiki: https://github.com/libgdx/libgdx/wiki/Gradle-on-the-Commandline#packaging-the-project

Vídeo explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=shxHON23qNo


O proceso é moi sinxelo. Temos que ir ó cartafol onde se atopa o noso proxecto dende a consula de ms-dos (Windows) ou dende un terminal en Linux.

Unha vez nel, e dependendo da plataforma, faremos:

Desktop

Windows:

1 gradlew desktop:dist


Linux:

1 ./gradlew desktop:dist

Unha vez xerado teremos o arquivo coa extensión jar no cartafol desktop/build/libs/ do proxecto.


Android

As aplicación Android poder xerarse firmadas ou non. A firma consiste nun proceso polo que 'asociamos' un certificado cunha información (persoa ou empresa que publica a aplicación / xogo, data de validez do certificado,....) ó xogo desenvolto.

Se quixeramos levar o xogo o Market de Android teríamos que firmar a aplicación. Dito certificado serviríanos despois para subir novas versións do xogo ó Market.

Graficamente

O podemos facer dende o entorno do eclipse. Simplemente nos situamos sobre o proxecto versión de Android. Neste caso imos explicar o proceso para xerar unha versión firmada, tendo que escoller a opción Export UnSigned Application Package se queremos xerar a non firmada.

Nota: Os datos do certificado son:

 • Alias: Un alias para o keystore. Pode ser o mesmo que o nome ou unha abreviación do mesmo.
 • Password: Novamente asinámoslle unha contrasinal. Ten que ter o lo menos 6 caracteres. Esta vai ser a contrasinal da key,
 • Validity (years): Aquí indicamos o tempo que vai ser válida a nosa keystore en anos.
 • Os seguintes campos fan referencia a información persoal e da organización. O campo de Country Code, se pode consultar no listado da ISO 3166-1. No noso caso é ES.

Dende consola/terminal

Sen firmar

Windows:

1 gradlew android:assembleRelease


Linux:

1 ./gradlew android:assembleRelease

Unha vez xerado teremos o arquivo coa extensión apk no cartafol android/build/outputs/apk do proxecto.

Se agora intentades instalar dita aplicación nun dispositivo móbil vos avisará que tedes que permitir instalar aplicación dende fontes descoñecidas. Isto é así xa que a aplicación que se xera non está firmada.

Nota: Parece ser que dende que se cambiou a Gradle a xeración de proxectos Android sen firmar leva consigo que cando intentedes instalalo nun dispositivo móbil vos dea o erro de Aplicación no instalada. Se é ese o caso probade a firmar a aplicación.

Firmada

 • Primeiro temos que ir cunha consola / terminal ó cartafol onde se atope o JDK ou JRE instalado no equipo. Ó cartafol bin (jre/bin ou jdk/bin). Se a ruta xa está engadida ó path non faría falla facer este paso.
 • Despois temos que teclear o seguinte:
1 keytool -genkey -v -keystore almacen.keystore -alias xogoplatega -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000
Isto vai crear unha clave (xogoplatega) que vai ser gardada nun almacén de claves de nome almacen.keystore (un almacén pode ter moitas claves gardadas).
Os datos a pedir serán:
 • Contrasinal do almacén de datos (dúas veces).
 • Nome e apelidos.
 • Nome da unidade da organización.
 • Nome da organización.
 • Cidade.
 • Provincia.
 • Código do país: ES

NOTA: Coidado en Windows 7 xa que se abrides unha consola de ms-dos en modo non administrador non terá permiso para crear o almacén. Podedes ir a outro cartafol con permisos de escritura e referenciar o keytool coa ruta completa: c:\archivos de programa\java\jreXXXX\bin\keytool ....


Confirmaremos e xa teremos xerado a clave coa que imos 'firmar' o noso xogo.

Podemos verificar que o almacén e a clave son correctos:

1 keytool -list -v -keystore almacen.keystore


A partir de aquí dispoñemos de dúas opcións:

Opción a)

Firmar a aplicación de forma manual.

Primeiro debemos xerar o apk sen firmar. Podemos facelo como está indicado nun punto anterior, dende a consola/terminal ou outra forma de facelo é graficamente:

LIBGDX UD2 15 Empaquetado 2.jpg


Despois debemos executar esta orde dende un terminal:

1 jarsigner -verbose -sigalg SHA1withRSA -digestalg SHA1 -keystore ruta_e_arquivo_almacen_datos omeuxogo.apk nome_do_alias

Nota: O executable jarsigner se atopa no cartafol bin do SDK instalado.


Para verificar se todo está correcto:

1 jarsigner -verify -verbose -certs nome_xogo.apk
Opción b)
 • Agora debemos modificar o arquivo build.gradle que se atopa no raíz do proxecto. O podemos facer dende o propio eclipse se prememos dúas veces sobre o arquivo.
LIBGDX UD2 15 Empaquetado 1.jpg


Debemos ir ás sección proyect(":android") e escribir o marcado:
 1 project(":android") {
 2   apply plugin: "android"
 3 
 4   configurations { natives }
 5 
 6   dependencies {
 7     compile project(":core")
 8     compile "com.badlogicgames.gdx:gdx-backend-android:$gdxVersion"
 9     natives "com.badlogicgames.gdx:gdx-platform:$gdxVersion:natives-armeabi"
10     natives "com.badlogicgames.gdx:gdx-platform:$gdxVersion:natives-armeabi-v7a"
11     natives "com.badlogicgames.gdx:gdx-platform:$gdxVersion:natives-x86"
12   }
13   android {
14     //...
15     signingConfigs {
16       releaseSigning {
17         storeFile file("willBeReplaced")
18         storePassword ""
19         keyAlias ""
20         keyPassword ""
21       }
22     }
23     buildTypes {
24       release {
25         signingConfig signingConfigs.releaseSigning
26       }
27     }
28   }
29 }


 • Agora debemos de poñer este código o comezo do arquivo:
1 import groovy.swing.SwingBuilder
 • E este código ó final do arquivo.
 1 gradle.taskGraph.whenReady { taskGraph ->
 2   if(taskGraph.hasTask(':android:assembleRelease')) {
 3     def _store = ''
 4     def _storePassword = ''
 5     def _keyPassword = ''
 6     def _keyAlias = ''
 7     if(System.console() == null) {
 8       new SwingBuilder().edt {
 9         def inputStore
10         def inputStorePass
11         def inputKey
12         def inputKeyPass
13         dialog(modal: true,
14             title: 'Key Store',
15             alwaysOnTop: true,
16             resizable: false,
17             locationRelativeTo: null,
18             pack: true,
19             show: true
20         ) {
21           vbox {
22             label(text: "Key store:")
23             inputStore = textField(text: "myKeyStore.keystore")
24             label(text: "Key store password:")
25             inputStorePass = passwordField()
26             label(text: "Key alias:")
27             inputKey = textField(text: "myAlias")
28             label(text: "Key password:")
29             inputKeyPass = passwordField()
30             button(defaultButton: true, text: 'OK', actionPerformed: {
31               _store = inputStore.text
32               _storePassword = new String(inputStorePass.password);
33               _keyAlias = inputKey.text
34               _keyPassword = new String(inputKeyPass.password)
35               dispose();
36             })
37           }
38         }
39       }
40     } else {
41       _store = System.console().readLine("\nLocation of the key store: ")
42       _storePassword = System.console().readPassword("\nKey store password: ")
43       _storePassword = new String(_storePassword)
44       _keyAlias = System.console().readLine("\nKey alias: ")
45       _keyPassword = System.console().readPassword("\nKey password: ")
46       _keyPassword = new String(_keyPassword)
47     }
48     if(_storePassword.size() <= 0 || _keyPassword.size() <= 0 ||
49         _store.size() <= 0 || _keyAlias.size() <= 0) {
50       throw new InvalidUserDataException("You must enter a key store password and key password.")
51     }
52     if(!file(_store).exists()){
53       throw new InvalidUserDataException("Could not find key store ["+_store+"]")
54     }
55     //set signing values to android project
56     project("android").android.signingConfigs.releaseSigning.storeFile = file(_store)
57     project("android").android.signingConfigs.releaseSigning.storePassword = _storePassword
58     project("android").android.signingConfigs.releaseSigning.keyAlias = _keyAlias
59     project("android").android.signingConfigs.releaseSigning.keyPassword = _keyPassword
60   }
61 }


 • Agora só queda xerar a apk firmada, como fixemos antes:
Windows:
1 gradlew android:assembleRelease


Linux:
1 ./gradlew android:assembleRelease
Durante o proceso se nos pedirá:
 • A ruta e nome onde se atopa o almacén de datos. Debemos indicar a ruta xunto có nome do almacén (incluída extensión).
 • O password do almacén.
 • A nome da clave gardada (o alias).
 • O password da clave.


Unha vez xerado teremos o arquivo coa extensión apk no cartafol android/build/apk do proxecto e xa poderíamos subilo ó Appstore.TAREFA 2.15 A FACER: Esta parte está asociada á realización dunha tarefa.


IOS

Windows:

1 gradlew ios:createIPA


Linux:

1 ./gradlew ios:createIPA


Unha vez xerado teremos o arquivo coa extensión IPA no cartafol ios/build/robovm do proxecto.


HTML

Windows:

1 gradlew html:dist


Linux:

1 ./gradlew html:dist


Unha vez xerado teremos os arquivos HTML, javascript e arquivos do cartafol assets no cartafol html/build/dist/ do proxecto. Este é o contido que hai que subir ó servidor web (por exemplo Apache).Nova ferramenta de empaquetado

A partires de Maio do 2014 é posible distribuír o xogo coa máquina virtual de java 'incrustada' dentro do arquivo, de tal forma que podemos xogar en computadores onde o software de java non estea instalado.

O tamaño do arquivo aumenta considerablemente (sobre 12MB, pero depende do xogo).

Enlace á nova: http://www.badlogicgames.com/wordpress/?p=3428 Enlace como usala: https://github.com/libgdx/packr
-- Ángel D. Fernández González -- (2014).