Instalación e configuración de sistemas ERP-CRM

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Anterior: Identificación de sistemas ERP-CRM
Seguinte: Administración básica e utilización de sistemas ERP-CMR

Instalación e configuración inicial de OpenERP 7.0

Nota: OpenERP vén de mudar o nome a Odoo: [1]

Instalamos OpenERP 7.0 nun Ubuntu Server

 • Inserimos a seguinte liña en /etc/apt/sources.list
deb http://nightly.openerp.com/7.0/nightly/deb/ ./ 
ou
deb http://nightly.odoo.com/7.0/nightly/deb/ ./
 • Instalamos OpenSSH, PostgreSQL, Java Tomcat e OpenERP cos seguintes comandos:
sudo su
apt-get update
apt-get install openssh-server
apt-get install postgresql
apt-get install tomcat7
apt-get install openerp
 • Accedemos desde calquera equipo da subrede utilizando un browser, indicando a IP do servidor e o porto 8069
Openerp7.png


 • Creamos unha nova base de datos, no exemplo, galaxia_sw (para unha empresa ficticia chamada Galaxia Software). Aínda que accedemos coa conta de administrador, inicialmente temos poucas opcións no menú lateral.
01iniOpenERP.PNG


 • Editamos a información do Administrador ou Administradora.
02admin.PNG


 • Creamos unha conta de usuario ou usuaria.
03empregada.PNG


 • Facemos clic na ligazón de arriba á esquerda para editar a información da empresa. Xeramos un informe de proba.
04empresa.PNG


 • Na mesma páxina, configuramos os datos da conta bancaria.
05conta.PNG

Instalación e configuración inicial de OpenERP 6.1

Aínda que se trata dunha versión antiga, presentamos esta alternativa como exemplo dunha instalación cliente-servidor.

Servidor

Vamos instalar o servidor OpenERP nun Ubuntu Desktop 13.04

 • Procuramos "openerp" no Centro de Software de Ubuntu e instalamos a versión completa.
01 Centro de software de Ubuntu.png
 • Configuramos Postgresql editando pg_hba.conf. En primeiro lugar obrigamos a que os usuarios da BD se autentiquen con clave encriptada: Na liña que comeza por "local all all" trocamos a última palabra por "md5".
sudo gedit /etc/postgresql/9.1/main/pg_hba.conf
02 Configurar BD.png
 • Reiniciamos Postgresql:
sudo /etc/init.d/postgresql restart
03 Reiniciar Postgresql.png
 • Creamos un usuario en Postgres con permiso para crear bases de datos. No noso exemplo chámase varela, con clave abc123.:
sudo su postgres
createuser varela --pwprompt
...(Responder as preguntas: Pode crear BDs, o resto non.)
exit
04 Crear usuario Postgres.png
 • Configuramos o servidor OpenERP para indicarlle o nome do usuario e clave creados no paso anterior:
sudo gedit /etc/openerp/openerp-server.conf
05 Configurar servidor OpenERP.png
 • Reiniciamos o servidor OpenERP co seguinte comando:
sudo /etc/init.d/openerp-server restart
06 Reiniciar servidor OpenERP.png

Cliente

Vamos instalar o cliente OpenERP nun Windows 7.

Temos a posibilidade de utilizar a versión completa, que serve tanto para instalar o servidor como o cliente.

Neste manual vamos instalar a versión cliente openerp-client-6.1-latest.exe.

Outras versións

 • Despois de instalar tenta conectar automaticamente co servidor OpenERP, pero como non está no mesmo computador dá erro. Temos que facer clic no botón "Cambiar" e especificar a IP do servidor OpenERP.
01 Inserir IP servidor.png
 • Agora a mensaxe de erro é distinta: "Non se atopou unha base de datos, debe crear unha!".
 1. Pechamos a xanela e vamos a Archivo, Bases de datos, Nueva base de datos.
 2. Inserimos o nome da nova BD. Neste exemplo, galaxia_bd (para unha empresa ficticia chamada Galaxia Software).
 3. Nesta operación tamén se crea a clave do administrador. Escribir unha e lembrala.
02 Crear nova BD.png
 • Xa dentro do cliente OpenERP, coa base de datos cargada, unha das primeiras cousas que podemos facer é configurar a zona horaria do usuario.
03 Cliente OpenERP.png
 • Creamos un novo usuario. En Dereitos de acceso, Sales Management, escollemos User.
04 Crear usuaria.png
 • Desconectamos a sesión do administrador e facemos login con ese novo usuario.
05 Login da usuaria.png
 • De novo como administrador, editamos a información xeral da compañía en Menú, Compañías, Your Company. Finalmente facemos clic en "Preview Header" para visualizar un infome de proba.
06 Info da empresa.png
 • Visualizamos os módulos instalados. Inicialmente, ningún.
07 Modulos inicio.png

Control remoto

Atención!

O servidor é o equipo que vai ser controlado remotamente, non noso caso, o Windows 7.

O cliente, neste exemplo Ubuntu, é o que se conecta ao servidor para acceder ao seu escritorio.

Servidor

No Windows 7, instalamos o servidor VNC

01 Instalar TightVNC.png


Cliente

Instalamos o cliente VNC, desde o centro de software de Ubuntu.

01 Instalar xtightvncviewer.png

Executamos a aplicación nun terminal, indicando a IP do servidor e o display :0

vncviewer IP:0
02 Executar vncviewer.png

Abre a conexión remota e podemos traballar no Windows 7.

03 Conexión remota.png

Para finalizar a conexión, volvemos ao terminal e executamos Control+C.

04 Cerre.png