Ventás de Diálogos

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Revisión del 19:50 23 oct 2016 de Carrion (discusión | contribuciones) (DialogFragment)
(dif) ← Revisión anterior | Revisión actual (dif) | Revisión siguiente → (dif)
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

 • Un diálogo é unha ventá pequena que lle pregunta ao usuario para tomar unha decisión, para informalo, ou para que o usuario introduza información.
 • Non cubre toda a pantalla
 • É usado para que o usuario tome algún tipo de acción antes de seguir coa aplicación.

00 dialogs w title.png

 • Hai catro tipos de ventás de diálogo:
  • AlertDialog: pode conter de cero a tres botóns, unha lista, RadioButtons, CheckBoxes, etc.
  • ProgressDialog: amosa unha barra de progreso. Herda de da clase AlertDialog. Verase na Unidade 5.
  • DatePickerDialog: este diálogo é para seleccionar unha fecha.
  • TimePickerDialog: este diálogo permite seleccionar unha hora.


 • Neste unidade imos centrarnos nos AlertDialog
  • Un diálogo baseado na clase AlertDialog ten 3 rexións:

00 dialogs regions.png


 • 1.-Título: é opcional.
 • 2.-Área de contido:pode amosar unha mensaxe, lista, un layout personalizado, etc.
 • 3.-Botóns de acción: Non debe haber máis de tres botóns.
 • Hai tres tipos de botóns:
  • Positivo: usarase para aceptar ou continuar unha acción.
  • Negativo: usarase cando se desexe cancelar unha acción.
  • Neutral: usarase cando non se sabe que facer coa acción.
 • Para amosar un diálogo úsase o método showDialog() indicando un parámetro enteiro, único na actividade
 • Imos construír os diálogos no método onCreateDialog(), que recibe un enteiro facendo referencia ao dialogo e devolve un obxecto de tipo diálogo.Caso práctico

 • Creamos un novo proxecto: U3_10_Dialogos
 • Esta aplicación está baseada no curso de Android da Aula Mentor: http://www.mentor.mec.es/


 • As seguintes imaxes amosan o funcionamento da aplicación.
 • Todos os elementos dos diálogos teñen asociado un Toast como acción, aínda que só se amose na última imaxe da seguinte secuencia.


O XML do Layout

 • Todos Botóns executan o mesmo método para o evento Click.
 1 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2   android:layout_width="fill_parent"
 3   android:layout_height="fill_parent"
 4   android:orientation="vertical" >
 5 
 6   <TextView
 7     android:layout_width="match_parent"
 8     android:layout_height="wrap_content"
 9     android:text="Preme nos botóns. Ventás de diálogo" />
10 
11   <ScrollView
12     android:id="@+id/screen"
13     android:layout_width="match_parent"
14     android:layout_height="match_parent"
15     android:orientation="vertical" >
16 
17     <LinearLayout
18       android:layout_width="match_parent"
19       android:layout_height="match_parent"
20       android:orientation="vertical" >
21 
22       <Button
23         android:id="@+id/btn_dialogo"
24         android:layout_width="match_parent"
25         android:layout_height="wrap_content"
26         android:onClick="onBotonClick"
27         android:text="Ventá de diálogo con mensaxe" >
28       </Button>
29 
30       <Button
31         android:id="@+id/btn_diag_tres_botons"
32         android:layout_width="match_parent"
33         android:layout_height="wrap_content"
34         android:onClick="onBotonClick"
35         android:text="Ventá de diálogo con 3 botóns" />
36 
37       <Button
38         android:id="@+id/btn_diag_list_selecc"
39         android:layout_width="match_parent"
40         android:layout_height="wrap_content"
41         android:onClick="onBotonClick"
42         android:text="V. de diálogo con lista de selección" />
43 
44       <Button
45         android:id="@+id/btn_diag_radio_button"
46         android:layout_width="match_parent"
47         android:layout_height="wrap_content"
48         android:onClick="onBotonClick"
49         android:text="V. de diálogo cunha única selección" />
50 
51       <Button
52         android:id="@+id/btn_diag_checkbox"
53         android:layout_width="match_parent"
54         android:layout_height="wrap_content"
55         android:onClick="onBotonClick"
56         android:text="V. de diálogo con selección múltiple" />
57 
58       <Button
59         android:id="@+id/btn_diag_entrada_texto"
60         android:layout_width="match_parent"
61         android:layout_height="wrap_content"
62         android:onClick="onBotonClick"
63         android:text="V. de diálogo con entrada de texto" />
64     </LinearLayout>
65   </ScrollView>
66 
67 </LinearLayout>

Definición de recursos tipo array en XML

 • Aproveitamos o ficheiro /res/values/strings.xml e definimos dous recursos de tipo Array, para a lista de selección e para a selección múltiple.


 1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2 <resources>
 3 
 4   <string name="app_name">U3_10_Dialogos</string>
 5   <string name="action_settings">Settings</string>
 6 
 7   
 8   <string-array name="elementos_dialog_seleccion">
 9     <item>Opción un</item>
10     <item>Opción dous</item>
11     <item>Opción tres</item>
12     <item>Opción catro</item>
13   </string-array>
14 
15   <string-array name="elementos_dialog_seleccion2">
16     <item>Coche</item>
17     <item>Moto</item>
18     <item>Bici</item>
19     <item>Metro</item>
20     <item>Tren</item>
21     <item>Autobús</item>
22     <item>Andando</item>
23   </string-array>
24   
25 </resources>

Definición do recurso de tipo Layout usado polo diálogo con entrada de texto (o último)

Explicado posteriormente.

 • Ficheiro /res/layout/dialogo_entrada_texto.xml
 1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3   android:layout_width="match_parent"
 4   android:layout_height="wrap_content"
 5   android:background="#000"
 6   android:orientation="vertical">
 7 
 8   <TextView
 9     android:layout_height="wrap_content"
10     android:layout_width="wrap_content"
11     android:layout_marginLeft="20dp"
12     android:layout_marginRight="20dp"
13     android:text="Nome"
14     android:gravity="left"
15     android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" />
16 
17   <EditText
18     android:id="@+id/et_nome"
19     android:layout_height="wrap_content"
20     android:layout_width="match_parent"
21     android:layout_marginLeft="20dp"
22     android:layout_marginRight="20dp"
23     android:scrollHorizontally="true"
24     android:autoText="false"
25     android:capitalize="none"
26     android:gravity="fill_horizontal"
27     android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" />
28 
29   <TextView
30     android:layout_height="wrap_content"
31     android:layout_width="wrap_content"
32     android:layout_marginLeft="20dp"
33     android:layout_marginRight="20dp"
34     android:text="Contrasinal"
35     android:gravity="left"
36     android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" />
37 
38   <EditText
39     android:id="@+id/et_contrasinal"
40     android:layout_height="wrap_content"
41     android:layout_width="match_parent"
42     android:layout_marginLeft="20dp"
43     android:layout_marginRight="20dp"
44     android:scrollHorizontally="true"
45     android:gravity="fill_horizontal"
46     android:password="true"
47     android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium" />
48 
49 </LinearLayout>

Código Java

 1 package com.example.u3_10_dialogos;
 2 
 3 import android.app.Activity;
 4 import android.app.AlertDialog;
 5 import android.app.Dialog;
 6 import android.app.ProgressDialog;
 7 import android.content.Context;
 8 import android.content.DialogInterface;
 9 import android.content.res.Resources;
 10 import android.os.Bundle;
 11 import android.os.Handler;
 12 import android.os.Message;
 13 import android.view.LayoutInflater;
 14 import android.view.Menu;
 15 import android.view.View;
 16 import android.widget.TextView;
 17 import android.widget.Toast;
 18 
 19 public class U3_10_Dialogos extends Activity {
 20 	private static final int DIALOGO_MENSAXE = 1;
 21 	private static final int DIALOGO_TRES_BOTONS = 2;
 22 	private static final int DIALOGO_LISTA = 3;
 23 	private static final int DIALOGO_RADIO_BUTTON = 4;
 24 	private static final int DIALOGO_CHECK_BOX = 5;
 25 	private static final int DIALOGO_ENTRADA_TEXTO = 6;
 26 
 27 	// Variable para crear as ventás de diálogo
 28 	AlertDialog.Builder venta;
 29 
 30 	@Override
 31 	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 32 		super.onCreate(savedInstanceState);
 33 		setContentView(R.layout.activity_u3_10__dialogos);
 34 
 35 	}
 36 
 37 	protected Dialog onCreateDialog(int id) {
 38 		switch (id) {
 39 
 40 		case DIALOGO_MENSAXE:
 41 			venta = new AlertDialog.Builder(this);
 42 			venta.setTitle("Atención");
 43 			venta.setMessage("Nova amensaxe. Preme o botón 'Back' para volver á pantalla principal");
 44 			venta.setIcon(android.R.drawable.ic_dialog_email);
 45 			return venta.create();
 46 
 47 			
 48 			
 49 		case DIALOGO_TRES_BOTONS:
 50 			venta = new AlertDialog.Builder(this);
 51 			venta.setIcon(android.R.drawable.ic_dialog_info);
 52 			venta.setTitle("Enquisa");
 53 			venta.setMessage("Compras sempre en grandes superficies?");
 54 			venta.setCancelable(false);
 55 			venta.setPositiveButton("Si", new DialogInterface.OnClickListener() {
 56 				public void onClick(DialogInterface dialog, int boton) {
 57 					/* Sentencias se o usuario preme Si */
 58 					Toast.makeText(getApplicationContext(), "Premeches 'Si'", 1).show();
 59 				}
 60 			});
 61 			venta.setNegativeButton("Non", new DialogInterface.OnClickListener() {
 62 				public void onClick(DialogInterface dialog, int boton) {
 63 					/* Sentencias se o usuario preme Non */
 64 					Toast.makeText(getApplicationContext(), "Premeches'Non'", 1).show();
 65 				}
 66 			});
 67 			venta.setNeutralButton("Ás veces", new DialogInterface.OnClickListener() {
 68 				public void onClick(DialogInterface dialog, int boton) {
 69 					/* Sentencias se o usuario preme Ás veces */
 70 					Toast.makeText(getApplicationContext(), "Premeches 'Ás veces'", 1).show();
 71 				}
 72 			});
 73 			return venta.create();
 74 
 75 			
 76 			
 77 		case DIALOGO_LISTA:
 78 			venta = new AlertDialog.Builder(this);
 79 			venta.setIcon(android.R.drawable.ic_dialog_alert);
 80 			venta.setTitle("Escolle unha opción");
 81 			venta.setItems(R.array.elementos_dialog_seleccion, new DialogInterface.OnClickListener() {
 82 				public void onClick(DialogInterface dialog, int opcion) {
 83 					// O usuario selecciona unha das opcións do listado
 84 					String[] opcions = getResources().getStringArray(R.array.elementos_dialog_seleccion);
 85 					Toast.makeText(getApplicationContext(), "Seleccionaches: '" + opcions[opcion] + "'", 1).show();
 86 				}
 87 			});
 88 			return venta.create();
 89 
 90 			
 91 			
 92 		case DIALOGO_RADIO_BUTTON:
 93 			venta = new AlertDialog.Builder(this);
 94 			venta.setIcon(android.R.drawable.ic_dialog_info);
 95 			venta.setTitle("Selecciona un smartpohone");
 96 			// Non incluír mensaxe dentro de este tipo de diálogo!!!
 97 			final CharSequence[] smartphones = { "iPhone", "Blackberry", "Android" };
 98 			venta.setSingleChoiceItems(smartphones, 0, new DialogInterface.OnClickListener() {
 99 				public void onClick(DialogInterface dialog, int opcion) {
100 					// Evento que ocorre cando o usuario selecciona una opción
101 					Toast.makeText(getApplicationContext(), "Seleccionaches: " + smartphones[opcion], Toast.LENGTH_SHORT).show();
102 				}
103 			});
104 			venta.setPositiveButton("Aceptar", new DialogInterface.OnClickListener() {
105 				public void onClick(DialogInterface dialog, int boton) {
106 					Toast.makeText(getApplicationContext(), "Premeches 'Aceptar'", 1).show();
107 				}
108 			});
109 			venta.setNegativeButton("Cancelar", new DialogInterface.OnClickListener() {
110 				public void onClick(DialogInterface dialog, int boton) {
111 					Toast.makeText(getApplicationContext(), "Premeches 'Cancelar'", 1).show();
112 				}
113 			});
114 			return venta.create();
115 
116 			
117 			
118 		case DIALOGO_CHECK_BOX:
119 			venta = new AlertDialog.Builder(this);
120 			venta.setIcon(android.R.drawable.ic_dialog_info);
121 			venta.setTitle("Selecciona modos de transporte");
122 			Resources res = getResources();
123 			final String[] matriz = res.getStringArray(R.array.elementos_dialog_seleccion2);
124 			// Non incluír mensaxe dentro de este tipo de diálogo!!!
125 			venta.setMultiChoiceItems(matriz, new boolean[] { false, true, false, true, false, false, false }, new DialogInterface.OnMultiChoiceClickListener() {
126 				public void onClick(DialogInterface dialog, int opcion, boolean isChecked) {
127 					// Evento que ocorre cando o usuario selecciona unha opción
128 					if (isChecked)
129 						Toast.makeText(getApplicationContext(), "Seleccionaches " + matriz[opcion], Toast.LENGTH_SHORT).show();
130 					else
131 						Toast.makeText(getApplicationContext(), "Deseleccionaches " + matriz[opcion], Toast.LENGTH_SHORT).show();
132 				}
133 			});
134 			venta.setPositiveButton("Aceptar", new DialogInterface.OnClickListener() {
135 				public void onClick(DialogInterface dialog, int boton) {
136 					Toast.makeText(getApplicationContext(), "Premches 'Aceptar'", 1).show();
137 				}
138 			});
139 			venta.setNegativeButton("Cancelar", new DialogInterface.OnClickListener() {
140 				public void onClick(DialogInterface dialog, int boton) {
141 					Toast.makeText(getApplicationContext(), "Premeches 'Cancelar'", 1).show();
142 				}
143 			});
144 			return venta.create();
145 
146 			
147 			
148 		case DIALOGO_ENTRADA_TEXTO:
149 			// Primeiro preparamos o interior da ventá de diálogo inflando o seu
150 			// fichero XML
151 			String infService = Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE;
152 			LayoutInflater li = (LayoutInflater) getApplicationContext().getSystemService(infService);
153 			// Inflamos o compoñente composto definido no XML
154 			View inflador = li.inflate(R.layout.dialogo_entrada_texto, null);
155 			// Buscamos os compoñentes dentro do Diálogo
156 			final TextView etNome = (TextView) inflador.findViewById(R.id.et_nome);
157 			final TextView etContrasinal = (TextView) inflador.findViewById(R.id.et_contrasinal);
158 
159 			venta = new AlertDialog.Builder(this);
160 			venta.setTitle("Indica usuario e contrasinal");
161 			// Asignamos o contido dentro do diálogo (o que inflamos antes)
162 			venta.setView(inflador);
163 			// Non se pode incluír unha mensaxe dentro deste tipo de diálogo!!!
164 			venta.setPositiveButton("Aceptar", new DialogInterface.OnClickListener() {
165 				public void onClick(DialogInterface dialog, int boton) {
166 					Toast.makeText(getApplicationContext(), "Escribiches nome: '" + etNome.getText().toString() + "'. Contrasinal: '" + etContrasinal.getText().toString() + "' e premeches 'Aceptar'",
167 							1).show();
168 				}
169 			});
170 			venta.setNegativeButton("Cancelar", new DialogInterface.OnClickListener() {
171 				public void onClick(DialogInterface dialog, int boton) {
172 					Toast.makeText(getApplicationContext(), "Premeches en 'Cancelar'", 1).show();
173 				}
174 			});
175 			return venta.create();
176 
177 		}
178 		return null;
179 	}
180 
181 	
182 	
183 	public void onBotonClick(View view) {
184 
185 		switch (view.getId()) {
186 		case R.id.btn_dialogo:
187 			showDialog(DIALOGO_MENSAXE);
188 			break;
189 
190 		case R.id.btn_diag_tres_botons:
191 			showDialog(DIALOGO_TRES_BOTONS);
192 
193 			break;
194 
195 		case R.id.btn_diag_list_selecc:
196 			showDialog(DIALOGO_LISTA);
197 
198 			break;
199 
200 		case R.id.btn_diag_radio_button:
201 			showDialog(DIALOGO_RADIO_BUTTON);
202 
203 			break;
204 
205 		case R.id.btn_diag_checkbox:
206 			showDialog(DIALOGO_CHECK_BOX);
207 
208 			break;
209 
210 		case R.id.btn_diag_entrada_texto:
211 			showDialog(DIALOGO_ENTRADA_TEXTO);
212 
213 			break;
214 
215 		default:
216 			break;
217 		}
218 
219 		
220 	}
221 
222 	@Override
223 	public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
224 		// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
225 		getMenuInflater().inflate(R.menu.u3_10__dialogos, menu);
226 		return true;
227 	}
228 
229 }
 • Liñas 20-25: Creamos constantes enteiras para cada tipo de dialogo que queremos crear.


 • Métodos máis comúns para todos os tipos de diálogos:
  • setTitle(): establece o título da ventá de diálogo.
  • setMessage(): pon a mensaxe na área de contido da ventá de diálogo.
  • setIcon():establece a propiedade Icon cunha das imaxes predefinidas.


 • No caso dos cadros de diálogo que teñan botóns:
  • Indicamos para cada tipo de botón o Texto que debe ver o usuario
  • Indicamos a acción a realizar se se preme. Neste caso chámase ao Listener de DialogInterface asociado ao evento Click.


 • No método onBotonClick(View view) achamos que botón foi o que se pulsou e en función diso chamamos ao método showDialog() pasándolle a constante enteira asociada ao diálogo que queremos crear.
 • No método onCreateDialog() temos asociado un diálogo para cada unha das constantes enteiras. O método recibe o enteiro e crear o diálogo asociado a ese número enteiro.
 • Para cada novo diálogo crease un obxecto venta co construtor AlertDialog.Builder()


Ventás de diálogo personalizadas

 • O último diálogo (Liñas 148-179) ten asociado un Layout XML. Ficheiro /res/layout/dialogo_entrada_texto.xml (xa posto anteriormente).
 • Para visualizalo, no canto de utilizar setMessage() usamos o método setView() (liña 162 do código da activity) para amosar na área de contido do diálogo o XML inflado;
 • Ese ficheiro XML hai que instancialo nas súas correspondentes Vistas.
 • Ese proceso coñecese co nome de Inflar e é necesario facelo para poder visualizar o recurso xml.
 • Podemos ver como é dito proceso no código:
1   case DIALOGO_ENTRADA_TEXTO:
2     // Primeiro preparamos o interior da ventá de diálogo inflando o seu
3     // fichero XML
4     String infService = Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE;
5     LayoutInflater li = (LayoutInflater) getApplicationContext().getSystemService(infService);
6     // Inflamos o compoñente composto definido no XML
7     View inflador = li.inflate(R.layout.dialogo_entrada_texto, null);
8     ............
9     venta.setView(inflador);

Neste caso estamos a facer un 'inflate' explícito, pero aínda que non vos dades conta, tamén se fai un 'inflate' cando chamamos o método setContentView dentro do onCreate da activity. Lembrar que o que pasamos como dato nesa chamada é o layout que vai visualizar a activity. Isto se coñece como 'inflate' implícito e o fai o S.O. automaticamente.

 • Para nos (aínda que non sexa exactamente iso) o 'inflado' serve para pasar dun recurso de texto xml a un obxecto (View) onde se atopan todos os elementos gráficos que están definidos no arquivo xml. É importante sinalar que cando queiramos acceder a un compoñente do diálogo (por exemplo, no xogo das preguntas, cando engadimos unha pregunta nova aparece un diálogo deste tipo. Ao dar de alta a pregunta leva consigo acceder as caixas de texto) o temos que facer a través do view que obtemos do 'inflado'. Se isto o facemos dende dentro dunha clase anónima, teremos que definir o View como final.
  No exemplo, o que se define como final é o campo de texto (liñas 156 e 157), pero poderíamos definir como final o View da forma:


 1         case DIALOGO_ENTRADA_TEXTO:
 2             // Primeiro preparamos o interior da ventá de diálogo inflando o seu
 3             // fichero XML
 4             String infService = Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE;
 5             LayoutInflater li = (LayoutInflater) getApplicationContext().getSystemService(infService);
 6             // Inflamos o compoñente composto definido no XML
 7             final View inflador = li.inflate(R.layout.dialogo_entrada_texto, null);
 8 
 9             venta = new AlertDialog.Builder(this);
10             venta.setTitle("Indica usuario e contrasinal");
11             // Asignamos o contido dentro do diálogo (o que inflamos antes)
12             venta.setView(inflador);
13             // Non se pode incluír unha mensaxe dentro deste tipo de diálogo!!!
14             venta.setPositiveButton("Aceptar", new DialogInterface.OnClickListener() {
15                 public void onClick(DialogInterface dialog, int boton) {
16                     // Buscamos os compoñentes dentro do Diálogo
17                   	TextView etNome = (TextView) inflador.findViewById(R.id.et_nome);
18                   	TextView etContrasinal = (TextView) inflador.findViewById(R.id.et_contrasinal);
19                   	
20                     Toast.makeText(getApplicationContext(), "Escribiches nome: '" + etNome.getText().toString() + "'. Contrasinal: '" + etContrasinal.getText().toString() + "' e premeches 'Aceptar'",
21                             1).show();
22                 }
23             });
 • No inflate o segundo parámetro:
View inflador = li.inflate(R.layout.dialogo_entrada_texto, null);)

normalmente ponse null, pero podemos poñer un view que queiramos que sexa 'pai' do view que se xera a partires do arquivo de recursos xml.


DialogFragment

Edición 2015: ESTA PARTE É VOLUNTARIA. PÓDENSE FACER OS DIÁLOGOS DO EXERCICIO COA OPCIÓN ANTERIOR.


A partires da API 13 (Android 3.2) a forma de 'construír' os diálogos modificouse.

Se se usa a forma anteriormente explicada funcionará pero marcará no Compilador a liña como deprecated.

Android 2014 U3 15 Dialogos 1.JPG

Imos ver neste punto como poderíamos facer para construír os diálogos doutra forma.

Para explicalo teremos que falar antes dos DialogFragment e por extensión dos Fragment.

Información adicional:

Un fragment representa un 'trozo' da interface dun usuario. A idea dos fragment xurdiu polas dificultades que tiñan as aplicacións a adaptarse a tamaños grandes de pantalla (como as tablet´s).

Android 2014 U3 15 Dialogos 2.JPG
Imaxe obtida de [1]

Imaxinade que tedes unha aplicación que amosa unha lista de usuarios e que ó premer sobre un deles apareceran os seus datos completos.

Isto feito nun móbil cunha pantalla de 4 polgadas levaría consigo a creación de dúas activities, xa que na mesma non cabe toda a información (necesitaríamos usar scroll, bastante incómodo).

Esta mesma aplicación levada a unha tablet de 10 polgadas non tería problema en visualizar todo na mesma pantalla.

Os fragment vannos permitir dividir os elementos gráficos en 'anacos' que imos poder usar de forma independente nas activities. Así, no caso anterior podemos crear dous fragment, un coa lista e outro có detalle de cada usuario.

Agora dependendo do tamaño da pantalla podo facer que na pantalla pequena se amose un só fragment (a lista) é que o premer sobre un elemento da mesma apareza o outro fragment (o detalle).
Se o tamaño é grande (tablet) podo facer que aparezan os dous fragment na mesma activity.

O código que xestiona a pulsación dun elemento da lista e amosar os datos estará definido nun só sitio, o que modificamos é o sitio onde se visualiza o fragment en función do tamaño da pantalla.

Tendo claro o concepto de Fragment isto lévanos ao seguinte concepto: DialogFragment.

Caso práctico

 • Un DialogFragment é un Fragment que amosa unha ventá de diálogo e situase por enriba da nosa Activity.
Android 2014 U3 15 Dialogos 4.JPG

Os DialogFragment poden ser utilizados en versións anteriores á API 13, pero nese caso teremos que utilizar unha biblioteca de compatibilidade que nos proporciona Eclipse:

Android 2014 U3 15 Dialogos 3.JPG

Polo tanto se temos un Min SDK no android manifiesto menor á API 13 teremos que importar a clase DialogFragment de dita librería:

1 import android.support.v4.app.DialogFragment;

Un DialogFragment vai ter un layout asociado que vai compoñer o seu contido.

Definimos polo tanto o contido do noso diálogo.

O XML do DialogFragment

Código da clase fragment_u3_15_layout_dialogo

 1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2 <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 4   android:layout_width="match_parent"
 5   android:layout_height="match_parent" >
 6 
 7   <EditText
 8      android:id="@+id/editTexto"
 9      android:layout_height="wrap_content"
10      android:layout_width="match_parent"
11      android:inputType="text"
12      android:gravity="fill_horizontal"
13   />
14   <Button
15     android:id="@+id/buttonPecharDialogo"
16     android:layout_width="wrap_content"
17     android:layout_height="wrap_content"
18     android:layout_below="@+id/editTexto"
19     android:layout_centerInParent="true"
20     android:text="Pechar" />
21 
22 </RelativeLayout>

Agora deberemos crear unha clase que vai representar o DialogFragment e que vai cargar o layout anterior. Esta clase será a que instanciemos dende a nosa Activity.

O código Java do DialogFragment

Código da clase UD3_15_DialogoFragmento
Obxectivo: Clase que representa ó DialogFragment

 1 import android.os.Bundle;
 2 import android.support.v4.app.DialogFragment;
 3 import android.view.LayoutInflater;
 4 import android.view.View;
 5 import android.view.View.OnClickListener;
 6 import android.view.ViewGroup;
 7 import android.widget.Button;
 8 import android.widget.EditText;
 9 
10 public class UD3_15_DialogoFragmento extends DialogFragment{
11 
12 	public String valorTexto;
13 	
14 	@Override
15   public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) {
16     
17 		final View rootView = inflater.inflate(R.layout.fragment_u3_15_layout_dialogo, container, false);
18     getDialog().setTitle(getTag());  	// O Tag se envía dende a activiy có método show.
19     
20     Button btn = (Button) rootView.findViewById(R.id.buttonPecharDialogo);
21     btn.setOnClickListener(new OnClickListener() {
22 			
23 			@Override
24 			public void onClick(View v) {
25 				// TODO Auto-generated method stub
26 				EditText edit = (EditText)rootView.findViewById(R.id.editTexto);
27 				valorTexto = edit.getText().toString();
28 				((U3_15_Dialogos)UD3_15_DialogoFragmento.this.getActivity()).pecharDialogo();
29 				dismiss();
30 			}
31 		});
32     
33     // Do something else
34     return rootView;
35   }
36 }

Analicemos o código.

 • Liña 2: Estamos a utilizar a librería de compatibilidade con versións anteriores de Android.
 • Liña 10: A nosa clase deriva de DialogFragment.
 • Liña 15: Ó derivar de DialogFragment sobreescribimos o método onCreateView que ten que devolver o View que conforma o diálogo.
No noso caso deberemos 'inflar' o layout deseñado anteriormente.
O obxecto da clase LayoutInflater permite pasar dun deseño gráfico (o layout) e un obxecto manexable por programación. Isto o fai chamando ó método inflate e o garda no obxecto rootView.
 • Liña 21: Có paso anterior, podemos acceder ós compoñentes gráficos que se atopan no layout por programación. No noso caso accedemos ó botón pechar e xestionamos o evento de click.
 • Liñas 25-31: O que facemos nestas liñas é acceder ó contido da caixa de texto do diálogo, o gardamos nunha propiedade da clase.
 • Liña 28: Esta liña vos dará un erro ata que usedes o código que ven a continuación. Esta liña chama a un método definido na activity que lanzou o DialogFragment.
 • Liña 29: Pechamos o diálogo.

O XML da Activity

Definimos o layout da nosa activity:

Código da clase activity_u3_15__dialogos.xml
Obxectivo: Layout da nosa activity.

 1   <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2    android:layout_width="fill_parent"
 3    android:layout_height="fill_parent"
 4    android:orientation="vertical" >
 5   
 6     <TextView
 7      android:layout_width="match_parent"
 8      android:layout_height="wrap_content"
 9      android:text="Ventás de diálogo" />
10     
11     
12     <Button
13 	    android:id="@+id/btn_dialogo"
14     	android:layout_width="match_parent"
15     	android:layout_height="wrap_content"
16     	android:onClick="onBotonClick"
17     	android:text="Ventá de diálogo con fragment" >
18   	</Button>
19 
20   </LinearLayout>


O código Java da Activity

Agora implantaremos a activity que vai facer uso do DialogFragment.

Aquí teremos dúas opcións:

 • Derivar a clase de Activity. Deberemos facer uso do método getFragmentManager().
 • Derivar a clase de FragmentActivity. Esta clase é unha subclase de Activity e está posta por compatibilidade coas versións anteriores.
No caso de utilizar esta clase deberemos facer uso do método getSupportFragmentManager. No noso exemplo imos facer uso deste método.

Código da clase U3_15_Dialogos
Obxectivo: Amosar un diálogo baseado en Fragment.

 1 import android.os.Bundle;
 2 import android.support.v4.app.FragmentActivity;
 3 import android.support.v4.app.FragmentManager;
 4 import android.view.View;
 5 import android.widget.Toast;
 6 
 7 public class U3_15_Dialogos extends FragmentActivity {
 8 	
 9 	private UD3_15_DialogoFragmento dialogoFragmento;
10 	
11   @Override
12   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
13     super.onCreate(savedInstanceState);
14     setContentView(R.layout.activity_u3_15__dialogos);
15     dialogoFragmento = new UD3_15_DialogoFragmento();
16   }
17 
18   public void pecharDialogo(){
19   	Toast.makeText(this, dialogoFragmento.valorTexto, Toast.LENGTH_LONG).show();
20   }
21   
22   public void onBotonClick(View view) {
23   	FragmentManager fm = getSupportFragmentManager();
24   	
25     switch (view.getId()) {
26     	case R.id.btn_dialogo:
27     		dialogoFragmento.show(fm, "EXEMPLO DE DIALOGO!!!!");
28         break;
29 
30     }
31   }
32 }

Analicemos o código.

 • Liñas 2,3,7: Por compatibilidade con versións anteriores de Android escollemos a opción de utilizar un FragmentActivity.
 • Liña 9,15: Definimos e instaciamos o diálogo.
 • Liñas 18-20: Este é o método que chama a clase do Diálogo cando prememos o botón pechar.
 • Liña 23: Necesitamos un FragmentManager para amosar o diálogo.
 • Liña 27: Amosamos o diálogo.Unha variación

Esta é unha primeira aproximación os DialogFragment. Comentar que en vez de sobreescribir o método onCreateView do DialogFragment podemos sobreescribir o método onCreateDialog e devolver un diálogo construído por nos (coma un DatePickerDialog, AlertDialog.builder,....) Por exemplo:

Código da clase UD3_15_DialogoFragmento
Obxectivo: Modificamos o código para amosar outra forma de crear un diálogo. Debemos comentar o código do método onCreateView.

 1 import android.app.AlertDialog;
 2 import android.app.Dialog;
 3 import android.content.DialogInterface;
 4 import android.content.DialogInterface.OnClickListener;
 5 import android.os.Bundle;
 6 import android.support.v4.app.DialogFragment;
 7 import android.widget.Toast;
 8 
 9 public class UD3_15_DialogoFragmento extends DialogFragment{
10 
11 	
12 	@Override
13   public Dialog onCreateDialog(Bundle savedInstanceState) {
14 		AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(getActivity())
15 		.setTitle("Caixa de diálogo").setIcon(R.drawable.ic_launcher)
16 		.setMessage("QUE TE PARACE ESTE DIALOGO ?")
17 		.setPositiveButton("Ben", new OnClickListener() {
18 		@Override
19 		public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
20 			Toast.makeText(getActivity(), "PULSADA OPCION BOA",Toast.LENGTH_LONG).show();
21 		}
22 		}).setNegativeButton("MAL", new OnClickListener() {
23 		@Override
24 		public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
25 		//
26 
27 			Toast.makeText(getActivity(),"PULSADA OPCION MALA", Toast.LENGTH_LONG).show();
28 		}
29 		});
30 		return builder.create();
31 		
32 		
33 	}
34 	
35 }

Nota: Fixarse que estamos a importar a interface onClickListener do DialogInterface (liña 4).


Android 2014 U3 15 Dialogos 5.JPG

-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2015).