Diferencia entre revisiones de «Curso POO PHP XMLReader e XMLWriter»

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
(XMLWriter)
 
(Sin diferencias)

Revisión actual del 23:58 25 jul 2013

XMLReader e XMLWriter

As extensións XMLReader e XMLWriter veñen habilitadas por defecto dende a versión 5.1.2 de PHP. Permiten traballar con documentos XML empregando fluxos do mesmo xeito que se fai cos ficheiros.

XMLReader

Empregando XMLReader podemos validar un documento a medida que se vai procesando, e detener as tarefas de procesamento en calquera momento.

Para abrir un documento XML, primeiro debemos crear unha instancia da clase XMLReader, e empregar un dos seguintes métodos:

 • open. Abre un documento a partir dun URI.
$xml = new XMLReader();
$xml->open('exemplo.xml');
 • XML. Abre un documento XML almacenado nunha cadea de texto.
$xml = new XMLReader();
$xml->XML($texto);

O seguinte paso é, cando sexa preciso, utilizar o método setParserProperty para establecer as opcións do procesador. Unha das máis empregadas é XMLReader::VALIDATE, que habilita a validación mediante DTD.

$xml->setParserProperty(XMLReader::VALIDATE, true);

A continuación o procedemento habitual crear un bucle que vaia chamando ao método read para avanzar ao seguinte nodo, comprobando os tipos dos nodos coa propiedade nodeType ou os seus contidos con value. Cando se chega ao final do documento o método read devolve false. O método close pecha o documento XML orixe.

while ($xml->read()) {
  if ($reader->nodeType == XMLREADER::ELEMENT) print $reader->localName . "<br />";
}

Algunhas das constantes que se definen na clase XMLReader para os tipos de nodos son:

 • XMLReader::ELEMENT. Comenzo dun elemento.
 • XMLReader::END_ELEMENT. Final dun elemento.
 • XMLReader::TEXT. Texto.
 • XMLReader::PI. Instrucción de procesamento.
 • XMLReader::COMMENT. Comentario.

Por exemplo, para obter a mesma táboa HTML da película que obtivemos con XMLParse, a partires da que figura no documento de exemplo, pódese facer:

$xml = new XMLReader();
$xml->open('exemplo.xml');

while ($xml->read()) {
	switch($xml->nodeType) {
		case XMLREADER::ELEMENT:
			$nome_nodo = $xml->localName;
			switch ($nome_nodo) {
				case 'película' :
					echo '<table>';
					break;
				case "título":
					echo '<tr> <th colspan="2">';
					break;					
				case "títuloorixinal":
					echo ' (';
					break;
				case "director":
				case "xénero":
				case "duración":
					echo '<tr><td>' . $nome_nodo . '</td><td>';					
			}
			break;
		case XMLReader::END_ELEMENT:
			switch($xml->localName) {
				case "película":
					echo '</table>';
					break;
				case "títuloorixinal":
					echo ')</th></tr>';
					break;
				case "director":
					echo '</td></tr>';
			}
			$nome_nodo = "";
			break;		
		case XMLReader::TEXT:
			switch($nome_nodo) {
				case "película":
				case "título":
				case "títuloorixinal":
				case "director":
				case "xénero":
				case "duración":
					echo $xml->value;
			}
	}
}

$xml->close();

Unha forma sinxela de percorrer os atributos dun elemento é empregando a propiedade hasAttributes, que indica se o elemento ten ou non atributos, e o método moveToNextAttribute para movernos de un en un.

...
case XMLREADER::ELEMENT:
  if($xml->hasAttributes)
   while($xml->moveToNextAttribute()) 
     echo 'Atributo ' . $xml->localName . ', valor = "' . $xml->value . '" <br />';
...

Validación

XMLReader pode validar o documento conforme o vai lendo. Admite tres tipos de validación.

 • Mediante DTD. Para activar a validación por DTD, débense establecer as seguintes opcións:
$xml->setParserProperty(XMLReader::LOADDTD, TRUE); 
$xml->setParserProperty(XMLReader::VALIDATE, TRUE);
 • Mediante XML Schema. Neste caso será necesario empregar o método setSchema `para indicar a ubicación do documento de validación.
$xml->setSchema('esquema.xsd');
$xml->setRelaxNGSchemaSource('esquema.rng');

En calquera dos casos anteriores, o método isValid devolverá true se o que se leva lido do documento é valido ou false en caso contrario.

$xml = new XMLReader();
$xml->open('exemplo.xml');
$xml->setSchema('esquema.xsd');

while ($xml->read()) {
  ...
}
if(!$xml->is_valid()) exit('Erro de validación do documento XML!');

XMLWriter

XMLWriter é a contrapartida de XMLReader. Aporta unha forma sinxela de crear documentos XML ben formados. O seu funcionamento é semellante ao de XMLReader.

Para crear un documento XML, primeiro debemos crear unha instancia da clase XMLWriter, e empregar un dos seguintes métodos:

 • openURI. Almacena o documento XML nun URI.
$xml = new XMLWriter();
$xml->openURI('exemplo.xml');
$xml = new XMLWriter();
$xml->openMemory();
Neste caso empregando o método outputMemory obteremos o documento XML que levamos escrito en memoria.

Posteriormente para crear o contido do documento, deberemos empregar chamadas aos distintos métodos start..., end... ou write....

 • Para crear un novo elemento, podemos emprear o método writeElement indicando o seu nome e o seu contido
$xml->writeElement('xénero', 'Acción');
Ou chamar primeiro a startElement indicando o seu nome, e despois a endElement. Deste xeito entre as dúas chamadas poderemos crear atributos para o elemento con startAttribute e endAttribute ou directamente con writeAttribute.
$xml->startElement('importe'); 
$xml->writeAttribute('moneda', 'dólar'); 
$xml->endElement();
 • Para crear texto chamaremos ao método text indicando o seu contido
$xml->startElement('importe'); 
$xml->writeAttribute('moneda', 'dólar');
$xml->text('13.56');
$xml->endElement();
 • Para crear a declaración XML emprégase o método startDocument, indicando opcionalmente a versión da linguaxe e o sistema de codificación empregado. Do mesmo xeito, cando remata o noso documento deberemos indicarlo chamando ao método endDocument.
$xml = new XMLWriter();
$xml->openURI('exemplo.xml');
$xml->startDocument('1.0', 'UTF-8'); 
...
$xml->endDocument();
 • O método flush volca os búferes no disco. Debe chamarse para finalizar as labores de escritura. No caso de gardar o documento XML en memoria, devolve o seu contido.

Por exemplo, o seguinte código crea un documento XML semellante ao documento de exemplo (sen os elementos "<actor>").

$xml = new XMLWriter();
$xml->openURI('exemplo.xml');
$xml->setIndent(true);

$xml->startDocument('1.0', 'UTF-8'); 
$xml->startElement('videoteca'); 
$xml->writeAttribute('data_creación', '24/02/2009'); 
$xml->startElement('película'); 
$xml->writeAttribute('id', '1'); 
$xml->startElement('importe'); 
$xml->writeAttribute('moneda', 'dólar');
$xml->text('13.56');
$xml->endElement();
$xml->writeElement('título', 'El Santo');
$xml->writeElement('títuloorixinal', 'The Saint');
$xml->writeElement('ano', '1997');
$xml->writeElement('director', 'Phillip Noyce');
$xml->writeElement('xénero', 'Acción');
$xml->writeElement('duración', '111');
$xml->writeComment(' Elisabeth Shue ');
$xml->startElement('actúa'); 
$xml->writeAttribute('id', '51');
$xml->endElement();
$xml->writeComment(' Val Kilmer ');
$xml->startElement('actúa'); 
$xml->writeAttribute('id', '156');
$xml->endElement();
$xml->endElement();  // Remata o elemento "película"
$xml->endElement();  // Remata o elemento "videoteca"
$xml->endDocument();

$xml->flush();

O método setIndent habilita ou inhabilita a indentación, mellorando a lexibilidade do documento resultante.


--Víctor Lourido 01:24 25 jul 2013 (CEST)