LIBGDX Cambiando de pantalla

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

UNIDADE 2: Cambiando de pantalla

Cambiando de pantalla

Tal como comentamos anteriormente neste punto a forma de proceder para cambiar de pantalla é chamando ó método setScreen da clase Game.


Nota: Lembrar que no exemplo que estamos a seguir, mandamos o obxecto que deriva da clase Game como parámetro na chamada ó método setScreen, para que a outra pantalla poda ter referencia ó mesmo e poida volver a chamar ó método setScreen.


No noso exemplo....

Imos cambiar a pantalla inicial para que en vez de ir ó xogo directamente pase pola pantalla principal.


Preparación:

 • Subide o seguinte gráfico ó cartafol GRAFICOS dentro do cartafol assets no proxecto Android.


LIBGDX itin1 pantallapresentacion.png
 • Agora imos modificar a clase PantallaPresentacion para crear unha cámara e visualizar o gráfico anterior.

Código da clase PantallaPresentacion
Obxectivo: visualizar a pantalla de presentación.

public class PantallaPresentacion implements Screen, InputProcessor{
	private MeuXogoGame meuxogogame;

  private OrthographicCamera camara2d;
  private SpriteBatch spritebatch;
  private static Texture fondo;
	
	public PantallaPresentacion(MeuXogoGame meuxogogame){
		this.meuxogogame=meuxogogame;

		camara2d = new OrthographicCamera();
		spritebatch = new SpriteBatch();
		fondo = new Texture(Gdx.files.internal("GRAFICOS/LIBGDX_itin1_pantallapresentacion.png"));
		
	}

	@Override
	public void render(float delta) {
		// TODO Auto-generated method stub
		
		spritebatch.begin();
		
		spritebatch.draw(fondo,0,0,Mundo.TAMANO_MUNDO_ANCHO,Mundo.TAMANO_MUNDO_ALTO);
		
		spritebatch.end();
		
		
	}

	@Override
	public void resize(int width, int height) {
		// TODO Auto-generated method stub
		
		camara2d.setToOrtho(false, Mundo.TAMANO_MUNDO_ANCHO, Mundo.TAMANO_MUNDO_ALTO);
		camara2d.update();
		
		spritebatch.setProjectionMatrix(camara2d.combined);
		spritebatch.disableBlending();
		
	}

	@Override
	public void show() {
		// TODO Auto-generated method stub
		Gdx.input.setInputProcessor(this);
		
	}

	@Override
	public void hide() {
		// TODO Auto-generated method stub
        // Neste caso non fai falta poñelo xa que imos ser nos o que chamemos a dispose cando cambiemos de pantalla.
		//dispose();
		
	}

	@Override
	public void pause() {
		// TODO Auto-generated method stub
		Gdx.input.setInputProcessor(null);
		
	}

	@Override
	public void resume() {
		// TODO Auto-generated method stub
		Gdx.input.setInputProcessor(this);
		
	}

	@Override
	public void dispose() {
		// TODO Auto-generated method stub
		Gdx.input.setInputProcessor(null);
	
		spritebatch.dispose();
		fondo.dispose();
		
	}

	@Override
	public boolean keyDown(int keycode) {
		// TODO Auto-generated method stub
		return false;
	}

	@Override
	public boolean keyUp(int keycode) {
		// TODO Auto-generated method stub
		return false;
	}

	@Override
	public boolean keyTyped(char character) {
		// TODO Auto-generated method stub
		return false;
	}

	@Override
	public boolean touchDown(int screenX, int screenY, int pointer, int button) {
		// TODO Auto-generated method stub
		return false;
	}

	@Override
	public boolean touchUp(int screenX, int screenY, int pointer, int button) {
		// TODO Auto-generated method stub
		return false;
	}

	@Override
	public boolean touchDragged(int screenX, int screenY, int pointer) {
		// TODO Auto-generated method stub
		return false;
	}

	@Override
	public boolean mouseMoved(int screenX, int screenY) {
		// TODO Auto-generated method stub
		return false;
	}

	@Override
	public boolean scrolled(int amount) {
		// TODO Auto-generated method stub
		return false;
	}


}
 • Liña 38:

Atención:: Na liña 38 temos a seguinte instrución:

spritebatch.disableBlending();

O que fai dita liña é deshabilitar o uso de transparencias. Isto o facemos nesta pantalla xa que o fondo da mesma ocupa todo e non imos engadir novos gráficos que teñan transparencias.

No resto de pantallas (como a de Marcadores) imos escribir texto que vai ter transperencias polo que dita orde non se debe poñer ou se a poñemos (por ter un fondo por exemplo) deberemos chamar a orde contraria (spritebatch.enableBlending()) antes de debuxar o gráfico con transparencias.


Modificamos agora a clase principal MeuXogoGame para que chame á nova pantalla...

Código da clase MeuXogoGame
Obxectivo: chama á pantalla principal.

public class MeuXogoGame extends Game {

	
	@Override
	public void create() {
		// TODO Auto-generated method stub
		
		AssetsXogo.cargarTexturas();
		setScreen(new PantallaPresentacion(this));
	}

	@Override
	public void dispose(){
		super.dispose();

		AssetsXogo.liberarTexturas();
	}
}


Agora temos que comprobar se pulsamos cada unha das opcións (botóns) e obrar en consecuencia. Debemos crear un rectángulo por cada unha das opcións (xa visto na sección das colisións) e comprobar se o dedo toca cada unha delas.TAREFA 2.10 A FACER: Esta parte está asociada á realización dunha tarefa.


Facendo pause

En case todos os xogos podemos facer un pause do xogo para seguir posteriormente así como a opción de saír.

No caso do pause temos dúas opcións:

 • Quedarnos na mesma pantalla e no caso de que o xogo pase ó estado de pause debuxar un gráfico no centro da pantalla que indique que está en pause.

Para esta opción só teríamos que non chamar ó método controladorXogo.update(delta) dentro do método render da clase PantallaXogo. Desta forma ningún personaxe se moverá. Teríamos que cambiar a variable booleana pause a true e facela static e public para que dende a clase RendererXogo poidamos verificar o seu valor e no caso de que valga true poñer o gráfico de pause no centro da pantalla. Teríamos que controlar o método touchdown para que no caso de estar en pause e tocar a pantalla volver a poñer o valor a false.

 • Cambiar de pantalla e que ó premer volvamos ó xogo no punto onde o deixamos.

Para esta segunda opción imos modificar a clase PantallaPause para cargar o seguinte gráfico:

LIBGDX itin1 pantallapause.jpg

Levade este gráfico ó cartafol assets/GRAFICOS da versión Android e dádelle de nome LIBGDX_itin1_pantallapause.jpg.

Modificade o código da clase PantallaPause para que cargue o gráfico anterior.

Lembrar incluír a interface InputProcessor como xa vimos anteriormente.

Tamén deberedes liberar os recursos cando pase polo método hide (chamar ó método dispose nese intre e liberade a textura e o spritebach).


Preparando a clase PantallaXogo e RendererXogo:

Modificamos agora o código da RendererXogo para que visualice dúas iconas na parte inferior esquerda.

Aquí temos os gráficos a engadir no cartafol assets/GRAFICOS/CONTROIS da versión Android:

Como sempre os cargarmos na clase AssetsXogo cos nome indicados entre parénteses.

Despois modificamos a clase RendererXogo para que debuxe os novos controis. Como imos ter que indicar onde debuxalos podemos definir a súa posición e tamaño na clase Controis.


Código da clase Controis
Obxectivo: definir posición e tamaño das iconas pausa e saír.

public class Controis {

	public final static Rectangle FONDO_NEGRO = new Rectangle(0, 0,
			Mundo.TAMANO_MUNDO_ANCHO, 12);
	public final static Rectangle CONTROL = new Rectangle(10, 40, 50, 70);	
	public final static int POSVIDAS = 60;

	public final static Rectangle CONTROL_PAUSE = new Rectangle(30,0,10,10);
	public final static Rectangle CONTROL_SAIR = new Rectangle(45,0,10,10);

	
}


Código da clase RendererXogo
Obxectivo: visualiza as iconas pausa e saír.

	private void debuxarControis(){
		
		// Fondo negro
		spritebatch.draw(AssetsXogo.texturePuntoNegro, Controis.FONDO_NEGRO.x,Controis.FONDO_NEGRO.y,Controis.FONDO_NEGRO.width,Controis.FONDO_NEGRO.height);

		spritebatch.draw(AssetsXogo.control, Controis.CONTROL.x,Controis.CONTROL.y,
		     Controis.CONTROL.width,Controis.CONTROL.height);

		spritebatch.draw(AssetsXogo.texturePausa, Controis.CONTROL_PAUSE.x,Controis.CONTROL_PAUSE.y,Controis.CONTROL_PAUSE.width,Controis.CONTROL_PAUSE.height);
		spritebatch.draw(AssetsXogo.textureSair, Controis.CONTROL_SAIR.x,Controis.CONTROL_SAIR.y,Controis.CONTROL_SAIR.width,Controis.CONTROL_SAIR.height);
	}


Agora controlamos se prememos a opción de pausa e saír.

Código da clase PantallaXogo
Obxectivo: xestionamos a opción de premer pausa e saír.

	@Override
	public boolean touchDown(int screenX, int screenY, int pointer, int button) {
		
//		if (Gdx.app.getType()!=ApplicationType.Android) return false;
		
		// TODO Auto-generated method stub
		Vector3 vecTemporal = new Vector3(screenX,screenY,0);
		rendererXogo.getCamara2d().unproject(vecTemporal);
		
        Rectangle recTemporal = new Rectangle();

        ...........................
        // Falta o código feito na tarefa 2.8.B no que se controla cando prememos no control do alien


		recTemporal.set(Controis.CONTROL_PAUSE.x,Controis.CONTROL_PAUSE.y,Controis.CONTROL_PAUSE.width,Controis.CONTROL_PAUSE.height);
		if (Intersector.overlaps(dedo, recTemporal)){
			pause = true;
		}
		
		recTemporal.set(Controis.CONTROL_SAIR.x,Controis.CONTROL_SAIR.y,Controis.CONTROL_SAIR.width,Controis.CONTROL_SAIR.height);
		if (Intersector.overlaps(dedo, recTemporal)){
			dispose();
			meuXogoGame.setScreen(new PantallaPresentacion(meuXogoGame));
		}

		
		
		return false;
	}


Como podemos comprobar a opción de saír non ten complicación, xa a temos vista na tarefa 2.10. A chamada ó método dispose non se atopa no método hide xa que cando vaiamos á pantalla de pausa non queremos 'borrar' nada do xogo. Queremos ir con todo o estado do xogo e recuperalo ó volver.

Como facemos isto ? Como sempre temos varias opcións...Algunha delas:

 • Poderíamos gardar o estado do xogo a disco e recuperalo ó volver. Esta opción non é aconsellable nunha pantalla de pausa e si no caso de querer gardar a partida para continuar outro día (neste xogo non ten moito sentido).
 • Mandar como parámetro ó constructor da clase PantallaPause o obxecto da clase PantallaXogo desta forma:

Código da clase PantallaPause
Obxectivo: modifcamos o constructor para obter unha referencia á PantallaXogo.

public class PantallaPause implements Screen, InputProcessor{
    ..............
    private PantallaXogo pantallaXogo;
  
	public PantallaPause(MeuXogoGame meuXogoGame, PantallaXogo pantallaXogo){
		
		this.meuxogogame=meuxogogame;
		this.pantallaXogo = pantallaXogo;

		camara2d = new OrthographicCamera();
		spritebatch = new SpriteBatch();
		fondo = new Texture(Gdx.files.internal("GRAFICOS/LIBGDX_itin1_pantallapause.png"));
		
	}
    ..............
}

Agora no método render da clase PantallaXogo controlamos cando estamos en pause para mandar o control á PantallaPause:

Código da clase PantallaXogo
Obxectivo: controlamos se estamos en pause para ir á PantallaPause.

	@Override
	public void render(float delta) {
		// TODO Auto-generated method stub

		rendererXogo.render(delta);
		controladorXogo.update(delta);
		
		if (pause){
			meuXogoGame.setScreen(new PantallaPause(meuXogoGame, this));
			return;
		}
	}

Nota importante: Debemos facer return despois de chamar a setScreen, xa que a pesar que o control pasa a nova pantalla, se sigue executando o código do método render ata finalizar. Se temos código a continuación podemos ter un erro de execución.

Fixarse como no método setScreen enviamos non só a referencia a clase MeuXogoGame (para poder facer o setScreen) se non tamén unha referencia á propia clase PantallaXogo.

Agora só temos que controlar se se preme na pantalla PantallaPause volver ó control á PantallaXogo, pero usando a referencia pasada.


Código da clase PantallaPause
Obxectivo: devolvemos o control á PantallaXogo se prememos na pantalla.

	@Override
	public boolean touchDown(int screenX, int screenY, int pointer, int button) {
		// TODO Auto-generated method stub
		meuxogogame.setScreen(pantallaXogo);
		return false;
	}

Se executades o código podedes comprobar que xa accedemos á pantalla de pausa cando prememos sobre o control, pero ó intentar continuar o xogo volve á pantalla de pausa. Isto é debido a que a variable pause segue valendo true cando regresamos e polo tanto volve a facer o setScreen da pantalla de pause.

Imos modificar isto para que o xogo cando entre en estado de pause (ó premer o botón de pause ou cando minimizamos (en desktop) ou cambiamos de aplicación (en móbil) ) poñamos a variable a true e cando volvamos (maximicemos ou volvamos nun móbil) cambie a false.


Código da clase PantallaXogo
Obxectivo: modificar a propiedade pause.

    ................

	@Override
	public void pause() {
		// TODO Auto-generated method stub
		Gdx.input.setInputProcessor(null);
		if (!finXogo) {
			pause = true;
		}
		
	}

	@Override
	public void resume() {
		// TODO Auto-generated method stub
		Gdx.input.setInputProcessor(this);
		pause=false;
		
	}
	@Override
	public void show() {
		// TODO Auto-generated method stub
		Gdx.input.setInputProcessor(this);
		pause=false;
	}

    ................


Nota: Fixarse como cando facemos a pausa do xogo minimizando a aplicación na versión desktop, pasamos polo evento pause, pero cando restauramos, non pasamos polo evento resume xa que cambiamos de pantalla (estamos na pantalla de pausa). Cando dende a pantalla de pausa chamamos ó método setScreen volvemos a pasar polo evento show.

Saíndo do xogo

Ó premer a icona de saír debemos ir á pantalla de presentación. Tamén imos engadir outra condición e é que se utilizamos máis de 15 vidas o xogo acaba.

Lembrar que temos que liberar os recursos.

Código da clase PantallaXogo
Obxectivo: Xestionar o fin do xogo.

	@Override
	public void render(float delta) {
		// TODO Auto-generated method stub

		rendererXogo.render(delta);
		controladorXogo.update(delta);
		
		if (meuMundo.getAlien().getNumVidas().size>=15)
			finXogo=true;


		if (pause){
			Audio.stopMusica();
			meuXogoGame.setScreen(new PantallaPause(meuXogoGame, this));
			return;
		}
		if (finXogo){
			meuXogoGame.setScreen(new PantallaMarcadores(meuXogoGame));
			// Facemos o return xa que continua a execución ata que remate o render.
			return;
		}
		
	}

	@Override
	public boolean touchDown(int screenX, int screenY, int pointer, int button) {
		
		vecTemporal.set(screenX,screenY,0);
		rendererXogo.getCamara2d().unproject(vecTemporal);
		
		dedo.set(vecTemporal.x,vecTemporal.y,2);
        ..................

				recTemporal.set(Controis.CONTROL_SAIR.x,Controis.CONTROL_SAIR.y,Controis.CONTROL_SAIR.width,Controis.CONTROL_SAIR.height);
		if (Intersector.overlaps(dedo, recTemporal)){
			sair=true;
			meuXogoGame.setScreen(new PantallaPresentacion(meuXogoGame));
		}

		
		
		return false;
	}
	@Override
	public void hide() {
		// TODO Auto-generated method stub
		if ((finXogo) || (sair)) dispose();
		
	}
-- Ángel D. Fernández González -- (2014).