Escenario 2.F: Configuración dun router virtualizado con Debian

De Manuais Informática - IES San Clemente.
(difs.) ← Revisión anterior | Revisión actual (difs.) | Revisión siguiente → (difs.)
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

00 Servizos Virtualizacion Escenarios Semana 02 f.jpg

O que imos facer neste escenario é virtualizar o servidor dserver2, que realiza as funcións de router. Isto vainos permitir aplicar nun caso práctico e entender mellor o funcionamento dos modos de conexión en VirtualBox, xa que este servidor fai unha función similar á que realiza o propio VirtualBox cando nunha máquina conectamos unha tarxeta de rede en modo NAT ou rede NAT.

Este escenario está extraído do seguinte esquema de rede, no que se virtualiza este mesmo servidor sobre Xen Server:

2asir 1213 Proxecto Final Esquema.png


Renomear e agrupar as máquinas do escenario

Facendo uso da funcionalidade de VirtualBox de crear grupos de máquinas, imos agrupar todas as máquinas que van intervir neste escenario para facilitar o seu manexo.

Configurar as tarxetas de rede das máquinas

Como segundo paso, imos engadir nas máquinas os adaptadores necesarios e os modos de conexión de cada unha. Se revisamos o escenario, veremos que todos os adaptadores estarán en modo de rede interna excepto o adaptador 1 da máquina dserver2 que estará en modo ponte.

Agora ben, non todos os adaptadores estarán na mesma rede interna. Dado que queremos simular dúas LANs distintas (a que leva por nome LAN e a que leva de nome DMZ), imos definir dúas redes internas diferentes, ás que lle poremos ese nome. Desa forma, os adaptadores que están conectados a unha rede interna teñen conexión entre si, pero non terán conexión cos que están conectados a outra rede interna.

Instalación de webmin e shorewall en dserver2

Imos ver os pasos a seguir para configurar a máquina dserver2 para que realice as funcións que se reflicten no escenario. O obxectivo deste curso non é afondar na configuración de servizos de rede en Debian, así que intentaremos propoñer unha configuración o máis sinxela posible. Utilizaremos a ferramenta de administración de sistemas GNU/Linux webmin, que nos permitirá configurar o servizo de ruteo e devasa da máquina sen ter que manipular directamente os ficheiros de configuración.

Por iso imos instalar en primeiro lugar esta ferramenta na máquina dserver2, xunto co módulo shorewall que nos permitirá configurar as regras da devasa de forma máis accesible.

Configuración das interfaces de rede

Neste apartado imos abordar a configuración IP de todas as máquinas virtuais que forman o escenario. Cada unha delas será diferente xa que contamos con unha máquina Windows 7 (wclient), unha máquina Ubuntu (uclient), unha máquina Windows 2012 Server (wserver3) e dúas máquinas debian pero unha delas configurarémola co webmin (dserver2) e a outra manipulando directamente os ficheiros de configuración (dserver3).

Activación servizo de ruteo

Utilizando o webmin, imos activar o servizo de enrutamento na máquina dserver2 para poder ter conexión entre as máquinas que están nas dúas redes (lan e dmz):

Configuración da devasa e activación de NAT

Para resolver as dúas problemáticas que acabamos de detectar no apartado anterior, imos configurar a devasa no equipo dserver2 e activar a función de NAT. Utilizaremos para iso o módulo de shorewall de webmin, que nos facilitará a configuración de iptables, que é o módulo de Linux que xestiona as regras da devasa.  • Pero.... ¿todo isto non se sae un chisco do obxecto do curso? Ademais de xogar de forma máis profunda cos modos das interfaces de rede en VirtulBox, o router que acabamos de simular é precisamente o que VirtualBox implementa cando configuramos unha interfaz de rede dunha máquina virtual por NAT ou rede NAT. Nese caso, é VirtualBox o que fai de router, con NAT, pero ademais tamén implementa o servidor DHCP e DNS (nós ímonos quedar aquí). Con isto preténdese así que quede máis claro todo este proceso, e entender a virtualización da rede que implementa VirtualBox.

Reenvío de portos

Para rematar, imos facer co noso router virtualizado a mesma función que VirtualBox permite coas tarxetas en modo NAT e rede NAT co reenvío de portos. Recórdese que isto permite acceder a un porto da máquina virtual mediante o reenvío dun porto da máquina host.

O equivalente neste caso sería redirixir un porto libre de dserver2 a un servizo por exemplo duha máquina da DMZ. Imos coller o servizo de ssh de dserver3:-- Antonio de Andrés Lema e Carlos Carrión Álvarez --