Deseño de pantallas: Layouts

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Revisión del 10:43 2 oct 2018 de Carrion (discusión | contribs.) (→‎Cargar recurso XML: layout)
(difs.) ← Revisión anterior | Revisión actual (difs.) | Revisión siguiente → (difs.)
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Introdución

 • Un Layout é un elemento da Interface de Usuario (UI).
 • Nel podemos definir os elementos visuais que compoñen a pantalla.
 • Pode ser definido en ficheiros xml ou en código Java en tempo de execución. Xa vimos no apartado anterior as vantaxes dos ficheiros xml.
 • Cada ficheiro xml asociado a unha pantalla/layout debe conter un elemento raíz e dentro deste poderanse ir engadindo máis layouts e obxectos fillos até construír unha xerarquía de Vistas (Views) que definirán a pantalla/layout.
 • No seguinte exemplo a liña 2 indica o inicio do elemento raíz que se pecha na liña 15.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
       android:layout_width="fill_parent" 
       android:layout_height="fill_parent"
       android:orientation="vertical" >
  <TextView android:id="@+id/text"
       android:layout_width="wrap_content"
       android:layout_height="wrap_content"
       android:text="I am a TextView" />
  <Button android:id="@+id/button"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:onclick="onButtonClick"
      android:text="I am a Button"/> 
</LinearLayout>

Cargar recurso XML: layout

 • Como xa sabemos, cada vez que se compila, cada ficheiro layout XML é compilado a unha obxecto Vista accesible a través de Java por medio da clase R.
 • O layout cargarase cando se chame ao método onCreate() da Activity chamando ao método setContentView() ao que se lle pasa como referencia o recurso do layout a través da Clase R e do nome do layout (o nome do ficheiro xml, neste caso: main_layout.xml)
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.main_layout);
}
 • Deste xeito cargarase en pantalla o layout con todos os elementos visuais que contén.
 • Un layout ten atributos ao igual que calquera View como xa se indicou no apartado anterior.
 • Un layout estende a clase ViewGroup como se víu no apartado anterior.

Parámetros dun layout

 • Os atributos xml dun layout, que comezan chamándose layout_algo, definen os atributos que son apropiados para cada ViewGroup onde se atopa a Vista

00 layoutparams.png


 • A imaxe amosa a como os Views fillos herdan os LayoutParams dos contedores, dos pais.
 • Cada View fillo debe definir os seus parámetros apropiados en función do seu pai, aínda que pode definir parámetros para os seus fillos.
 • Cada fillo contén propiedades tipo que definen o seu tamaño e posición:

Tamaño

 • Definir valores para os atributos: layout_width e layout_height.
  • Normalmente usarase estes dous valores:
   • wrap_content: axusta o tamaño ao contido.
   • match_parent: aumenta de tamaño até o tamaño do contedor pai.
  • Outros posible tipos de valores son:
   • px, dp, sp, in, mm, pt.
   • As unidades px, dp e sp xa se viron nun apartado anterior.
 • En Java podemos capturar o tamaño dunha View con:
  • Para saber o tamaño desexado do View temos getMeasuredWidth() e getMeasuredHeight().
  • Para saber o ancho e alto real do View usaremos getWidth() e getHeight().

Posición

 • As views son un rectángulo xeometricamente falando.
 • Unha view está definida por:
  • Unha localización: expresada polo par de coordenadas: esquerda e arriba (left e top)
  • Unha dimensión: expresada como ancho e alto (width e height)
  • A unidade para medir a localización e a dimensión é o píxel (px).
 • En Java para obter a localización temos:
  • getLeft() e getTop()
  • getRight() e getBottom()
  • Devolven o X e Y relativa ao seu pai.


Recheo. Padding

 • O Padding é o recheo/espacio que deixa o contido da vista con respecto aos seus lados.
 • O tamaño do Padding exprésase en calquera das unidades vistas previamente (px, pt, dp, sp, mm, in) para os lados esquerdo, superior, dereito e inferior (left, top, right, bottom) da vista.
  • Por exemplo un paddind de 2px no lado esquerdo indica que o contido da vista vai comezar 2px á dereita do borde esquerdo.
 • O tamaño da vista é todo: contido máis recheo o espaciado.


 • O tamaño do padding dunha view pode expresarse en XML como:
  • android:padding (Neste caso o mesmo recheo para os catro lados)
  • android:paddingLeft
  • android:paddingTop
  • android:paddingRight
  • android:paddingBottom


 • O tamaño do padding dunha view pode expresarse en Java con:
  • setPadding(int, int, int, int)
 • O tamaño do padding dunha view pode capturarse en Java con:
  • getPaddingLeft(), getPaddingTop(), getPaddingRight() and getPaddingBottom()

Marxes

 • android:layout_margin
 • android:layout_marginBottom
 • android:layout_marginTop
 • android:layout_marginLeft
 • android:layout_marginRight


Explicación Gráfica

Unidade 2 00 marxe recheo.jpg

 • A vista PAI ten definida un recheo distinto para cada lado: os elementos que contén o PAI van estar separados do borde do pai pola distancia definida no recheo.
 • Cada vista Fillo ten definido un marxe (ou varios) con respecto aos límites que lle marca o PAI.
  • Fillo 1: Pola esquerda e por arriba, comeza onde remata o recheo do PAI, pero a maiores este elemento ten definidos uns marxes propios para eses lados.
  • Fillo 2: Non ten definido ningún marxe esquerdo.
  • ...

Construción dun layout

 • Un layout pode ser construído de 2 formas:
  • Ficheiro xml
  • Cun Adaptador: cando non se coñece o contido do layout ou o seu contido é dinámico podemos usar a clase de Java AdapterView que en tempo de execución creará o layout en engadirá nel as vistas que se indiquen.


 • Imos ver nos seguintes apartados como se constrúen layouts.
 • Entre os máis comúns están FrameLayout, LinearLayout, RelativeLayout,
 • Cada un deles dispón os elementos visuais no seu interior de distintas formas.
 • Cada un deles pode conter layouts do mesmo ou distinto tipo e así sucesivamente.
-- Ángel D. Fernández González e Carlos Carrión Álvarez -- (2015).