Diferencia entre revisiones de «Linguaxe de transformacións de documentos XML»

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
 
(Sin diferencias)

Revisión actual del 17:11 15 feb 2011

Introdución a XSLT

XSL son as siglas de EXtenxible Stylesheet Language, e é unha linguaxe de follas de estilos para os documentos XML.

XSLT quere dicir XSL Transformations e é a linguaxe que empregaremos para transformar documentos XML noutros formatos como XHTML.

Co XSLT poderemos engadir/eliminar elementos e atributos dun arquivo orixe XML ou ben no arquivo que obteñamos na saída. Tamén poderíamos reorganizar os elementos, avaliar campos, ocultar elementos, etc.

XSLT é unha recomendación do W3C dende o 16 de novembro de 1999.

Linguaxes XSL

A transformación de arquivos XML noutros formatos comezou co emprego de XSL e terminou con XSLT, XPath e XSL-FO.

Poderíamos dicir que XSL é ao XML o que as follas de estilo CSS son ao HTML.

XSL = Style Sheets para XML

Por tanto, XSL describe como vai ser amosado o documento XML.

O XSL é máis que unha linguaxe de folla de estilos. O XSL consiste en tres partes:

 • XSLT - a linguaxe para transformar documentos XML
 • XPath - a linguaxe para navegar nos documentos XML
 • XSL-FO - a linguaxe para formatar documentos XML

Navegadores XSLT

A maior parte dos navegadores teñen soporte para XML e XSLT.

 • Mozilla Firefox: Firefox soporta XML, XSLT, e XPath dende a versión 3.
 • Internet Explorer: Internet Explorer soporta XML, XSLT, e XPath dende a version 6. Internet Explorer 5 non é compatible coa recomendación oficial W3C.
 • Google Chrome: Chrome soporta XML, XSLT, e XPath dende a versión 1.
 • Opera: Opera soporta XML, XSLT, e XPath dende a version 9. Opera 8 soporta soamente XML + CSS.
 • Apple Safari: Safari soporta XML e XSLT dende a versión 3.

Transformacións XSLT

Neste apartado imos transformar un arquivo XML nun XHTML empregando XSLT. Os detalles do exemplo serán explicados máis adiante.

Declaración da folla de estilo XSL

O elemento raíz que declara que o documento vai ser unha folla de estilos XSL é <xsl:stylesheet> ou <xsl:transform>. Poderemos empregar calquera das dúas declaracións .

A forma de declarar o arquivo segundo a recomendación da W3C é:

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

ou

<xsl:transform version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

Para ter acceso aos elementos XSLT, atributos e características deberemos declarar o namespace ao principio do documento.

A declaración xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" apunta directamente ao XSLT namespace oficial do W3C. Si empregamos este namespace deberemos incluír o atributo version="1.0".

O documento XML de exemplo

Queremos transformar o seguinte documento XML ("cdcatalog.xml") nun arquivo XHTML:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<catalog>
 <cd>
  <title>Empire Burlesque</title>
  <artist>Bob Dylan</artist>
  <country>USA</country>
  <company>Columbia</company>
  <price>10.90</price>
  <year>1985</year>
 </cd>
.
.
</catalog>

Descargar aquivo orixinal "cdcatalog.xml"

Creación dunha folla de estilos XSL

Agora imos crear unha folla XSL ("cdcatalog.xsl") cun modelo de transformación:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

<xsl:template match="/">
 <html>
 <body>
 <h2>My CD Collection</h2>
 <table border="1">
  <tr bgcolor="#9acd32">
   <th>Title</th>
   <th>Artist</th>
  </tr>
  <xsl:for-each select="catalog/cd">
  <tr>
   <td><xsl:value-of select="title"/></td>
   <td><xsl:value-of select="artist"/></td>
  </tr>
  </xsl:for-each>
 </table>
 </body>
 </html>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Descargar o arquivo cdcatalog.xsl completo

Enlace á folla de estilo XSL dende o arquivo XML

Para referenciar a folla de estilos XSL ao documento XML faremos:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="cdcatalog.xsl"?>
<catalog>
 <cd>
  <title>Empire Burlesque</title>
  <artist>Bob Dylan</artist>
  <country>USA</country>
  <company>Columbia</company>
  <price>10.90</price>
  <year>1985</year>
 </cd>
.
.
</catalog>

Descarga os dous arquivos o .xml e o .xsl

Elemento <xsl:template>

O elemento <xsl:template> é usado para construír modelos.

O atributo match úsase para asociar o modelo co elemento XML. O atributo match pode ser usado para definir un modelo para o documento XML.

O valor do atributo match é unha expresión XPath (por exemplo match="/" define o documento completo).

Unha versión simplificada do arquivo XSL anterior pode ser:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

<xsl:template match="/">
 <html>
 <body>
 <h2>My CD Collection</h2>
 <table border="1">
  <tr bgcolor="#9acd32">
   <th>Title</th>
   <th>Artist</th>
  </tr>
  <tr>
   <td>.</td>
   <td>.</td>
  </tr>
 </table>
 </body>
 </html>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Explicación do Exemplo:

Xa que unha folla XSL é tamén un documento XML, terá que comezar sempre coa declaración XML: <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

O seguinte elemento, <xsl:stylesheet> define que este documento é unha folla XSLT (co seu número de versión e atributo namespace).

O elemento <xsl:template> define un modelo. O atributo match="/" asocia o modelo co elemento raíz do documento XML.

O contido dentro do elemento <xsl:template> define o contido HTML que se escribirá na saída.

As dúas derradeiras liñas definen o fin do modelo e o fin da folla de estilos.

O resultado do exemplo anterior é un pouco frustrante xa que non copiamos ningún dato dende o arquivo XML á saída. No seguinte apartado veremos como empregar o elemento xsl:value-of para seleccionar valores dos elementos XML.

Elemento <xsl:value-of>

O elemento <xsl:value-of> emprégase para extraer os valores dun nodo determinado do arquivo XML, e enviar eses valores á saída transformados:

Exemplo:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

<xsl:template match="/">
 <html>
 <body>
 <h2>My CD Collection</h2>
 <table border="1">
  <tr bgcolor="#9acd32">
   <th>Title</th>
   <th>Artist</th>
  </tr>
  <tr>
   <td><xsl:value-of select="catalog/cd/title"/></td>
   <td><xsl:value-of select="catalog/cd/artist"/></td>
  </tr>
 </table>
 </body>
 </html>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>


Nota: O atributo select do exemplo anterior, contén unha expresión XPath. Esa expresión XPath selecciona os elementos title e artist respectivamente.

Pero no caso anterior soamente seleccionou o primeiro elemento title e artist do arquivo XML. No seguinte apartado veremos como recorrer todo o arquivo XML e amosar todos os rexistros que faltan empregando o elemento <xsl:for-each>.

Elemento <xsl:for-each>

O elemento <xsl:for-each> permítenos facer bucles no XSLT. Este elemento pode ser usado para seleccionar cada un dos elementos dentro dun conxunto especificado.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

<xsl:template match="/">
 <html>
 <body>
 <h2>My CD Collection</h2>
 <table border="1">
  <tr bgcolor="#9acd32">
   <th>Title</th>
   <th>Artist</th>
  </tr>
  <xsl:for-each select="catalog/cd">
  <tr>
   <td><xsl:value-of select="title"/></td>
   <td><xsl:value-of select="artist"/></td>
  </tr>
  </xsl:for-each>
 </table>
 </body>
 </html>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Nota: O valor do atributo select é unha expresión XPath. A expresión XPath funciona como un sistema típico de arquivos dun sistema operativo.

Filtrando a saída

Podemos filtrar a saída dende o arquivo XML engadindo un criterio ó atributo select no elemento <xsl:for-each>.

<xsl:for-each select="catalog/cd[artist='Bob Dylan']">

Operadores dispoñibles nos filtros:

 • = igual
 • != distinto
 • < menor que
 • > maior que

Exemplo anterior cun filtro:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

<xsl:template match="/">
 <html>
 <body>
 <h2>My CD Collection</h2>
 <table border="1">
  <tr bgcolor="#9acd32">
   <th>Title</th>
   <th>Artist</th>
  </tr>
  <xsl:for-each select="catalog/cd[artist='Bob Dylan']">
  <tr>
   <td><xsl:value-of select="title"/></td>
   <td><xsl:value-of select="artist"/></td>
  </tr>
  </xsl:for-each>
 </table>
 </body>
 </html>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Elemento <xsl:sort>

O elemento <xsl:sort> emprégase para ordenar a saída.

Simplemente teremos que engadir o elemento <xsl:sort> dentro de cada elemento <xsl:for-each> no arquivo XSL:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

<xsl:template match="/">
 <html>
 <body>
 <h2>My CD Collection</h2>
 <table border="1">
  <tr bgcolor="#9acd32">
   <th>Title</th>
   <th>Artist</th>
  </tr>
  <xsl:for-each select="catalog/cd">
   <xsl:sort select="artist"/>
   <tr>
    <td><xsl:value-of select="title"/></td>
    <td><xsl:value-of select="artist"/></td>
   </tr>
  </xsl:for-each>
 </table>
 </body>
 </html>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Nota: O atributo select indica que elemento XML temos que ordenar.

Elemento <xsl:if>

O elemento <xsl:if> emprégase para crear unha condición a avaliar no contido XML.

A sintaxe é a seguinte:

<xsl:if test="expresion">
 ... saída cando a expresión é verdadeira ...
</xsl:if>

Para engadir unha condición, teremos que engadir o elemento <xsl:if> dentro do elemento <xsl:for-each> no arquivo XSL.

Exemplo:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

<xsl:template match="/">
 <html>
 <body>
 <h2>My CD Collection</h2>
 <table border="1">
  <tr bgcolor="#9acd32">
   <th>Title</th>
   <th>Artist</th>
  </tr>
  <xsl:for-each select="catalog/cd">
   <xsl:if test="price &gt; 10">
    <tr>
     <td><xsl:value-of select="title"/></td>
     <td><xsl:value-of select="artist"/></td>
    </tr>
   </xsl:if>
  </xsl:for-each>
 </table>
 </body>
 </html>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Nota: O valor do atributo obrigatorio test contén a expresión que queremos avaliar.

O código anterior amosará o elemento título e artista dos CD que teñen un prezo maior que 10.

Elemento <xsl:choose>

O elemento <xsl:choose> emprégase xunto con <xsl:when> e <xsl:otherwise> para expresar condicións múltiples.

Sintaxe:

<xsl:choose>
 <xsl:when test="expression">
  ... some output ...
 </xsl:when>
 <xsl:otherwise>
  ... some output ....
 </xsl:otherwise>
</xsl:choose>

Para avaliar condicións múltiples no arquivo XML, engadiremos os elementos <xsl:choose>, <xsl:when> e <xsl:otherwise> no arquivo XSL:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

<xsl:template match="/">
 <html>
 <body>
 <h2>My CD Collection</h2>
 <table border="1">
  <tr bgcolor="#9acd32">
   <th>Title</th>
   <th>Artist</th>
  </tr>
  <xsl:for-each select="catalog/cd">
  <tr>
   <td><xsl:value-of select="title"/></td>
   <xsl:choose>
    <xsl:when test="price &gt; 10">
     <td bgcolor="#ff00ff">
     <xsl:value-of select="artist"/></td>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>
     <td><xsl:value-of select="artist"/></td>
    </xsl:otherwise>
   </xsl:choose>
  </tr>
  </xsl:for-each>
 </table>
 </body>
 </html>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

O código anterior engadirá unha cor rosa de fondo á columna do Artista cando o prezo do CD sexa maior que 10.

Outro exemplo:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

<xsl:template match="/">
 <html>
 <body>
 <h2>My CD Collection</h2>
 <table border="1">
  <tr bgcolor="#9acd32">
   <th>Title</th>
   <th>Artist</th>
  </tr>
  <xsl:for-each select="catalog/cd">
  <tr>
   <td><xsl:value-of select="title"/></td>
   <xsl:choose>
    <xsl:when test="price &gt; 10">
     <td bgcolor="#ff00ff">
     <xsl:value-of select="artist"/></td>
    </xsl:when>
    <xsl:when test="price &gt; 9">
     <td bgcolor="#cccccc">
     <xsl:value-of select="artist"/></td>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>
     <td><xsl:value-of select="artist"/></td>
    </xsl:otherwise>
   </xsl:choose>
  </tr>
  </xsl:for-each>
 </table>
 </body>
 </html>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

O código anterior engadirá unha color rosa de fondo á columna do Artista cando o prezo do CD é maior que 10 e unha cor gris de fondo cando o prezo do CD é maior que 9 e menor ou igual a 10.

Elemento <xsl:apply-templates>

O elemento <xsl:apply-templates> aplica un modelo ao elemento actual ou aos nodos elementos fillos do actual.

Se engadimos un atributo select ao elemento <xsl:apply-templates> procesará soamente o elemento fillo que coincida co valor do atributo. Podemos usar un atributo select para especificar a orde na cal serán procesados os nodos fillos.

Observa o seguinte exemplo:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

<xsl:template match="/">
 <html>
 <body>
 <h2>My CD Collection</h2>
 <xsl:apply-templates/>
 </body>
 </html>
</xsl:template>

<xsl:template match="cd">
 <p>
 <xsl:apply-templates select="title"/>
 <xsl:apply-templates select="artist"/>
 </p>
</xsl:template>

<xsl:template match="title">
 Title: <span style="color:#ff0000">
 <xsl:value-of select="."/></span>
 <br />
</xsl:template>

<xsl:template match="artist">
 Artist: <span style="color:#00ff00">
 <xsl:value-of select="."/></span>
 <br />
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>