Diferencia entre revisiones de «Curso POO PHP DOM»

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
(Avaliación de expresións XPath)
 
(Sin diferencias)

Revisión actual del 19:36 24 jul 2013

DOM

A extensión DOM é moito máis potente e complexa que SimpleXML. Entre outras características, permite diferenciar os tipos de nodos e traballar cos comentarios e as instrucións de procesamento dos documentos XML. Imos ver algunhas das súas principais capacidades.

Cargar un documento XML

Para cargar un documento XML en memoria empregando a extensión DOM, primeiro temos que instanciar un obxecto da clase DOMDocument, e posteriormente empregaremos un dos seguintes métodos:

 • load. Carga un documento XML do ficheiro que se indique.
$xml = new DOMDocument();
$xml->load('exemplo.xml');
 • loadXML. Carga un documento XML tomando como orixe unha cadea de texto.
$xml = new DOMDocument();
$xml->loadXML($texto_xml);

Moitas veces convén eliminar os nodos de texto baleiros ao importar un documento XML. Para acadalo, debemos empregar a propiedade preserveWhiteSpace da clase DOMDocument antes de procesar o arquivo ou cadea de texto.

$xml = new DOMDocument();
$xml->preserveWhiteSpace = false;
$xml->load('exemplo.xml');

Tamén é posible empregar a función dom_import_simplexml para converter un obxecto SimpleXML a un obxecto DOMElement, de xeito inverso ao que facíamos coa función simplexml_import_dom.

$sxml = simplexml_load_file('exemplo.xml');
// Creamos o novo nodo a partir do SimpleXML
$dom_element = dom_import_simplexml($sxml);
// E o importamos a un novo documento
$dxml = new DOMDocument('1.0', 'UTF-8');
$dom_node = $dxml->importNode($dom_element, true);
$dxml->appendChild($dom_node);

O constructor da clase DOMDocument admite dous parámetros, a versión e o xogo de caracteres do documento, o que nos permite crear novos documentos XML baleiros.

$xml = new DOMDocument('1.0', 'UTF-8');

Acceder ao contido dun documento XML

Ao cargar un documento XML en memoria empregando a extensión DOM, créase unha árbore de obxectos DOMNode. Cada un destes obxectos ten propiedades para:

 • Obter unha lista DOMNodeList dos seus nodos fillos (childNodes). A clase DOMNodeList inclúe un método item para acceder aos seus elementos pola súa ubicación na lista, e unha propiedade length que permite coñecer o número de nodos na lista.
 • Obter o tipo de nodo (nodeType), referido por unha das constantes que define a extensión. Algunhos dos valores posibles son XML_ELEMENT_NODE (é un nodo elemento), XML_ATTRIBUTE_NODE (nodo atributo), XML_TEXT_NODE (nodo de texto) ou XML_COMMENT_NODE (nodo comentario). Dependendo do tipo de nodo, o obxecto pertencerá a unha das clases que herdan de DOMNode: DOMElement, DOMAttr, DOMText, DOMComment, ..., cada unha das cales define os seus propios métodos e propiedades.
Por exemplo, para acceder ao valor dun atributo emprégase a propiedade value da clase DOMAttr, para a etiqueta dun elemento temos a propiedade tagName da clase DOMElement, e para obter o texto dun nodo pódese facer coa propiedade wholeText da clase DOMText.

O seguinte script obtén o nome e valor do elemento <importe> presente no documento de exemplo.

$xml = new DOMDocument();
$xml->preserveWhiteSpace = false;
$xml->load('exemplo.xml');

$raiz = $xml->documentElement;
echo "Etiqueta: " . $raiz->firstChild->firstChild->tagName . "<br />";
echo "Valor: " . $raiz->firstChild->firstChild->firstChild->wholeText . "<br />";

Os obxectos da clase DOMElement teñen métodos para acceder aos seus atributos e elementos fillos, por exemplo:

 • hasAttribute comproba se existe ou non no elemento un atributo co nome que indiquemos.
 • getAttribute devolve unha cadea co valor do atributo que indiquemos. Tamén é posible devolver un nodo atributo no canto dunha cadea de texto, empregando o método getAttributeNode.
 • getElementsByTagName, tamén presente na clase DOMNode, devolve unha lista de nodos (DOMNodeList) cos descendentes cuxo nome correspóndese co que indiquemos.

O seguinte script obtén os nomes dos actores no documento XML de exemplo.

$xml = new DOMDocument();
$xml->preserveWhiteSpace = false;
$xml->load('exemplo.xml');

$actores = $xml->getElementsByTagName('actor');
foreach ($actores as $actor) {
  $nome = $actor->getElementsByTagName('nome')->item(0);
  echo $nome->nodeValue . "<br />";
}

Modificar o contido dun documento XML

Os distintos tipos de nodos da extensión DOM inclúen métodos para engadir e eliminar nodos da árbore, como appendChild, insertBefore, removeChild ou removeAttribute.

Antes de engadir un nodo, deberemos crearlo no documento empregando os métodos createElement, createAttribute ou semellantes, dependendo do tipo de nodo.

Por exemplo, para facer no documento de exemplo cambios semellantes aos que vimos coa extensión SimpleXML, faríamos:

$xml = new DOMDocument();
$xml->preserveWhiteSpace = false;
$xml->load('exemplo.xml');

$pelicula = $xml->getElementsByTagName('película')->item(0);
$titulo = $pelicula->getElementsByTagName('título')->item(0);
$titulo->nodeValue = "O Santo";

$url = $xml->createElement('url','http://www.imdb.com/name/nm0000174/');
$actor = $xml->getElementsByTagName('actor')->item(1);
$actor->appendChild($url);

$version = $xml->createAttribute('versión');
$version->value = "1.0";
$xml->documentElement->appendChild($version);

Como no caso da extensión SimpleXML, podemos pasar o documento modificado a un ficheiro (método save da clase DOMDocument) ou a unha cadea de texto (método saveXML).

Validación de documentos XML

Empregando DOM temos acceso a varios mecanismos de validacións para os documentos XML.

 • Validación mediante DTD. Pódese validar o documento XML a partires do seu DTD mentres se le poñendo a true a propiedade validateOnParse da clase DOMDocument antes de cargar o documento. Tamén é posible executar a validación unha vez cargado o documento empregando o método validate.
 • Validación mediante XML Schema. A validación mediante XML Schema pode facerse indicando o nome do ficheiro (método schemaValidate) ou a cadea de texto (método schemaValidateSource) nos que se almacena o esquema.
 • Validación mediante RelaxNG. De xeito semellante ao caso anterior, pode validarse fronte ao contido dun ficheiro (método relaxNGValidate) ou dunha cadea de texto (método relaxNGValidateSource).

Avaliación de expresións XPath

Na extensión DOM inclúese a clase DOMXPath, que permite avaliar expresións XPath sobre un documento XML almacenado nun obxecto DOMDocument. Ao instanciar a clase débese indicar o documento XML sobre o que se van a avaliar as expresións. Os métodos evaluate e query. A primeira delas intenta devolver un valor simple, e a segunda devolve sempre como resultado un conxunto de nodos (DOMNodeList).

Por exemplo, para obter os nomes das actrices presentes no documento de exemplo podemos facer:

$xml = new DOMDocument();
$xml->preserveWhiteSpace = false;
$xml->load('exemplo.xml');

$xpath = new DOMXPath($xml);
$consulta = '//videoteca/actor[sexo = "muller"]';
$actores = $xpath->query($consulta);

foreach ($actores as $actor) {
  $nome = $actor->getElementsByTagName('nome')->item(0);
  echo $nome->nodeValue . "<br />";
}


--Víctor Lourido 12:13 24 jul 2013 (CEST)