Curso POO PHP SimpleXML

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Revisión del 19:23 24 jul 2013 de Vlourido (discusión | contribuciones) (Modificar o XML)
(dif) ← Revisión anterior | Revisión actual (dif) | Revisión siguiente → (dif)
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

SimpleXML

A extensión SimpleXML seguramente a forma máis sinxela de traballar con documentos XML dende PHP. Carga un ficheiro XML en memoria, e representa o seu contido como unha xerarquía de obxectos. Nas versións actuais da linguaxe ven habilitada por defecto.

Cargar un documento XML

Para cargar en memoria un documento XML empregando SimpleXML, podemos:

$xml = simplexml_load_file('exemplo.xml');
  • Empregar o constructor da clase SimpleXMLElement, indicando como primeiro parámetro a orixe do documento XML (unha cadea de texto, unha ruta a un ficheiro ou unha URL), e como terceiro true se a orixe é un ficheiro ou unha URL. O obxecto instanciado representa, como no caso anterior, elemento raíz do documento XML.
$xml = new SimpleXMLElement('exemplo.xml',0,true);

Acceder ao contido dun documento XML

Unha vez cargado en memoria o documento XML, podemos empregar as seguintes técnicas para acceder ao seu contido a partires do obxecto xerado:

  • Aos fillos dun elemento accédese co operador frecha ->. Se existe máis de un fillo co mesmo nome, empréganse arrays. Por exemplo, para acceder ao segundo actor do documento de exemplo faríamos:
$actor2 = $xml->actor[1];
  • Aos atributos dun elemento accédese empregando arrays asociativos nos que o nome do atributo pasa a ser o nome do elemento no array.
$actor2 = $xml->actor[1];
echo "O ID do actor é " . $actor2['id'];
  • Ao contido dun elemento accédese directamente co nome do elemento.
$actor2 = $xml->actor[1];
echo "O nome do actor é " . $actor2->nome;

Xogos de caracteres

Cando traballamos con documentos XML debemos ser conscientes dos xogos de caracteres que estamos a empregar en todos os ficheiros:

  • O documento XML ten un xogo de caracteres que figura na súa cabeceira.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  • A páxina web HTML que estamos a xerar tamén depende do xogo de caracteres que esteamos a empregar, e defínese nunha etiqueta <meta>.
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  • Os scripts PHP da nosa aplicación web tamén se almacenan no xogo de caracteres que define o editor que estemos a empregar.

É unha boa práctica empregar sempre o mesmo xogo de caracteres, e moi recomendable que sexa UTF-8. Cando os xogos de caracteres non coinciden, deberemos facer transformacións para adaptalos.

Por exemplo, se o documento XML atópase en ISO-8859-1 e queremos amosar o seu contido nunha páxina codificada en UTF-8, deberemos empregar a función utf8-encode.

echo "O nome do actor é " . utf8-encode($actor2->nome);

Se estamos a xerar unha páxina UTF-8 dende un script PHP almacenado noutro xogo de caracteres, deberemos empregar a función utf8-encode incluso para as cadeas de texto que amosemos.

echo utf8-encode("O nome do actor é ") . utf8-encode($actor2->nome);

E de forma semellante, se traballamos cun documento XML en UTF-8 dende un script PHP xerado noutro xogo de caracteres, deberemos adaptar incluso os nomes dos elementos e atributos XML cos que traballemos.

echo $xml[utf8_encode('data_creación')];
echo $xml->{utf8_encode('película')}[0]->{utf8_encode('xénero')};

Modificar o contido dun documento XML

Empregando SimpleXML tamén é posible modificar o contido existente nun documento XML, ou mesmo engadir novo contido.

Para modificar un contido (elemento ou atributo) existente, simplemente facemos os cambios sobre o obxecto SimpleXMLElement que o representa.

$xml->película[0]->título = "O Santo";

Se o que queremos é engadir novos elementos, empregamos o método addChild sobre o obxecto que representa ao elemento pai.

$xml->actor[1]->addChild('url','http://www.imdb.com/name/nm0000174/');

E de forma semellante, para engadir novos atributos empregamos o método addAttribute.

$xml->addAttribute('versión', '1.0');

Estes cambios almacénanse en memoria. Se queremos gardalos nun ficheiro (no orixinal ou noutro calquera), teremos que empregar o método asXML, que xera unha cadea de texto a partires dun nodo.

// Amosa o documento XML
echo $xml->asXML();
// Garda o documento XML nun ficheiro
$xml->asXML('exemplo.xml');


--Víctor Lourido 02:19 24 jul 2013 (CEST)