Instalación e Configuración xeral de Moodle

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Revisión del 13:29 18 mar 2009 de Arribi (discusión | contribs.)
(difs.) ← Revisión anterior | Revisión actual (difs.) | Revisión siguiente → (difs.)
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

Moodle é un sistema libre de xestión de cursos. A este tipo de ferramentas tamén se lles chama LMS (Learning Management System), facilitando o ensino e a aprendizaxe colaborativa. As seguintes instrucións son para a instalación do Moodle en Ubuntu.

Pasos previos: Apache, PHP5 e mySQL

Antes de instalar Moodle hai que instalar Apaache, PHP5 e mySQL.

  • Para instalar o apache:
sudo apt-get install apache2

Posteriormente hai que editar o ficheiro de configuración default:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/default

Hai que inserir nel a seguinte liña dentro da directiva VirtualHost:

DirectoryIndex index.php index.html index.htm 

Finalmente reiniciamos o Apache:

sudo /etc/init.d/apache2 restart


  • Hai que instalar tamén o php5. Para iso teclea:
sudo apt-get install php5 php5-mysql php5-gd php5-curl php5-xmlrpc


  • Instala tamén o mySQL:
sudo apt-get install mysql-server

Unha vez instalado o mySQL hai que crear unha base de datos que se chamará moodle. Para iso executamos o seguinte comando que permite iniciar sesión en mySQL:

mysql -u root -p

Creamos a base de datos:

CREATE DATABASE moodle DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci;

Outorgamos os permisos necesarios ao usuario de Moodle:

GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,DROP,INDEX,ALTER ON moodle.* TO usuario_moodle@localhost IDENTIFIED BY 'o_contrasinal';

Saímos de MySQL executando:

quit

Por último, reiniciamos mySQL:

mysqladmin -p reload -u root

Os pasos anteriores correspondentes ao mySQL tamén se poden realizar co phpmyadmin.

Instalación de Moodle

O Moodle non está nos repositorios de Ubuntu, así que hai que descargalo da páxina oficial.

Unha vez descargado descomprimimos o ficheiro nun directorio:

tar xzvf moodle-weekly-19.tgz

Movemos o cartafol moodle a /var/www/ que é onde, por defecto, se aloxan as páxinas web en Apache2:

sudo mv moodle /var/www/

Moodle necesita un directorio para almacenar ficheiros. Por seguridade non debe estar accesible desde a web polo que o crearemos en /var co seguinte comando:

sudo mkdir /var/moodledata

A continuación debemos cambiar o propietario do directorio para que Moodle poida acceder a el:

sudo chown -R nobody:www-data /var/moodledata

Tamén lle cambiamos os permisos co mesmo fin:

sudo chmod -R 0770 /var/moodledata

A partir de aquí a instalación pode facerse en modo gráfico a través do navegador web introducindo na barra de direccións http://localhost/moodle e seguindo os pasos da instalación.