Exemplos JDBC

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Exemplos JDBC

Exemplos Java DB Derby

Exemplo 1: Conexión mediante JDBC a Java DB Derby amosando os resultados das consultas por pantalla

NOTA: A base de datos empregada para iste exemplo e máis información sobre Java DB Derby na seguinte ligazón: Traballando con Java DB Derby no IDE NetBeans

Código fonte Exemplo1

package exemplo;
import java.sql.*;
public class Exemplo1 {
  public static void main(String args[]){
	try {
      Class.forName("org.apache.derby.jdbc.ClientDriver");
      Connection conexion = DriverManager.getConnection(
        "jdbc:derby://localhost:1527/BDExemplo;create=true;user=app;password=abc1234");
      Statement consulta = conexion.createStatement();
      ResultSet taboa = consulta.executeQuery("SELECT * FROM app.exemplo");
      while(taboa.next())
      System.out.println(taboa.getInt(1)+"\t"+taboa.getString(2)+"\t"+taboa.getInt(3));
	}
	catch(ClassNotFoundException e){ System.out.println(e); }
	catch(SQLException e){ System.out.println(e); }
	catch(Exception e){ System.out.println(e); }
	}
}

Explicación código fonte Exemplo1

try {
01  Class.forName("org.apache.derby.jdbc.ClientDriver"); 
02  Connection conexion = DriverManager.getConnection(
03    "jdbc:derby://localhost:1527/BDExemplo;create=true;user=app;password=abc1234");
04  Statement consulta = conexion.createStatement();
05  ResultSet taboa = consulta.executeQuery("SELECT * FROM app.exemplo");
06  while(taboa.next())
07  System.out.println(taboa.getInt(1)+"\t"+taboa.getString(2)+"\t"+taboa.getInt(3));
  }

Liña 01: Cárgase o driver para poderse conectar mediante jdbc a unha base de datos Derby
Liñas 02-03: Establécese a conexión á base de datos Derby mediante DriverManager mediante a variable conexion(obxecto Connection). Pechado entre parénteses teremos a URL da conexión á base de datos:

 • jdbc:derby:// -->Protocolo de conexión á base de datos Derby mediante jdbc
 • localhost:1527/ -->Máquina:porto onde existe á base de datos Derby á acceder
 • BDExemplo --> Nome da base de datos Derby
 • create=true --> Crear a conexión
 • user=app --> Usuario con permisos de acceso á base de datos, neste caso app
 • password=abc1234 --> Contrasinal do usuario con acceso á base de datos, neste caso abc1234

Liña 04: Créase a variable consulta(obxecto Statement) que permitirá executar sentencias SQL
Liña 05: Contén os resultados das consultas SQL na variable taboa(obxecto ResultSet), isto é, a variable taboa contén as filas obtidas ao executar a sentencia SELECT * FROM app.exemplo
Liñas 06-07: Namentres existan rexistros que ensinar na variable táboa imprímeos por pantalla de forma tabulada.

08  catch(ClassNotFoundException e){ System.out.println(e); }
09  catch(SQLException e){ System.out.println(e); }
10  catch(Exception e){ System.out.println(e); }

Liña 08: Excepción ClassNotFoundException, que terá lugar polo xeral cando o programa non atope o Driver.
Liña 09: Excepción SQLException, que terá lugar cando existan erros de SQL: erros ao insertar datos, erros de sintaxe nas consultas, ...
Liña 10: Excepción xenérica Exception para calquera tipo de excepción.

Exemplo 2: Conexión mediante JDBC a Java DB Derby amosando os resultados das consultas nun JTable

NOTAS:
 1. A base de datos empregada para iste exemplo e máis información sobre Java DB Derby na seguinte ligazón: Traballando con Java DB Derby no IDE NetBeans
 2. Para entender iste exemplo é recomendable botarlle unha ollada ao Exemplo 1


Partindo do código do Exemplo1 imos modificalo para poder amosar os resultados das consultas nun compoñente Swing JTable, para isto crearemos unha clase que herde da clase AbstractTableModel. Con ista clase é posible implementar, dunha forma máis completa e eficiente, os métodos necesarios para crear un modelo de táboa. Os modelos de táboa son obxectos que implementan a interface TableModel, a través deles é posible persoalizar moito máis e mellor o comportamento dos compoñentes JTable, permitindo empregar ao máximo as súas potencialidades.
Para crear un TableModel como subclase de AbstractTableModel necesitaremos implementar únicamente os seguintes tres métodos:
 1. public int getRowCount() --> Devolve o número de filas que terá a táboa
 2. public int getColumnCount() --> Devolve o número de columnas que terá a táboa
 3. public Object getValueAt(int row, int column) --> Devolve o dato indicado dunha celda da táboa mediante o par (fila, columna), considerando que (0,0) representa a primeira fila e a primeira columna respectivamente.
A maiores implementaremos un cuarto método: public String getColumnName( int column ) , que devolve o nome de cada columna que posúe a táboa.

Código fonte Exemplo2

package exemplo;
import java.awt.*;
import java.sql.*;
import javax.swing.*;

public class Exemplo2 extends JFrame {
  
  public Exemplo2() {
    super( "Amosando resultados da consulta nun JTable" );
    try {
      AmosarTaboaResultados modeloTaboa = new AmosarTaboaResultados(
          "org.apache.derby.jdbc.ClientDriver",
          "jdbc:derby://localhost:1527/BDExemplo;create=true;user=app;password=abc1234",
          "SELECT * FROM app.exemplo" );
      JTable taboaResultados = new JTable(modeloTaboa);
      getContentPane().setLayout(new BorderLayout());
      getContentPane().add( new JScrollPane(taboaResultados) , BorderLayout.CENTER );
      setSize( 450, 150 );
      setVisible( true );
    } 
    catch (ClassNotFoundException e) {JOptionPane.showMessageDialog(null,
        e.getMessage(), "Non se atopou controlador", JOptionPane.ERROR_MESSAGE );}
    catch (SQLException e) {JOptionPane.showMessageDialog(null,
        e.getMessage(), "Erro na consulta SQL", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);}
    catch (Exception e){JOptionPane.showMessageDialog(null,
        e.getMessage(), "", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);}
  }
  
  
  public static void main( String args[] ) {
    JFrame.setDefaultLookAndFeelDecorated(true);
    new Exemplo2();
  }
} 
package exemplo;

import java.sql.*;
import javax.swing.table.*;

public class AmosarTaboaResultados extends AbstractTableModel {
  private Connection conexion;
  private Statement consulta;
  private ResultSet taboa;
  private ResultSetMetaData metaDatos;
  private int numeroDeFilas;
  
  public AmosarTaboaResultados( String controlador, String url,
      String consulta ) throws SQLException, ClassNotFoundException {
    Class.forName( controlador );
    conexion = DriverManager.getConnection( url );
    this.consulta = conexion.createStatement(
        ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE,
        ResultSet.CONCUR_READ_ONLY );
    establecerConsulta( consulta );
  }
    
  public int getRowCount() throws IllegalStateException {
    return numeroDeFilas;
  }

  public int getColumnCount() {
    try {
      return metaDatos.getColumnCount();
    }
    catch (SQLException e) {e.printStackTrace();}
    return 0;
  }
  
  public String getColumnName( int columna ) {
    try {
      return metaDatos.getColumnName( columna + 1 );
    }
    catch (SQLException e) {e.printStackTrace();}
    return "";
  }

  public Object getValueAt( int fila, int columna ) {
    try {
      taboa.absolute( fila + 1 );
      return taboa.getObject( columna + 1 );
    }
    catch (SQLException e) {e.printStackTrace();}
    return "";
  }
 
  public void establecerConsulta( String consulta ) {
    try {
    taboa = this.consulta.executeQuery( consulta );
    metaDatos = taboa.getMetaData();
    taboa.last();          
    numeroDeFilas = taboa.getRow(); 
    fireTableStructureChanged();
    }
    catch (SQLException e) {e.printStackTrace();}
  }

} 

Explicación código fonte Exemplo2

Explicación Clase Exemplo2
00 public class Exemplo2 extends JFrame {
  
01  public Exemplo2() {
02    super( "Amosando resultados da consulta nun JTable" );
03    try {
04      AmosarTaboaResultados modeloTaboa = new AmosarTaboaResultados(
05          "org.apache.derby.jdbc.ClientDriver",
06          "jdbc:derby://localhost:1527/BDExemplo;create=true;user=app;password=abc1234",
07          "SELECT * FROM app.exemplo" );
08      JTable taboaResultados = new JTable(modeloTaboa);
09      getContentPane().setLayout(new BorderLayout());
10      getContentPane().add( new JScrollPane(taboaResultados) , BorderLayout.CENTER );
11      setSize( 450, 150 );
12      setVisible( true );
13    } 
14    catch (ClassNotFoundException e) {JOptionPane.showMessageDialog(null,
15        e.getMessage(), "Non se atopou controlador", JOptionPane.ERROR_MESSAGE );}
16    catch (SQLException e) {JOptionPane.showMessageDialog(null,
17        e.getMessage(), "Erro na consulta SQL", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);}
18    catch (Exception e){JOptionPane.showMessageDialog(null,
19        e.getMessage(), "", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);}
20  }
  
  
21  public static void main( String args[] ) {
22    JFrame.setDefaultLookAndFeelDecorated(true);
23    new Exemplo2();
24  }
25 } 

Liñas 4,5,6,7: Chamada ao constructor da clase AmosarTaboaResultados mediante a creación da variable obxecto modeloTaboa. Na sinatura do constructor envíanse o driver para recoñecer a base de datos, a conexión á base de datos e a consulta requerida á base de datos, respectivamente.
Liña 8: Creación da variable obxecto taboaResultados co modelo modeloTaboa como parámetro na sinatura do construtor JTable
Liña 9: Establecer para a formulario JFrame da clase Exemplo2 o xestor de compoñentes (distribuidor de contidos) BorderLayout.
Liña 10: Engadir barras de desprazamento á táboa.
Liña 11: Tamaño predeterminado para o formulario.
Liña 12: Facer visible o formulario con todos os compoñentes pertencentes ao mesmo.
Liñas 14,15: Excepción ClassNotFoundException, que terá lugar polo xeral cando o programa non atope o Driver.
Liña 16,17: Excepción SQLException, que terá lugar cando existan erros de SQL: erros ao insertar datos, erros de sintaxe nas consultas, ...
Liña 18,19: Excepción xenérica Exception para calquera tipo de excepción.

Explicación Clase AmosarTaboaResultados
01  public class AmosarTaboaResultados extends AbstractTableModel {
02  private Connection conexion;
03  private Statement consulta;
04  private ResultSet taboa;
05  private ResultSetMetaData metaDatos;
06  private int numeroDeFilas;
  
07  public AmosarTaboaResultados( String controlador, String url,
08      String consulta ) throws SQLException, ClassNotFoundException {
09    Class.forName( controlador );
10    conexion = DriverManager.getConnection( url );
11    this.consulta = conexion.createStatement(
12        ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE,
13        ResultSet.CONCUR_READ_ONLY );
14    establecerConsulta( consulta );
15  }
    
16  public int getRowCount() throws IllegalStateException {
17    return numeroDeFilas;
18  }

19  public int getColumnCount() {
20    try {
21      return metaDatos.getColumnCount();
22    }
23    catch (SQLException e) {e.printStackTrace();}
24    return 0;
25  }
  
26  public String getColumnName( int columna ) {
27    try {
28      return metaDatos.getColumnName( columna + 1 );
29    }
30    catch (SQLException e) {e.printStackTrace();}
31    return "";
32  }

33  public Object getValueAt( int fila, int columna ) {
34    try {
35      taboa.absolute( fila + 1 );
36      return taboa.getObject( columna + 1 );
37    }
38    catch (SQLException e) {e.printStackTrace();}
38    return "";
39  }
 
40  public void establecerConsulta( String consulta ) {
41    try {
42    taboa = this.consulta.executeQuery( consulta );
43    metaDatos = taboa.getMetaData();
44    taboa.last();          
45    numeroDeFilas = taboa.getRow(); 
46    fireTableStructureChanged();
47    }
48    catch (SQLException e) {e.printStackTrace();}
49  }

50 } 

Liña 1: Declaración da clase AmosarTaboaResultados que herda da clase AbstractTableModel
Liñas 2,3,4,5,6: Declaración dos campos da clase para poder establecer a conexión coa base de datos e representar os datos nunha táboa creada a través dun modelo personalizado mediante a clase AbstractTableModel
Liñas 7,8,9,10,11,12,13,14,15: Declaración do construtor AmosarTaboaResultados. Na súa signatura espera 3 parámetros, respectivamente: o driver para recoñecer a base de datos, como conectar á base de datos, a consulta requerida á base de datos. Nas liñas 12,13 o conxunto de resultados obtidos son non sensibles ao desprazamento e de só lectura respectivamente.
Liñas 16,17,18: Declaración do método getRowCount que permite a obtención do número de filas da táboa resultado da consulta SQL do ResultSet. O número de filas que debe ter un JTable debe coincidir co número de rexistros aos que fai referencia a consulta SQL do ResulSet. A interface ResultSet non dispón de ningún método que devolva esa información, polo que a forma de obtela será mediante o desprazamento do ResulSet á última fila e devolvendo a continuación o índice asociado a ésta. Por iso existen as liñas 44, 45.
Liñas 19,20,21,22,23,24,25: Declaración do método getColumnCount que permite a obtención do número de columnas da táboa resultado da consulta SQL do ResulSet. O número de columnas que debe ter un JTable debe coincidir co número de campos aos que fai referencia a consulta SQL do ResulSet. Esta información a interface ResultSet pode obtela a partir do obxecto ResulSetMetaData de nome metaDatos.
Liñas 26,27,28,29,30,31,32: Declaración do método getColumnName que permite a obtención dos nomes das columnas, o cal tamén pode obterse a partir do obxecto ResulSetMetaData de nome metaDatos.
Liñas 33,34,35,36,37,38,39: Declaración do método getValueAt que devolve á táboa o valor correspondente á celda indicada. Para isto emprega unha variable obxecto ResultSet de nome taboa desprazable, para obter todos os valores das celdas.
Liñas 44,45: Ver explicación liñas 16,17,18.
Liña 46: Actualizar a táboa.

Exemplo 3: Base de datos Derby embebida na aplicación. Conexión mediante JDBC a Java DB Derby Embebida amosando os resultados das consultas por pantalla

NOTA: A base de datos empregada para iste exemplo e máis información sobre Java DB Derby na seguinte ligazón: Traballando con Java DB Derby no IDE NetBeans

Código fonte Exemplo3

package exemplo;
import java.sql.*;
public class Exemplo1 {
  public static void main(String args[]){
	try {
      Class.forName("org.apache.derby.jdbc.EmbeddedDriver");
      Connection conexion = DriverManager.getConnection(
        "jdbc:derby:dist/BDExemplo;create=true;user=app;password=abc1234");
      Statement consulta = conexion.createStatement();
      ResultSet taboa = consulta.executeQuery("SELECT * FROM app.exemplo");
      while(taboa.next())
      System.out.println(taboa.getInt(1)+"\t"+taboa.getString(2)+"\t"+taboa.getInt(3));
	}
	catch(ClassNotFoundException e){ System.out.println(e); }
	catch(SQLException e){ System.out.println(e); }
	catch(Exception e){ System.out.println(e); }
	}
}

Explicación código fonte Exemplo3

try {
01  Class.forName("org.apache.derby.jdbc.EmbeddedDriver"); 
02  Connection conexion = DriverManager.getConnection(
03    "jdbc:derby:dist/BDExemplo;create=true;user=app;password=abc1234");
04  Statement consulta = conexion.createStatement();
05  ResultSet taboa = consulta.executeQuery("SELECT * FROM app.exemplo");
06  while(taboa.next())
07  System.out.println(taboa.getInt(1)+"\t"+taboa.getString(2)+"\t"+taboa.getInt(3));
  }

Liña 01: Cárgase o driver para poderse conectar mediante jdbc a unha base de datos Derby
Liñas 02-03: Establécese a conexión á base de datos Derby mediante DriverManager mediante a variable conexion(obxecto Connection). Pechado entre parénteses teremos a URL da conexión á base de datos:
jdbc:derby:dist/BDExemplo;create=true;user=app;password=abc1234"'

 • jdbc:derby:// -->Protocolo de conexión á base de datos Derby mediante jdbc
 • dist/ -->Ruta onde existe á base de datos Derby á acceder
 • BDExemplo --> Nome da base de datos Derby
 • create=true --> Crear a conexión
 • user=app --> Usuario con permisos de acceso á base de datos, neste caso app
 • password=abc1234 --> Contrasinal do usuario con acceso á base de datos, neste caso abc1234

Liña 04: Créase a variable consulta(obxecto Statement) que permitirá executar sentencias SQL
Liña 05: Contén os resultados das consultas SQL na variable taboa(obxecto ResultSet), isto é, a variable taboa contén as filas obtidas ao executar a sentencia SELECT * FROM app.exemplo
Liñas 06-07: Namentres existan rexistros que ensinar na variable táboa imprímeos por pantalla de forma tabulada.

08  catch(ClassNotFoundException e){ System.out.println(e); }
09  catch(SQLException e){ System.out.println(e); }
10  catch(Exception e){ System.out.println(e); }

Liña 08: Excepción ClassNotFoundException, que terá lugar polo xeral cando o programa non atope o Driver.
Liña 09: Excepción SQLException, que terá lugar cando existan erros de SQL: erros ao insertar datos, erros de sintaxe nas consultas, ...
Liña 10: Excepción xenérica Exception para calquera tipo de excepción.

Empaquetar a aplicación Exemplo3 para que sexa embebida

 1. En GNU/Linux:
  IMPORTANTE: Para que funcione o exemplo en calquera equipo GNU/Linux onde executemos a aplicación é imprescindible empaquetar a aplicación mediante a estrutura seguinte:
  instalacion/
  |-- dist
  |  |-- BDExemplo
  |  |  |-- db.lck
  |  |  |-- dbex.lck
  |  |  |-- log
  |  |  |-- seg0
  |  |  |-- service.properties
  |  |  `-- tmp
  |  |-- EmbeberDerby.jar
  |  `-- lib
  |    |-- derby.jar
  |    `-- derbytools.jar
  `-- instalacion.sh
  

 2. En Windows teremos case a mesma estrutura, soamente hai que cambiar o arquivo instalacion.sh polo arquivo instalacion.bat. Os 2 arquivos básicamente diferencianse en como cargar as variables de contorna, en GNU/Linux emprégase o comando export mentres que en Windows emprégase o comando set
NOTA: Para máis información sobre os arquivos instalacion.sh e instalacion.bat ver os apartados seguintes a iste

Descargar unha estrutura tipo da aplicación embebida Exemplo3

Podes atopar esta estrutura exemplo válida para GNU/Linux e Windows na seguinte ligazón: instalacion.zip

NOTA:Lembra que en Windows o arquivo instalacion.sh trocase por instalacion.bat (ver os apartados anterior e seguinte para máis información ao respecto)

Explicación da estrutura da aplicación embebida Exemplo3

 1. Cartafol de nome instalacion--> O cartafol raiz da aplicación embebida.
 2. Arquivo instalacion/EmbeberDerby.jar--> Paquete jar da aplicación.
 3. Arquivo instalacion/instalacion.sh para GNU/Linux ou instalacion/instalacion.bat para Windows--> Script ou ficheiro por lotes que incorpora á variable CLASSPATH a ruta onde se atopan os paquetes Derby: derby.jar e derbytools.jar; o seu contido é o seguinte:
  1. Arquivo instalacion.sh:
   #!/bin/sh
   RUTA_ACTUAL=`pwd`
   export CLASSPATH=$RUTA_ACTUAL/dist/lib/derby.jar:$RUTA_ACTUAL/dist/lib/derbytools.jar:${CLASSPATH}
   java -jar dist/EmbeberDerby.jar
   

  2. Arquivo instalacion.bat:
   @echo off
   set CLASSPATH=.\dist\lib\derby.jar;.\dist\lib\derbytools.jar;%CLASSPATH%
   java -jar dist/EmbeberDerby.jar
   
 4. Cartafol instalacion/dist --> Cartafol que contén a BBDD Derby, neste caso, BDExemplo
 5. Cartafol instalacion/dist/lib--> Cartafol que contén os paquetes Derby: derby.jar e derbytools.jar

Execución da aplicación embebida Exemplo3

Execución en liña de comandos, nun terminal, da aplicación embebida Exemplo3
 1. Entrar no directorio raiz da aplicación embebida:
  cd instalacion
  1. En GNU/Linux executar o script instalacion.sh:
   sh instalacion.sh

  2. En Windows executar o ficheiro por lotes instalacion.bat:
   instalacion.bat
Execución en contorna gráfica da aplicación embebida Exemplo3
 1. Navegar mediante un explorador á ruta onde está situada a aplicación embebida
 2. Dobre clic co rato en instalacion.sh para sistemas operativos GNU/Linux ou en instalacion.bat para sistemas operativos Windows

Exemplos MySQL

Exemplo 1: Conexión mediante JDBC a MySQL amosando os resultados das consultas por pantalla

NOTAS:
 1. Estes exemplos son os mesmos que os de Java DB Derby. Soamente cambia nos mesmos as liñas de código correspondentes á carga do driver e a conexión coa base de datos:
   Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
   Connection conexion = DriverManager.getConnection(
            "jdbc:mysql://localhost:3306/BDExemplo?" + "user=app&password=abc1234");
  
 2. A base de datos empregada para iste exemplo e máis información sobre Java DB Derby na seguinte ligazón: Traballando con Java DB Derby no IDE NetBeans

Código fonte Exemplo1

package exemplo;
import java.sql.*;
public class Exemplo1 {
  public static void main(String args[]){
	try {
       Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
       Connection conexion = DriverManager.getConnection(
          "jdbc:mysql://localhost:3306/BDExemplo?" + "user=app&password=abc1234");
      Statement consulta = conexion.createStatement();
      ResultSet taboa = consulta.executeQuery("SELECT * FROM BDExemplo.EXEMPLO");
      while(taboa.next())
      System.out.println(taboa.getInt(1)+"\t"+taboa.getString(2)+"\t"+taboa.getInt(3));
	}
	catch(ClassNotFoundException e){ System.out.println(e); }
	catch(SQLException e){ System.out.println(e); }
	catch(Exception e){ System.out.println(e); }
	}
}

Explicación código fonte Exemplo1

try {
01  Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
02  Connection conexion = DriverManager.getConnection(
03      "jdbc:mysql://localhost:3306/BDExemplo?" + "user=app&password=abc1234");
04  Statement consulta = conexion.createStatement();
05  ResultSet taboa = consulta.executeQuery("SELECT * FROM BDExemplo.EXEMPLO");
06  while(taboa.next())
07  System.out.println(taboa.getInt(1)+"\t"+taboa.getString(2)+"\t"+taboa.getInt(3));
  }

Liña 01: Cárgase o driver para poderse conectar mediante jdbc a unha base de datos MySQL
Liñas 02-03: Establécese a conexión á base de datos MySQL mediante DriverManager mediante a variable conexion(obxecto Connection). Pechado entre parénteses teremos a URL da conexión á base de datos:

 • jdbc:mysql:// -->Protocolo de conexión á base de datos MySQL mediante jdbc
 • localhost:3306/ -->Máquina:porto onde existe á base de datos MySQL á acceder
 • BDExemplo --> Nome da base de datos MySQL
 • create=true --> Crear a conexión
 • user=app --> Usuario con permisos de acceso á base de datos, neste caso app
 • password=abc1234 --> Contrasinal do usuario con acceso á base de datos, neste caso abc1234

Liña 04: Créase a variable consulta(obxecto Statement) que permitirá executar sentencias SQL
Liña 05: Contén os resultados das consultas SQL na variable taboa(obxecto ResultSet), isto é, a variable taboa contén as filas obtidas ao executar a sentencia SELECT * FROM BDExemplo.EXEMPLO
Liñas 06-07: Namentres existan rexistros que ensinar na variable táboa imprímeos por pantalla de forma tabulada.

08  catch(ClassNotFoundException e){ System.out.println(e); }
09  catch(SQLException e){ System.out.println(e); }
10  catch(Exception e){ System.out.println(e); }

Liña 08: Excepción ClassNotFoundException, que terá lugar polo xeral cando o programa non atope o Driver.
Liña 09: Excepción SQLException, que terá lugar cando existan erros de SQL: erros ao insertar datos, erros de sintaxe nas consultas, ...
Liña 10: Excepción xenérica Exception para calquera tipo de excepción.

Exemplo 2: Conexión mediante JDBC a MySQL amosando os resultados das consultas nun JTable

NOTAS:
 1. Estes exemplos son os mesmos que os de Java DB Derby. Soamente cambia nos mesmos as liñas de código correspondentes á carga do driver e a conexión coa base de datos:
   Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
   Connection conexion = DriverManager.getConnection(
            "jdbc:mysql://localhost:3306/BDExemplo?" + "user=app&password=abc1234");
  
 2. A base de datos empregada para iste exemplo e máis información sobre Java DB Derby na seguinte ligazón: Traballando con Java DB Derby no IDE NetBeans
 3. Para entender iste exemplo é recomendable botarlle unha ollada ao Exemplo 1


Partindo do código do Exemplo1 imos modificalo para poder amosar os resultados das consultas nun compoñente Swing JTable, para isto crearemos unha clase que herde da clase AbstractTableModel. Con ista clase é posible implementar, dunha forma máis completa e eficiente, os métodos necesarios para crear un modelo de táboa. Os modelos de táboa son obxectos que implementan a interface TableModel, a través deles é posible persoalizar moito máis e mellor o comportamento dos compoñentes JTable, permitindo empregar ao máximo as súas potencialidades.
Para crear un TableModel como subclase de AbstractTableModel necesitaremos implementar únicamente os seguintes tres métodos:
 1. public int getRowCount() --> Devolve o número de filas que terá a táboa
 2. public int getColumnCount() --> Devolve o número de columnas que terá a táboa
 3. public Object getValueAt(int row, int column) --> Devolve o dato indicado dunha celda da táboa mediante o par (fila, columna), considerando que (0,0) representa a primeira fila e a primeira columna respectivamente.
A maiores implementaremos un cuarto método: public String getColumnName( int column ) , que devolve o nome de cada columna que posúe a táboa.

Código fonte Exemplo2

package exemplo;
import java.awt.*;
import java.sql.*;
import javax.swing.*;

public class Exemplo2 extends JFrame {
  
  public Exemplo2() {
    super( "Amosando resultados da consulta nun JTable" );
    try {
      AmosarTaboaResultados modeloTaboa = new AmosarTaboaResultados(
          "com.mysql.jdbc.Driver",
          "jdbc:mysql://localhost:3306/BDExemplo?" + "user=app&password=abc1234",
          "SELECT * FROM BDExemplo.EXEMPLO" );
      JTable taboaResultados = new JTable(modeloTaboa);
      getContentPane().setLayout(new BorderLayout());
      getContentPane().add( new JScrollPane(taboaResultados) , BorderLayout.CENTER );
      setSize( 450, 150 );
      setVisible( true );
    } 
    catch (ClassNotFoundException e) {JOptionPane.showMessageDialog(null,
        e.getMessage(), "Non se atopou controlador", JOptionPane.ERROR_MESSAGE );}
    catch (SQLException e) {JOptionPane.showMessageDialog(null,
        e.getMessage(), "Erro na consulta SQL", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);}
    catch (Exception e){JOptionPane.showMessageDialog(null,
        e.getMessage(), "", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);}
  }
  
  
  public static void main( String args[] ) {
    JFrame.setDefaultLookAndFeelDecorated(true);
    new Exemplo2();
  }
} 
package exemplo;

import java.sql.*;
import javax.swing.table.*;

public class AmosarTaboaResultados extends AbstractTableModel {
  private Connection conexion;
  private Statement consulta;
  private ResultSet taboa;
  private ResultSetMetaData metaDatos;
  private int numeroDeFilas;
  
  public AmosarTaboaResultados( String controlador, String url,
      String consulta ) throws SQLException, ClassNotFoundException {
    Class.forName( controlador );
    conexion = DriverManager.getConnection( url );
    this.consulta = conexion.createStatement(
        ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE,
        ResultSet.CONCUR_READ_ONLY );
    establecerConsulta( consulta );
  }
    
  public int getRowCount() throws IllegalStateException {
    return numeroDeFilas;
  }

  public int getColumnCount() {
    try {
      return metaDatos.getColumnCount();
    }
    catch (SQLException e) {e.printStackTrace();}
    return 0;
  }
  
  public String getColumnName( int columna ) {
    try {
      return metaDatos.getColumnName( columna + 1 );
    }
    catch (SQLException e) {e.printStackTrace();}
    return "";
  }

  public Object getValueAt( int fila, int columna ) {
    try {
      taboa.absolute( fila + 1 );
      return taboa.getObject( columna + 1 );
    }
    catch (SQLException e) {e.printStackTrace();}
    return "";
  }
 
  public void establecerConsulta( String consulta ) {
    try {
    taboa = this.consulta.executeQuery( consulta );
    metaDatos = taboa.getMetaData();
    taboa.last();          
    numeroDeFilas = taboa.getRow(); 
    fireTableStructureChanged();
    }
    catch (SQLException e) {e.printStackTrace();}
  }

} 

Explicación código fonte Exemplo2

Explicación Clase Exemplo2
00 public class Exemplo2 extends JFrame {
  
01  public Exemplo2() {
02    super( "Amosando resultados da consulta nun JTable" );
03    try {
04      AmosarTaboaResultados modeloTaboa = new AmosarTaboaResultados(
05         "com.mysql.jdbc.Driver",
06         "jdbc:mysql://localhost:3306/BDExemplo?" + "user=app&password=abc1234",
 07         "SELECT * FROM BDExemplo.EXEMPLO" );
08      JTable taboaResultados = new JTable(modeloTaboa);
09      getContentPane().setLayout(new BorderLayout());
10      getContentPane().add( new JScrollPane(taboaResultados) , BorderLayout.CENTER );
11      setSize( 450, 150 );
12      setVisible( true );
13    } 
14    catch (ClassNotFoundException e) {JOptionPane.showMessageDialog(null,
15        e.getMessage(), "Non se atopou controlador", JOptionPane.ERROR_MESSAGE );}
16    catch (SQLException e) {JOptionPane.showMessageDialog(null,
17        e.getMessage(), "Erro na consulta SQL", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);}
18    catch (Exception e){JOptionPane.showMessageDialog(null,
19        e.getMessage(), "", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);}
20  }
  
  
21  public static void main( String args[] ) {
22    JFrame.setDefaultLookAndFeelDecorated(true);
23    new Exemplo2();
24  }
25 } 

Liñas 4,5,6,7: Chamada ao constructor da clase AmosarTaboaResultados mediante a creación da variable obxecto modeloTaboa. Na sinatura do constructor envíanse o driver para recoñecer a base de datos, a conexión á base de datos e a consulta requerida á base de datos, respectivamente.
Liña 8: Creación da variable obxecto taboaResultados co modelo modeloTaboa como parámetro na sinatura do construtor JTable
Liña 9: Establecer para a formulario JFrame da clase Exemplo2 o xestor de compoñentes (distribuidor de contidos) BorderLayout.
Liña 10: Engadir barras de desprazamento á táboa.
Liña 11: Tamaño predeterminado para o formulario.
Liña 12: Facer visible o formulario con todos os compoñentes pertencentes ao mesmo.
Liñas 14,15: Excepción ClassNotFoundException, que terá lugar polo xeral cando o programa non atope o Driver.
Liña 16,17: Excepción SQLException, que terá lugar cando existan erros de SQL: erros ao insertar datos, erros de sintaxe nas consultas, ...
Liña 18,19: Excepción xenérica Exception para calquera tipo de excepción.

Explicación Clase AmosarTaboaResultados
01  public class AmosarTaboaResultados extends AbstractTableModel {
02  private Connection conexion;
03  private Statement consulta;
04  private ResultSet taboa;
05  private ResultSetMetaData metaDatos;
06  private int numeroDeFilas;
  
07  public AmosarTaboaResultados( String controlador, String url,
08      String consulta ) throws SQLException, ClassNotFoundException {
09    Class.forName( controlador );
10    conexion = DriverManager.getConnection( url );
11    this.consulta = conexion.createStatement(
12        ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE,
13        ResultSet.CONCUR_READ_ONLY );
14    establecerConsulta( consulta );
15  }
    
16  public int getRowCount() throws IllegalStateException {
17    return numeroDeFilas;
18  }

19  public int getColumnCount() {
20    try {
21      return metaDatos.getColumnCount();
22    }
23    catch (SQLException e) {e.printStackTrace();}
24    return 0;
25  }
  
26  public String getColumnName( int columna ) {
27    try {
28      return metaDatos.getColumnName( columna + 1 );
29    }
30    catch (SQLException e) {e.printStackTrace();}
31    return "";
32  }

33  public Object getValueAt( int fila, int columna ) {
34    try {
35      taboa.absolute( fila + 1 );
36      return taboa.getObject( columna + 1 );
37    }
38    catch (SQLException e) {e.printStackTrace();}
38    return "";
39  }
 
40  public void establecerConsulta( String consulta ) {
41    try {
42    taboa = this.consulta.executeQuery( consulta );
43    metaDatos = taboa.getMetaData();
44    taboa.last();          
45    numeroDeFilas = taboa.getRow(); 
46    fireTableStructureChanged();
47    }
48    catch (SQLException e) {e.printStackTrace();}
49  }

50 } 

Liña 1: Declaración da clase AmosarTaboaResultados que herda da clase AbstractTableModel
Liñas 2,3,4,5,6: Declaración dos campos da clase para poder establecer a conexión coa base de datos e representar os datos nunha táboa creada a través dun modelo personalizado mediante a clase AbstractTableModel
Liñas 7,8,9,10,11,12,13,14,15: Declaración do construtor AmosarTaboaResultados. Na súa signatura espera 3 parámetros, respectivamente: o driver para recoñecer a base de datos, como conectar á base de datos, a consulta requerida á base de datos. Nas liñas 12,13 o conxunto de resultados obtidos son non sensibles ao desprazamento e de só lectura respectivamente.
Liñas 16,17,18: Declaración do método getRowCount que permite a obtención do número de filas da táboa resultado da consulta SQL do ResultSet. O número de filas que debe ter un JTable debe coincidir co número de rexistros aos que fai referencia a consulta SQL do ResulSet. A interface ResultSet non dispón de ningún método que devolva esa información, polo que a forma de obtela será mediante o desprazamento do ResulSet á última fila e devolvendo a continuación o índice asociado a ésta. Por iso existen as liñas 44, 45.
Liñas 19,20,21,22,23,24,25: Declaración do método getColumnCount que permite a obtención do número de columnas da táboa resultado da consulta SQL do ResulSet. O número de columnas que debe ter un JTable debe coincidir co número de campos aos que fai referencia a consulta SQL do ResulSet. Esta información a interface ResultSet pode obtela a partir do obxecto ResulSetMetaData de nome metaDatos.
Liñas 26,27,28,29,30,31,32: Declaración do método getColumnName que permite a obtención dos nomes das columnas, o cal tamén pode obterse a partir do obxecto ResulSetMetaData de nome metaDatos.
Liñas 33,34,35,36,37,38,39: Declaración do método getValueAt que devolve á táboa o valor correspondente á celda indicada. Para isto emprega unha variable obxecto ResultSet de nome taboa desprazable, para obter todos os valores das celdas.
Liñas 44,45: Ver explicación liñas 16,17,18.
Liña 46: Actualizar a táboa.--ricardofc [20/05/10]