Arquivo sip.conf

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
;
; SIP Arquivo de Configuración 
;
; SIP dial strings

[general]
; Configurar a IP externa do router.
externip=213.96.94.123

; Describir todas as redes locales as que conecta o Asterisk.
localnet=10.0.0.0/255.0.0.0
localnet=192.168.30.0/255.255.255.0

; IP e porto no que escoita o Asterisk
bindaddr=0.0.0.0
port=5060
nat=yes
qualify=yes
realm=voip.iessanclemente.net
fromdomain=voip.iessanclemente.net
canreinvite=no
language=es

allowoverlap=no
context=default                 ; Default context for incoming calls

disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
allow=gsm

; Sección de Profesorado

[5000] ; SIP Veiga.
type=friend
secret=hellopeople
callerid="IeSC Veiga" <5000>
mailbox=5000@default
context=personal
host=dynamic

[5001]
type=friend
secret=hellopeople
callerid="IeSC Vieites" <5001>
mailbox=5001@default
context=personal
host=dynamic

[7000] ; Telefono SIP Informatica.
type=friend
secret=hellopeople
callerid="IeSC Informatica" <7000>
mailbox=7000@default
context=personal
host=dynamic

O parámetro dtmfmode é importante, xa que dependendo do que poñamos (inband, rfc2833, info, auto) poderemos enviar tonos ó asterisk ou non.

dtmfmode=inband emprégase con codecs alaw, ulaw dtmfmode=rfc2833 emprégase con gsm

Isto é importante nos teléfonos hardware SIP que configuremos.


A solución consiste en non indicar nada, xa que usará por defecto rfc2833, e poremos no cliente SIP ZOIPER na configuración de SIP USE DTMF SIP INFO.


http://www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk+sip+dtmfmode