As Caixas en CSS

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

Todos os elementos dun documento, tanto a nivel de bloque como en liña, xeran unha caixa rectangular chamada "caixa do elemento".

A figura seguinte mostra todas as áreas e límites definidos polo modelo de caixas CSS:

Modelocajascss.jpg Boxmodel.jpg

Área de Contido

 • O tamaño da área de contido especifícase coas propiedades width e height.
div#cabeceira {width:100px; height:200px; }
 • Son interesantes as propiedades max-width, max-height, min-width e min-height, que nos permiten axustar as alturas e anchuras máximas e mínimas de elementos de bloque.

Marxes

 • Cantidade de espazo que pode engadirse ao redor do bordo do elemento.
 • Configurase coa propiedade margin.
 • Os valores da propiedade margin sempre deben ir na seguinte orden:
div {margin: top right bottom left}
 • Exemplo:
.imaxe {margin: 3px 20px 3px 20px; }
Se falta un valor asúmese que é o valor da marxe esquerda. Así, sería equivalente ao anterior:
.imaxe {margin: 3px 20px 3px; }
Se só se proporcionan dous valores... Serían o superior e o inferior e o dereito e o esquerdo. Así, o exemplo anterior:
.imaxe {margin: 3px 20px; }
Por último, se só damos un valor... Sería a mesma marxe para todos os lados. Exemplo:
.imaxe {margin: 20px; }
 • Saber que colapsan as marxes top e bottom de dous elementos seguidos... É dicir a suma das dúas marxes será o mais grande. Exemplo:
h1#titulo1 {margin: 10px 20px 10px 20px; }
h1#titulo2 {margin: 20px; }
Se estes dous elementos se colocan seguidos, a suma das marxes será 20px.
 • Non colapsan right e left.

Bordes

Un bordo é unha liña debuxada ao redor da área de contido dun elemento e o seu recheo (este, vimos que era opcional).

border-style

 • O estilo é a cualidade mais importante do bordo, pois, se non está especificado o bordo non existe.
 • Para configurar o estilo do bordo temos a propiedade border-style.
 • A propiedade border-style poderá ter os valores: none, doted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset e ouset.
 • Poderemos configurar o estilo de cada un dos lados (empregar a secuencia de sempre: top, right, botton e left):
.imaxe {border-style: solid dashed dotted double; }

border-width

 • O grosor do bordo especifícase coa propiedade border-width.
 • Podemos especificar o grosor de cada un dos lados da caixa.
 • Os valores que pode tomar esta propiedade son: thin, medium, thick, inherit ou un valor en píxeles.
 • Se non se especifica o valor tomado é medium.
div {border-style: solid; border-width: thin medium thick 12px; }

border-color

 • A cor do bordo especifícase coa propiedade border-color.
 • Se non especificamos a cor o elemento collerá a cor do "'primeiro plano"', é dicir que se, por exemplo tempos unha caixa de texto a cor collida polo bordo é a cor do texto.
 • Existe a cor transparent pero non está soportada por todos os navegadores (IE v.6).
div.conclusion {border-style: solid; 
   border-width: 4px;
   border-color: #333 #666 #AAA #DDD; }

border

 • A propiedade border une todas as propiedades border vistas ata o de agora.
 • Non hai que colocar os valores en ningún orde concreto.
 • A propiedade border emprégase cando se queren configurar os catro lados por igual.
 • Tamén temos as propiedades: border-top, border-right, border-bottom e border-left.
 • Algúns exemplos válidos son os seguintes:
h1 {border: .5em solid blue; }
h2 {border-left: solid blue .5em; }
h3 {border-right: solid .5em; }

Recheo

O recheo é unha cantidade opcional de espazo entre a área de contido dun elemento e o seu bordo.

 • É interesante colocar recheo cando poñemos bordo a un elemento.
 • Para configurar o recheo empregamos a propiedade padding.
 • Para pasarlle os valores emprega a mesma filosofía que coa propiedade margin.
 • O valor de recheo sumarase ao width definido no elemento pola dereita e pola esquerda.
h2#antetitulo {padding: 4px; }
 • A cor do recheo é a mesma que a cor da área de contido.
h2#antetitulo {padding: 4px 10px; background: #ccc; }
 • O recheo nunca colapsa.

--Manuel Vieites e -- Rafael Veiga feb 2008