Flotar e posicionar

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Sumario

Introdución

Có flotado e o posicionamiento CSS permite, en síntese, un máximo control sobre o lugar que cada elemento dunha páxina Web debe ocupar dentro da propia páxina, as súas condicións de visibilidade e "flotabilidade", así como o manexo de capas. Aquí veremos as propiedades CSS 2.1 para controlar o posicionamento dos elementos: float, clear, position, bottom, top, left, right, overflow, clip, visibility e z-index.

Fluxo normal

Cando se fala de fluxo normal significa que os obxectos se dispoñen de arriba a abaixo e de esquerda a dereita. Flotando e posicionando con CSS conseguimos que os elementos deixen o fluxo normal.

Flotar

Flotar serve para mover unha caixa á esquerda ou dereita ata que o seu borde exterior toque o borde da caixa que o contén ou outra caixa flotante.

Aprende.png
Nota

Cando queremos flotar un elemento éste terá que ter definido implícita o expresamente o seu largo.

As caixas flotantes non se atopan no "fluxo normal" do documento polo que as caixas que seguen o fluxo normal compórtanse coma se as flotantes non estivesen aí.

Flotar é mais que mover unha imaxe, serve para crear deseños multicolumna, barras de navegación de listas non numeradas, aliñación en forma de táboa sen táboas, e moito máis. Para todo iso empregarase a propiedade float.

Cando colocamos unha imaxe nun documento e lle cambiamos a alineación con respecto ao texto, en realidade o que estamos facendo é flotar. Agora grazas a CSS podemos controlar todas esas propiedades.

Caixas non flotantes

Para ver as consecuencias de flotar caixas facemos este exemplo base. Trátase de tres divs de distintas cores e tamaños, os tres están metidos no interior dun div chamado "contido" basicamente para que o conxunto se atope centrado no navegador.

 • Arquivo html:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
   "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilos.css" />
  <title>Flotar</title>
 </head>
 <body>
  <div id="contido">
    <div id="caixa1"> Caixa 1 </div>
    <div id="caixa2"> Caixa 2 </div>
    <div id="caixa3"> Caixa 3 </div>
  </div>
 </body>
</html>
 • Arquivo estilos.css:
body {
  font-weight: bold;
  color: white;
}
#contido {
 /* Ancho de 700px e centrado no navegador */
  width: 700px;
  margin: auto;
 /* Borde sólido e fondo gris clariño */
  border: solid 1px black;
  background-color: #CCCCCC;
}
#caixa1 {
  width: 100px; height: 100px;
  background-color:#FF0000;
  border: solid 1px black;
  margin: 10px;
}
#caixa2 {
  width: 130px; height: 130px;
  background-color:#00FF00;
  border: solid 1px black;
  margin: 10px;
}
#caixa3 {
  width: 160px; height: 160px;
  background-color:#0000FF;
  border: solid 1px black;
  margin: 10px;
}

Como se trata de tres elementos de bloque cada un deles comeza debaixo do anterior.

Flotar1.jpg

Flotar unha caixa á dereita

Agora flotamos a Caixa1 á dereita, así que temos que modificar o selector #caixa1 do arquivo estilos.css, o resto deixarémolo igual:

#caixa1 {
  width: 100px; height: 100px;
  background-color:#FF0000;
  border: solid 1px black;
  margin: 10px;
 /*Flotar á dereita */
  float: right;
}

Como se mostra na seguinte imaxe, cando se flota a Caixa1 á dereita, sácase do fluxo normal do documento e móvese á dereita ata que o seu borde dereito toca o borde dereito do bloque que o contén.

Flotar2.jpg
Nota: Recordade que non chega a "pegar de todo" pois no estilos.css configúrase para as tres caixas unha marxe de 10px en todos os lados.

Flotar unha caixa á esquerda

Agora ímos flotar a Caixa1 á esquerda, polo que se saca outra vez do fluxo do documento e móvese á esquerda ata que o borde esquerdo toca o borde esquerdo do bloque que o contén. Temos que modificar o selector #caixa1 do arquivo estilos.css, o resto deixarémolo igual:

#caixa1 {
  width: 100px; height: 100px;
  background-color:#FF0000;
  border: solid 1px black;
  margin: 10px;
 /*Flotar á esquerda */
  float: left;
}

Posto que xa non se atopa no fluxo do documento, non ocupa espazo e sitúase sobre a Caixa2, ocultando así parte dela.

Flotar3.jpg

Flotar todas as caixas á esquerda

Ó flotar as tres caixas á esquerda, Caixa1 móvese á esquerda ata que toca a caixa que o contén e as outras dúas caixas móvense á esquerda ata que tocan a caixa flotante anterior. Temos que modificar os selectores #caixa1, #caixa2 e #caixa3 do arquivo estilos.css tal e como se fixo no apartado anterior.

O resultado obtido podémolo ver na seguinte imaxe.

Flotar4.jpg

Aprende.png
Nota

Tal e como se ve na imaxe anterior, o div "contido" ten agora unha altura de 0px, xa que todo o que ten no seu interior está fóra do fluxo do documento. É dicir, non ten nada dentro e non precisa ter unha altura determinada.

Para que se volva a ver o "contedor":
 • Pódeselle poñer unha altura configurando no selector #contido a propiedade heigth cunha altura maior que o alto da caixa máis grande.
Así e todo os divs de cores seguen estando no interior do div "contido" e iso vese en que non saen do ancho marcado por este e o aliñamento é con respecto a el.
 • Tamén se pode flotar á esquerda a caixa con id #contido, así volvería a aparecer, iso si, flotada á esquerda.
 • Engadir un div totalmente baleiro dentro do div "contido" e despois das tres caixas flotadas e que configuraremos coa propiedade clear có valor, por exemplo, both. Esta é, sen dúbida, a mellor solución.

A seguinte imaxe mostra o resultado de engadir ó selector #contido a propiedade height: 200px.
Flotar5.jpg
 • Bloque contedor demasiado estreito.
Un caso curioso é cando o noso div "contido" é demasiado estreito como para que os elementos flotados collan horizontalmente. Se é así, o que non colla desprazarase cara abaixo. Podemos ver esta situación na seguinte imaxe, onde se configurou o ancho do div "contido" con un width de 350px (recordar que a suma dos anchos das tres caixas, mais as súas marxes, é maior que eses 350px).
Flotar6.jpg
A orde das caixas no documento HTML é Caixa1 - Caixa2 - Caixa3, pero se cambiamos a orde das caixas a Caixa 3 - Caixa2 - Caixa1 vemos na seguinte imaxe que o resultado cambia moito. Iso é debido a que a Caixa1 tropeza coa Caixa3 ó intentar ser flotada á esquerda.
Flotar7.jpg

Marxes negativos e solapamento

As dúas grandes regras do flotamento é que os obxectos flotados nunca deberían ir mais alá da área de contido do bloque que os contén e que nunca debería solapar a outros elementos. Podemos romper estas pautas cando aplicamos marxes negativos:

img {float: left; margin: -10px; }

Limpar (clear)

 • Se se quere que a área que está ó lado do elemento flotado se manteña limpa e que o seguinte elemento comeze na súa posición normal no bloque que o contén, utilizarase a propiedade clear.
 • Pode ter varios valores: left, right, both, none e inherit.
 • O valor left indica que o elemento comeza por debaixo de calquera elemento que fora flotado no extremo esquerdo do bloque ó que pertence.
 • O valor right igual que left pero cambiando esquerda por dereita.
 • O valor both move cara abaixo o elemento ata que estea limpo de elementos flotados a ambos lados.

Exemplo:

Partimos da seguinte imaxe e o seguinte texto:

Flotar-1.jpg


Agora aplicámoslle á marca IMG un estilo no que lle indicamos que a imaxe flote a esquerda, e ademáis engadímoslle un padding de 10px. E obteremos o seguinte resultado:

Flotar-2.jpg

Podemos observar que a imaxe sigue no seu lugar (co padding de 10 px correspondente) e o texto sube para flotar ó arredor da imaxe.

O problema que atopamos é que o div principal non é suficientemente alto para rodea-la imaxe, e isto é debido a que cando flotamos unha imaxe ésta é sacada do fluxo normal do documento. Polo tanto o div principal xa non ve a imaxe como parte do seu contido, polo que non pode rodeala.

Hai 2 formas de solucionar este problema:

1ª.- Engadirlle ó contedor principal a propiedade float. O facer isto o contedor principal abarcará o resto dos float anidados que teñamos dentro. O resultado é o seguinte:

Flotar-3.jpg

2ª.- Facer un clear both nalgún elemento que esté dentro do contedor principal (xeralmente o derradeiro elemento). Ísto pódese facer engadindo por exemplo á marca BR dita propiedade clear.

Aquí vémo-lo código do exemplo, e observamos que temos o contedor principal, unha imaxe e un párrafo e ningunha marca máis. Polo que podemos engadir un BR ó termina-lo párrafo e o resultado sería o mesmo.

Flotar-4.jpg

Polo tanto cando temos un elemento cunha propiedade clear, que esté contido dentro de un outro, dita propiedade cancelará a partir de ahí os floats que estean activados e o contedor principal expandirase automáticamente ata abarcar tódolos contedor anidados ,incluídos os elementos con propiedade float.

E o resultado será polo tanto:

Flotar-5.jpg

Posicionamento

Introdución ao posicionamento

Unha vez familiarizado có modelo de caixas é preciso pasar ós modelos de posicionamento e de formato visual para conseguir entender a forma na que se organizan os elementos nunha páxina.

Propiedade display

Nun documento temos elementos de tipo bloque como p, h1, div,... e elementos "en liña" como strong e span. É posible cambiar o modo en que o documento interpreta estes elementos empregando a propiedade display.

 • Para facer que un elemento "en liña" se comporte como un elemento de tipo bloque estableceremos a súa propiedade display en block.
 • Para facer que un elemento non xere caixa establecemos a súa propiedade display en none, isto fará que a caixa e todo o seu contido non se mostrará e non ocupará espazo no documento.

Propiedade position

Para posicionar elementos nun documento temos a propiedade position. A propiedade position admite cinco valores: absolute , relative , static , fixed e inherit. Por defecto é static que será que segue o fluxo normal dado pola posición dese elemento no (X)HTML.

 • position:static
A posición static é o valor por defecto de todos os elementos HTML, e polo tanto non fai falla especificar este estilo.
Os elementos en posición estática vanse debuxando un a continuación dotro, segundo as regras ordinarias, fluíndo coa páxina.
 • position: relative
A posición relativa é un concepto moi sinxelo de entender. Se posicionamos un elemento relativamente, permanecerá exactamente onde está. Logo, pode cambiar o elemento "relativo ao seu punto de partida" establecendo unha posición vertical ou horizontal.
Podemos ver este exemplo no que se desprazou a Caixa2 50px do extremo esquerdo e 50 px do extremo superior da súa posición relativa.
O CSS quedará así:
body {
  font-weight: bold;
  color: white;
}
#contido {
 /* Ancho de 700px e centrado no navegador */
  width: 350px;
  margin: auto;
 /* Borde sólido e fondo gris clariño */
  border: solid 1px black;
  background-color: #CCCCCC;
}
#caixa1 {
  width: 100px; height: 100px;
  background-color:#FF0000;
  border: solid 1px black;
  margin: 10px;
}
#caixa2 {
  width: 130px; height: 130px;
  background-color:#00FF00;
  border: solid 1px black;
  margin: 10px;
	/* Posicionamento relativo */
	position: relative;
	left: 50px; top: 50px;
}
#caixa3 {
  width: 160px; height: 160px;
  background-color:#0000FF;
  border: solid 1px black;
  margin: 10px;
}
E obteremos o seguinte resultado:
Flotar10.jpg
Fixádevos como se despraza a caixa verde pero o resto do documento segue supoñendo que se atopa na súa posición orixinal (como se non se movera).

Outro elemento posicionado relativamente que lle siga inmediatamente no fluxo HTML calculará a súa orixe como segue:

1. Se o seguinte elemento é un fillo do anterior, a orixe deste seguinte estará no final do anterior.
2. Se o seguinte elemento non é un fillo do primeiro elemento, este seguinte elemento terá a súa orixe onde o primeiro elemento tería o seu final se non se fixaran as súas propiedades top e left.
Para demostrar este segundo punto, mira como queda ó modificar o html e meter a Caixa 1 dentro da Caixa 2 que segue posicionada de xeito relativo:
Flotar11.jpg
 • position: absolute
A posición absoluta saca o elemento do fluxo do documento, non ocupando ningún espazo. Outros elementos no fluxo normal do documento actuarán como se o elemento posicionado absolutamente nunca estivese aí.
Se o noso elemento absoluto non está contido dentro de ningún outro, a posición de coordenadas mídese respecto do inicio da etiqueta BODY (contedor principal). Se o o noso elemento absoluto está contido dentro doutro elemento, e este contedor está posicionado absoluta ou relativamente, as coordenadas do elemento absoluto "contido" calcúlanse dende a orixe do elemento contedor.


Aprende.png
Determinar orixe coordenadas

Determinar a orixe de coordenadas a partir do cal se despraza unha caixa situada de forma absoluta é un proceso complexo que se compón dos seguintes pasos:

 • Búscanse todos os elementos colectores da caixa até chegar ao elemento da páxina.
 • Percórrense todos os elementos colectores empezando polo máis próximo á caixa e chegando até o BODY
 • De todos eles, o navegador queda co primeiro elemento colector que estea situado de calquera forma diferente a position: static
 • A esquina superior esquerda dese elemento colector situado é a orixe de coordenadas.

Os elementos "absolutamente" posicionados dentro dun documento HTML (e tamén os elementos children que engloba) non forman parte do fluír xeral do resto de elementos do documento. A súa posición é asignada independentemente da que ocupen o resto dos elementos do documento.
Configúrase a posición coas propiedades top e left: coa propiedade top indicamos a posición vertical da esquina superior esquerda do elemento a posicionar con respecto ao elemento anterior existente na páxina e, coa propiedade left a posición horizontal desa esquina con respecto ao elemento contedor.
Se configuramos a propiedade position da Caixa 2 como absolute o resultado é o seguinte:
Flotar12.jpg
 • position: fixed
  • O posicionamento fixo é como o posicionamento absoluto pero o elemento posicionase esta vez en relación o porto de visualización (normalmente, a fiestra do navegador).

Exemplos de posicionamento absoluto

Propiedade visibility

A propiedade visibility dun elemento controla se este será visualizado ou non, segun a fixemos en visible ou hidden.

Aínda que o elemento non sexa visible, continúa ocupando o seu espazo no fluír do documento. é dicir, ao contrario do que ocorría coa propiedade display (incluída dentro das propiedades de Clasificación): se a propiedade display fíxase en none, o espazo que debería ocupar este elemento é reutilizado.

Propiedade clip

A propiedade clip permite decidir que parte dun elemento será visible.


Aprende.png
Nota

Non afecta o espazo ocupado polo elemento no fluxo HTML.

O exemplo mostra a sintaxe para determinar a zona visible, usando regras de estilo in line, ou scripts.

A orde dos parámetros ha de ser: top, right, bottom, left:


Aprende.png
Nota

Para que o clip funcione a posicion debe axustarse a absolute.

<IMG ID=Olivia1 STYLE="position:absolute; top:0px; left:0px; width:136px; 
height:228px; clip:rect(0 136 228 0)" SRC=olivia1.gif>

Nesta dirección podedes atopar un uso interesante da función clip para crear thumbnails.

Propiedade overflow

A propiedade overflow permite elixir o que sucede co contido dun elemento cando este non encaixa ou coincide co rectángulo definido por algunha das propiedades top, left, height e width. Son catro posibles valores para esta propiedade:

 1. Visible -- Expande o tamaño do elemento até dar encaixe a todo o contido, é o valor por defecto.
 2. Hidden -- Axusta o tamaño do contido ao declarado do elemento.
 3. Auto -- Coloca barras de scroll no elemento só se o seu contido excede do tamaño fixado.
 4. Scroll -- Coloca barras de scroll independentemente do tamaño do elemento.

Exemplo de overflow:

<DIV STYLE="position:absolute; top:60px; left:0px; width:100px; height:100px; 
overflow:visible; background-color:red; ">
Isto é corto
</DIV>

<DIV STYLE="position:absolute; top:60px; left:200px; width:100px; height:100px; 
overflow:scroll; background-color:green; ">
Isto é largoooooooooo 
</DIV>

Propiedade z-index

Se cando definimos algun elemento con posicion absoluta, este ten que visualizarse no mesmo lugar ocupado por outro elemento, producirase unha superposición de elementos visualizandose, na parte coincidente, só o que está ocupando a posición ou capa superior.

Por defecto, os elementos se apilan na orde en que aparecen: o elemento situado mais tarde no arquivo orixe quedará arriba.

A propiedade z-index permite especificar o z-orde dos elementos, isto é, a orde de apilamiento en capas do documento.


Aprende.png
Nota

Os elementos con maior Z-INDEX son colocados encima dos que teñan menor Z-INDEX , quedando estes últimos tapados polos primeiros. A propiedade Z-INDEX só se aplica a elementos que teñan a propiedade position en absolute ou relative.

Exemplos de overflow e z-index.

Exemplo-overflow.jpg

Herdanza en CSS

CSS traballa na herdanza cunha valor denominado inherit. Cando se aplica a unha propiedade dun elemento este valor, dito elemento terá o mesmo valor que ten o elemento pai.


Por exemplo, con esta folla de estilos:

.un{
 background-color: blue;
 color: black;
}

.dous{
 background-color: inherit;
 color: inherit;
 font-weight: normal;
}

E o seguinte fragmento HTML

<div class="un">
 <p class="dous">
  Hola mundo, isto é un párrafo !
 </p>
</div>

A cor de fondo do elemento div "un" é de cor azul, porque a cor de fondo da propiedade está establecida en azul.

A cor de fondo do parágrafo é tamén de cor azul, porque a cor de fondo está establecida como inherit, e polo tanto herdará do elemento pai o seu color de fondo e tamén o color do texto por que tamén ten a propiedade como inherit.

Hai que ter en conta que non tódalas propiedades poden ser herdadas.

Recursos externos


--Vieites e Veiga 10 Nov 2008.