Configuración AEX410

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Configuración inicial

Partimos de que xa se instalou Dahdi durante a instalación de Asterisk. Saber que, se estivese a tarxeta conectada cando se fixo a instalación, Dahdi detectaríalla automaticamente.

  • Para configurar Dahdi executar o comando:
dahdi_cfg
  • A continuación executar o comando:
dahdi_genconf
  • Así créanse os arquivos de configuración:
/etc/asterisk/chan_dahdi.conf
/etc/asterisk/dahdi-channels.conf
/etc/system.conf

Modificación dos ficheiros creados por defecto

Estes ficheiros haberá que modificalos para adaptalos á nosa rede telefónica e á nosa tarxeta de comunicacións (AEX410+X100M).

Ficheiro system.conf

O ficheiro system.conf quedaría:

# Autogenerated by /usr/sbin/dahdi_genconf on Tue May 19 13:07:48 2009
# If you edit this file and execute /usr/sbin/dahdi_genconf again,
# your manual changes will be LOST.
# Dahdi Configuration File
# This file is parsed by the Dahdi Configurator, dahdi_cfg
# Span 1: WCTDM/0 "Wildcard AEX410 Board 1" (MASTER)
fxsks=1
echocanceller=mg2,1
# Global data
loadzone = es
defaultzone = es

Ficheiro chan_dahdi.conf

Téñase en conta que Asterisk non lé todos os arquivos de configuración xerados por DAHDI, se non soamente o ficheiro chan_dahdi.conf. Para que Asterisk interprete a configuración xerada, agregar a ese ficheiro a liña:

#include dahdi-channels.conf

O archivo chan-dahdi.conf que resulta despois de adaptalo é:

[channels]
#include dahdi-channels.conf
;General options
; Default language
language=es
usecallerid=yes
hidecallerid=no
callwaiting=yes
threewaycalling=yes
transfer=yes
echocancel=yes
echocancelwhenbridged=yes
rxgain=0.0
txgain=0.0
;FXO Modules
echocancel=yes
signalling=fxs_ks
context=from_pstn
channel=>1

Ficheiro dahdi-channels.conf

O ficheiro dahdi-channels.conf é autoxenerado polo script dahdi_genconf antes executado, así este ficheiro quedaría do seguinte xeito:

; Autogenerated by /usr/sbin/dahdi_genconf on Tue May 19 13:07:48 2009
; If you edit this file and execute /usr/sbin/dahdi_genconf again,
; your manual changes will be LOST.
; Dahdi Channels Configurations (chan_dahdi.conf)
;
; This is not intended to be a complete chan_dahdi.conf. Rather, it is intended
; to be included by chan_dahdi.conf that will include the global settings
;
; Span 1: WCTDM/0 "Wildcard AEX410 Board 1" (MASTER) 
;;; line="1 WCTDM/0/0 FXSKS </nowiki>(EC: MG2)"
signalling=fxs_ks
callerid=asreceived
context=from_pstn
channel => 1

Plan de marcación

Faltaría por configurar o plan de marcación no ficheiro /etc/asterisk/extensions.conf.

  • Para realizar chamadas saíntes pola canle 1 da tarxeta FXO, engadiríanse no contexto que corresponde ao usuario SIP as liñas:
exten=>_9X.,1,DIAL(DAHDI/1/${EXTEN:1})

exten=>_9X.,2,Hangup()

Así, para saír pola liña telefónica analóxica, marcaríase un 9, e a continuación o número de abonado a quen se chama.

  • Para recibir as chamadas entrantes pola liña conectada á interface FXO, por defecto todas as chamadas entrantes dende unha canle FXO, fano pola extensión “s”, e débese crear un contexto por cada liña FXO.

O seguinte exemplo amosa un contexto llamado "from_pstn" (que se corresponde có ficheiro chan-dahdi anterior) que encamina as chamadas entrantes pola canle FXO, aos usuarios ruben e manuel.

[from_pstn]
exten =>s,1,Answer 
exten =>s,2,WaitMusicOnHold(10) ; engádese unha melodía de 10 s de duración
exten =>s,n,Playback(vm-forward) ; exemplo dunha reproducción de son
exten =>s,n,Dial(SIP/ruben,30) ; ruben está conectado pero non responde
;exten =>s,n,Dial(SIP/manuel,30) ; manuel non está conectado
exten =>s,n,Playback(beeperr) ; exemplo de reproducción dun tono de erro
exten =>t,n,Hangup ; a liña queda liberada

Realizando Chamadas

E este é o resultado na consola de Asterisk ao efectuar unha chamada dende un teléfono:

-- Starting simple switch on 'DAHDI/1-1' 
[May 28 17:30:07] NOTICE[3838]: chan_dahdi.c:7125 ss_thread: Got event 18 (Ring Begin)... 
[May 28 17:30:09] NOTICE[3838]: chan_dahdi.c:7125 ss_thread: Got event 2 (Ring/Answered)... 
-- Executing [s@from_pstn:1] Answer("DAHDI/1-1", "") in new stack 
-- Executing [s@from_pstn:2] WaitMusicOnHold("DAHDI/1-1", "10") in new stack 
-- Started music on hold, class 'default', on DAHDI/1-1 
-- Stopped music on hold on DAHDI/1-1 
-- Executing [s@from_pstn:3] Playback("DAHDI/1-1", "vm-forward") in new stack 
-- <DAHDI/1-1> Playing 'vm-forward.ulaw' (language 'es') 
-- Executing [s@from_pstn:4] Dial("DAHDI/1-1", "SIP/ruben,30") in new stack 
== Using SIP RTP CoS mark 5 
-- Called ruben 
-- SIP/ruben-08e660d8 is ringing 
-- Nobody picked up in 30000 ms 
-- Executing [s@from_pstn:5] Dial("DAHDI/1-1", "SIP/manuel,30") in new stack 
== Using SIP RTP CoS mark 5 
[May 28 17:30:55] WARNING[3838]: app_dial.c:1502 dial_exec_full: Unable to create channel of type 'SIP' (cause 20 - Unknown) 
== Everyone is busy/congested at this time (1:0/0/1)
-- Executing [s@from_pstn:6] Playback("DAHDI/1-1", "beeperr") in new stack 
-- <DAHDI/1-1> Playing 'beeperr.ulaw' (language 'es') 
-- Auto fallthrough, channel 'DAHDI/1-1' status is 'CHANUNAVAIL' 
-- Hungup 'DAHDI/1-1'

Comandos Dahdi, útiles para a resolución de problemas

Lístanse dende a consola de Asterisk có comando help:

localhost*CLI> ''help dahdi ''


Comando
Función
dahdi destroy channel Elimina unha canle
dahdi restart Reinicia as canles Dahdi
dahdi scan Mostra as tarxetas recoñecidas por Dahdi
dahdi set hwgain Establece a ganancia hardware dunha canle
dahdi set swgain Establece a ganancia software dunha canle
dahdi show channels Amosa as canles Dahdi activas
dahdi show channel Amosa a información dunha canle
dahdi show status Amosa o estado de todas as tarxetas Dahdi
dahdi show version Amosa a versión en uso de Dahdi
dahdi show cadences Lista as cadencias

Outros comandos interesantes

  • dmesg (diagnostic message, mensaxes de diagnose)
É un comando presente nos sistemas operativos Unix que lista o buffer de mensaxes do núcleo. Este buffer contén unha grande variedade de mensaxes importantes xerados durante o arranque do sistema e durante a depuración de aplicacións.