Introdución ao LDAP. O servidor OpenLDAP

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución ao LDAP

Introdución

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol, Protocolo Lixeiro de Acceso a Directorio) é un protocolo do nivel de aplicación que permite o acceso a un servizo de directorio para buscar diversa información, xa sexan usuarios, grupos, equipos, etc. O directorio é un conxunto de obxectos organizados de forma xerárquica, de forma que o servidor LDAP pode verse como unha base de datos en forma de árbore, que está optimizada para realizar consultas e buscas. O servizo LDAP é moi utilizado para a autenticación de usuarios.

Estrutura do LDAP

Para explicar a estrutura dun directorio basearémonos na seguinte imaxe:

00 Dominios Linux LDAP parte 01 A.jpg

 • Na imaxe obsérvase que hai:
  • Un dominio, cor rosa.
  • Unidades organizativas, cor laranxa. Notar que hai unidades organizativas para albergar distintos tipos de obxectos: usuarios, grupos, máquinas, ...
  • Obxectos finais, cor verde. Tamén hai de distintos tipos, usuarios, grupos, equipos, etc.
 • Non confundir a Unidade Organizativa grupos cos grupos aos que van pertencer os usuarios. A Unidade Organizativa serve para organizar obxectos, pois poderíamos ter tódolos obxectos finais nunha soa unidade organizativa, pero teríamos un LDAP caótico.
 • Na seguinte imaxe amósase como se organiza cada elemento da árbore dentro do directorio LDAP.
 • Cada elemento anterior é o valor que toman os distintos atributos que definen un obxecto de LDAP.

00 Dominios Linux LDAP parte 01 B.jpg

 • Cada obxecto identifícase inequivocamente usando a notación de cadea de X.500 (http://es.wikipedia.org/wiki/X.500), como se vai amosar a continuación nos seguintes exemplos.
 • Pero antes imos indicar o significado dos atributos:
  • DC = Compoñente de dominio
  • OU = Unidade organizativa
  • CN = Nome común
 • Ademais imos usar os seguintes atributos:
  • DN = Nome distinguido
  • RDN = Nome distinguido relativo.
 • A continuación imos ver, dunha forma moi resumida, como se almacenaría parte desa árbore nunha base de datos xerárquica de LDAP.
  • dn: dc=iescalquera,dc=local
  • dn: ou=usuarios,dc=iescalquera,dc=local
  • dn: ou=grupos,dc=iescalquera,dc=local
  • dn: ou=equipos,dc=iescalquera,dc=local
  • dn: ou=profes,ou=usuarios,dc=iescalquera,dc=local
  • dn: ou=alum,ou=usuarios,dc=iescalquera,dc=local
  • ...
  • dn: cn=sol,ou=profes,ou=usuarios,dc=iescalquera,dc=local
  • dn: cn=noe,ou=profes,ou=usuarios,dc=iescalquera,dc=local
  • ...
  • dn: ou=dam1,ou=alum,ou=usuarios,dc=iescalquera,dc=local
  • ...


 • Observar que cada elemento da árbore ten unha entrada na base de datos. Esas entradas comezan co atributo DN.
 • Toda entrada debe estar "colgada" de outra entrada "pai" que tamén debe existir na base de datos, salvo a primeira entrada que non colga de ninguén.
 • Non pode haber dúas entradas DN iguais.
 • As entradas do ficheiro pódense organizar nunha árbore como a da figura superior. A esa árbore chámaselle DIT (Digital Information Tree)
 • Cada entrada ten un identificador único, o seu Nome Distinguido (Distinguished Name, DN). Este consta do seu Nome Distinguido Relativo (Relative Distinguished Name, RDN) formado por algún ou algúns atributos da entrada, seguidos do DN da entrada pai. Por exemplo,
  • RDN: ou=profes
  • ou=usuarios,dc=iescalquera,dc=local é o nome distinguido da entrada do pai, onde dc indica compoñente de dominio (domain component).

Atributos

 • Imos ver agora, un pequeno exemplo, de como se descompón e almacena unha das entradas anteriores:
dn: cn=sol,dc=iescalquera,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: organizationalPerson
objectClass: Person
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount

cn: sol
givenName: Sol
sn: Lúa
telephoneNumber: +1 888 555 6789
telephoneNumber: +1 888 555 1232
mail: sol@iescalquera.local
uidNumber: 10000
gidNumber: 10000
userPassword: abc123.
gecos: Sol Lua
loginShell: /bin/bash
homeDirectory: /home/sol
shadowExpire: -1
shadowFlag: 0
shadowWarning: 7
shadowMin: 8
shadowMax: 999999
shadowLastChange: 10877
initials: SL


 • Como vemos, neste caso, o obxecto dn: cn=sol,dc=iescalquera,dc=local ten unha serie de atributos. Logo veremos de onde saen eses ou outros atributos.
 • A orde dos atributos é indiferente, pero sóense poñer os atributos objectClass ao principio de todo para saber de que tipo de obxecto estamos a falar: a que clase pertence.
 • Segundo o tipo de clase (objectClass) o obxecto terá uns atributos ou outros. Como vemos, este obxecto pertence a varias clases, e por tanto terá os atributos de todas esas clases.
 • Despois veremos que non teñen os mesmos atributos, por exemplo un usuario e un grupo, aínda que poidan compartir algún.
 • Observar, por exemplo:
  • Todos os atributos shadow* proveñen da clase shadowAccount. Co cal, aquel obxecto que non pertenza a esa clase non pode ter eses atributos.
  • Pódense poñer varios teléfonos. Iso é porque ese atributo permite repeticións.
  • sn (surname) serían os apelidos, ese atributo pertence á clase, ... seguro que o usuario é quen de mirar a cal pertence dos ObjectClass. Se non é quen agora, seguro que si o é cando remate este conxunto de apartados introdutorios.
  • homeDirectory: seguro que o usuario sabe para que é ese atributo e a que clase pertence.

O formato LDIF

O formato LDIF (LDAP Data Interchange Format) permítenos introducir e extraer as entradas do servidor LDAP mediante arquivos de texto (hai que ter en conta que LDAP por si mesmo é un protocolo binario). Aquí pódese ver un exemplo dun ficheiro LDIF coa información dun usuario (o mesmo que vimos antes):

dn: cn=sol,dc=iescalquera,dc=local
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: organizationalPerson
objectClass: Person
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount

cn: sol
givenName: Sol
sn: Lúa
telephoneNumber: +1 888 555 6789
telephoneNumber: +1 888 555 1232
mail: sol@iescalquera.local
uidNumber: 10000
gidNumber: 10000
userPassword: abc123.
gecos: Sol Lua
loginShell: /bin/bash
homeDirectory: /home/sol
shadowExpire: -1
shadowFlag: 0
shadowWarning: 7
shadowMin: 8
shadowMax: 999999
shadowLastChange: 10877
initials: SL
 • Este ficheiros pódense facer a man e logo con comandos ser cargados na base de datos de LDAP.
 • Cando extraemos información de LDAP imos extraela nese formato.

Esquemas

 • Pero de onde saen os atributos de LDAP?. Pois dos esquemas
 • Un esquema:
  • Define unha clase de obxectos sobre a que se desexa gardar información, por exemplo libros.
  • Define os atributos desa clase e o seu tipo, por exemplo: título, subtítulo, autores, clasificación, páxinas, etc.
  • Defínese cales dos atributos son obrigatorios e cales non.
  • Define as subclases que pode haber deses obxectos e os seus atributos, por exemplo: libros técnicos.
  • Un esquema pode ser creado por calquera.
  • Xa existen un conxunto de esquemas predefinidos e estandarizados que permiten o intercambio de información entre LDAPs instalados en distintos servidores.
 • Por tanto, como xa se indicou, cando se crea un obxecto hai que indicar a que (sub)clase/s pertence e cubrir con valores os atributos obrigatorios de cada una desas (sub)clases.
 • A modo de exemplo amosamos o formato dun esquema, máis alá da sintaxe, podemos concluír como se constrúe unha clase, que atributos ten obrigatorios, cales non e como se define un atributo.
...
################ Definición de clases 
objectclass ( 2.5.6.5 NAME 'organizationalUnit'
    DESC 'RFC2256: an organizational unit'
    SUP top STRUCTURAL
    MUST ou
    MAY ( userPassword $ searchGuide $ seeAlso $ businessCategory $
        x121Address $ registeredAddress $ destinationIndicator $
        preferredDeliveryMethod $ telexNumber $ teletexTerminalIdentifier $
        telephoneNumber $ internationaliSDNNumber $
        facsimileTelephoneNumber $ street $ postOfficeBox $ postalCode $
        postalAddress $ physicalDeliveryOfficeName $ st $ l $ description ) )
...
objectclass ( 2.5.6.6 NAME 'person'
    DESC 'RFC2256: a person'
    SUP top STRUCTURAL
    MUST ( sn $ cn )
    MAY ( userPassword $ telephoneNumber $ seeAlso $ description ) )
...

################ Exemplo de definición de atributos 
attributetype ( 2.5.4.4 NAME ( 'sn' 'surname' )
    DESC 'RFC2256: last (family) name(s) for which the entity is known by'
    SUP name )

attributetype ( 2.5.4.20 NAME 'telephoneNumber'
    DESC 'RFC2256: Telephone Number'
    EQUALITY telephoneNumberMatch
    SUBSTR telephoneNumberSubstringsMatch
    SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.50{32} )

attributetype ( 2.5.4.9 NAME ( 'street' 'streetAddress' )
    DESC 'RFC2256: street address of this object'
    EQUALITY caseIgnoreMatch
    SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
    SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{128} )

attributetype ( 2.5.4.17 NAME 'postalCode'
	EQUALITY caseIgnoreMatch
	SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
	SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{40} )
...


 • A modo de exemplo explícanse algunhas das definicións dos atributos e das clases:
  • MUST: indica que a clase debe conter eses atributos obrigatoriamente.
  • MAY: indica que a clase pode conter os atributos que se relacionan.
  • Observar que hai atributos, como 'telephoneNumber', que están en varias clases.
  • caseIgnoreMatch: indica que a cadea pode conter caracteres tanto en maiúsculas como en minúsculas.
  • 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15: String de tipo Unicode (UTF-8).

Características técnicas do servizo LDAP

 • A última versión do protocolo LDAP é a versión 3 (LDAPv3), que ofrece como principais vantaxes con respecto á versión anterior (LDAPv2) o uso de conexións seguras con TLS/SSL e autenticación con SASL, uso do xogo de caracteres Unicode, e unha maior estensibilidade, polo que se recomenda utilizar sempre esta última versión.
 • O protocolo LDAP utiliza o porto TCP 389,
 • e o protocolo LDAPS (versión segura do protocolo que cifra os datos transmitidos) usa o porto 636.
 • No seguinte enlace está a RFC que define o protocolo LDAPv3 http://tools.ietf.org/html/rfc2251

Características de OpenLDAP

OpenLDAP (http://www.openldap.org) é unha implementación libre do protocolo que soporta múltiples esquemas, polo que pode ser usada para conectarse a calquera outro LDAP. OpenLDAP ten tres compoñentes principais:

Configuración básica de OpenLDAP

Ata a versión 2.3 de OpenLDAP, a configuración básica do servidor era almacenada no ficheiro de configuración slapd.conf.

 • En cambio, nas versións actuais a información de configuración do servidor tamén se xestiona co formato LDAP e pode ser modificada usando ficheiros LDIF.
 • Esta información de configuración é almacenada no directorio slapd.d, que no caso de Ubuntu ou Debian atópase dentro de /etc/ldap.
 • Desta forma, teremos un directorio ou unha rama (se vemos a información almacenada como unha árbore) especial no LDAP cun esquema predefinido para almacenar toda a información de configuración, que inclúe:
  • Opcións globais de configuración do servidor. As entradas de configuración comezan co acrónimo olc (OpenLDAP Configuration).
  • Módulos dinámicos que se queren cargar
  • Esquemas
  • Configuración dos distintos backends (esquemas de almacenamento) e bases de datos do LDAP.
 • Este directorio especial comeza na entrada cn=config, e segue a estrutura que se mostra a continuación:

Config dit.png

Na páxina do OpenLDAP pódese atopar información detallada sobre as distintas directivas que aquí se poden introducir: http://www.openldap.org/doc/admin24/slapdconf2.html#Configuration%20Directives

Esquemas de OpenLDAP

 • A continuación expóñense os tres esquemas que imos usar en OpenLdap para crear os obxectos (dominios, unidades organizativas, usuarios, grupos, equipos, etc) nesta parte II e III.
 • Na parte V introduciremos o esquema para crear obxectos tipo SAMBA, para que clientes Windows poidan facer uso de OpenLdap.
 • Os esquemas que se expoñen teñen unha estrutura enguedellada, pero recomendamos que se lles adiquen uns minutos para familiarizarse só cos atributos e as clases de obxectos. Non hai que aprendelos...!!! pero si familiarizarse co formato e estrutura.
 • No seguinte enlace hai información sobre as especificacións do esquema e como expandilo: http://www.openldap.org/doc/admin23/schema.html
 • En /etc/ldap/schema hai un conxunto de esquemas predefinidos e estandarizados que poden ser cargados dentro da estrutura LDAP coa instrución:
  • ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f esquema.ldif (Pronto veremos e explicaremos esta instrución).
 • Unha vez que se instale o paquete LDAP (slapd) pódense ver eses esquemas. Non todos eses esquemas están cargados no LDAP (Pronto instalaremos LDAP).
root@dserver00:~# ls /etc/ldap/schema/
collective.ldif  cosine.schema	 java.ldif	openldap.schema
collective.schema duaconf.ldif		 java.schema	pmi.ldif
corba.ldif	  duaconf.schema	 misc.ldif	pmi.schema
corba.schema	  dyngroup.ldif	 misc.schema	ppolicy.ldif
core.ldif	  dyngroup.schema	 nis.ldif	ppolicy.schema
core.schema	  inetorgperson.ldif	 nis.schema	README
cosine.ldif	  inetorgperson.schema openldap.ldif
 • Os ficheiros .schema definen os elementos que conforman o esquema.
 • Os ficheiros .ldif definen eses mesmos elementos pero en formato LDIF para ser cargados no LDAP.
 • Deses esquemas hai catro que se instalan por defecto en Debian cando se instala o paquete (slapd): core, cosine, nis e inetOrgPerson. Agora pasamos a dar unhas pinceladas de cada un.
 • Nos SOs que instalen o ldap sen os esquemas é preciso cargalos coa instrución anterior: ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f esquema.ldif

Esquema config1.png

 • Os números entre chaves {}, indican a orde na que se cargou cada un dos esquemas.
 • Os números serven para organizar un pouco a orde na que se deben cargar os elementos, por se algún depende de outro, aínda que na organización da base de datos a orde na que están as entradas é irrelevante.


Esquema core

 • E o esquema principal que contén as seguintes clases:
root@dserver00:~# cat /etc/ldap/schema/core.schema | grep objectclass
#objectclass ( 2.5.6.0 NAME 'top'
#objectclass ( 2.5.6.1 NAME 'alias'
objectclass ( 2.5.6.2 NAME 'country'
objectclass ( 2.5.6.3 NAME 'locality'
objectclass ( 2.5.6.4 NAME 'organization'
objectclass ( 2.5.6.5 NAME 'organizationalUnit'
objectclass ( 2.5.6.6 NAME 'person'
objectclass ( 2.5.6.7 NAME 'organizationalPerson'
objectclass ( 2.5.6.8 NAME 'organizationalRole'
objectclass ( 2.5.6.9 NAME 'groupOfNames'
objectclass ( 2.5.6.10 NAME 'residentialPerson'
objectclass ( 2.5.6.11 NAME 'applicationProcess'
objectclass ( 2.5.6.12 NAME 'applicationEntity'
objectclass ( 2.5.6.13 NAME 'dSA'
objectclass ( 2.5.6.14 NAME 'device'
objectclass ( 2.5.6.15 NAME 'strongAuthenticationUser'
objectclass ( 2.5.6.16 NAME 'certificationAuthority'
objectclass ( 2.5.6.17 NAME 'groupOfUniqueNames'
objectclass ( 2.5.6.18 NAME 'userSecurityInformation'
objectclass ( 2.5.6.16.2 NAME 'certificationAuthority-V2'
objectclass ( 2.5.6.19 NAME 'cRLDistributionPoint'
objectclass ( 2.5.6.20 NAME 'dmd'
objectclass ( 2.5.6.21 NAME 'pkiUser'
objectclass ( 2.5.6.22 NAME 'pkiCA'
objectclass ( 2.5.6.23 NAME 'deltaCRL'
objectclass ( 1.3.6.1.4.1.250.3.15 NAME 'labeledURIObject'
objectclass ( 0.9.2342.19200300.100.4.19 NAME 'simpleSecurityObject'
objectclass ( 1.3.6.1.4.1.1466.344 NAME 'dcObject'
objectclass ( 1.3.6.1.1.3.1 NAME 'uidObject'
 • Por sinalar algunhas: 'organizationalUnit', 'organizationalPerson' e 'person'
 • Se se consulta o ficheiro .ldif dese esquema verase que cada entrada anterior comeza con olc (OpenLDAP Configuration)


 • Os atributos que define son:
root@dserver00:~# cat /etc/ldap/schema/core.schema | grep attributetype

#attributetype ( 2.5.4.0 NAME 'objectClass'
#attributetype ( 2.5.4.1 NAME ( 'aliasedObjectName' 'aliasedEntryName' )
attributetype ( 2.5.4.2 NAME 'knowledgeInformation'
#attributetype ( 2.5.4.3 NAME ( 'cn' 'commonName' )
attributetype ( 2.5.4.4 NAME ( 'sn' 'surname' )
attributetype ( 2.5.4.5 NAME 'serialNumber'
attributetype ( 2.5.4.6 NAME ( 'c' 'countryName' )
attributetype ( 2.5.4.7 NAME ( 'l' 'localityName' )
attributetype ( 2.5.4.8 NAME ( 'st' 'stateOrProvinceName' )
attributetype ( 2.5.4.9 NAME ( 'street' 'streetAddress' )
attributetype ( 2.5.4.10 NAME ( 'o' 'organizationName' )
attributetype ( 2.5.4.11 NAME ( 'ou' 'organizationalUnitName' )
attributetype ( 2.5.4.12 NAME 'title'
#attributetype ( 2.5.4.13 NAME 'description'
attributetype ( 2.5.4.14 NAME 'searchGuide'
attributetype ( 2.5.4.15 NAME 'businessCategory'
attributetype ( 2.5.4.16 NAME 'postalAddress'
attributetype ( 2.5.4.17 NAME 'postalCode'
attributetype ( 2.5.4.18 NAME 'postOfficeBox'
attributetype ( 2.5.4.19 NAME 'physicalDeliveryOfficeName'
attributetype ( 2.5.4.20 NAME 'telephoneNumber'
attributetype ( 2.5.4.21 NAME 'telexNumber'
attributetype ( 2.5.4.22 NAME 'teletexTerminalIdentifier'
attributetype ( 2.5.4.23 NAME ( 'facsimileTelephoneNumber' 'fax' )
attributetype ( 2.5.4.24 NAME 'x121Address'
attributetype ( 2.5.4.25 NAME 'internationaliSDNNumber'
attributetype ( 2.5.4.26 NAME 'registeredAddress'
attributetype ( 2.5.4.27 NAME 'destinationIndicator'
attributetype ( 2.5.4.28 NAME 'preferredDeliveryMethod'
attributetype ( 2.5.4.29 NAME 'presentationAddress'
attributetype ( 2.5.4.30 NAME 'supportedApplicationContext'
attributetype ( 2.5.4.31 NAME 'member'
attributetype ( 2.5.4.32 NAME 'owner'
attributetype ( 2.5.4.33 NAME 'roleOccupant'
#attributetype ( 2.5.4.34 NAME 'seeAlso'
#attributetype ( 2.5.4.35 NAME 'userPassword'
attributetype ( 2.5.4.36 NAME 'userCertificate'
attributetype ( 2.5.4.37 NAME 'cACertificate'
attributetype ( 2.5.4.38 NAME 'authorityRevocationList'
attributetype ( 2.5.4.39 NAME 'certificateRevocationList'
attributetype ( 2.5.4.40 NAME 'crossCertificatePair'
#attributetype ( 2.5.4.41 NAME 'name'
attributetype ( 2.5.4.42 NAME ( 'givenName' 'gn' )
attributetype ( 2.5.4.43 NAME 'initials'
attributetype ( 2.5.4.44 NAME 'generationQualifier'
attributetype ( 2.5.4.45 NAME 'x500UniqueIdentifier'
attributetype ( 2.5.4.46 NAME 'dnQualifier'
attributetype ( 2.5.4.47 NAME 'enhancedSearchGuide'
attributetype ( 2.5.4.48 NAME 'protocolInformation'
#attributetype ( 2.5.4.49 NAME 'distinguishedName'
attributetype ( 2.5.4.50 NAME 'uniqueMember'
attributetype ( 2.5.4.51 NAME 'houseIdentifier'
attributetype ( 2.5.4.52 NAME 'supportedAlgorithms'
attributetype ( 2.5.4.53 NAME 'deltaRevocationList'
attributetype ( 2.5.4.54 NAME 'dmdName'
attributetype ( 2.5.4.65 NAME 'pseudonym'
#attributetype ( 1.3.6.1.4.1.250.1.57 NAME 'labeledURI'
#attributetype ( 0.9.2342.19200300.100.1.1
attributetype ( 0.9.2342.19200300.100.1.3 NAME ( 'mail' 'rfc822Mailbox' )
attributetype ( 0.9.2342.19200300.100.1.25 NAME ( 'dc' 'domainComponent' )
attributetype ( 0.9.2342.19200300.100.1.37 NAME ( 'dc' 'domainComponent' )
attributetype ( 1.2.840.113549.1.9.1 NAME ( 'email' 'emailAddress' 'pkcs9email' )
 • Botarlle un ollo aos distintos atributos, seguro que moitos son familiares.
 • Se se consulta o ficheiro .ldif dese esquema verase que cada entrada anterior comeza con olc (OpenLDAP Configuration)

Esquema COSINE

#objectclass ( 0.9.2342.19200300.100.4.3 NAME 'pilotObject'
objectclass ( 0.9.2342.19200300.100.4.4 NAME ( 'pilotPerson' 'newPilotPerson' )
objectclass ( 0.9.2342.19200300.100.4.5 NAME 'account'
objectclass ( 0.9.2342.19200300.100.4.6 NAME 'document'
objectclass ( 0.9.2342.19200300.100.4.7 NAME 'room'
objectclass ( 0.9.2342.19200300.100.4.9 NAME 'documentSeries'
objectclass ( 0.9.2342.19200300.100.4.13 NAME 'domain'
objectclass ( 0.9.2342.19200300.100.4.14 NAME 'RFC822localPart'
objectclass ( 0.9.2342.19200300.100.4.15 NAME 'dNSDomain'
objectclass ( 0.9.2342.19200300.100.4.17 NAME 'domainRelatedObject'
objectclass ( 0.9.2342.19200300.100.4.18 NAME 'friendlyCountry'
## objectclass ( 0.9.2342.19200300.100.4.19 NAME 'simpleSecurityObject'
objectclass ( 0.9.2342.19200300.100.4.20 NAME 'pilotOrganization'
objectclass ( 0.9.2342.19200300.100.4.21 NAME 'pilotDSA'
objectclass ( 0.9.2342.19200300.100.4.22 NAME 'qualityLabelledData'


 • Os atributos, entre eles:
  • photo,
  • favoriteDrink, hmmmmm!!!.
##attributetype ( 0.9.2342.19200300.100.1.1 NAME ( 'uid' 'userid' )
attributetype ( 0.9.2342.19200300.100.1.2 NAME 'textEncodedORAddress'
##attributetype ( 0.9.2342.19200300.100.1.3 NAME ( 'mail' 'rfc822Mailbox' )
attributetype ( 0.9.2342.19200300.100.1.4 NAME 'info'
attributetype ( 0.9.2342.19200300.100.1.5 NAME ( 'drink' 'favouriteDrink' )
attributetype ( 0.9.2342.19200300.100.1.6 NAME 'roomNumber'
attributetype ( 0.9.2342.19200300.100.1.7 NAME 'photo'
attributetype ( 0.9.2342.19200300.100.1.8 NAME 'userClass'
attributetype ( 0.9.2342.19200300.100.1.9 NAME 'host'
attributetype ( 0.9.2342.19200300.100.1.10 NAME 'manager'
attributetype ( 0.9.2342.19200300.100.1.11 NAME 'documentIdentifier'
attributetype ( 0.9.2342.19200300.100.1.12 NAME 'documentTitle'
attributetype ( 0.9.2342.19200300.100.1.13 NAME 'documentVersion'
attributetype ( 0.9.2342.19200300.100.1.14 NAME 'documentAuthor'
attributetype ( 0.9.2342.19200300.100.1.15 NAME 'documentLocation'
attributetype ( 0.9.2342.19200300.100.1.20 NAME ( 'homePhone' 'homeTelephoneNumber' )
attributetype ( 0.9.2342.19200300.100.1.21 NAME 'secretary'
attributetype ( 0.9.2342.19200300.100.1.22 NAME 'otherMailbox'
#attributetype ( 0.9.2342.19200300.100.1.23 NAME 'lastModifiedTime'
#attributetype ( 0.9.2342.1920030http://es.wikipedia.org/wiki/Base640.100.1.24 NAME 'lastModifiedBy'
##attributetype ( 0.9.2342.19200300.100.1.25 NAME ( 'dc' 'domainComponent' )
attributetype ( 0.9.2342.19200300.100.1.26 NAME 'aRecord'
attributetype ( 0.9.2342.19200300.100.1.27 NAME 'mDRecord'
attributetype ( 0.9.2342.19200300.100.1.28 NAME 'mXRecord'
attributetype ( 0.9.2342.19200300.100.1.29 NAME 'nSRecord'
attributetype ( 0.9.2342.19200300.100.1.30 NAME 'sOARecord'
attributetype ( 0.9.2342.19200300.100.1.31 NAME 'cNAMERecord'
#attributetype ( 0.9.2342.19200300.100.1.37 NAME 'associatedDomain'
attributetype ( 0.9.2342.19200300.100.1.38 NAME 'associatedName'
attributetype ( 0.9.2342.19200300.100.1.39 NAME 'homePostalAddress'
attributetype ( 0.9.2342.19200300.100.1.40 NAME 'personalTitle'
attributetype ( 0.9.2342.19200300.100.1.41 NAME ( 'mobile' 'mobileTelephoneNumber' )
attributetype ( 0.9.2342.19200300.100.1.42 NAME ( 'pager' 'pagerTelephoneNumber' )
attributetype ( 0.9.2342.19200300.100.1.43 NAME ( 'co' 'friendlyCountryName' )
attributetype ( 0.9.2342.19200300.100.1.44 NAME 'uniqueIdentifier'
attributetype ( 0.9.2342.19200300.100.1.45 NAME 'organizationalStatus'
attributetype ( 0.9.2342.19200300.100.1.46 NAME 'janetMailbox'
attributetype ( 0.9.2342.19200300.100.1.47 NAME 'mailPreferenceOption'
attributetype ( 0.9.2342.19200300.100.1.48 NAME 'buildingName'
attributetype ( 0.9.2342.19200300.100.1.49 NAME 'dSAQuality'
attributetype ( 0.9.2342.19200300.100.1.50 NAME 'singleLevelQuality'
attributetype ( 0.9.2342.19200300.100.1.51 NAME 'subtreeMinimumQuality'
attributetype ( 0.9.2342.19200300.100.1.52 NAME 'subtreeMaximumQuality'
attributetype ( 0.9.2342.19200300.100.1.53 NAME 'personalSignature'
attributetype ( 0.9.2342.19200300.100.1.54 NAME 'dITRedirect'
attributetype ( 0.9.2342.19200300.100.1.55 NAME 'audio'
attributetype ( 0.9.2342.19200300.100.1.56 NAME 'documentPublisher'

Esquema NIS

 • Resaltar as tres primeiras clases, pois son as que nos van permitir crear usuarios e grupos cos que poder entrar nos equipos clientes. Usuarios e grupos tipo Unix.
objectclass ( 1.3.6.1.1.1.2.0 NAME 'posixAccount'
objectclass ( 1.3.6.1.1.1.2.1 NAME 'shadowAccount'
objectclass ( 1.3.6.1.1.1.2.2 NAME 'posixGroup'
objectclass ( 1.3.6.1.1.1.2.3 NAME 'ipService'
objectclass ( 1.3.6.1.1.1.2.4 NAME 'ipProtocol'
objectclass ( 1.3.6.1.1.1.2.5 NAME 'oncRpc'
objectclass ( 1.3.6.1.1.1.2.6 NAME 'ipHost'
objectclass ( 1.3.6.1.1.1.2.7 NAME 'ipNetwork'
objectclass ( 1.3.6.1.1.1.2.8 NAME 'nisNetgroup'
objectclass ( 1.3.6.1.1.1.2.9 NAME 'nisMap'
objectclass ( 1.3.6.1.1.1.2.10 NAME 'nisObject'
objectclass ( 1.3.6.1.1.1.2.11 NAME 'ieee802Device'
objectclass ( 1.3.6.1.1.1.2.12 NAME 'bootableDevice'


 • Os atributos: observar até o número 13, pois son familiares para un usuario de Linux.
 • gecos significa General Electric Comprehensive Operating System.
  • É esa información que se almacena separada por comas cando os usuarios se gardan en local en /etc/passwd.
  • Contería a información que se manexaría co comando chfn para modificar os subcampos separados por comas que contería este campo: Nome completo usuario/programa, Número de habitación, persoa de contacto, teléfono, etc.
  • Como se pode ver esa información podémola almacenar en moitos dos atributos vistos en esquemas anteriores.
#attributetype ( 1.3.6.1.1.1.1.0 NAME 'uidNumber'
#attributetype ( 1.3.6.1.1.1.1.1 NAME 'gidNumber'
attributetype ( 1.3.6.1.1.1.1.2 NAME 'gecos'
attributetype ( 1.3.6.1.1.1.1.3 NAME 'homeDirectory'
attributetype ( 1.3.6.1.1.1.1.4 NAME 'loginShell'
attributetype ( 1.3.6.1.1.1.1.5 NAME 'shadowLastChange'
attributetype ( 1.3.6.1.1.1.1.6 NAME 'shadowMin'
attributetype ( 1.3.6.1.1.1.1.7 NAME 'shadowMax'
attributetype ( 1.3.6.1.1.1.1.8 NAME 'shadowWarning'
attributetype ( 1.3.6.1.1.1.1.9 NAME 'shadowInactive'
attributetype ( 1.3.6.1.1.1.1.10 NAME 'shadowExpire'
attributetype ( 1.3.6.1.1.1.1.11 NAME 'shadowFlag'
attributetype ( 1.3.6.1.1.1.1.12 NAME 'memberUid'
attributetype ( 1.3.6.1.1.1.1.13 NAME 'memberNisNetgroup'
attributetype ( 1.3.6.1.1.1.1.14 NAME 'nisNetgroupTriple'
attributetype ( 1.3.6.1.1.1.1.15 NAME 'ipServicePort'
attributetype ( 1.3.6.1.1.1.1.16 NAME 'ipServiceProtocol'
attributetype ( 1.3.6.1.1.1.1.17 NAME 'ipProtocolNumber'
attributetype ( 1.3.6.1.1.1.1.18 NAME 'oncRpcNumber'
attributetype ( 1.3.6.1.1.1.1.19 NAME 'ipHostNumber'
attributetype ( 1.3.6.1.1.1.1.20 NAME 'ipNetworkNumber'
attributetype ( 1.3.6.1.1.1.1.21 NAME 'ipNetmaskNumber'
attributetype ( 1.3.6.1.1.1.1.22 NAME 'macAddress'
attributetype ( 1.3.6.1.1.1.1.23 NAME 'bootParameter'
attributetype ( 1.3.6.1.1.1.1.24 NAME 'bootFile'
attributetype ( 1.3.6.1.1.1.1.26 NAME 'nisMapName'
attributetype ( 1.3.6.1.1.1.1.27 NAME 'nisMapEntry'

Esquema InetOrgPerson


 • Posúe un único obxecto de clase
objectclass   ( 2.16.840.1.113730.3.2.2 NAME 'inetOrgPerson'


 • Finalmente os atributos, entre eles:
( 2.16.840.1.113730.3.1.1 NAME 'carLicense'
( 2.16.840.1.113730.3.1.2 NAME 'departmentNumber'
( 2.16.840.1.113730.3.1.241 NAME 'displayName'
( 2.16.840.1.113730.3.1.3 NAME 'employeeNumber'
( 2.16.840.1.113730.3.1.4 NAME 'employeeType'
( 0.9.2342.19200300.100.1.60 NAME 'jpegPhoto'
( 2.16.840.1.113730.3.1.39 NAME 'preferredLanguage'
( 2.16.840.1.113730.3.1.40 NAME 'userSMIMECertificate'
( 2.16.840.1.113730.3.1.216 NAME 'userPKCS12'Aprende.png
TAMÉN PODES VER...

No seguinte documento pódese ver unha introdución ao LDAP e como estenderon o esquema da universidade Carlos III de Madrid: http://www.rediris.es/ldap/doc/ldap-intro.pdf


-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez