EditText. Control de eventos I

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

 • O control EditText serve para introducir e editar texto por parte do usuario dunha aplicación Android.
 • Este control é unha subclase da clase TextView que se viu anteriormente.

00 Part of Android View Hierarchy.png


 • A forma de engadir un EditText en XML nun layout é a través do compoñente: <EditText/>
 • Unha propiedade importante é: android:inputType
  • Permitirá que so se introduzan números, texto, passwords, teléfonos, etc.
  • Tamén indicará se o control é dunha soa liña ou multiliña.
  • Facer que non autocomplete as palabras, etc.
 • Ademais permiten copiar, cortar e pegar.

00 edittext-noextract.png

 • Cando se entra nun cadro de texto, nun dispositivo que non teña teclado físico conectado, abrirase en pantalla un teclado virtual (tamén chamado lixeiro/soft) que se adaptará á propiedade android:inputType como veremos a continuación.
 • Finalmente a tecla Enter no teclado virtual poder realizar distintas accións, ben por defecto ou ben explicitamente coa propiedade android:imeOptions (IME: Input Method Editor) • IMPORTANTE: Se se vai usar un AVD imos desactivar o teclado hardware para que cando premamos nun cadro de texto nos apareza o teclado virtual.

Lembrar que na imaxe aparece unha API 18 pero nos estamos traballando cunha API 16.

Android 2013 U2 08 EditText 01.jpg

 • Desactivar o teclado por hardware

Casos prácticos

 • Comezamos creando un proxecto no que realizar as probas: U2_08_EditText


Distintos tipos de datos: a propiedade android:inputType

 • A imaxe amosa un AVD con distintos tipos de campos, e cunha lenda interior indicando que tipo de dato hai que introducir nese campo.

Android 2013 U2 08 EditText 02.jpg

 • O layout xml que define esa pantalla é o seguinte. Observar como sempre as liñas marcadas.
 1 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 3   android:layout_width="match_parent"
 4   android:layout_height="match_parent"
 5   android:orientation="vertical" >
 6 
 7   <EditText
 8     android:layout_width="match_parent"
 9     android:layout_height="wrap_content"
10     android:hint="Escribe un número enteiro"
11     android:inputType="numberSigned" />
12 
13   <EditText
14     android:layout_width="match_parent"
15     android:layout_height="wrap_content"
16     android:hint="Escribe un número decimal"
17     android:inputType="numberSigned|numberDecimal" />
18 
19   <EditText
20     android:layout_width="match_parent"
21     android:layout_height="wrap_content"
22     android:hint="Escribe palabras...(saíra a 1ª letra en maísculas)"
23     android:inputType="textCapWords|textMultiLine" />
24 
25   <EditText
26     android:layout_width="match_parent"
27     android:layout_height="wrap_content"
28     android:hint="Enderezo e-mail. Esta línea sae por fóra da pantalla"
29     android:inputType="textEmailAddress" />
30 
31   <EditText
32     android:layout_width="match_parent"
33     android:layout_height="wrap_content"
34     android:hint="Escribe a clave."
35     android:inputType="textPassword" />
36 
37 </LinearLayout>
 • Propiedade android:hint: indica o texto que se vai amosar no control cando este está baleiro.
 • Propiedade android:inputType: indica o tipo de datos que se poden introducir no campo.
  • Se non se pon a propiedade, o campo acepta toda combinación de caracteres.
  • Pódense combinar os filtros facendo uso de "|".
 • Obviamente os valores dos Hints é mellor telos declarados en constantes en recursos XML.


 • Lanzamos a aplicación nun AVD sen botonera hardware.
 • 'NOTA Edición 2015: No caso de usar un AVD con API 21, o botón Next é substituído por ">", o botón Done (Feito) por unha marca de verificación.

Control de eventos no teclado virtual. Distintas accións da tecla "Enter": android:imeOptions

 • A tecla Enter no teclado virtual pode realizar unha serie de accións:
  • Por defecto:
   • o sistema determina se existe outro elemento ao que poida ir o foco, nese caso a función da tecla é Next.
   • Se non o atopa a acción da tecla é Done.
   • Salvo nalgúns inputType como por exemplo o multiliña.
  • Podemos asignar explicitamente que acción se desexa que se leve a cabo cada caixa de texto. Para iso está o atributo android:imeOptions.
   • Que dun campo vaia ao anterior, que envíe o texto, que busque o texto, etc. En referencias está un enlace ás posibles accións.
 • O seguinte XML vai e a mesma pantalla anterior, só que as accións da tecla Enter para algúns EditText foi cambiada. Observar as accións definidas nas liñas marcadas.
 1 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 2   xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 3   android:layout_width="match_parent"
 4   android:layout_height="match_parent"
 5   android:orientation="vertical" >
 6 
 7   <EditText
 8     android:layout_width="match_parent"
 9     android:layout_height="wrap_content"
10     android:hint="Escribe un número enteiro"
11     android:imeOptions="actionDone"
12     android:inputType="numberSigned" />
13 
14   <EditText
15     android:layout_width="match_parent"
16     android:layout_height="wrap_content"
17     android:hint="Escribe un número decimal"
18     android:imeOptions="actionPrevious"
19     android:inputType="numberSigned|numberDecimal" />
20 
21   <EditText
22     android:layout_width="match_parent"
23     android:layout_height="wrap_content"
24     android:hint="Escribe palabras...(saíra a 1ª letra en maísculas)"
25     android:inputType="textCapWords|textMultiLine" />
26 
27   <EditText
28     android:id="@+id/et_mail"
29     android:layout_width="match_parent"
30     android:layout_height="wrap_content"
31     android:hint="Enderezo e-mail. Esta línea sae por fóra da pantalla"
32     android:imeOptions="actionSend"
33     android:inputType="textEmailAddress" />
34 
35   <EditText
36     android:layout_width="match_parent"
37     android:layout_height="wrap_content"
38     android:hint="Escribe a clave."
39     android:inputType="textPassword" />
40 
41 </LinearLayout>
 • Codificación en Java que captura a acción actionSend dun campo de texto (email) e o que fai e recoller o texto desa caixa de texto, o e-mail, e volver a imprimir unha mensaxe nesa mesma caixa de texto.
 1 package com.example.u2_08_edittext;
 2 
 3 import android.app.Activity;
 4 import android.os.Bundle;
 5 import android.view.KeyEvent;
 6 import android.view.Menu;
 7 import android.view.inputmethod.EditorInfo;
 8 import android.widget.EditText;
 9 import android.widget.TextView;
10 import android.widget.TextView.OnEditorActionListener;
11 
12 public class U2_08_EditText extends Activity {
13 
14 	@Override
15 	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
16 		super.onCreate(savedInstanceState);
17 		setContentView(R.layout.activity_u2_08_edit_text);
18 		
19 		
20 		final EditText etMail = (EditText) findViewById(R.id.et_mail);
21 
22 		etMail.setOnEditorActionListener(new OnEditorActionListener() {
23 		  @Override
24 		  public boolean onEditorAction(TextView v, int actionId, KeyEvent event) {
25 		    boolean handled = false;
26 		    if (actionId == EditorInfo.IME_ACTION_SEND) {
27 		      v.setText("Mensaxe enviada a: "+v.getText());
28  			  //etMail.setText("Mensaxe enviada a: " + etMail.getText());    
29 		      handled = true;
30 		    }
31 		    
32 		    return handled;
33 		  }
34 		});
35 		
36 	}
37 
38 	@Override
39 	public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
40 		// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
41 		getMenuInflater().inflate(R.menu.u2_08__edit_text, menu);
42 		return true;
43 	}
44 
45 }
 • Liña 20: creamos un obxecto (etMail) que apunta ao EditText no que se introduce o mail.
 • Liña 22 - 33: chamamos a método Listener (escoitador) (que veremos máis adiante) do obxecto etMail: setOnEditorActionListener ()
  • Ese método será chamado cando se realice unha acción nun TextView
  • Lembrar que un EditText é unha subclase de TextView
  • Por exemplo, cando se prema unha tecla ou cando haxa unha acción IME seleccionada polo usuario.
  • Como parámetro váiselle pasar a creación dunha clase anónima que implementa unha interface (OnEditorActionListener) para a cal hai que sobreescribir o único método que ten a interface (onEditorAction()).


 • Liñas 24-29: sobreescritura do método OnEditorAction() no que se reciben 3 parámetros:
  • O TextView que xerou o evento (v). Neste caso a caixa de texto do mail
  • O ID da acción enviada
  • E se o evento foi xerado pola tecla Enter ou non (event).
  • Comprobamos se o ID da acción é o SEND, nese caso modificamos o contido da caixa de texto do mail.


 • Liña 28: realiza a mesma función ca 27. Lembrar que v é un TextView que apunta á caixa de edición do mail e que etMail é un EditText que apunta ao mesmo elemento.


 • Para que o IDE nos cre a clase anónima:
  • Escribir a chamada ao método (ollo ; final incluído): etMail.setOnEditorActionListener( );
  • Escribir new entre os paréntesis: etMail.setOnEditorActionListener(new );
  • Premer CTRL+Barra espaciadora e xa o sistema completa todo o demais.
  • Logo só queda poñer o noso código no método a sobreescribir.


 • Lembrar premer SHIFT+CTRL+O para importar os paquetes correspondentes.

-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2015).