Interfaces para a xestión do hipervisor Xen: Toolstacks

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Revisión del 15:09 2 nov 2014 de Carrion (discusión | contribuciones) (xsconsole / Xencenter)
(dif) ← Revisión anterior | Revisión actual (dif) | Revisión siguiente → (dif)
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Interfaces de xestión: toolstack

Imaxe obtida de http://wiki.xen.org

Imaxe obtida de http://wiki.xen.org


 • Xen prové varios interfaces para poder ser xestionado. Estes interfaces reciben o nome de toolstacks.
 • Observar que o toolstack execútase no dominio controlador dom0, e é a través do cal o usuario vai poder interactuar co virtualizador, para configuralo, crear, borrar modificar MVs, etc.
 • Existen múltiples interfaces (toolstacks) desenvolvidos pola comunidade e por empresas.

Situación de partida

Sv 2013 toolstack 01.jpeg

Imaxe obtida de Stefano Stabellini: http://www.slideshare.net/xen_com_mgr/xen-summit-amd2010v3

 • Inicialmente cada toolstack (xend, xapi, libvirt, etc) desenvolvía todo canto precisaba para realizar as operacións de baixo nivel. Iso implicaba código repetido, ineficiencia, buracos de seguridade, esforzos mal gastados, etc.
 • xend era o toolstack creado inicialmente e que viña por defecto co hipervisor. Este toolstack (interface) era difícil de entender, de manexar, de modificar e de estender para que fora usado por outras utilidades.

Situación actual

Sv 2013 toolstack 02.jpeg

Imaxe obtida de Stefano Stabellini: http://www.slideshare.net/xen_com_mgr/xen-summit-amd2010v3

 • Na versión 4.1 de xen, ano 2011, (Para ver as versións recentes do hipervisor: http://wiki.xen.org/wiki/Xen_Release_Features) introdúcese unha nova libraría: Libxenlight (libxl)
  • Está escrita en C e é unha libraría moi pequena que actúa a baixo nivel (como se pode ver na imaxe).
  • É fácil de entender, de modificar e de extender para que poida ser compartida como base para todos os toolstacks que se desenvolvan para Xen.
  • Foi creada para proporcionar unha API simple e robusta para todos os toolstacks, deste xeito estes non teñen que estar implentando canda un deles as funcionalidades que son comúns.
 • Como se pode ver na imaxe esta libraría oculta outras varias e comúns a todo toolstack.

Variedade de toolstacks

ToolStacks.png

A continuación vanse mencionar algúns toolstacks (ou interfaces) e a consola (CLI) asociada para xestionalo.

Xend / xm

 • Xend: foi o primeiro toolstack e vén incluído como parte de Xen. Dende a versión 4.1 de Xen está obsoleto e será retirado das futuras versións.
 • xm: é a CLI asociado a Xend.
 • Exemplo para crear unha MV:
     xm create /dev/null ramdisk=initrd.img \
      kernel=/boot/vmlinuz-2.6.12.6-xenU \
      name=MaquinaVirtual vif= vcpus=1 \
      memory=64 root=/dev/ram0

xl

 • Neste caso o toolstack e o CLI son unha mesma cousa.
 • Trátase un CLI lixeiro.
 • Foi introducido na versión de Xen 4.1 (2011) usando a libraría libxenlight.
 • xl vén integrado en Xen dende a versión 4.1
 • Na versión de Xen 4.2 (2012) é CLI por defecto.
 • Foi creado para substituír para ser compatible co CLI xm de xend.
 • Con xl non se pode crear unha MV. Para iso o toolstack que se instala sobre libxenlight debe implementalo usando as funcionalidades que lle proporciona esa mesma libraría.

libvirt / VIRSH

 • libvirt: é unha API de virtualización usada para xestionar varias tecnoloxías de virtualización.
 • libxenlight dispón dun interface para interactuar con libvirt.
 • Virsh: é o CLI para este toolstack.
 • Este toolstack instálase sobre libxenlight.
 • Para crear unha MV:
 virt-install \
      --connect qemu:///system \
      --virt-type kvm \
      --name MyNewVM \
      --ram 512 \
      --disk path=/var/lib/libvirt/images/MyNewVM.img,size=8 \
      --vnc \
      --cdrom /var/lib/libvirt/images/Fedora-14-x86_64-Live-KDE.iso \
      --network network=default,mac=52:54:00:9c:94:3b \
      --os-variant fedora14

XAPI / xe

 • XAPI (Xen management API): é o toolstack desenvolvido por Citrix para Xenserver e que tamén está implementado en XCP.
 • Está desenvolvida en código aberto.
 • Permite configurar e controlar MV en modo remoto.
 • Engade funcionalidades adicionais comparando con outros interfaces:
  • Xestiona múltiples hosts.
  • Permite realizar snapshots en vivo, migracións de MVs.
  • Xestionar pools de servidores: migracións, recuperación ante desastres.
  • Almacenamento flexible e de rede.
  • Seguimento de eventos: noticiacións, progresos.
  • Control en tempo real de distintos parámetros de rendemento.
  • Actualizacións e amplicación de funcionalidades.
 • xe: é o CLI para interactuar co hipervisor a través deste toolstack.
 • Exemplo para crear unha MV:
  xe vm-install template=Debian\ Etch\ 4.0 new-name-label=ExampleVM

Resumo e usuarios dos toolstacks

 • A continuación realizase un resumo dos interfaces anteriores.


 • Comparativa toolstack/ Command Line Interface (CLI)
Toolstack xl XAPI libvirt xend
Ferramenta CLI xl xe virsh xm


 • Comparativa características dos toolstacks:
Características xl xapi libvirt
Construída para Xen X
Operacións básicas con MVs X X X
Xestión de dominios (MVs) X X
Migración en quente X X X
PCI Passthrough X X X
Pools de servidores X
Xestión avanzada e flexible do almacenamento X
Monitorización de rendemento X
Instalar Plugins no Host X


 • A modo de resumo final tráese de novo a seguinte imaxe:

ToolStacks.png

Imaxe obtida de: http://wiki.xen.org/wiki/Choice_of_Toolstacks

xsconsole / Xencenter

 • Dentro dos produtos comercias que fan uso de XAPI atopamos 2 que veñen con Xenserver ou XCP:
 • xsconsole
  • É unha consola por menús que permite administrar o servidor.
  • Está instalada no propio host virtualizado con Xenserver ou XCP.
  • Permítese acceder a ela remotamente a través de SSH.

Sv 2013 instxcp 33.jpeg


 • XenCenter
  • É un interface gráfico XenCenter que se instala nun equipo Windows distinto ao que está instalado o hipervisor.
  • Serve para xestionar completamente servidores con Xenserver ou XCP.

Sv 2013 xcp xencenter 15.jpeg


 • Estas dúas ferramentas serán usadas ao longo do curso.
-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez (Maio-2013, Rev1: Feb 2014 - Rev2: Nov 1014)