Aplicacións interesantes para traballar cós discos duros

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Seguramente sexan os discos duros os que teñan mais aplicacións deseñadas para traballar con eles. Aplicacións que nos permitirán particionalos, formatear ditas particións, busca e reparación de erros lóxicos ou físicos, cálculo de velocidade de lectura/escritura,...

Windows

 • Administrador de Discos de Windows: PS> diskmgmt.msc
 • chkdsk Windows
 • Utilidade Diskpart
 • Utilidade de liña de comandos fsutil fsinfo...:
PS> fsutil fsinfo
---- Comandos FSINFO compatibles ----

drives     Enumera todos las unidades
driveType    Consulta el tipo de una unidad
ntfsInfo    Consulta información de volumen específica de NTFS
refsInfo    Consulta información de volumen específica de REFS
sectorInfo   Consulta la información del sector
statistics   Consulta las estadísticas del sistema de archivos
volumeInfo   Consulta la información de volumen

## Exemplo en Partición C: de Disco duro SSD
PS> fsutil fsinfo ntfsInfo C:
...
Bytes por sector:        512 #Tamaño del sector lógico
Bytes por sector físico:    512 #Tamaño del sector físico
Bytes por clúster:        4096 #Tamaño de cada cluster
Bytes por segmento de registro de archivo: 1024 #Tamaño de cada FRS, siempre 1KB
...

## Exemplo en Partición E: de Disco WD Prato 1TB Advanced Format
PS> fsutil fsinfo ntfsInfo E:
...
Bytes por sector:               512 
Bytes por sector físico:            4096 #Advanced Format
Bytes por clúster:               4096
Bytes por segmento de registro de archivo:   1024
...

Cmdlets Powershell para administrar discos desde Windows

 • Cmdlet Get-PhysicalDisk - PowerShell 3.0 e posteriores:
PS> get-physicalDisk | fl
...
FriendlyName           : VBOX HARDDISK
...
LogicalSectorSize        : 512
MediaType            : UnSpecified
OtherCannotPoolReasonDescription :
PartNumber            :
PhysicalSectorSize        : 512
Size               : 128849018880
...
 • Cmdlet Get-Disk - PowerShell 3.0 e posteriores:
PS> get-disk | fl
...
Model       : VBOX HARDDISK
Size        : 120 GB
AllocatedSize   : 128849018880
LogicalSectorSize : 512
PhysicalSectorSize : 512
NumberOfPartitions : 2
PartitionStyle   : MBR
IsReadOnly     : False
IsSystem      : True
IsBoot       : True
Con esta aplicación poderemos calcular velocidades de lectura e escritura nos nosos discos.
# Velocidade de lectura secuencial no disco C
PS> winsat disk -seq -read -drive C
# Velocidade de escritura aleatoria no disco 1
PS> winsat disk -ran -write -n 2
 • Existen varias aplicacións que permiten calcular a velocidade de Lectura/Escritura dos discos, un moi interesante é HDTach, trátase dunha aplicación para Windows que nos indica o rendemento do disco duro, comparando o resultado cós valores teóricos dos estándares existentes.

Linux

hdparm

hdparm é unha utilidade para linux (aínda que tamén existe unha versión para Windows) que nos permite coñecer e configurar a velocidade dos discos duros e dos CDs ou DVDs. Para coñecer as parámetros dun disco duro en concreto (neste caso o disco sdb) empregaremos o seguinte comando:

# hdparm /dev/sdb

/dev/sdb:
 IO_support  = 0 (default) 
 readonly   = 0 (off)
 readahead   = 256 (on)
 geometry   = 261/255/63, sectors = 4194304, start = 0

Aquí vemos varios parámetros:

 • I/O support: Este é un parámetro interesante, pois controla os datos que pasan polo bus PCI cara o controlador. Activando esta opción dobrarase o paso dos datos.
 • readonly: Indica se o disco está para só lectura.
 • readhead: Este parámetro fai referencia ao rango de prelectura de bloques. Un valor de 8 é o correcto pois aumenta a transferencia á hora de traballar con ficheiros de grande tamaño. Por contra, en arquivos pequenos, valores mais baixos ampliarán sensiblemente a transferencia.

Algunhos exemplos:

$ fdisk -l  #Listar os discos existentes no equipo
$ df -h /dev/sda1  #Comprobar espazo utilizado e libre dunha partición
$ hdparm -I /dev/sda | more  #Parámetros do disco
$ hdparm -t /dev/sda  #Velocidade de lectura utilizando o buffer
$ hdparm -t –direct /dev/sda  #Velocidade de lectura directamente, sen buffer
$ dd if=/dev/zero of=/tmp/testfile bs=1G count=1 oflag=direct  #Velocidade de escritura
$ dd if=/dev/zero of=/tmp/testfile bs=512 count=1000 oflag=direct  #Velocidade escritura moitos arquivos pequenos

GParted

GParted é o editor de particións de GNOME. É unha aplicación empregada para crear, eliminar, redimensionar, inspeccionar e copiar particións. Así, é útil para crear espazo para novos sistemas operativos, reorganizar o uso do disco e crear imaxes dun disco nunha partición.

Sistemas de arquivos soportados por GParted:
Detectar Ler Crear Aumentar Encoller Mover Copiar Revisar
ext2 Si Si Si Si Si Si Si Si
ext3 Si Si Si Si Si Si Si Si
FAT16 Si Si Si Si Si Si Si Si
FAT32 Si Si Si Si Si Si Si Si
HFS Si Si Si Non Si Si Si Non
HFS+ Si Si Non Non Si Si Si Non
JFS Si Si Si Si Non Si Si Si
swap Si Non Si Si Si Si Si Non
NTFS Si Si Si Si Si Si Si Si
ReiserFS Si Si Si Si Si Si Si Si
Reiser4 Si Si Si Non Non Si Si Si
UFS Si Non Non Non Non Si Si Non
XFS Si Si Si Si Non Si Si Si


--Volver