Uso de ferramentas de procesamento

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Revisión del 16:17 27 ene 2011 de Veiga (discusión | contribuciones)
(dif) ← Revisión anterior | Revisión actual (dif) | Revisión siguiente → (dif)
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Para facer o procesamento das follas XSL pódese facer con:

Os navegadores web

Si o noso navegador o soporta, poderemos empregar XSLT para transformar o documento XML nun novo XHTML. O noso navegador fará de xeito automático a conversión ó XHTML empregando o arquivo XSL que se atopará na mesma ruta ou carpeta que o arquivo orixinal XML.

A linguaxe Javascript

Outra forma de facer a conversión é empregando Javascript. O uso de Javascript permitirá:

 • facer probas específicas de cada navegador.
 • empregar diferentes follas de estilo de acordo ó navegador ou necesidades do usuario.

Un dos obxetivos do XSLT foi o facer posible a transformacións de datos dun formato a outro, dando soporte a diferentes navegadores e diferentes necesidades do usuario.

Imos a por a continuación un exemplo de cómo se podería convertir un arquivo XML nun XHTML empregando a linguaxe Javascript.

Arquivo XML:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<catalog>
 <cd>
  <title>Empire Burlesque</title>
  <artist>Bob Dylan</artist>
  <country>USA</country>
  <company>Columbia</company>
  <price>10.90</price>
  <year>1985</year>
 </cd>
.
.
</catalog>


Folla de estilos XSL:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

<xsl:template match="/">
 <html>
 <body>
 <h2>My CD Collection</h2>
 <table border="1">
  <tr bgcolor="#9acd32">
   <th align="left">Title</th>
   <th align="left">Artist</th>
  </tr>
  <xsl:for-each select="catalog/cd">
  <tr>
   <td><xsl:value-of select="title" /></td>
   <td><xsl:value-of select="artist" /></td>
  </tr>
  </xsl:for-each>
 </table>
 </body>
 </html>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Nota importante: Fixarse que na folla XML non facemos ninguna referencia á folla de estilos XSL.


Código de Javascript que faría a transformación do xml ó xhtml empregando XSL::

<html>
<head>
<script>
function loadXMLDoc(dname)
{
if (window.XMLHttpRequest)
 {
 xhttp=new XMLHttpRequest();
 }
else
 {
 xhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
 }
xhttp.open("GET",dname,false);
xhttp.send("");
return xhttp.responseXML;
}

function displayResult()
{
xml=loadXMLDoc("cdcatalog.xml");
xsl=loadXMLDoc("cdcatalog.xsl");
// code for IE
if (window.ActiveXObject)
 {
 ex=xml.transformNode(xsl);
 document.getElementById("example").innerHTML=ex;
 }
// code for Mozilla, Firefox, Opera, etc.
else if (document.implementation && document.implementation.createDocument)
 {
 xsltProcessor=new XSLTProcessor();
 xsltProcessor.importStylesheet(xsl);
 resultDocument = xsltProcessor.transformToFragment(xml,document);
 document.getElementById("example").appendChild(resultDocument);
 }
}
</script>
</head>
<body onload="displayResult()">
<div id="example" />
</body>
</html>

A función loadXMLDoc()

A función loadXMLDoc() emprégase para cargar o arquivo XML e XSL. Comproba qué tipo de navegador estamos usando e carga o arquivo.

A función displayResult()

Esta función emprégase para amosar o arquivo XML seguindo a estructura indicada no arquivo XSL.

 • Cargar o arquivo XML e XSL
 • Comprobar qué tipo de navegador estamos usando
 • Si o navegador soporta o obxeto ActiveX:
  • Usar o método transformNode() para aplicar a folla XSL ó documento XML
  • Carga no corpo do documento (id="example") a folla xml con estilos.
 • Si o usuario ten un navegador que non soporta o obxeto ActiveX:
  • Crear un obxeto XSLTProcessor e importar o arquivo XSL
  • Usar o método transformToFragment() para aplicar a folla de estilo XSL ó documento XML
  • Cargar no corpo de documento (id="example") o resultado final


No servidor

Debido a que non todos os navegadores soportan as transformacións XSLT, unha solución consiste en facer as transformacións de XML ó XHTML no servidor.

Empregando os mesmos arquivos XML e XSL anteriores, un exemplo de cómo se podería facer a transformación no servidor empregando a linguaxe ASP, podería ser:

<%
'Load XML
set xml = Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
xml.async = false
xml.load(Server.MapPath("cdcatalog.xml"))

'Load XSL
set xsl = Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
xsl.async = false
xsl.load(Server.MapPath("cdcatalog.xsl"))

'Transform file
Response.Write(xml.transformNode(xsl))
%>