Intents explícitos

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Intents explícitos

 • Crear o proxecto: U3_20_Intents.
 • Imos comezar usando os Intents de forma explícita, primeiro chamando a unha segunda activity que imos crear nós e logo chamando á calculadora.
 • Finalmente chamaremos a distintas activities, como contactos, navegador web, etc de forma implícita.
 • En calquera dos casos imos pasar información entre as Activities, ben dende a que chama á chamada, como viceversa.
 • Como indicamos imos comezar creando unha Aplicación con 2 Activities: unha principal e outra secundaria.
 • Logo lanzaremos a calculadora do sistema.


Lanzar unha segunda Activity propia da aplicación

 • Crear o proxecto: U3_20_Intents.

Creación dunha segunda Activity

 • Pódese facer manualmente ou a través da utilidade que proporciona o IDE para crear unha Activity.

O XML do layout da Activity principal

 • Observar na liña 41 que chamamos á segunda actividade co atributo xml: android:onClick
 1 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2   android:layout_width="match_parent"
 3   android:layout_height="match_parent"
 4   android:orientation="vertical"
 5   android:padding="5dp" >
 6 
 7   <LinearLayout
 8     android:layout_width="match_parent"
 9     android:layout_height="wrap_content"
10     android:orientation="horizontal" >
11 
12     <TextView
13       android:layout_width="wrap_content"
14       android:layout_height="wrap_content"
15       android:text="Dime o teu nome" />
16 
17     <EditText
18       android:id="@+id/et_nome"
19       android:layout_width="match_parent"
20       android:layout_height="wrap_content" />
21   </LinearLayout>
22 
23   <CheckBox
24     android:id="@+id/chk_destruir"
25     android:layout_width="match_parent"
26     android:layout_height="wrap_content"
27     android:checked="false"
28     android:text="Destruír esta activity ao chamar á 2ª" />
29 
30   <TextView
31     android:layout_width="wrap_content"
32     android:layout_height="wrap_content"
33     android:layout_gravity="center_horizontal"
34     android:text="Chamadas explícitas a intents"
35     android:textColor="#00F" />
36 
37   <Button
38     android:id="@+id/btn_enviar"
39     android:layout_width="match_parent"
40     android:layout_height="wrap_content"
41     android:onClick="onEnviarClick"
42     android:text="Chamar 2ª Activity: Recibir Datos" />
43 
44 </LinearLayout>

A clase Java a activity principal

 1 package com.example.u3_20_intents;
 2 
 3 import android.app.Activity;
 4 import android.content.Intent;
 5 import android.os.Bundle;
 6 import android.view.Menu;
 7 import android.view.View;
 8 import android.widget.CheckBox;
 9 import android.widget.TextView;
10 import android.widget.Toast;
11 
12 public class U3_20_Intents extends Activity {
13 
14 	public final static String NOME = "nome";
15 
16 	TextView tvNome;
17 
18 	@Override
19 	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
20 		super.onCreate(savedInstanceState);
21 		setContentView(R.layout.activity_u3_20__intents);
22 		tvNome = (TextView) findViewById(R.id.et_nome);
23 	}
24 
25 	@Override
26 	public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
27 		// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
28 		getMenuInflater().inflate(R.menu.u3_20__intents, menu);
29 		return true;
30 	}
31 
32 	public void onEnviarClick(View view) {
33 		CheckBox chkDestruir = (CheckBox) findViewById(R.id.chk_destruir);
34 
35 		Intent intent = new Intent(this, RecibirDatos.class);
36 		intent.putExtra(NOME, tvNome.getText().toString());
37 
38 		startActivity(intent);
39 
40 		if (chkDestruir.isChecked())
41 			finish();
42 	}
43 
44 	public void finish() {
45 		super.finish();
46 		Toast.makeText(this, "Mataches a actividade principal", Toast.LENGTH_SHORT).show();
47 	}
48 
49 }
 • Liña 14: Definimos unha constante de tipo String, chamada NOME. Observar que é pública.
 • Liña 35: Creamos un obxecto de tipo Intent. O construtor recibe 2 parámetros:
  • O primeiro parámetro é unha referencia ao contexto (a clase Activity é unha subclase de Context, por iso poñemos this).
  • O segundo parámetro é a clase que o sistema ‘intentará’ cargar (no noso caso o nome da clase asociada á Activity que desexamos cargar).
 • Liña 36: Asignamos ao intent un par CHAVE-VALOR a través do método putExtra(). Neste caso un valor String a través de NOME, definido na liña 14.
  • Tamén poderíamos non usar a constante: intent.putExtra("nome", tvNome.getText().toString())
 • Liña 38: Lanzamos a Activity
 • Liña 40-41: Se o CheckBox do Layout está marcado entón destruímos esta Activity:
  • Realizar probas marcando e desmarcando esta marca e premendo despois o botón Back da Segunda Activity..

O XML da Activity que recibe a chamada

 1 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 3   android:layout_width="match_parent"
 4   android:layout_height="match_parent"
 5   android:orientation="vertical" >
 6 
 7   <TextView
 8     android:id="@+id/tv_resultado"
 9     android:layout_width="wrap_content"
10     android:layout_height="wrap_content"
11     android:layout_gravity="center_horizontal"
12     android:text="resultado"
13     android:textSize="20sp" />
14 
15   <Button
16     android:id="@+id/btn_pechar"
17     android:layout_width="wrap_content"
18     android:layout_height="wrap_content"
19     android:layout_gravity="center_horizontal"
20     android:onClick="onPecharClick"
21     android:text="Pechar" />
22 
23 </LinearLayout>

A clase Java da Activity que recibe a chamada. Activity Secundaria.

 1 package com.example.u3_20_intents;
 2 
 3 import android.app.Activity;
 4 import android.content.Intent;
 5 import android.os.Bundle;
 6 import android.view.Menu;
 7 import android.view.View;
 8 import android.widget.TextView;
 9 import android.widget.Toast;
10 
11 public class RecibirDatos extends Activity {
12 	String Forma_Pechar_Activity;
13 
14 	@Override
15 	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
16 		super.onCreate(savedInstanceState);
17 		setContentView(R.layout.activity_recibir_datos);
18 		Forma_Pechar_Activity = " Premendo botonera Retroceso";
19 
20 		TextView tvResultado = (TextView) findViewById(R.id.tv_resultado);
21 
22 		Intent intent = getIntent();
23 
24 		tvResultado.setText("Ola " + intent.getExtras().getString(U3_20_Intents.NOME));
25 
26 	}
27 
28 	@Override
29 	public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
30 		// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
31 		getMenuInflater().inflate(R.menu.recibir_datos, menu);
32 		return true;
33 	}
34 
35 	public void onPecharClick(View view) {
36 		Forma_Pechar_Activity = " Premendo botón Pechar";
37 
38 		finish();
39 
40 	}
41 
42 	public void finish() {
43 		super.finish();
44 		Toast.makeText(this, "Saíches da actividade secundaria: " + Forma_Pechar_Activity, Toast.LENGTH_SHORT).show();
45 	}
46 
47 }
 • Para recuperar a información na segunda Activty hai que realizalo cando se está creando a Activity, pode ser nun método a parte chamado dende o onCreate() ou no propio onCreate();
 • Liña 11: Observar o nome da nova Clase.
 • Liña 12: Variable tipo String para gardar a forma na que se sae da segunda activity: Botón Pechar ou tecla Back.
 • Liña 18: Por defecto asignamos a esa variable que se sae da segunda Activty premendo o botón Back.
 • Liña 12: Creamos un intent onde recollemos cal foi o intent que iniciou esta Activity.
 • Liña 24: Collemos a información que viña en NOME e mostrámola nunha etiqueta de texto.
 • Liña 35-38: se se preme o botón de pechar destruirase esta Activity e cambiamos o valor da variable String.
 • Liña 42-44: Como xa se sabe da parte anterior do Cliclo de Vida dunha Activity este método (finish()) execútase cando se destrúe a Activity.

Pasar datos da actividade secundaria á principal

 • Até agora pasamos datos da actividade principal á secundaria.
 • Imos modificar a aplicación anterior, para que na secundaria se poida introducir o apelido dunha persoa e este se pase á actividade principal.
 • Ademais imos controlar na Actividade Principal se se volveu da actividade secundaria premendo o botón Pechar ou a botonera Back.


 • A continuación vanse ver os cambios introducidos no código anterior.

Pasar datos da secundaria á principal: A clase Java da Activity principal

 • A continuación vaise indicar o código que se engadiu ou modificou con respecto ao anterior.
 • Agora á actividade secundaria chámase con método startActivityForResult(intent, número). Este método indícalle que esperamos que nos devolva un resultado cando esta remate.
 • O número que lle pasamos á actividade secundaria é o que nos vai devolver esta cando se peche e así cando se volva á actividade principal, nesta, co método onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) podemos comprobar que número nos devolve a actividade que nos pasa o control e actuar en consecuencia. 1 package com.example.u3_20_intents;
 2 
 3 import android.app.Activity;
 4 import android.content.Intent;
 5 import android.os.Bundle;
 6 import android.view.Menu;
 7 import android.view.View;
 8 import android.widget.CheckBox;
 9 import android.widget.TextView;
10 import android.widget.Toast;
11 
12 public class U3_20_Intents extends Activity {
13 
14 	public final static String NOME = "com.example.NOME";
15 	private static final int COD_PETICION = 33;
16 
17 	TextView tvNome;
18 
19 	@Override
20 	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
21 		super.onCreate(savedInstanceState);
22 		setContentView(R.layout.activity_u3_20__intents);
23 		tvNome = (TextView) findViewById(R.id.et_nome);
24 	}
25 
26 	@Override
27 	public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
28 		// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
29 		getMenuInflater().inflate(R.menu.u3_20__intents, menu);
30 		return true;
31 	}
32 
33 	public void onEnviarClick(View view) {
34 		CheckBox chkDestruir = (CheckBox) findViewById(R.id.chk_destruir);
35 
36 		Intent intent = new Intent(this, RecibirDatos.class);
37 		intent.putExtra(NOME, tvNome.getText().toString());
38 
39 		// startActivity(intent);
40 		startActivityForResult(intent, COD_PETICION);
41 
42 		if (chkDestruir.isChecked())
43 			finish();
44 	}
45 
46 	protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
47 
48 		if (requestCode == COD_PETICION) {
49 			if (resultCode == RESULT_OK) {
50 				if (data.hasExtra("APELIDO"))
51 					Toast.makeText(this, tvNome.getText() + "\nO teu apelido é: " + data.getExtras().getString("APELIDO"), Toast.LENGTH_SHORT).show();
52 
53 			} else
54 				Toast.makeText(this, "Saíches da actividade secundaria sen premer o botón Pechar", Toast.LENGTH_SHORT).show();
55 		}
56 
57 	}
58 
59 	public void finish() {
60 		super.finish();
61 		Toast.makeText(this, "Mataches a actividade principal", Toast.LENGTH_SHORT).show();
62 	}
63 
64 }
 • Liña 15: Creamos unha constante enteira e asinámoslle un número calquera, que se lle vai pasar á actividade secundaria cando se chame e que ela nos vai devolver cando se peche.
 • Liña 39: Comentamos o método co que chamabamos antes á actividade secundaria.
 • Liña 40: Chamamos ao intent asociado á actividade secundaria, pasándolle un número que logo nos devolverá cando esta se peche e devolva o control á actividade principal.
 • Liña 46: o método onActivityResult (int requestCode, int resultCode, Intent data) actívase cando se volve dunha actividade secundaria.
  • En requestCode: recollemos o código que nos envía esa actividade secundaria, e así controlando ese código podemos saber de que actividade secundaria se regresou á principal.
  • En resultCode: recibimos o código que nos pasaron dende a actividade secundaria:
   • public static final int RESULT_CANCELED= 0 (0x00000000). Para cando queremos indicar que na actividade secundaria se cancelou algo.
   • public static final int RESULT_OK= -1 (0xffffffff). Para cando queremos indicar que o que se tiña que facer na activity secundaria fíxose correctamente.
  • data: recibimos o intent que nos envía a clase secundaria, e que podemos ver se nos pasa algún valor do estilo CHAVE-VALOR, url, etc.
 • Liña 48: Comprobamos se á volta á actividade principal é por mor da actividade secundaria: RecibirDatos que chamamos antes co número 33.
 • Liña 49: Comprobamos se na activity secundaria se concluíu dun xeito exitoso. Se non é así, unha das razóns polas que non se puido rematar foi porque se premeu o botón Back (liña 54).
 • Liña 50: comprobamos se o intent data ten un campo APELIDO de ser así ...
 • Liña 51: ... extraemos o seu valor e amosamos a través dun Toast.

Pasar datos da secundaria á principal: O XML da activity secundaria

 • Só se engadiu un EditText.
 1 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 3   android:layout_width="match_parent"
 4   android:layout_height="match_parent"
 5   android:orientation="vertical" >
 6 
 7   <TextView
 8     android:id="@+id/tv_resultado"
 9     android:layout_width="wrap_content"
10     android:layout_height="wrap_content"
11     android:layout_gravity="center_horizontal"
12     android:text="resultado"
13     android:textSize="20sp" />
14 
15   <EditText
16     android:id="@+id/et_apelido"
17     android:layout_width="wrap_content"
18     android:layout_height="wrap_content"
19     android:layout_gravity="center_horizontal"
20     android:hint="Introduce o teu apelido" />
21 
22   <Button
23     android:id="@+id/btn_pechar"
24     android:layout_width="wrap_content"
25     android:layout_height="wrap_content"
26     android:layout_gravity="center_horizontal"
27     android:onClick="onPecharClick"
28     android:text="Pechar" />
29 
30 </LinearLayout>

Pasar datos da secundaria á principal: A clase Java da Activity secundaria

 1 package com.example.u3_20_intents;
 2 
 3 import android.app.Activity;
 4 import android.content.Intent;
 5 import android.os.Bundle;
 6 import android.view.Menu;
 7 import android.view.View;
 8 import android.widget.EditText;
 9 import android.widget.TextView;
10 
11 public class RecibirDatos extends Activity {
12 	// String Forma_Pechar_Activity;
13 
14 	@Override
15 	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
16 		super.onCreate(savedInstanceState);
17 		setContentView(R.layout.activity_recibir_datos);
18 		// Forma_Pechar_Activity = " Premendo botonera Retroceso";
19 
20 		TextView tvResultado = (TextView) findViewById(R.id.tv_resultado);
21 
22 		Intent intent = getIntent();
23 
24 		tvResultado.setText("Ola " + intent.getExtras().getString(U3_20_Intents.NOME));
25 
26 	}
27 
28 	@Override
29 	public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
30 		// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
31 		getMenuInflater().inflate(R.menu.recibir_datos, menu);
32 		return true;
33 	}
34 
35 	public void onPecharClick(View view) {
36 		// Forma_Pechar_Activity = " Premendo botón Pechar";
37 		EditText et_apelido = (EditText) findViewById(R.id.et_apelido);
38 
39 		Intent datos_volta = new Intent();
40 		datos_volta.putExtra("APELIDO", et_apelido.getText().toString());
41 		setResult(RESULT_OK, datos_volta);
42 		finish();
43 
44 	}
45 
46 	public void finish() {
47 		super.finish();
48 		// Toast.makeText(this, "Saíches da actividade secundaria: " +
49 		// Forma_Pechar_Activity, Toast.LENGTH_SHORT).show();
50 	}
51 
52 }
 • Liñas 12,18,36,48 e 49: Comentámolas pois agora na actividade principal xa somos quen de saber se o usuario premeu ou non o botón Pechar ou Back.
 • Liña 39: Creamos un novo intent.
 • Liña 40: Engadimos datos extendidos ao intent, neste caso o par: APELIDO-Valor.
 • Liña 41: setResult envíalle o resultado á activity chamadora.


Chamar a unha activity doutra aplicación: á calculadora

 • A continuación imos engadir máis código ás clases e xmls anteriores para poder chamar a unha activity doutra aplicación, neste caso do sistema.
 • Imos facelo de forma explícita.

Chamar á calculadora: o xml da activity principal.

 • Simplemente engadimos un novo botón (Liñas 44-49).
 1 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2   android:layout_width="match_parent"
 3   android:layout_height="match_parent"
 4   android:orientation="vertical"
 5   android:padding="5dp" >
 6 
 7   <LinearLayout
 8     android:layout_width="match_parent"
 9     android:layout_height="wrap_content"
10     android:orientation="horizontal" >
11 
12     <TextView
13       android:layout_width="wrap_content"
14       android:layout_height="wrap_content"
15       android:text="Dime o teu nome" />
16 
17     <EditText
18       android:id="@+id/et_nome"
19       android:layout_width="match_parent"
20       android:layout_height="wrap_content" />
21   </LinearLayout>
22 
23   <CheckBox
24     android:id="@+id/chk_destruir"
25     android:layout_width="match_parent"
26     android:layout_height="wrap_content"
27     android:checked="false"
28     android:text="Destruír esta activity ao chamar á 2ª" />
29 
30   <TextView
31     android:layout_width="wrap_content"
32     android:layout_height="wrap_content"
33     android:layout_gravity="center_horizontal"
34     android:text="Chamadas explícitas a intents"
35     android:textColor="#00F" />
36 
37   <Button
38     android:id="@+id/btn_enviar"
39     android:layout_width="match_parent"
40     android:layout_height="wrap_content"
41     android:onClick="onEnviarClick"
42     android:text="Chamar 2ª Activity: Recibir Datos" />
43 
44   <Button
45     android:id="@+id/btn_calculadora"
46     android:layout_width="match_parent"
47     android:layout_height="wrap_content"
48     android:onClick="onCalculadoraClick"
49     android:text="Calculadora" />
50 
51 </LinearLayout>

Chamar á calculadora: A clase java da activity principal.

 • Engadimos o código para procesar o evento onClick do botón (Liñas 59-65).
 1 package com.example.u3_20_intents;
 2 
 3 import android.app.Activity;
 4 import android.content.Intent;
 5 import android.os.Bundle;
 6 import android.view.Menu;
 7 import android.view.View;
 8 import android.widget.CheckBox;
 9 import android.widget.TextView;
10 import android.widget.Toast;
11 
12 public class U3_20_Intents extends Activity {
13 
14 	public final static String NOME = "com.example.NOME";
15 	private static final int COD_PETICION = 33;
16 
17 	TextView tvNome;
18 
19 	@Override
20 	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
21 		super.onCreate(savedInstanceState);
22 		setContentView(R.layout.activity_u3_20__intents);
23 		tvNome = (TextView) findViewById(R.id.et_nome);
24 	}
25 
26 	@Override
27 	public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
28 		// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
29 		getMenuInflater().inflate(R.menu.u3_20__intents, menu);
30 		return true;
31 	}
32 
33 	public void onEnviarClick(View view) {
34 		CheckBox chkDestruir = (CheckBox) findViewById(R.id.chk_destruir);
35 
36 		Intent intent = new Intent(this, RecibirDatos.class);
37 		intent.putExtra(NOME, tvNome.getText().toString());
38 
39 		// startActivity(intent);
40 		startActivityForResult(intent, COD_PETICION);
41 
42 		if (chkDestruir.isChecked())
43 			finish();
44 	}
45 
46 	protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
47 
48 		if (requestCode == COD_PETICION) {
49 			if (resultCode == RESULT_OK) {
50 				if (data.hasExtra("APELIDO"))
51 					Toast.makeText(this, tvNome.getText() + "\nO teu apelido é: " + data.getExtras().getString("APELIDO"), Toast.LENGTH_SHORT).show();
52 
53 			} else
54 				Toast.makeText(this, "Saíches da actividade secundaria sen premer o botón Pechar", Toast.LENGTH_SHORT).show();
55 		}
56 
57 	}
58 
59 	public void onCalculadoraClick(View v) {
60 
61 		Intent intent = new Intent();
62 		intent.setClassName("com.android.calculator2", "com.android.calculator2.Calculator");
63 
64 		startActivity(intent);
65 	}
66 
67 	public void finish() {
68 		super.finish();
69 		Toast.makeText(this, "Mataches a actividade principal", Toast.LENGTH_SHORT).show();
70 	}
71 
72 }
 • Liña 62: Nesta ocasión co método setClassName(String packageName, String className) indicámoslle no nome do paquete que contén a clase e nome da clase.-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2015).