Criterios de realización

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Os Criterios de realización son os enunciados que deben permitir avaliar as realizacións do profesional nunha actividade, segundo un nivel aceptable no mundo do emprego.