Configurar o Firewall

De Manuais Informática - IES San Clemente.
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Para deshabilitar o Firewall en Fedora executaremos o seguinte:

system-config-securitylevel

Fedora23.png

Seleccionamos Disabled e pulsamos OK.

Para comprobar se o firewall foi realmente deshabilitado, podemos executar

iptables -L 

e obteremos unha salida como a seguinte:

[root@server1 ~]# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target   prot opt source        destination
[root@server1 ~]#