Intents implícitos. Permisos. Filtros.

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Revisión del 10:13 19 oct 2015 de Carrion (discusión | contribuciones) (Filtros de intencións (Intent Filters))
(dif) ← Revisión anterior | Revisión actual (dif) | Revisión siguiente → (dif)
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

 • Imos continuar coa aplicación desenvolvida no apartado anterior: U3_20_Intents.
 • Engadiránselle, permisos, filtros, e intents implícitos.

Android 2014 U3 20 LanzarActivity 16.jpg

Permisos

 • Cando instalamos unha aplicación nun dispositivo real (non nun AVD) se precisa acceder a características que esixen algún tipo de permiso, o proceso de instalación pregunta se estamos dispostos a dar eses permisos para que a aplicación poida funcionar con tódalas súas funcionalidades.
 • Por exemplo, instalando Gmail:

Gmail.png

 • O proceso de instalación pregunta ao usuario se por exemplo lle deixa acceder a esta aplicación á súa lista de contactos.
 • No ficheiro AndroidManifest.xml é onde se declaran os permisos que precisa a aplicación para poder facer uso de funcionalidades protexidas: contactos, cámara, mermoria usb, gps, etc.
 • A través de unha ou varias etiquetas <uses-permission> vanse declarar os permisos que precisa a aplicación.

Exemplos de permisos no ficheiro AndroidManifest.xml

 1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2 <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3   package="com.example.u3_20_intents"
 4   android:versionCode="1"
 5   android:versionName="1.0" >
 6 
 7   <uses-sdk
 8     android:minSdkVersion="16"
 9     android:targetSdkVersion="21" />
10 
11   <application
12     android:allowBackup="true"
13     android:icon="@drawable/ic_launcher"
14     android:label="@string/app_name"
15     android:theme="@style/AppTheme" >
16     <activity
17       android:name=".U3_20_Intents"
18       android:label="@string/app_name" >
19       <intent-filter>
20         <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
21 
22         <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
23       </intent-filter>
24     </activity>
25     <activity
26       android:name=".RecibirDatos"
27       android:label="@string/title_activity_recibir_datos" >
28     </activity>
29   </application>
30 
31   <uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE" />
32   <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
33   <uses-permission android:name="android.permission.READ_CONTACTS" />
34 
35 
36 </manifest>
 • Liña 31: Permiso que "permite" realizar unha chamada de telefono sen pasar a través do interface do teléfono para que o usuario marque.
 • Liña 32: Permítelle á aplicación abrir conexións de rede.
 • Liña 33: Da súa lectura pódese concluír o que permite.
 • Tamén se pode realizar de modo gráfico.
 • No ficheiro AndroidManifest.xml premer en Permissions

Android 2014 U3 20 LanzarActivity 15.jpg

 • Lembrar que os permisos asígnanse no momento da instalación a aplicación. Nun dispositivo real pídeselle consentimento ao usuario, non así nun AVD.

Chamadas a intents de modo implícito

 • Como xa se dixo, un compoñente pode ser lanzado de forma implícita cando se indica a acción que se desexa realizar e se é o caso os datos sobre os que se desexa realizar a acción.
 • Non se vai especificar cal é a activity que vai atender o intent. Incluso se hai varias Activities que poidan atender ese intent o sistema ofrecerá ao usuario as distintas posibilidades para que escolla.
 • Por exemplo, cando dende contactos se desexa enviar un mensaxe a un número de teléfono o sistema ofrece a posibilidade de que se envíe a través de sms, Whatsapp, Viber, etc, se se teñen instalados estes últimos.
 • A seguinte imaxe amosa un exemplo no que para abrir unha URL hai dúas aplicacións que o poden facer.

Android implicit intent choice chrome.png


 • Para lanzar un intent de modo implícito precísase indicar:
  • Acción (action): A acción que se desexa levar a cabo. Por exemplo,
   • ACTION_VIEW, para mostrar datos ao usario
   • ACTION_EDIT, para editar os datos que nos pasan
   • ACTION_PICK. selecciona un ítem dun conxunto de datos e devolve o selccionado.
   • ACTION_WEB_SEARCH. busca no navegador as palabras indicadas.
   • etc.
  • Datos (data): os datos sobre os que se vai operar, por exemplo, unha url, os datos dun contacto,a cadea de busca, etc.
 • Exemplo:
  • ACTION_VIEW content://contacts/people/1 -- Amosa a información sobre a persoa con identificador 1.


Filtros de intencións (Intent Filters)

 • Android busca os compoñentes que poden responder a unha Acción nos filtros de intención que se definen no ficheiro AndroidManifest.xml de tódalas aplicacións que están instaladas no dispositivo.
 • Cando se constrúe unha activity nunha aplicación, pódese indicar os filtros de intención de manifestan que esa activity pode dar resposta as Accións que lanzan outras aplicacións.


 • No noso caso, imos modificar un chisco o código da actividade secundaria para que poida atender a peticións de visionar urls de tipo http.
 • Así cando se lance, por exemplo, que se desexa ver http://www.google.es o sistema vai ofrecer 2 opcións: o navegador de internet e a nosa actividade secundaria do proxecto (RecibirDatos).

Android 2014 U3 20 LanzarActivity 22.jpg


 • Para iso é preciso definir que esa Activity pode atender Accións de visionado de datos tipo http.
 1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 2 <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 3   package="com.example.u3_20_intents"
 4   android:versionCode="1"
 5   android:versionName="1.0" >
 6 
 7   <uses-sdk
 8     android:minSdkVersion="16"
 9     android:targetSdkVersion="21" />
10 
11   <application
12     android:allowBackup="true"
13     android:icon="@drawable/ic_launcher"
14     android:label="@string/app_name"
15     android:theme="@style/AppTheme" >
16     <activity
17       android:name=".U3_20_Intents"
18       android:label="@string/app_name" >
19       <intent-filter>
20         <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
21 
22         <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
23       </intent-filter>
24     </activity>
25     <activity
26       android:name=".RecibirDatos"
27       android:label="@string/title_activity_recibir_datos" >
28       <intent-filter>
29         <action android:name="android.intent.action.VIEW" />
30 
31         <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
32 
33         <data android:scheme="http" />
34       </intent-filter>
35     </activity>
36   </application>
37 
38   <uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE" />
39   <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
40   <uses-permission android:name="android.permission.READ_CONTACTS" />
41 
42 
43 </manifest>
 • Liñas 28 e 25: delimitan os filtros de intencións para a activity RecibirDatos.
 • Liña 29: indica para que tipo de accións esta dispoñible esta activity.
 • Liña 30: A categoría indica as circunstancias nas que se debe desenvolver a acción.
 • Liña 33: o tipo de datos que pode atender esta activity cando haxa unha intención preguntando por recursos http.

Caso práctico

 • A continuación imos engadir unha serie de botóns, modificar o código, etc ao proxecto.
 • Continuar co proxecto U3_20_Intents.


XML do Layout principal

 • Engadiuse unha serie de botóns, todos chaman ao mesmo método. (Liñas 51-91)
 1 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2   android:layout_width="match_parent"
 3   android:layout_height="match_parent"
 4   android:orientation="vertical"
 5   android:padding="5dp" >
 6 
 7   <LinearLayout
 8     android:layout_width="match_parent"
 9     android:layout_height="wrap_content"
10     android:orientation="horizontal" >
11 
12     <TextView
13       android:layout_width="wrap_content"
14       android:layout_height="wrap_content"
15       android:text="Dime o teu nome" />
16 
17     <EditText
18       android:id="@+id/et_nome"
19       android:layout_width="match_parent"
20       android:layout_height="wrap_content" />
21   </LinearLayout>
22 
23   <CheckBox
24     android:id="@+id/chk_destruir"
25     android:layout_width="match_parent"
26     android:layout_height="wrap_content"
27     android:checked="false"
28     android:text="Destruír esta activity ao chamar á 2ª" />
29 
30   <TextView
31     android:layout_width="wrap_content"
32     android:layout_height="wrap_content"
33     android:layout_gravity="center_horizontal"
34     android:text="Chamadas explícitas a intents"
35     android:textColor="#00F" />
36 
37   <Button
38     android:id="@+id/btn_enviar"
39     android:layout_width="match_parent"
40     android:layout_height="wrap_content"
41     android:onClick="onEnviarClick"
42     android:text="Chamar 2ª Activity: Recibir Datos" />
43 
44   <Button
45     android:id="@+id/btn_calculadora"
46     android:layout_width="match_parent"
47     android:layout_height="wrap_content"
48     android:onClick="onCalculadoraClick"
49     android:text="Calculadora" />
50 
51   <TextView
52    android:layout_width="wrap_content"
53    android:layout_height="wrap_content"
54    android:layout_gravity="center_horizontal"
55    android:text="Chamadas implícitas a intents"
56    android:textColor="#00F" />
57 
58   <Button
59    android:id="@+id/btn_amosar_contactos"
60    android:layout_width="match_parent"
61    android:layout_height="wrap_content"
62    android:onClick="chamarIntent"
63    android:text="Amosar contactos" />
64 
65   <Button
66    android:id="@+id/btn_seleccionar_contacto"
67    android:layout_width="match_parent"
68    android:layout_height="wrap_content"
69    android:onClick="chamarIntent"
70    android:text="Seleccionar contacto" />
71 
72   <Button
73    android:id="@+id/btn_chamar_tel"
74    android:layout_width="match_parent"
75    android:layout_height="wrap_content"
76    android:onClick="chamarIntent"
77    android:text="Chamar por teléfono" />
78 
79   <Button
80    android:id="@+id/btn_marcar_tel"
81    android:layout_width="match_parent"
82    android:layout_height="wrap_content"
83    android:onClick="chamarIntent"
84    android:text="Marcar nº de teléfono" />
85 
86   <Button
87    android:id="@+id/btn_navegador"
88    android:layout_width="match_parent"
89    android:layout_height="wrap_content"
90    android:onClick="chamarIntent"
91    android:text="Abrir navegador*" />
92 
93 </LinearLayout>

Código Java da activity principal

 1 package com.example.u3_20_intents;
 2 
 3 import android.app.Activity;
 4 import android.content.Intent;
 5 import android.database.Cursor;
 6 import android.net.Uri;
 7 import android.os.Bundle;
 8 import android.provider.ContactsContract;
 9 import android.view.Menu;
 10 import android.view.View;
 11 import android.widget.CheckBox;
 12 import android.widget.TextView;
 13 import android.widget.Toast;
 14 
 15 public class U3_20_Intents extends Activity {
 16 
 17 	public final static String NOME = "com.example.NOME";
 18 	private static final int COD_PETICION = 33;
 19 	private static final int COD_CONTACTOS = 7;
 20 
 21 	TextView tvNome;
 22 
 23 	@Override
 24 	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 25 		super.onCreate(savedInstanceState);
 26 		setContentView(R.layout.activity_u3_20__intents);
 27 		tvNome = (TextView) findViewById(R.id.et_nome);
 28 	}
 29 
 30 	@Override
 31 	public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
 32 		// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
 33 		getMenuInflater().inflate(R.menu.u3_20__intents, menu);
 34 		return true;
 35 	}
 36 
 37 	public void onEnviarClick(View view) {
 38 		CheckBox chkDestruir = (CheckBox) findViewById(R.id.chk_destruir);
 39 
 40 		Intent intent = new Intent(this, RecibirDatos.class);
 41 		intent.putExtra(NOME, tvNome.getText().toString());
 42 
 43 		// startActivity(intent);
 44 		startActivityForResult(intent, COD_PETICION);
 45 
 46 		if (chkDestruir.isChecked())
 47 			finish();
 48 	}
 49 
 50 	protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
 51 
 52 		if (requestCode == COD_PETICION) {
 53 			if (resultCode == RESULT_OK) {
 54 				if (data.hasExtra("APELIDO"))
 55 					Toast.makeText(this, tvNome.getText() + "\nO teu apelido é: " + data.getExtras().getString("APELIDO"), Toast.LENGTH_SHORT).show();
 56 
 57 			} else
 58 				Toast.makeText(this, "Saíches da actividade secundaria sen premer o botón Pechar", Toast.LENGTH_SHORT).show();
 59 		} else if (requestCode == COD_CONTACTOS && resultCode == RESULT_OK) {
 60 			Uri contactoData = data.getData();
 61 			Cursor c = managedQuery(contactoData, null, null, null, null);
 62 			if (c.moveToFirst()) {
 63 				String nombre = c.getString(c.getColumnIndexOrThrow(ContactsContract.Contacts.DISPLAY_NAME));
 64 				Toast.makeText(this, "Contacto: " + nombre, Toast.LENGTH_LONG).show();
 65 			}
 66 		}
 67 
 68 	}
 69 
 70 	public void onCalculadoraClick(View v) {
 71 
 72 		Intent intent = new Intent();
 73 		intent.setClassName("com.android.calculator2", "com.android.calculator2.Calculator");
 74 
 75 		startActivity(intent);
 76 	}
 77 
 78 	public void chamarIntent(View view) {
 79 		Intent intent = null;
 80 		switch (view.getId()) {
 81 		case R.id.btn_seleccionar_contacto:
 82 			intent = new Intent(Intent.ACTION_PICK, Uri.parse("content://contacts/people/"));
 83 			startActivityForResult(intent, COD_CONTACTOS);
 84 			break;
 85 
 86 		case R.id.btn_amosar_contactos:
 87 			intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse("content://contacts/people/"));
 88 			startActivity(intent);
 89 			break;
 90 
 91 		case R.id.btn_chamar_tel:
 92 			intent = new Intent(Intent.ACTION_CALL, Uri.parse("tel:(+34)981445566"));
 93 			startActivity(intent);
 94 			break;
 95 
 96 		case R.id.btn_marcar_tel:
 97 			intent = new Intent(Intent.ACTION_DIAL, Uri.parse("tel:(+34)986112233"));
 98 			startActivity(intent);
 99 			break;
100 
101 		case R.id.btn_navegador:
102 			intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse("http://www.google.es/"));
103 			startActivity(intent);
104 			break;
105 		}
106 	}
107 
108 	public void finish() {
109 		super.finish();
110 		Toast.makeText(this, "Mataches a actividade principal", Toast.LENGTH_SHORT).show();
111 	}
112 
113 }
 • Liña 19: Créase unha nova constante de tipo enteiro cun valor calquera para cando chamemos a activity de contactos para que nos devolva un contacto.
 • Liñas 59-66: Revisamos cando se volva dunha actividade secundaria, se é a de Contactos. Nese caso (escápase aos obxectivos desta unidade) créase un cursos para procesar os datos recibidos da activity contactos.
 • Liñas 78-106: Procesado dos distintos botóns, creación dos intents en función do tipo de acción e datos que se desexan procesar.
 • Liñas 82 e 83: Observar como se chama a activity de contactos para que logo nos devolva o contacto seleccionado.XML do Layout da Activity Secundaria: RecibirDatos

 • Non hai ningún cambio con respecto ao proxecto anterior.
 1 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 3   android:layout_width="match_parent"
 4   android:layout_height="match_parent"
 5   android:orientation="vertical" >
 6 
 7   <TextView
 8     android:id="@+id/tv_resultado"
 9     android:layout_width="wrap_content"
10     android:layout_height="wrap_content"
11     android:layout_gravity="center_horizontal"
12     android:text="resultado"
13     android:textSize="20sp" />
14 
15   <EditText
16     android:id="@+id/et_apelido"
17     android:layout_width="wrap_content"
18     android:layout_height="wrap_content"
19     android:layout_gravity="center_horizontal"
20     android:hint="Introduce o teu apelido" />
21 
22   <Button
23     android:id="@+id/btn_pechar"
24     android:layout_width="wrap_content"
25     android:layout_height="wrap_content"
26     android:layout_gravity="center_horizontal"
27     android:onClick="onPecharClick"
28     android:text="Pechar" />
29 </LinearLayout>

O código Java da Activity Secundaria: RecibirDatos

 1 package com.example.u3_20_intents;
 2 
 3 import android.app.Activity;
 4 import android.content.Intent;
 5 import android.os.Bundle;
 6 import android.view.Menu;
 7 import android.view.View;
 8 import android.widget.EditText;
 9 import android.widget.TextView;
10 
11 public class RecibirDatos extends Activity {
12 	// String Forma_Pechar_Activity;
13 
14 	@Override
15 	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
16 		super.onCreate(savedInstanceState);
17 		setContentView(R.layout.activity_recibir_datos);
18 		// Forma_Pechar_Activity = " Premendo botonera Retroceso";
19 
20 		TextView tvResultado = (TextView) findViewById(R.id.tv_resultado);
21 
22 		Intent intent = getIntent();
23 
24 		if ("http".equals(intent.getScheme()))
25 
26 			tvResultado.setText("URL: " + intent.getDataString());
27 		else
28 			tvResultado.setText("Ola " + intent.getExtras().getString(U3_20_Intents.NOME));
29 
30 	}
31 
32 	@Override
33 	public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
34 		// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
35 		getMenuInflater().inflate(R.menu.recibir_datos, menu);
36 		return true;
37 	}
38 
39 	public void onPecharClick(View view) {
40 		// Forma_Pechar_Activity = " Premendo botón Pechar";
41 		EditText et_apelido = (EditText) findViewById(R.id.et_apelido);
42 
43 		Intent datos_volta = new Intent();
44 		datos_volta.putExtra("APELIDO", et_apelido.getText().toString());
45 		setResult(RESULT_OK, datos_volta);
46 		finish();
47 
48 	}
49 
50 	public void finish() {
51 		super.finish();
52 		// Toast.makeText(this, "Saíches da actividade secundaria: " +
53 		// Forma_Pechar_Activity, Toast.LENGTH_SHORT).show();
54 	}
55 
56 }
 • Liñas 24-28: Engadiuse a posibilidade de poder procesar intents cuxo esquema (getSchema) sexa de tipo http. Nese caso simplemente amosamos a URL á que desexaba conectarse o usuario.

-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2015).