Introdución a kerberos

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
O Can Cerberos
 • Kerberos (http://web.mit.edu/Kerberos) é un protocolo de autenticación, deseñado para ofrecer unha autenticación segura a aplicacións cliente-servidor baseándose en algoritmos de cifrado de chave privada.


 • Recibe o seu nome do personaxe mitolóxico grego Kerberos (ou Can Cerberos), un monstro de tres cabezas que gardaba a porta de Hades, para que os mortos non saíran e os vivos non puidesen entrar.


 • Con kerberos, o cliente pode demostrar a súa identidade ao servidor, e viceversa. Despois disto, tamén permite utilizar mecanismos de cifrado para garantir a privacidade e a integridade da información intercambiada entre eles.


Esquema do protocolo kerberos
 • Os compoñentes de kerberos son son os seguintes:
  • O Centro de Distribución de Chaves (Key Distriibution Center ou KDC) que conta con dúas partes:
   • Un servidor de autenticación (Authentication Server ou AS), que usa unha base de datos na que almacena os contrasinais dos usuarios (no noso caso, esta base de datos será o servidor LDAP).
   • Un servidor emisor de tickets (Ticket Granting Server ou TGS), que lle proporcionará ao cliente o Ticket Granting Ticket (TGT) que logo lle permitirá autenticarse no servizo.
  • O servidor do servizo (Service Server ou SS), que autenticará ao usuario co ticket emitido polo servidor kerberos.


 • O funcionamento básico do protocolo é o seguinte:
  • O cliente solicita ao KDC un ticket e este lle devolverá dúas pezas: en primeiro lugar a chave de sesión que cifrará co contrasinal do usuario (e así asegúrase de que só se o usuario é válido poderá descifrala) e unha segunda peza coa chave de sesión de novo e o nome do usuario (que en kerberos recibe o nome de principal) cifrada co contrasinal do servizo ao que se pretende acceder (Esta segunda peza recibe o nome de Ticket de Servizo).
  • O cliente descifra a chave de sesión (xa que o ticket non o pode descrifrar) e úsaa para cifrar a hora actual e algunha información máis formando un paquete chamado autenticador. Envía este paquete xunto coa ticket ao Servidor do Servizo.
  • O Servidor do Servizo descifra o ticket co seu contrasinal, obtendo a chave de sesión e o nome do usuario (principal) que se quere conectar. Usa a chave de sesión para descifrar o autenticador e extraer a hora que contén, dándose por satisfeito se a hora concorda (con un certo marxe) coa actual.


 • A versión actual de kerberos é a 5.


-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez