LIBGDX APICargaModelos3D

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

UNIDADE 5: Carga Modelos 3D.

Introdución

O obxectivo deste punto é amosar como podemos cargar os modelos utilizando a nova API 3D.

Neste punto podedes cargar calquera modelo que atoparedes por Internet ou un voso.

Lembrar que é mellor ter o modelo en formato binario que en formato obj.

Tedes neste enlace como cambiar de formato.

Tamén imos facer uso da clase AssetManager explicada anteriormente.


Preparación:

 • Descomprime o arquivo Ship.zip e copia o seu contido ó cartafol /assets/ da versión Android: Media:Ship.zip
 • Copia a clase EX_1_DefinicionLuz do punto anterior e pon de nome EX_2_CargaModelos.
 • Crea unha nova clase de nome EX_2_CargaModelos e copia o contido seguinte:

Código da clase EX_2_CargaModelosInicial

import com.badlogic.gdx.Gdx;
import com.badlogic.gdx.Screen;
import com.badlogic.gdx.graphics.GL20;
import com.badlogic.gdx.graphics.PerspectiveCamera;
import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.Environment;
import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.ModelBatch;
import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.ModelInstance;
import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.attributes.ColorAttribute;
import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.environment.DirectionalLight;
import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.utils.CameraInputController;public class EX_2_CargaModelos implements Screen {

	private PerspectiveCamera camara3d;
	private ModelInstance modeloInstancia;
	private ModelBatch modelBatch;

	
	private Environment environment;
	private CameraInputController camController;
	
	public EX_2_CargaModelosInicial(){
		camara3d = new PerspectiveCamera();
		camController = new CameraInputController(camara3d);
		Gdx.input.setInputProcessor(camController);
		
		modelBatch = new ModelBatch();
		environment = new Environment();
        environment.set(new ColorAttribute(ColorAttribute.AmbientLight, 0.4f, 0.4f, 0.4f, 1f));
        environment.add(new DirectionalLight().set(1f, 1f, 1f, 1f, 0f, 0f));


	}
	
	@Override
	public void render(float delta) {
		// TODO Auto-generated method stub
		Gdx.gl.glClear(GL20.GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL20.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
		 
		camController.update();
		
    modelBatch.begin(camara3d);


    
    modelBatch.end();	
	}

	@Override
	public void resize(int width, int height) {
		// TODO Auto-generated method stub
		
		camara3d.fieldOfView=67;
		camara3d.viewportWidth=width;
		camara3d.viewportHeight=height;
		
		Gdx.input.setInputProcessor(camController);
		
		camara3d.position.set(0f,0f,15f);
		camara3d.lookAt(0,0,0);
		camara3d.near=1;
		camara3d.far=300f;
		camara3d.update();
		

	}

	@Override
	public void show() {
		// TODO Auto-generated method stub
	}

	@Override
	public void hide() {
		// TODO Auto-generated method stub
		
	}

	@Override
	public void pause() {
		// TODO Auto-generated method stub
		
	}

	@Override
	public void resume() {
		// TODO Auto-generated method stub
		
	}

	@Override
	public void dispose() {
		// TODO Auto-generated method stub
		
		modelBatch.dispose();
		
	}

}


 • Modifica a clase PracticasNovaApi3D para que chame á clase EX_2_CargaModelos

Carga de Modelos

Un só modelo

A carga de modelos utilizando a clase AssetManager non ten moito problema:

 • Instanciamos a clase AssetManager.
    AssetManager assets = new AssetManager();
 • Chamamos ó método load cargando o modelo obj ou g3db se o convertimos anteriormente.
    assets.load("ship.obj", Model.class);
    assets.finishLoading();
    Model model = assets.get("ship.obj", Model.class);
    modeloInstancia = new ModelInstance(model);


 • Renderizamos o ModelInstace (é o que determina a posición do modelo no espazo 3D).
@Override
public void render(float delta) {
	// TODO Auto-generated method stub
	Gdx.gl.glClear(GL20.GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL20.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
	 
	camController.update();
		
    modelBatch.begin(camara3d);

    modelBatch.render(modeloInstancia,environment);
    
    modelBatch.end();	
}


Ó final teremos como resultado isto:

LIBGDX UD5 CargaModelos3D 1.jpg
Múltiples modelos

Preparación:

 • Descargade este arquivo e o descomprimides no cartafol /assets/ da versión Android: Media:LIBGDX_cubo.zip.

Como veredes ven o obj en forma binaria.


Agora imos cargar este cubo xunto coa nave. Para facelo temos que definir un array de ModelInstance.

Lembrar que a clase ModelInstance vai gardar nunha matriz a posición, rotación e escalado do modelo cargado.

Polo tanto:

 • Definimos o array de ModelInstance:
private Array<ModelInstance> instances;
 • Instanciamos o array, normalmente no constructor:
 instances = new Array<ModelInstance>();
 • Cargamos os modelos no AssetManager:
    AssetManager assets = new AssetManager();
    assets.load("ship.obj", Model.class);
    assets.load("cube.g3db", Model.class);
    assets.finishLoading();
    
    Model modelNave = assets.get("ship.obj", Model.class);
    Model modelCubo = assets.get("cube.g3db", Model.class);


 • Unha vez cargados os modelos, os engadimos ó array:
    instances.add(new ModelInstance(modelNave));
    instances.add(new ModelInstance(modelCubo));


Nota: Fixarse que agora o array ten dous ModelInstance (na posición 0 está a nave e na 1 o cubo). No seguinte punto imos explicar como mover cada un deles, polo de agora só poñemos o código e o explicamos posteriormente.

 • Movemos o cubo para que non coincida na mesma posición cá nave.
    instances.get(0).transform.setToTranslation(2, 2, 2);


 • Renderizamos o array completo:
@Override
public void render(float delta) {
	// TODO Auto-generated method stub
	Gdx.gl.glClear(GL20.GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL20.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
	 
	camController.update();
		
    modelBatch.begin(camara3d);

    modelBatch.render(instances,environment);
    
    modelBatch.end();	
}


 • Liberamos o array:
	@Override
	public void dispose() {
		// TODO Auto-generated method stub
		
		modelBatch.dispose();
		instances.clear();
		
		
	}Dará como resultado isto:


LIBGDX UD5 CargaModelos3D 2.jpg


Código da clase EX_2_CargaModelos
Obxectivo: Visualizar varios modelos.

import com.badlogic.gdx.Gdx;
import com.badlogic.gdx.Screen;
import com.badlogic.gdx.assets.AssetManager;
import com.badlogic.gdx.graphics.GL20;
import com.badlogic.gdx.graphics.PerspectiveCamera;
import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.Environment;
import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.Model;
import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.ModelBatch;
import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.ModelInstance;
import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.attributes.ColorAttribute;
import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.environment.DirectionalLight;
import com.badlogic.gdx.graphics.g3d.utils.CameraInputController;
import com.badlogic.gdx.utils.Array;public class EX_2_CargaModelosInicial implements Screen {

	private PerspectiveCamera camara3d;
	private ModelBatch modelBatch;

	private Array<ModelInstance> instances;
	
	
	private Environment environment;
	private CameraInputController camController;
	
	public EX_2_CargaModelosInicial(){
		camara3d = new PerspectiveCamera();
		camController = new CameraInputController(camara3d);
		Gdx.input.setInputProcessor(camController);
		
		modelBatch = new ModelBatch();
		environment = new Environment();
    environment.set(new ColorAttribute(ColorAttribute.AmbientLight, 0.4f, 0.4f, 0.4f, 1f));
    environment.add(new DirectionalLight().set(1f, 1f, 1f, 1f, 0f, 0f));

    instances = new Array<ModelInstance>();

    AssetManager assets = new AssetManager();
    assets.load("ship.obj", Model.class);
    assets.load("cube.g3db", Model.class);
    assets.finishLoading();
    
    Model modelNave = assets.get("ship.obj", Model.class);
    Model modelCubo = assets.get("cube.g3db", Model.class);

    instances.add(new ModelInstance(modelNave));
    instances.add(new ModelInstance(modelCubo));

    instances.get(0).transform.setToTranslation(2, 2, 2);
    
    

	}
	
	@Override
	public void render(float delta) {
		// TODO Auto-generated method stub
		Gdx.gl.glClear(GL20.GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL20.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
		 
		camController.update();
		
    modelBatch.begin(camara3d);

    modelBatch.render(instances,environment);
    
    modelBatch.end();	
	}

	@Override
	public void resize(int width, int height) {
		// TODO Auto-generated method stub
		
		camara3d.fieldOfView=67;
		camara3d.viewportWidth=width;
		camara3d.viewportHeight=height;
		
		Gdx.input.setInputProcessor(camController);
		
		camara3d.position.set(0f,0f,15f);
		camara3d.lookAt(0,0,0);
		camara3d.near=1;
		camara3d.far=300f;
		camara3d.update();
		

	}

	@Override
	public void show() {
		// TODO Auto-generated method stub
	}

	@Override
	public void hide() {
		// TODO Auto-generated method stub
		
	}

	@Override
	public void pause() {
		// TODO Auto-generated method stub
		
	}

	@Override
	public void resume() {
		// TODO Auto-generated method stub
		
	}

	@Override
	public void dispose() {
		// TODO Auto-generated method stub
		
		modelBatch.dispose();
		instances.clear();
		
		
	}

}-- Ángel D. Fernández González -- (2014).