Configuración de validación LDAP con Active Directory en Moodle

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Para a configuración da autenticación por LDAP do Moodle contra un servidor con Active Directory faremos o seguinte:

Entramos como administrador no Moodle, e a continuación imos á opción de Administración do Sitio -> Usuarios -> Autenticación.

Nesa opción aparecerá o listado de preferencias de autenticación que empregará o Moodle.

No noso caso temos a configuración LDAP preferentemente á autenticación via e-mail.

Moodle-ldap1.png

A continuación teremos que cubrir os datos do noso servidor LDAP (o Active Directory no no noso caso).

No noso caso particular empregamos un usuario chamado ldap cun contrasinal definido, que será o usuario có cal se conecte o Moodle ó Active Directory para face-las búsquedas no LDAP.

Na sección de Ajustes de Búsqueda de usuario teremos que por os contextos de búsqueda, no noso caso:

OU=Profes,OU=SC-Usuarios,DC=iessanclemente,DC=local;OU=Alumnos,OU=SC-Usuarios,DC=iessanclemente,DC=local

Moodle-ldap2.png

O resto de opcións non é necesario modifica-las. Adxuntamos as capturas das pantallas para a súa comprobación.

Moodle-ldap3.png

Moodle-ldap4.png

Moodle-ldap5.png

Moodle-ldap6.png