Administración de Sistemas Xestores de Bases de Datos (Ciclo ASIR)

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Administración de Sistemas Xestores de Bases de Datos do Ciclo ASIR

 • Curso:
 • Duración: 70 horas
 • Profesorado: Informática

RA1. Implantar sistemas xestores de bases de datos analizando as súas características e axustándose aos requerimentos do sistema

– CA1.1. Recoñeceuse a utilidade e función de cada un dos elementos do sistema xestor de base de datos.
– CA1.2. Analizáronse as características dos principais sistemas xestores de bases de datos.
– CA1.3. Seleccionouse o sistema xestor de base de datos.
– CA1.4. Identificouse o software preciso para levar a cabo a instalación.
– CA1.5. Verificouse o cumprimento dos requisitos hardware.
– CA1.6. Instalaronse sistemas xestores de bases de datos.
– CA1.7. Documentouse o proceso de instalación.
– CA1.8. Interpretouse a información suministrada polas mensaxes de erro e os ficheiros de rexistro.
– CA1.9. Resolveronse as incidencias da instalación.
– CA1.10. Verificouse o funcionamento do sistema xestor da base de datos.

Contidos básicos

 • Funcións do sistema xestor de base de datos (SXBD): compoñentes e tipos.
 • Arquitectura do sistema xestor de base de datos. Arquitectura ANSI/SPARC.
 • Sistemas xestores de base de datos comerciais e libres.
 • Preparación e parametrización do sistema operativo.
 • Instalación dun SXBD: parámetros salientables.
 • Rexistro de instalación.
 • Utilización de manuais técnicos.
 • Documentación da instalación.

RA2. Configura o sistema xestor de bases de datos interpretando as especificaciones técnicas e os requisitos de explotación.

– CA2.1. Describíronse as condicións de inicio e parada do sistema xestor.
– CA2.2. Seleccionouse o motor de base de datos.
– CA2.3. Aseguráronse as contas de administración.
– CA2.4. Configuráronse as ferramentas e software cliente do sistema xestor.
– CA2.5. Configurouse a conectividad en rede do sistema xestor.
– CA2.6. Definíronse as características por defecto das bases de datos.
– CA2.7. Definíronse os parámetros relativos ás conexións (tempos de espera, número máximo de conexións, entre outros).
– CA2.8. Hase documentado o proceso de configuración.

Contidos básicos

RA3. Implanta métodos de control de acceso utilizando asistentes, ferramentas gráficas e comandos da linguaxe do sistema xestor.

– CA3.1. Creáronse vistas personalizadas para cada tipo de usuario.
– CA3.2. Creáronse sinónimos de táboas e vistas.
– CA3.3. Definíronse e eliminado contas de usuario.
– CA3.4. Identificáronse os privilexios sobre as bases de datos e os seus elementos.
– CA3.5. Agrupáronse e desagrupado privilexios.
– CA3.6. Asignáronse e eliminado privilexios a usuarios.
– CA3.7. Asignáronse e eliminado grupos de privilexios a usuarios.
– CA3.8. Se ha garantindo o cumprimento dos requisitos de seguridade.

Contidos básicos

RA4. Automatiza tarefas de administración do xestor describíndoas e utilizando guiones de sentenzas.

– CA4.1. Recoñeceuse a importancia de automatizar tarefas administrativas.
– CA4.2. Describíronse os distintos métodos de ejecución de guiones.
– CA4.3. Identificáronse as ferramentas dispoñibles para redactar guiones.
– CA4.4. Definíronse e utilizado guiones para automatizar tarefas.
– CA4.5. Identificáronse os eventos susceptibles de activar disparadores.
– CA4.6. Definíronse disparadores.
– CA4.7. Utilizáronse estruturas de control de fluxo.
– CA4.8. Adoptáronse medidas para manter a integridad e consistencia da información.

Contidos básicos

 • Ferramentas para creación de secuencias de comandos: procedementos de execución.
 • Planificación de tarefas de administración mediante secuencias de comandos.
 • Ferramentas de planificación incorporadas no SXBD.
 • Disparadores.
  • Modelo de execución e eventos.
  • Tipos de disparadores: de fila e de secuencia.
  • Almacenamento e uso dos valores anteriores á modificación realizada polo disparador.
  • Execución encadeada de disparadores.
 • Asertos.
 • Excepcións.
 • Características avanzadas das linguaxes incorporadas nos SXBD.

RA5. Optimiza o rendemento do sistema aplicando técnicas de monitorización e realizando adaptacións.

– CA5.1. Identificáronse as ferramentas de monitorización dispoñibles para o sistema xestor.
– CA5.2. Describíronse as vantaxes e inconvenientes da creación de índices.
– CA5.3. Creáronse índices en táboas e vistas.
– CA5.4. Optimizouse a estrutura da base de datos.
– CA5.5. Optimizáronse os recursos do sistema xestor.
– CA5.6. Obtívose información sobre o rendemento das consultas para a súa optimización.
– CA5.7. Programáronse alertas de rendemento.
– CA5.8. Realizáronse modificacións na configuración do sistema operativo para mellorar o rendemento do xestor.

Contidos básicos

 • Ferramentas de monitorización dispoñibles no sistema xestor.
 • Elementos e parámetros susceptibles de ser monitorizados.
 • Optimización do rendemento do SXBD:
  • Ferramentas de configuración automática do rendemento.
  • Axuste da configuración do sistema operativo e do subsistema de almacenamento.
  • Configuración dos parámetros das bases de datos que afectan o rendemento.
  • Ferramentas e sentenzas para a xestión de índices.
  • Técnicas e mecanismos de optimización de consultas.
  • Optimización das comunicacións.
  • Ferramentas para a creación de alertas de rendemento.
  • Tarefas de mantemento preventivo.
  • Documentación dos criterios de rendemento.

RA6. Aplica criterios de disponibilidad analizándoos e axustando a configuración do sistema xestor.

– CA6.1. Recoñeceuse a utilidade das bases de datos distribuídas.
– CA6.2. Describíronse as distintas políticas de fragmentación da información.
– CA6.3. Hase implantado unha base de datos distribuída homogénea.
– CA6.4. Creouse unha base de datos distribuída mediante a integración dun conxunto de bases de datos preexistentes.
– CA6.5. Configurouse un «nodo» mestre e varios «escravos» para levar a cabo a replicación do primeiro.
– CA6.6. Configurouse un sistema de replicación en cadea.
– CA6.7. Comprobouse o efecto de a parada de determinados nodos sobre os sistemas distribuídos e replicados.

Contidos básicos

 • Bases de datos distribuídas homoxéneas e heteroxéneas.
 • Tipos de SXBD distribuídos; características; vantaxes e desvantaxes.
 • Compoñentes dun SXBD distribuído.
 • Parámetros de configuración específicos dos SXBD distribuídos:
  • Configuración local dos nodos. Configuración do nodo mestre e dos nodos escravos.
  • Configuración da xestión distribuída dos datos. Técnicas de fragmentación e asignación.
  • Configuración dos mecanismos de interconexión dos nodos.
 • Consulta distribuída.
 • Transaccións distribuídas.
 • Optimización de consultas sobre bases de datos distribuídas.
 • Replicación.